Đưa “đám mây” đến gần hơn với doanh nghiệp

Giảm đến 90% chi phí so với tự đầu tư công nghệ nếu doanh nghiệp mạnh dạn lên “mây”, triển khai các giải pháp kinh doanh dựa trên điện toán đám mây do nhà cung cấp đề xuất.


Đưa “đám mây” đến gần hơn với doanh nghiệp
Nguyễn Thanh Khiết, Phó giám đốc VTN 2 tại hội thảo “Ứng dụng điện toán đám mây cho doanh nghiệp”
Quả là ấn tượng với cam kết của nhà cung cấp về hiệu quả của việc ứng dụng điện toán đám mây, một trong những công nghệ chủ chốt trong xu hướng chuyển đổi CNTT – TT sang “nền tảng thứ 3”.


Trong phần trình bày về giải pháp vCloud của mình tại hội thảo “Ứng dụng điện toán đám mây cho doanh nghiệp”, đại diện của công ty Viễn thông Liên tỉnh VTN đã đưa ra những yếu tố tạo nên con số 90% tiết kiệm, đó là doanh nghiệp sẽ không phải đầu tư toàn bộ hạ tầng phần cứng, bao gồm server, router, switch, firewall…; doanh nghiệp cũng không tốn chi phí bảo trì, chi phí vận hành hệ thống và chi phí nhân sự đảm trách. Toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp phải trả được gói trọn trong một khoản phí duy nhất hàng tháng.


Mặc dù “điện toán đám mây” đã trở thành khái niệm khá quen thuộc đối với các doanh nghiệp hiện nay, nhất là các doanh nghiệp đã và đang đầu tư nhiều cho CNTT - TT, nhưng cơ hội tiếp cận các giải pháp cụ thể, hiểu rõ những lợi ích “đám mây” có thể mang lại cũng như những rủi ro phải lường trước, và nhất là tâm lí ngại thay đổi đã cản đường “lên mây” của đa số doanh nghiệp.


Những thắc mắc từ phía doanh nghiệp tham dự hội thảo đề cập đến độ tin cậy của các dịch vụ “đám mây”, máy chủ ảo, truyền và lưu trữ dữ liệu, bảo mật thông tin, chi phí bản quyền… được nêu lên trong buổi hội thảo đã cho thấy không ít các doanh nghiệp đang sẵn sàng đầu tư cho giải pháp mới bởi tính hiệu quả của nó, nhưng vẫn còn băn khoăn, chưa đủ tự tin để chấp nhận một sự thay đổi mới.


Tuy nhiên, cho dù vẫn còn ngần ngại, nhưng phần lớn các doanh nghiệp đã phần nào được thuyết phục bởi phần trình bày và giải đáp thắc mắc của các diễn gỉa, chuyên gia công nghệ từ phía nhà cung cấp.


Đại diện VTN – ông Phạm Gia Lộc: “Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm 90% chi phí nếu đầu tư vào vCloud”
Trong bối cảnh công nghệ điện toán thay đổi nhanh, việc đầu tư cho CNTT của DN vẫn luôn là điều tất yếu như là một khoản đầu tư cơ bản. Do vậy, điều quan trọng của DN là phải nắm bắt nhanh những thay đổi để đặt ra một chiến lược đầu phù hợp, hiệu quả. Chính vì vậy, phương thức “dùng bao nhiêu, trả bấy nhiêu” rõ ràng là cách hiệu quả nhất. Các giải pháp lưu trữ, trung tâm dữ liệu, SAS (software as service), PAS (platform as service)… dựa trên nền tảng “đám mây” là câu trả lời thích hợp đối với doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ hiện nay ở Việt Nam.


Hội thảo “Ứng dụng điện toán đám mây cho doanh nghiệp” được tổ chức ngày 24/4/2014 bởi Hội Tin học TP.HCM và Hội Doanh nhân trẻ là một trong những hoạt động rất cần thiết trong việc kết nối các doanh nghiệp ứng dụng CNTT và nhà cung cấp giải pháp. Trong sự kiện lần này, hai đơn vị CNTT là công ty Viễn thông Liên tỉnh VTN (thuộc tập đoàn VNPT) và công ty Công nghệ Sao Bắc đẩu SBD đã hợp tác với nhau để đưa ra 2 giải pháp dựa trên “điện toán đám mây”: vCloud và vCDN.


Theo nhà cung cấp, vCloud - dịch vụ dịch vụ giúp khách hàng thiết lập hạ tầng máy chủ ảo với quy mô từ nhỏ đến datacenter, phù hợp cho nhiều mục đích khác nhau. vCloud đưa ra khả năng truy cập từ xa an toàn để giám sát và quản trị hệ thống, và được bảo mật đa lớp. Trong khi đó, vCDN là dịch vụ truyền tải nội dung, giúp các nhà cung cấp nội dung đưa nội dung đến người dùng Internet một cách nhanh nhất, tin cậy và chi phí hợp lí. vCDN thích hợp với các đơn vị cung cấp nội dung số, OTT, truyền hình số…
Hiện nay, không chỉ có vCloud và vCDN là các giải pháp “đám mây”, cũng như còn có nhiều nhà cung cấp giải pháp khác. Vấn đề là cơ hội, điều kiện để kết nối các sản phẩm, nhà cung cấp với đúng đối tượng doanh nghiệp còn ít.


Xu hướng “đám mây” là tất yếu, và điều kiện cũng đã chín muồi, các doanh nghiệp hãy mạnh dạn bắt tay nhau.

Dua “dam may” den gan hon voi doanh nghiep


Giam den 90% chi phi so voi tu dau tu cong nghe neu doanh nghiep manh dan len “may”, trien khai cac giai phap kinh doanh dua tren dien toan dam may do nha cung cap de xuat.


Dua “dam may” den gan hon voi doanh nghiep
Nguyen Thanh Khiet, Phó giám doc VTN 2 tai hoi thao “Ung dung dien toán dám mây cho doanh nghiep”
Qua là an tuong voi cam ket cua nhà cung cap ve hieu qua cua viec ung dung dien toán dám mây, mot trong nhung công nghe chu chot trong xu huong chuyen doi CNTT – TT sang “nen tang thu 3”.


Trong phan trình bày ve giai pháp vCloud cua mình tai hoi thao “Ung dung dien toán dám mây cho doanh nghiep”, dai dien cua công ty Vien thông Liên tinh VTN dã dua ra nhung yeu to tao nên con so 90% tiet kiem, dó là doanh nghiep se không phai dau tu toàn bo ha tang phan cung, bao gom server, router, switch, firewall…; doanh nghiep cung không ton chi phí bao trì, chi phí van hành he thong và chi phí nhân su dam trách. Toàn bo chi phí mà doanh nghiep phai tra duoc gói tron trong mot khoan phí duy nhat hàng tháng.


Mac dù “dien toán dám mây” dã tro thành khái niem khá quen thuoc doi voi các doanh nghiep hien nay, nhat là các doanh nghiep dã và dang dau tu nhieu cho CNTT - TT, nhung co hoi tiep can các giai pháp cu the, hieu rõ nhung loi ích “dám mây” có the mang lai cung nhu nhung rui ro phai luong truoc, và nhat là tâm lí ngai thay doi dã can duong “lên mây” cua da so doanh nghiep.


Nhung thac mac tu phía doanh nghiep tham du hoi thao de cap den do tin cay cua các dich vu “dám mây”, máy chu ao, truyen và luu tru du lieu, bao mat thông tin, chi phí ban quyen… duoc nêu lên trong buoi hoi thao dã cho thay không ít các doanh nghiep dang san sàng dau tu cho giai pháp moi boi tính hieu qua cua nó, nhung van còn ban khoan, chua du tu tin de chap nhan mot su thay doi moi.


Tuy nhiên, cho dù van còn ngan ngai, nhung phan lon các doanh nghiep dã phan nào duoc thuyet phuc boi phan trình bày và giai dáp thac mac cua các dien gia, chuyên gia công nghe tu phía nhà cung cap.


Dai dien VTN – ông Pham Gia Loc: “Doanh nghiep se tiet kiem 90% chi phí neu dau tu vào vCloud”
Trong boi canh công nghe dien toán thay doi nhanh, viec dau tu cho CNTT cua DN van luôn là dieu tat yeu nhu là mot khoan dau tu co ban. Do vay, dieu quan trong cua DN là phai nam bat nhanh nhung thay doi de dat ra mot chien luoc dau phù hop, hieu qua. Chính vì vay, phuong thuc “dùng bao nhiêu, tra bay nhiêu” rõ ràng là cách hieu qua nhat. Các giai pháp luu tru, trung tâm du lieu, SAS (software as service), PAS (platform as service)… dua trên nen tang “dám mây” là câu tra loi thích hop doi voi doanh nghiep quy mô vua và nho hien nay o Viet Nam.


Hoi thao “Ung dung dien toán dám mây cho doanh nghiep” duoc to chuc ngày 24/4/2014 boi Hoi Tin hoc TP.HCM và Hoi Doanh nhân tre là mot trong nhung hoat dong rat can thiet trong viec ket noi các doanh nghiep ung dung CNTT và nhà cung cap giai pháp. Trong su kien lan này, hai don vi CNTT là công ty Vien thông Liên tinh VTN (thuoc tap doàn VNPT) và công ty Công nghe Sao Bac dau SBD dã hop tác voi nhau de dua ra 2 giai pháp dua trên “dien toán dám mây”: vCloud và vCDN.


Theo nhà cung cap, vCloud - dich vu dich vu giúp khách hàng thiet lap ha tang máy chu ao voi quy mô tu nho den datacenter, phù hop cho nhieu muc dích khác nhau. vCloud dua ra kha nang truy cap tu xa an toàn de giám sát và quan tri he thong, và duoc bao mat da lop. Trong khi dó, vCDN là dich vu truyen tai noi dung, giúp các nhà cung cap noi dung dua noi dung den nguoi dùng Internet mot cách nhanh nhat, tin cay và chi phí hop lí. vCDN thích hop voi các don vi cung cap noi dung so, OTT, truyen hình so…
Hien nay, không chi có vCloud và vCDN là các giai pháp “dám mây”, cung nhu còn có nhieu nhà cung cap giai pháp khác. Van de là co hoi, dieu kien de ket noi các san pham, nhà cung cap voi dúng doi tuong doanh nghiep còn ít.


Xu huong “dám mây” là tat yeu, và dieu kien cung dã chín muoi, các doanh nghiep hãy manh dan bat tay nhau.


Đưa “đám mây” đến gần hơn với doanh nghiệp

Giảm đến 90% chi phí so với tự đầu tư công nghệ nếu doanh nghiệp mạnh dạn lên “mây”, triển khai các giải pháp kinh doanh dựa trên điện toán đám mây do nhà cung cấp đề xuất.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: