IBM: Bước chuyển mình với điện toán đám mây

Tập đoàn công nghệ IBM đã được bình chọn là nhà cung cấp điện toán đám mây dành cho doanh nghiệp tốt nhất tại Mỹ, theo một khảo sát của IDC về cơ-sở-hạ-tầng-như-là-dịch-vụ (IaaS – Infrastructure as a Service) được thực hiện với hơn 400 doanh nghiệp với quy mô 1.000 nhân viên trở lên.


Trong nghiên cứu này, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cũng được xếp hạng về chất lượng dịch vụ, bao gồm mức độ sẵn sàng, tốc độ cung phát tài nguyên, độ dễ sử dụng và giá thành. Nền tảng IaaS của IBM bao gồm SoftLayer, một công ty con mới được IBM mua lại vào tháng 7 năm 2013, và các dịch vụ quản trị đám mây IBM.


Nghiên cứu của IDC cho thấy khách hàng tại Mỹ đã xếp hạng IBM, Cisco, HP, AT&T và Google là Top 5 nhà cung cấp IaaS hiệu quả nhất. Cụ thể, IBM dẫn đầu với 35% phiếu bầu, Amazon 13%, Microsoft và Google xấp xỉ 16%.Các doanh nghiệp được lựa chọn để lấy phản hồi chia đều làm 3 nhóm theo số lượng nhân viên: 1.000 – 4.999 nhân viên, 5,000 – 9,999 nhân viên và trên 10,000 nhân viên. 52% khách hàng tham gia nghiên cứu thể hiện nhu cầu được nhà cung cấp mang lại một dịch vụ trọn gói, bao gồm các dịch vụ tư vấn, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm tùy biến và kiểm thử - để hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển lên đám mây. Có ít hơn 5% các doanh nghiệp trả lời phỏng vấn muốn nhà cung cấp là một đơn vị trực tuyến như Amazon hay Google. Một điều thú vị là số lượng doanh nghiệp chọn những nhà cung cấp dịch vụ trọn gói cho việc chuyển đổi mô hình kinh doanh qua đám mây cao nhất lại thuộc về những công ty với quy mô dưới 5,000 nhân viên, theo báo cáo của IDC.


“IBM đang đầu tư hàng tỷ USD vào điện toán đám mây để đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng một danh mục các dịch vụ điện toán đám mây toàn diện nhất thế giới, từ Cơ sở hạ tầng như là dich vụ (IaaS) tới Nền tảng như là dịch vụ (PaaS – Platform as a Service) và Phần mềm như là dịch vụ (SaaS – Software as a Service). Chúng tôi đang mở rộng các trung tâm dữ liệu trên phạm vi toàn cầu, mở các phần mềm của IBM trên mây để các lập trình viên có thể khai thác, và đảm bảo sự kết nối dễ dàng đến các dịch vụ đám mây của chúng tôi thông qua “chợ đám mây” trực tuyến. IBM giúp các doanh nghiệp đổi mới kinh doanh, bộ máy vận hành và các quy trình để bắt kịp xu thế mới của tương lai - kỷ nguyên của điện toán đám mây lai”, đại diện IBM cho biết.


Ngoài xếp hạng nhất chung cuộc, IBM cũng dẫn đầu trong việc cung cấp giải pháp cho 6 trên 8 ngành lớn, bao gồm các dịch vụ tài chính, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ chuyên nghiệp, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ công cộng (chính phủ). IBM cũng nằm trong top 3 trong các ngành giao thông vận tải và viễn thông, và là nhà cung cấp duy nhất nằm trong top 3 tất cả các ngành cũng như dẫn đầu nhiều ngành nhất.


IBM có hơn 40,000 chuyên gia về các ngành khác nhau để hỗ trợ khách hàng giải quyết những thách thức đặc trưng của từng ngành khi chuyển lên đám mây.


Trong 4 tháng đầu năm 2014, IBM đã công bố ba sáng kiến quan trọng liên quan đến điện toán đám mây: Đầu tư 1,2 tỷ USD để mở rộng dịch vụ đám mây IBM trên toàn cầu với 40 trung tâm dữ liệu tại tất cả các trung tâm tài chính lớn trên thế giới; Đầu tư 1 tỷ USD cho việc mở các phần mềm doanh nghiệp lên mây, cho phép các lập trình viên thiết kế những ứng dụng mới trong kỷ nguyên của đám mây lai, trên nền-tảng-như-là-dịch-vụ IBM BlueMix; Ra mắt “chợ đám mây” IBM Cloud, tạo điều kiện kết nối dễ dàng tới dịch vụ đám mây của IBM cho người dùng cá nhân hay doanh nghiệp.


Lợi nhuận mà điện toán đám mây mang lại cho IBM trong năm 2013 là 4,4 tỷ USD. Gần đây, IBM công bố về sự tăng trưởng 50% cũng trong mảng điện toán đám mây so với cùng kì quý một 2014. Các doanh nghiệp đã bình chọn IBM là sự lựa chọn hàng đầu của họ để đáp ứng các nhu cầu cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và đưa họ vào kỷ nguyên công nghệ mới.


IBM: Buoc chuyen minh voi dien toan dam may


Tap doan cong nghe IBM da duoc binh chon la nha cung cap dien toan dam may danh cho doanh nghiep tot nhat tai My, theo mot khao sat cua IDC ve co-so-ha-tang-nhu-la-dich-vu (IaaS – Infrastructure as a Service) duoc thuc hien voi hon 400 doanh nghiep voi quy mo 1.000 nhan vien tro len.


Trong nghiên cuu này, các nhà cung cap dich vu dien toán dám mây cung duoc xep hang ve chat luong dich vu, bao gom muc do san sàng, toc do cung phát tài nguyên, do de su dung và giá thành. Nen tang IaaS cua IBM bao gom SoftLayer, mot công ty con moi duoc IBM mua lai vào tháng 7 nam 2013, và các dich vu quan tri dám mây IBM.


Nghiên cuu cua IDC cho thay khách hàng tai My dã xep hang IBM, Cisco, HP, AT&T và Google là Top 5 nhà cung cap IaaS hieu qua nhat. Cu the, IBM dan dau voi 35% phieu bau, Amazon 13%, Microsoft và Google xap xi 16%.Các doanh nghiep duoc lua chon de lay phan hoi chia deu làm 3 nhóm theo so luong nhân viên: 1.000 – 4.999 nhân viên, 5,000 – 9,999 nhân viên và trên 10,000 nhân viên. 52% khách hàng tham gia nghiên cuu the hien nhu cau duoc nhà cung cap mang lai mot dich vu tron gói, bao gom các dich vu tu van, tích hop he thong, phát trien phan mem tùy bien và kiem thu - de ho tro to chuc, doanh nghiep chuyen lên dám mây. Có ít hon 5% các doanh nghiep tra loi phong van muon nhà cung cap là mot don vi truc tuyen nhu Amazon hay Google. Mot dieu thú vi là so luong doanh nghiep chon nhung nhà cung cap dich vu tron gói cho viec chuyen doi mô hình kinh doanh qua dám mây cao nhat lai thuoc ve nhung công ty voi quy mô duoi 5,000 nhân viên, theo báo cáo cua IDC.


“IBM dang dau tu hàng ty USD vào dien toán dám mây de dáp ung nhu cau cua khách hàng bang mot danh muc các dich vu dien toán dám mây toàn dien nhat the gioi, tu Co so ha tang nhu là dich vu (IaaS) toi Nen tang nhu là dich vu (PaaS – Platform as a Service) và Phan mem nhu là dich vu (SaaS – Software as a Service). Chúng tôi dang mo rong các trung tâm du lieu trên pham vi toàn cau, mo các phan mem cua IBM trên mây de các lap trình viên có the khai thác, và dam bao su ket noi de dàng den các dich vu dám mây cua chúng tôi thông qua “cho dám mây” truc tuyen. IBM giúp các doanh nghiep doi moi kinh doanh, bo máy van hành và các quy trình de bat kip xu the moi cua tuong lai - ky nguyên cua dien toán dám mây lai”, dai dien IBM cho biet.


Ngoài xep hang nhat chung cuoc, IBM cung dan dau trong viec cung cap giai pháp cho 6 trên 8 ngành lon, bao gom các dich vu tài chính, san xuat, cham sóc suc khoe, các dich vu chuyên nghiep, bán buôn, bán le và dich vu công cong (chính phu). IBM cung nam trong top 3 trong các ngành giao thông van tai và vien thông, và là nhà cung cap duy nhat nam trong top 3 tat ca các ngành cung nhu dan dau nhieu ngành nhat.


IBM có hon 40,000 chuyên gia ve các ngành khác nhau de ho tro khách hàng giai quyet nhung thách thuc dac trung cua tung ngành khi chuyen lên dám mây.


Trong 4 tháng dau nam 2014, IBM dã công bo ba sáng kien quan trong liên quan den dien toán dám mây: Dau tu 1,2 ty USD de mo rong dich vu dám mây IBM trên toàn cau voi 40 trung tâm du lieu tai tat ca các trung tâm tài chính lon trên the gioi; Dau tu 1 ty USD cho viec mo các phan mem doanh nghiep lên mây, cho phép các lap trình viên thiet ke nhung ung dung moi trong ky nguyên cua dám mây lai, trên nen-tang-nhu-là-dich-vu IBM BlueMix; Ra mat “cho dám mây” IBM Cloud, tao dieu kien ket noi de dàng toi dich vu dám mây cua IBM cho nguoi dùng cá nhân hay doanh nghiep.


Loi nhuan mà dien toán dám mây mang lai cho IBM trong nam 2013 là 4,4 ty USD. Gan dây, IBM công bo ve su tang truong 50% cung trong mang dien toán dám mây so voi cùng kì quý mot 2014. Các doanh nghiep dã bình chon IBM là su lua chon hàng dau cua ho de dáp ung các nhu cau co so ha tang dien toán dám mây và dua ho vào ky nguyên công nghe moi.IBM: Bước chuyển mình với điện toán đám mây

Tập đoàn công nghệ IBM đã được bình chọn là nhà cung cấp điện toán đám mây dành cho doanh nghiệp tốt nhất tại Mỹ, theo một khảo sát của IDC về cơ-sở-hạ-tầng-như-là-dịch-vụ (IaaS – Infrastructure as a Service) được thực hiện với hơn 400 doanh nghiệp với quy mô 1.000 nhân viên trở lên.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: