iPad được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ

Một Trường Đại học của Mỹ đã áp dụng thành công việc sử dụng iPad thay thế cho máy tính nhằm quản lý hệ thống dịch vụ cung cấp điện, nước một cách hiệu quả.


Đại học Cornell hiện đang chạy hệ thống cung cấp điện nước riêng của họ cho khuôn viên và nhà ở sinh viên, phục vụ tối đa được khoảng 30.000 người trong ngôi trường đặt tại thành phố Ithaca, New York (Mỹ). Như bất kỳ tiện ích nào, hệ thống này cũng đã từng gặp sự cố gián đoạn - trong trường hợp này là nguồn điện, nước hoặc hơi nước (được sử dụng để sưởi ấm). Cách thông thường để đối phó với vấn đề này là sử dụng điện thoại để gọi cho các nhà quản lý tiện ích và yêu cầu họ đến văn phòng để tìm ra vấn đề, sau đó xác định quá trình giải quyết vấn đề. Điều đó có nghĩa là sẽ có sự chậm trễ một khoảng thời gian vì những người thực hiện phải có thời gian chuẩn bị (chẳng hạn như thức dậy, mặc quần áo nếu lúc nửa đêm và lái xe đến trường).


Ngày nay, Trường Cornell vẫn dùng phương thức gọi những người quản lý. Nhưng kể từ tháng 10 năm ngoái, họ đã sử dụng hệ thống quản lý tiện ích từ iPad trang bị kết nối mạng di động để xác định vấn đề từ xa và thậm chí sửa chữa chúng khi có thể. Nói cách khác, họ cũng có thể sử dụng iPhone để giải quyết vấn đề.


Nhà cung cấp thiết bị tiện ích cho Cornell, General Electric, có một ứng dụng iOS cho phép can thiệp sâu vào dữ liệu hiện tại của hệ thống quản lý tiện ích, đồng thời một ứng dụng web có thể kiểm soát các thiết bị và nhận được thông tin chi tiết hơn so với ứng dụng iOS cung cấp, Bill Richards, kỹ sư mạng cao cấp tại Khoa tiện ích của Đại học Cornell cho biết.


iPad là thiết bị được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực dịch vụ ngày nay.
Giải pháp này sẽ cung cấp cho mỗi nhân viên phục vụ và quản lý của trường một thiết bị mà họ có thể mang theo bên mình để có thể điều tra và thậm chí đáp ứng tình trạng khẩn cấp từ bất cứ nơi đâu. Nhân viên được cung cấp truy cập web (bảo vệ thông qua mạng VPN) từ thiết bị di động, đồng thời cho phép họ làm việc từ bất kỳ máy tính nào để họ có thể phối hợp hợp lý với hàng loạt các công cụ tương tự như những gì họ có tại văn phòng.


Kỹ sư Richards cho biết, ứng dụng nền tảng web có trước ứng dụng chạy trên thiết bị iOS. Nhưng ông cho biết rằng, nhóm của ông hiện vẫn tiếp tục sử dụng nó - ngay cả trên iPad - những khi họ cần đến các tính năng mà ứng dụng iOS không có. Ứng dụng web cho phép bạn kiểm soát các thiết bị và xem chi tiết hơn, chẳng hạn như tỷ lệ van đang được mở, vốn là các chi tiết không có trên phiên bản ứng dụng di động.


Tuy nhiên, ông cũng cho rằng ứng dụng iOS rất đơn giản và dễ sử dụng, cung cấp khả năng phân tích dễ dàng hơn để khám phá những gì đang xảy ra và giúp các nhà quản lý ra quyết định nhanh chóng hơn. Kinh nghiệm của Trường Cornell cho thấy rằng các ứng dụng di động và nền web đều có giá trị như nhau và người dùng không cần phải lựa chọn giữa chúng.


Phương pháp của Trường Cornell khi cung cấp iPad cho nhân viên cũng cho thấy cách quản lý khá chặt chẽ. Người dùng cần phải đi qua một cổng VPN để sử dụng ứng dụng web và phải xác thực trong ứng dụng iOS. Nhân viên có thể sử dụng iPad cho mục đích cá nhân, đó cũng là lý do để khuyến khích họ luôn giữ chúng trong tầm tay. Các rào cản đối với việc sử dụng được giữ ở mức tối thiểu.


Cuối cùng, Richards lưu ý rằng Cornell đã từng cung cấp máy tính xách tay cho một số người trước đây, chủ yếu là để làm việc, nhưng việc quản lý phần cứng và hệ điều hành Windows có quá nhiều gánh nặng. Khi nhà cung cấp General Electric cho biết họ có một ứng dụng chạy trên nền tảng iOS, Trường Cornell đã nhanh chóng đăng ký sử dụng iPad để thay thế. "Không cần phải lo lắng về việc truy cập tên miền và sao lưu dự phòng như bạn phải làm với nền tảng Windows", Richards nhận xét.


Tuy nhiên, các nhà quản lý vẫn cần có kiến thức về Windows, ít nhất là để quản lý hệ thống bởi vì hệ thống quản lý tiện ích này và ứng dụng web lẫn ứng dụng iOS đều phải chạy trên những máy ảo Windows Server.


Kinh nghiệm của Cornell là một lời nhắc nhở tuyệt vời về lý do tại sao iPad là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp trong cơn bão điện toán di động ngày nay, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ. Nó cung cấp khả năng truy cập dễ dàng vào các thông tin quan trọng và các hệ thống hầu như ở bất cứ nơi nào. Và kinh nghiệm của Cornell cũng nhắc nhở chúng ta giữ cho việc triển khai đơn giản và linh hoạt là một ý tưởng tốt.

iPad duoc su dung rong rai trong linh vuc cung cap dich vu


Mot Truong Dai hoc cua My da ap dung thanh cong viec su dung iPad thay the cho may tinh nham quan ly he thong dich vu cung cap dien, nuoc mot cach hieu qua.


Dai hoc Cornell hien dang chay he thong cung cap dien nuoc riêng cua ho cho khuôn viên và nhà o sinh viên, phuc vu toi da duoc khoang 30.000 nguoi trong ngôi truong dat tai thành pho Ithaca, New York (My). Nhu bat ky tien ích nào, he thong này cung dã tung gap su co gián doan - trong truong hop này là nguon dien, nuoc hoac hoi nuoc (duoc su dung de suoi am). Cách thông thuong de doi phó voi van de này là su dung dien thoai de goi cho các nhà quan lý tien ích và yêu cau ho den van phòng de tìm ra van de, sau dó xác dinh quá trình giai quyet van de. Dieu dó có nghia là se có su cham tre mot khoang thoi gian vì nhung nguoi thuc hien phai có thoi gian chuan bi (chang han nhu thuc day, mac quan áo neu lúc nua dêm và lái xe den truong).


Ngày nay, Truong Cornell van dùng phuong thuc goi nhung nguoi quan lý. Nhung ke tu tháng 10 nam ngoái, ho dã su dung he thong quan lý tien ích tu iPad trang bi ket noi mang di dong de xác dinh van de tu xa và tham chí sua chua chúng khi có the. Nói cách khác, ho cung có the su dung iPhone de giai quyet van de.


Nhà cung cap thiet bi tien ích cho Cornell, General Electric, có mot ung dung iOS cho phép can thiep sâu vào du lieu hien tai cua he thong quan lý tien ích, dong thoi mot ung dung web có the kiem soát các thiet bi và nhan duoc thông tin chi tiet hon so voi ung dung iOS cung cap, Bill Richards, ky su mang cao cap tai Khoa tien ích cua Dai hoc Cornell cho biet.


iPad là thiet bi duoc su dung rong rãi trong linh vuc dich vu ngày nay.
Giai pháp này se cung cap cho moi nhân viên phuc vu và quan lý cua truong mot thiet bi mà ho có the mang theo bên mình de có the dieu tra và tham chí dáp ung tình trang khan cap tu bat cu noi dâu. Nhân viên duoc cung cap truy cap web (bao ve thông qua mang VPN) tu thiet bi di dong, dong thoi cho phép ho làm viec tu bat ky máy tính nào de ho có the phoi hop hop lý voi hàng loat các công cu tuong tu nhu nhung gì ho có tai van phòng.


Ky su Richards cho biet, ung dung nen tang web có truoc ung dung chay trên thiet bi iOS. Nhung ông cho biet rang, nhóm cua ông hien van tiep tuc su dung nó - ngay ca trên iPad - nhung khi ho can den các tính nang mà ung dung iOS không có. Ung dung web cho phép ban kiem soát các thiet bi và xem chi tiet hon, chang han nhu ty le van dang duoc mo, von là các chi tiet không có trên phiên ban ung dung di dong.


Tuy nhiên, ông cung cho rang ung dung iOS rat don gian và de su dung, cung cap kha nang phân tích de dàng hon de khám phá nhung gì dang xay ra và giúp các nhà quan lý ra quyet dinh nhanh chóng hon. Kinh nghiem cua Truong Cornell cho thay rang các ung dung di dong và nen web deu có giá tri nhu nhau và nguoi dùng không can phai lua chon giua chúng.


Phuong pháp cua Truong Cornell khi cung cap iPad cho nhân viên cung cho thay cách quan lý khá chat che. Nguoi dùng can phai di qua mot cong VPN de su dung ung dung web và phai xác thuc trong ung dung iOS. Nhân viên có the su dung iPad cho muc dích cá nhân, dó cung là lý do de khuyen khích ho luôn giu chúng trong tam tay. Các rào can doi voi viec su dung duoc giu o muc toi thieu.


Cuoi cùng, Richards luu ý rang Cornell dã tung cung cap máy tính xách tay cho mot so nguoi truoc dây, chu yeu là de làm viec, nhung viec quan lý phan cung và he dieu hành Windows có quá nhieu gánh nang. Khi nhà cung cap General Electric cho biet ho có mot ung dung chay trên nen tang iOS, Truong Cornell dã nhanh chóng dang ký su dung iPad de thay the. "Không can phai lo lang ve viec truy cap tên mien và sao luu du phòng nhu ban phai làm voi nen tang Windows", Richards nhan xét.


Tuy nhiên, các nhà quan lý van can có kien thuc ve Windows, ít nhat là de quan lý he thong boi vì he thong quan lý tien ích này và ung dung web lan ung dung iOS deu phai chay trên nhung máy ao Windows Server.


Kinh nghiem cua Cornell là mot loi nhac nho tuyet voi ve lý do tai sao iPad là lua chon cua nhieu doanh nghiep trong con bão dien toán di dong ngày nay, dac biet là trong linh vuc dich vu. Nó cung cap kha nang truy cap de dàng vào các thông tin quan trong và các he thong hau nhu o bat cu noi nào. Và kinh nghiem cua Cornell cung nhac nho chúng ta giu cho viec trien khai don gian và linh hoat là mot ý tuong tot.


iPad được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ

Một Trường Đại học của Mỹ đã áp dụng thành công việc sử dụng iPad thay thế cho máy tính nhằm quản lý hệ thống dịch vụ cung cấp điện, nước một cách hiệu quả.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: