Nên hay không nên sử dụng Linux thay thế Windows XP

Windows XP đã không còn hỗ trợ cho người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp và Linux là một giải pháp thay thế được nhắc đến. Lợi ích đi kèm với những nhược điểm của nó là bài toán cần giải của các doanh nghiệp.


Windows XP chính thức được "khai tử" vào ngày 8/4/2014 vừa qua, trước đây Microsoft đã nhiều lần muốn ngừng hỗ trợ hệ điều hành nhưng do nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp vẫn còn khá nhiều nên mới phải duy trì dến thời điểm này. Và lần này Microsoft đã làm rất quyết liệt


Nếu bạn đang sử dụng Windows XP và vẫn muốn tiếp tục thì phải chấp nhận thực tế rằng bạn sẽ không nhận được các bản vá lỗi bảo mật hoặc hỗ trợ kỹ thuật nào nữa đến từ Microsoft. Vì vậy chấp nhận những gì đang có hoặc có thể nâng cấp lên Windows 8.1- phiên bản hệ điều hành mới nhất hoặc Windows 7. Ngoài ra người dùng cũng có thể cân nhắc chuyển sang Linux.


Người dùng có thể nâng cấp lên Windows 8.1, Windows mới nhất, hoặc Windows 7- một ứng cử viên để cân nhắc. Kể từ phiên bản 8 trở đi thì Microsoft đã có quá nhiều sự thay đổi nhất là trong giao diện người dùng Metro, có khả năng phiên bản 9 sẽ tiếp tục một cuộc cách mạng mới. Điều thay đổi này cũng rất dễ hiểu khi mà điện toán PC đã chuyển sang một giai đoạn mới với hàng loạt xu thế mới từ tính di động, hệ sinh thái hay cụ thể hơn là thời của các thiết bị cảm ứng.


Có nên lựa chọn Linux để thay thế Windows XP hay không?


Windows 7 vẫn rất thân thiện với người dùng, khả năng bảo mật mạnh mẽ và nhiều tính năng được nâng cấp nhưng chí phí để thay đối với một doanh nghiệp là không thực sự dễ dàng. Windows 7 Professional hiện tại có giá 139 USD cho phiên bản OEM, hoặc 209 USD cho phiên bản đầy đủ.


Nếu sử dụng Linux, có thể thời gian đầu người dùng sẽ gặp khó khăn và thậm chí có thể ghét bỏ nó nhưng nếu cho hệ điều hành này một khoảng thời gian tương đối thì đây là một sự thay thế xứng đáng.


Nếu bạn cần phải sử dụng Microsoft Office, hoặc một trong các ứng dụng của Adobe thì bạn nên gắn bó với Windows hay OS X. Nếu cần một công cụ rất đặc trưng cho Windows, như Visual Studio thì Linux không phải dành cho bạn. Nếu bạn muốn chơi Game PC mới nhất thì bạn thực sự cần phải sử dụng Windows.


Đối với hầu hết công việc hàng ngày, nhờ vào các trình duyệt tiên tiến như Chrome hay Firefox, và sự phát triển của các ứng dụng web như Gmail và Google Docs, thì mọi thứ rất dễ dàng trên một hệ điều hành Linux


Ưu điểm của Linux


Hệ điều hành mở và miễn phí


Sử dụng thử trước khi cài đặt


Có thể cài đặt song song với hệ điều hành Windows XP


Nhược điểm của hệ điều hành Linux


Từ góc độ doanh nghiệp, thiếu tích hợp Active Directory (dịch vụ thư mục dành riêng cho Windows) là một điểm yếu khó chối cãi của hệ điều hành Linux. Tuy nhiên, đã có các công cụ như Samba (một dự án mã nguồn mở cho việc tích hợp Windows / Linux) và Winbind (một dịch vụ nền chạy trên các client Samba ) có thể giúp xác thực người dùng với ActiveDirectory. Nhưng bạn vẫn không thể áp dụng các chính sách nhóm cho máy tính Linux, và không có ứng dụng email cho Linux tương thích với Exchange Server 2007 hoặc mới hơn; bạn sẽ gặp phiền toái với các kết nối MAPI.


10 năm kinh nghiệm Windows Xp khó có thể bị thay thế.


Chuyển đổi sang Linux cũng có nghĩa là từ bỏ hầu hết các phần mềm doanh nghiệp mà bạn và những người dùng đã biết. Người dùng máy Mac đã phải vật lộn với tình trạng này trong nhiều thập kỷ, nhưng Mac có nền tảng đa dạng hơn và có nhiều lựa chọn phần mềm kinh doanh hơn người sử dụng Linux. Ngoài ra, người dùng cũng sẽ từ bỏ thói quen làm việc với nhiều cửa sổ.


Những hệ lụy này có thể mở đường cho một mã mở khác là Chrome OS của Google- hệ điều hành đám mây và có thể làm tất cả mọi thứ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì Chrome OS vẫn chưa thể hiện được tính ưu điểm của mình trước Windows, và sẽ còn phải mất thời gian nhiều để phát triển.


Khi bạn bật máy lên và thấy Windows XP đã được thay đổi bằng WIndows 7, hoặc Windows 8.1 thì bạn có thể gặp một chút bối rối. Người dùng sẽ cần một khoảng thời gian để được đào tạo sử dụng nhưng thời gian không quá lâu bởi kinh nghiệm 10 năm sử dụng hệ điều hành Windows. Tuy nhiên kĩ năng đó sẽ biến mấy nếu máy tính được thay thế bằng các hệ điều hành khác là OS X, Linux, Chrome OS, Android OS- điều này cũng không thực sự dễ chịu đối với doanh nghiệp.

Nen hay khong nen su dung Linux thay the Windows XP


Windows XP da khong con ho tro cho nguoi dung ca nhan lan doanh nghiep va Linux la mot giai phap thay the duoc nhac den. Loi ich di kem voi nhung nhuoc diem cua no la bai toan can giai cua cac doanh nghiep.


Windows XP chính thuc duoc "khai tu" vào ngày 8/4/2014 vua qua, truoc dây Microsoft dã nhieu lan muon ngung ho tro he dieu hành nhung do nhu cau cua khách hàng doanh nghiep van còn khá nhieu nên moi phai duy trì den thoi diem này. Và lan này Microsoft dã làm rat quyet liet


Neu ban dang su dung Windows XP và van muon tiep tuc thì phai chap nhan thuc te rang ban se không nhan duoc các ban vá loi bao mat hoac ho tro ky thuat nào nua den tu Microsoft. Vì vay chap nhan nhung gì dang có hoac có the nâng cap lên Windows 8.1- phiên ban he dieu hành moi nhat hoac Windows 7. Ngoài ra nguoi dùng cung có the cân nhac chuyen sang Linux.


Nguoi dùng có the nâng cap lên Windows 8.1, Windows moi nhat, hoac Windows 7- mot ung cu viên de cân nhac. Ke tu phiên ban 8 tro di thì Microsoft dã có quá nhieu su thay doi nhat là trong giao dien nguoi dùng Metro, có kha nang phiên ban 9 se tiep tuc mot cuoc cách mang moi. Dieu thay doi này cung rat de hieu khi mà dien toán PC dã chuyen sang mot giai doan moi voi hàng loat xu the moi tu tính di dong, he sinh thái hay cu the hon là thoi cua các thiet bi cam ung.


Có nên lua chon Linux de thay the Windows XP hay không?


Windows 7 van rat thân thien voi nguoi dùng, kha nang bao mat manh me và nhieu tính nang duoc nâng cap nhung chí phí de thay doi voi mot doanh nghiep là không thuc su de dàng. Windows 7 Professional hien tai có giá 139 USD cho phiên ban OEM, hoac 209 USD cho phiên ban day du.


Neu su dung Linux, có the thoi gian dau nguoi dùng se gap khó khan và tham chí có the ghét bo nó nhung neu cho he dieu hành này mot khoang thoi gian tuong doi thì dây là mot su thay the xung dáng.


Neu ban can phai su dung Microsoft Office, hoac mot trong các ung dung cua Adobe thì ban nên gan bó voi Windows hay OS X. Neu can mot công cu rat dac trung cho Windows, nhu Visual Studio thì Linux không phai dành cho ban. Neu ban muon choi Game PC moi nhat thì ban thuc su can phai su dung Windows.


Doi voi hau het công viec hàng ngày, nho vào các trình duyet tiên tien nhu Chrome hay Firefox, và su phát trien cua các ung dung web nhu Gmail và Google Docs, thì moi thu rat de dàng trên mot he dieu hành Linux


Uu diem cua Linux


He dieu hành mo và mien phí


Su dung thu truoc khi cài dat


Có the cài dat song song voi he dieu hành Windows XP


Nhuoc diem cua he dieu hành Linux


Tu góc do doanh nghiep, thieu tích hop Active Directory (dich vu thu muc dành riêng cho Windows) là mot diem yeu khó choi cãi cua he dieu hành Linux. Tuy nhiên, dã có các công cu nhu Samba (mot du án mã nguon mo cho viec tích hop Windows / Linux) và Winbind (mot dich vu nen chay trên các client Samba ) có the giúp xác thuc nguoi dùng voi ActiveDirectory. Nhung ban van không the áp dung các chính sách nhóm cho máy tính Linux, và không có ung dung email cho Linux tuong thích voi Exchange Server 2007 hoac moi hon; ban se gap phien toái voi các ket noi MAPI.


10 nam kinh nghiem Windows Xp khó có the bi thay the.


Chuyen doi sang Linux cung có nghia là tu bo hau het các phan mem doanh nghiep mà ban và nhung nguoi dùng dã biet. Nguoi dùng máy Mac dã phai vat lon voi tình trang này trong nhieu thap ky, nhung Mac có nen tang da dang hon và có nhieu lua chon phan mem kinh doanh hon nguoi su dung Linux. Ngoài ra, nguoi dùng cung se tu bo thói quen làm viec voi nhieu cua so.


Nhung he luy này có the mo duong cho mot mã mo khác là Chrome OS cua Google- he dieu hành dám mây và có the làm tat ca moi thu. Tuy nhiên den thoi diem hien tai thì Chrome OS van chua the hien duoc tính uu diem cua mình truoc Windows, và se còn phai mat thoi gian nhieu de phát trien.


Khi ban bat máy lên và thay Windows XP dã duoc thay doi bang WIndows 7, hoac Windows 8.1 thì ban có the gap mot chút boi roi. Nguoi dùng se can mot khoang thoi gian de duoc dào tao su dung nhung thoi gian không quá lâu boi kinh nghiem 10 nam su dung he dieu hành Windows. Tuy nhiên ki nang dó se bien may neu máy tính duoc thay the bang các he dieu hành khác là OS X, Linux, Chrome OS, Android OS- dieu này cung không thuc su de chiu doi voi doanh nghiep.


Nên hay không nên sử dụng Linux thay thế Windows XP

Windows XP đã không còn hỗ trợ cho người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp và Linux là một giải pháp thay thế được nhắc đến. Lợi ích đi kèm với những nhược điểm của nó là bài toán cần giải của các doanh nghiệp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: