Bệnh viện FV ký kết thỏa thuận sử dụng phần mềm Microsoft

Theo thỏa thuận hợp tác Doanh nghiệp (EA) vừa ký kết, bệnh viện FV sẽ sử dụng bản quyền chính thức các ứng dụng của Microsoft, bao gồm việc cấp phép sử dụng phần mềm văn phòng, hệ điều hành máy chủ, phần mềm ứng dụng hệ thống truyền thông nội bộ, ứng dụng các phần mềm lưu trữ dữ liệu trên máy chủ.


Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV cho biết: "Việt nam đã ký hiệp định gia nhập WTO (World Trade Organization) và buộc phải thực thi luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, nhưng cho đến bây giờ Việt Nam vẫn là một trong những nơi có thể mua bất cứ phần mềm nào với giá rẻ dù đó là bản sao hay bản chính mà không cần trả tiền bản quyền. Microsoft đang đấu tranh để những người sử dụng phần mềm được đăng ký bản quyền của Microsoft phải trả tiền thay vì dùng miễn phí như hiện nay. Vì thế là một bệnh viện quốc tế ở Việt Nam, chúng tôi thấy mình phải tôn trọng các quy định pháp lý, các hiệp định và thỏa thuận, bệnh viện chúng tôi phải chính quy hóa mối quan hệ của mình với Microsoft".


Bác sĩ Jean-Marcel Guillon - Tổng Giám đốc Bệnh viện FV (ngoài cùng bên phải) và ông Vũ Minh Trí - Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam bắt tay trong buổi ký hợp tác.
Ông chia sẻ thêm: "Bệnh viện FV đã ký kết một văn bản thỏa thuận về việc sử dụng bản quyền chính thức các phần mềm của Microsoft cho toàn bộ các máy tính của bệnh viện FV. Có thể nói chúng tôi là một trong số ít các công ty ở Việt Nam tuân thủ hoàn toàn các điều khoản của hiệp định ký kết với WTO về phần mềm do công ty sử dụng".


Đại diện Microsoft, ông Vũ Minh Trí cho biết với việc ký thỏa thuận này, phía đối tác cũng sẽ được hưởng gói “Bảo hiểm phần mềm” (Software Assurance) giúp nâng cấp miễn phí các phần mềm Microsoft trong hợp đồng lên phiên bản mới nhất trong thời gian hiệu lực, cùng những lựa chọn đa dạng để sử dụng, triển khai, hay mua bổ sung số lượng, sản phẩm mới,.. Nhờ đó, khách hàng có thể đơn giản hóa quản lý tập trung công nghệ thông tin trên một hợp đồng duy nhất.


Thỏa thuận hợp tác doanh nghiệp EA cũng là hình thức hợp đồng thuận lợi nhất để doanh nghiệp làm quen và dịch chuyển dễ dàng lên giải pháp điện toán đám mây, tiêu biểu là Office 365 – dịch vụ đám mây, phục vụ các giải pháp văn phòng. Theo Microsoft, giải pháp của hãng sẽ giúp doanh nghiệp, các bệnh viện như bệnh viện FV bảo vệ hệ thống tốt hơn, tiết kiệm được chi phí và thời gian, nâng cao được chất lượng dịch vụ, gia tăng tính chuyên nghiệp, đảm bảo sự ổn định và nâng cao năng lực bảo mật hệ thống.

Benh vien FV ky ket thoa thuan su dung phan mem Microsoft


Theo thoa thuan hop tac Doanh nghiep (EA) vua ky ket, benh vien FV se su dung ban quyen chinh thuc cac ung dung cua Microsoft, bao gom viec cap phep su dung phan mem van phong, he dieu hanh may chu, phan mem ung dung he thong truyen thong noi bo, ung dung cac phan mem luu tru du lieu tren may chu.


Bác si Jean-Marcel Guillon, Tong Giám doc Benh vien FV cho biet: "Viet nam dã ký hiep dinh gia nhap WTO (World Trade Organization) và buoc phai thuc thi luat ve bao ho quyen so huu trí tue, ban quyen, nhung cho den bây gio Viet Nam van là mot trong nhung noi có the mua bat cu phan mem nào voi giá re dù dó là ban sao hay ban chính mà không can tra tien ban quyen. Microsoft dang dau tranh de nhung nguoi su dung phan mem duoc dang ký ban quyen cua Microsoft phai tra tien thay vì dùng mien phí nhu hien nay. Vì the là mot benh vien quoc te o Viet Nam, chúng tôi thay mình phai tôn trong các quy dinh pháp lý, các hiep dinh và thoa thuan, benh vien chúng tôi phai chính quy hóa moi quan he cua mình voi Microsoft".


Bác si Jean-Marcel Guillon - Tong Giám doc Benh vien FV (ngoài cùng bên phai) và ông Vu Minh Trí - Tong giám doc Microsoft Viet Nam bat tay trong buoi ký hop tác.
Ông chia se thêm: "Benh vien FV dã ký ket mot van ban thoa thuan ve viec su dung ban quyen chính thuc các phan mem cua Microsoft cho toàn bo các máy tính cua benh vien FV. Có the nói chúng tôi là mot trong so ít các công ty o Viet Nam tuân thu hoàn toàn các dieu khoan cua hiep dinh ký ket voi WTO ve phan mem do công ty su dung".


Dai dien Microsoft, ông Vu Minh Trí cho biet voi viec ký thoa thuan này, phía doi tác cung se duoc huong gói “Bao hiem phan mem” (Software Assurance) giúp nâng cap mien phí các phan mem Microsoft trong hop dong lên phiên ban moi nhat trong thoi gian hieu luc, cùng nhung lua chon da dang de su dung, trien khai, hay mua bo sung so luong, san pham moi,.. Nho dó, khách hàng có the don gian hóa quan lý tap trung công nghe thông tin trên mot hop dong duy nhat.


Thoa thuan hop tác doanh nghiep EA cung là hình thuc hop dong thuan loi nhat de doanh nghiep làm quen và dich chuyen de dàng lên giai pháp dien toán dám mây, tiêu bieu là Office 365 – dich vu dám mây, phuc vu các giai pháp van phòng. Theo Microsoft, giai pháp cua hãng se giúp doanh nghiep, các benh vien nhu benh vien FV bao ve he thong tot hon, tiet kiem duoc chi phí và thoi gian, nâng cao duoc chat luong dich vu, gia tang tính chuyên nghiep, dam bao su on dinh và nâng cao nang luc bao mat he thong.


Bệnh viện FV ký kết thỏa thuận sử dụng phần mềm Microsoft

Theo thỏa thuận hợp tác Doanh nghiệp (EA) vừa ký kết, bệnh viện FV sẽ sử dụng bản quyền chính thức các ứng dụng của Microsoft, bao gồm việc cấp phép sử dụng phần mềm văn phòng, hệ điều hành máy chủ, phần mềm ứng dụng hệ thống truyền thông nội bộ, ứng dụng các phần mềm lưu trữ dữ liệu trên máy chủ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: