Apple đầu tư hàng triệu USD cho công nghệ “xanh”

So với khối tài sản khổng lồ hiện có lên đến hơn 150 tỷ USD của Apple trong ngân hàng, những gì CEO Tim Cook đã chi cho các dự án bảo vệ môi trường của hãng này chẳng thấm vào đâu.


Trang web chính thức của Apple đang đăng những cảm xúc của họ về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường ngay trên đầu trang. Đây vốn là một trong những trang web được truy cập nhiều nhất trên thế giới hiện nay.


Trang Environmental Responsibility này của Apple là một phần trong dự án tiếp thị công nghệ “xanh” và một mục đích khác là nhắm vào các đối thủ cạnh tranh nào của họ vì không có trách nhiệm về việc bảo vệ môi trường. Apple đã cho đăng một trang quảng cáo lớn vào ngày Trái đất 2014 năm nay (nhằm ngày 22/4 vừa qua), trong khi hãng đang dính dáng vào vụ kiện tụng bằng sáng chế với đối thủ Samsung. Đại diện của Apple cho biết, "Có một số ý tưởng mà chúng tôi muốn tất cả các công ty khác sao chép lại".


Apple đã gần đạt mục tiêu cung cấp năng lượng tái tạo cho tất cả các nhà máy của hãng trên toàn thế giới. Hiện nay, 94% văn phòng và trung tâm dữ liệu của hãng sử dụng năng lượng có thể tái tạo và nhiệm vụ tiếp theo là các cửa hàng bán lẻ.


Apple đầu tư hàng triệu USD cho công nghệ “xanh”
Một trong những dãy tấm nhiệt năng lượng mặt trời của Apple ở Maiden, Bắc Carolina (Mỹ).
Hãng công nghệ lớn nhất thế giới này đang xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời khổng lồ của mình bên ngoài các trung tâm dữ liệu, trong đó có hai địa điểm rộng 100 mẫu gần trung tâm dữ liệu Maiden, Bắc Carolina (Mỹ), có thể tạo ra công suất khoảng 40 megawatt. Apple cũng đang sở hữu hộp Bloom, là một hệ thống pin nhiên liệu tạo ra khí sinh học, được cài đặt cả tại các trung tâm dữ liệu và tại trụ sở Cupertino. Bên cạnh những chiến dịch quảng cáo tích cực, Apple đang được cho là có các hành động khác thường cho thấy những nỗ lực về môi trường của hãng.


Khi nói đến việc bảo vệ môi trường, Apple có ý thức tạo ra một ngoại lệ theo tiêu chuẩn của họ. Về phần động cơ, tất nhiên là tạo ra một hiệu ứng hào quang từ các sản phẩm tốt. Tuy nhiên, Apple cũng hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các công ty và tổ chức khác để họ tham gia vào các hệ sinh thái hữu ích tương tự khác.


Trang Environmental Responsibility của Apple cũng chia sẻ một đoạn video mang tên "Better", cùng với lời thuật của CEO Tim Cook. Video này cho thấy tầm nhìn của Apple trong tương lai, cho rằng Apple muốn "nhiều hơn bất cứ điều gì để thay đổi thế giới tốt hơn".


"Tốt hơn không thể tốt hơn nếu không xem xét tất cả mọi thứ", CEO Tim Cook nói. Apple cam kết mạnh mẽ hơn đối với môi trường trong tương lai. Sử dụng vật liệu “xanh” hơn, ít bao bì hơn, Apple sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể giữ cho sản phẩm của họ không bị đưa ra các bãi rác. Mọi người trên hành tinh sẽ được hưởng lợi từ sự thay đổi này.


Apple đầu tư hàng triệu USD cho công nghệ “xanh”
Thế hệ máy iMac của Apple ngày nay sử dụng ít điện năng hơn 97% so với phiên bản đời đầu.
Apple đã có những bước tiến đáng kể từ những ngày khi Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) gán cho danh hiệu “Công ty công nghệ ít xanh nhất”. Với tài sản đồ sộ như vậy, Apple thật dễ dàng khi chi tiền để có được danh hiệu "xanh". Tuy nhiên, chiến dịch của Apple là nhằm kêu gọi hành động từ cả các đối thủ cạnh tranh và các đối tác của họ.


Apple không phát minh ra những trách nhiệm về môi trường, cũng giống như trường hợp họ không phát minh ra smartphone, máy nghe nhạc MP3 hoặc tablet. Nhưng dường như Apple muốn thể hiện cho phần còn lại của thế giới là họ đang làm điều đúng.

Apple dau tu hang trieu USD cho cong nghe “xanh”


So voi khoi tai san khong lo hien co len den hon 150 ty USD cua Apple trong ngan hang, nhung gi CEO Tim Cook da chi cho cac du an bao ve moi truong cua hang nay chang tham vao dau.


Trang web chính thuc cua Apple dang dang nhung cam xúc cua ho ve trách nhiem cua doanh nghiep doi voi môi truong ngay trên dau trang. Dây von là mot trong nhung trang web duoc truy cap nhieu nhat trên the gioi hien nay.


Trang Environmental Responsibility này cua Apple là mot phan trong du án tiep thi công nghe “xanh” và mot muc dích khác là nham vào các doi thu canh tranh nào cua ho vì không có trách nhiem ve viec bao ve môi truong. Apple dã cho dang mot trang quang cáo lon vào ngày Trái dat 2014 nam nay (nham ngày 22/4 vua qua), trong khi hãng dang dính dáng vào vu kien tung bang sáng che voi doi thu Samsung. Dai dien cua Apple cho biet, "Có mot so ý tuong mà chúng tôi muon tat ca các công ty khác sao chép lai".


Apple dã gan dat muc tiêu cung cap nang luong tái tao cho tat ca các nhà máy cua hãng trên toàn the gioi. Hien nay, 94% van phòng và trung tâm du lieu cua hãng su dung nang luong có the tái tao và nhiem vu tiep theo là các cua hàng bán le.


Apple dau tu hang trieu USD cho cong nghe “xanh”
Mot trong nhung dãy tam nhiet nang luong mat troi cua Apple o Maiden, Bac Carolina (My).
Hãng công nghe lon nhat the gioi này dang xây dung các trang trai nang luong mat troi khong lo cua mình bên ngoài các trung tâm du lieu, trong dó có hai dia diem rong 100 mau gan trung tâm du lieu Maiden, Bac Carolina (My), có the tao ra công suat khoang 40 megawatt. Apple cung dang so huu hop Bloom, là mot he thong pin nhiên lieu tao ra khí sinh hoc, duoc cài dat ca tai các trung tâm du lieu và tai tru so Cupertino. Bên canh nhung chien dich quang cáo tích cuc, Apple dang duoc cho là có các hành dong khác thuong cho thay nhung no luc ve môi truong cua hãng.


Khi nói den viec bao ve môi truong, Apple có ý thuc tao ra mot ngoai le theo tiêu chuan cua ho. Ve phan dong co, tat nhiên là tao ra mot hieu ung hào quang tu các san pham tot. Tuy nhiên, Apple cung hy vong se truyen cam hung cho các công ty và to chuc khác de ho tham gia vào các he sinh thái huu ích tuong tu khác.


Trang Environmental Responsibility cua Apple cung chia se mot doan video mang tên "Better", cùng voi loi thuat cua CEO Tim Cook. Video này cho thay tam nhìn cua Apple trong tuong lai, cho rang Apple muon "nhieu hon bat cu dieu gì de thay doi the gioi tot hon".


"Tot hon không the tot hon neu không xem xét tat ca moi thu", CEO Tim Cook nói. Apple cam ket manh me hon doi voi môi truong trong tuong lai. Su dung vat lieu “xanh” hon, ít bao bì hon, Apple se làm tat ca moi thu de có the giu cho san pham cua ho không bi dua ra các bãi rác. Moi nguoi trên hành tinh se duoc huong loi tu su thay doi này.


Apple dau tu hang trieu USD cho cong nghe “xanh”
The he máy iMac cua Apple ngày nay su dung ít dien nang hon 97% so voi phiên ban doi dau.
Apple dã có nhung buoc tien dáng ke tu nhung ngày khi To chuc Hòa bình xanh (Greenpeace) gán cho danh hieu “Công ty công nghe ít xanh nhat”. Voi tài san do so nhu vay, Apple that de dàng khi chi tien de có duoc danh hieu "xanh". Tuy nhiên, chien dich cua Apple là nham kêu goi hành dong tu ca các doi thu canh tranh và các doi tác cua ho.


Apple không phát minh ra nhung trách nhiem ve môi truong, cung giong nhu truong hop ho không phát minh ra smartphone, máy nghe nhac MP3 hoac tablet. Nhung duong nhu Apple muon the hien cho phan còn lai cua the gioi là ho dang làm dieu dúng.


Apple đầu tư hàng triệu USD cho công nghệ “xanh”

So với khối tài sản khổng lồ hiện có lên đến hơn 150 tỷ USD của Apple trong ngân hàng, những gì CEO Tim Cook đã chi cho các dự án bảo vệ môi trường của hãng này chẳng thấm vào đâu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: