Google, Apple và Samsung sẽ sớm có mặt trên xe hơi

Trong tương lai không xa, người lái xe hơi sẽ sớm được tiếp cận với các công nghệ đến từ Goolge, Samsung hay Apple có thể kết nối với các thiết bị Internet of Thing khác.


Trong vòng 2 năm vừa qua, các công ty công nghệ như Google , Apple hay Samsung đang đầu tư vào những chiếc xe hơi trong tương lai với các tính năng kết nối di động mới nhất. Thilo Koslowski , Phó Chủ tịch Dịch vụ Tư vấn Xe hơi của Gartner tại hội nghị Telematics Detroit 2014 tại Mỹ cho biết đã có hàng ngàn thiết bị đã được nghiên cứu và thử nghiệm. ngành công nghiệp xe hơi đã có một khoảng thời gian khá dài không có nhiều nổi bật thì nay đã có các động thái bắt tay với các nhà sản xuất công nghệ cao.


Trong năm 2014, đây chính là thời gian mà ngành công nghiệp xe hơi đã bước ra ngoài lĩnh vực của mình và thực sự muốn theo đuổi các bước tiến của công nghệ kĩ thuật số. Công nghệ sẽ là kim chỉ nam xác định tương lai của ngành công nghiệp xe hơi và đây là thời điểm để bắt đầu.
Koslowski lấy ví dụ bằng Google và xe tự lái của mình, hệ thống kĩ thuật số di động như Google Play và smartphone là nền tảng trong các kết nối của xe hơi hay giống như CarPlay của Apple được xem như một dấu hiệu của thời đại mới.


CarPlay của Apple trên xe hơiCác công ty công nghệ có quyền kiểm soát và truy cập vào xe hơi. Đó là điều mà ngành công nghiệp ô tô có thể chấp nhận và sẵn sàng cấp quyền truy cập. Kowlowski cũng cảnh báo rằng một khi các công ty công nghệ lớn có thể truy cập vào hệ thống thông tin giải trí xe hơi , nó sẽ trở thành khó khăn hơn cho các nhà sản xuất xe hơi để tạo nên sự khác biệt từ các đối thủ cạnh tranh. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Gartner, 58 % người tiêu dùng đã tin rằng các nhà sản xuất xe hơi sẽ cho phép các công ty công nghệ cao để phát triển trên các sản phẩm của mình.


Don Butler , giám đốc điều hành của Phương tiện đi lại và các dịch vụ kết nối (Connected Vehicles and Services ) của Ford, cho biết đây dường như là một điểm được xác định khá rõ ràng khi có những người lạ và hệ sinh thái khác đang xâm nhập vào lĩnh vực xe hơi. Cần phải quan tâm đến nhiều khía cạnh khi có bên thứ 3 tham gia vào nhưng quan trọng hơn là giá trị của công nghệ cao tạo ra như thế nào. Và làm thế nào để chúng ta bảo vệ và tiếp tục cung cấp nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng.


Huyndai và Samsung hợp tác đưa thiết bị di động lên xe hơi.


Hay như các ngành công nghiệp tự động hóa bắt đầu cung cấp các dòng sản phẩm có tính năng kết nối Internet, với các thiết bị di động mà người dùng mong chờ và việc các công ty công nghệ bước vào lĩnh vực xe hơi là điều hiển nhiên. Giám đốc điều hành phụ trách bộ phận thông tin giải trí / viễn thông tại GM, KIA và Ford cũng đã công bố rằng các công ty của họ đã và đang tìm các phương thức để giải quyết nhu cầu kết nối di động của người dùng. Điều này không chỉ cung cấp các ứng dụng di động cho người lái xe mà còn phục vụ trong lĩnh vực giải trí, điều hướng hay cập nhật tin tức- tăng trải nghiệm và hiệu quả trong quá trình lái xe.


Phil Abram , Giám đốc thông tin giải trí của GM , cho biết: trên thực tế là hãng đã có kết hoạch trang bị kết nối không dây 4G lên 40 mẫu sản phẩm trong năm tới và đây là con đường mới của General Motors. Việc trang bị kết nối không hay các ứng dụng không phải là điều quá mới nhưng hiện nay nó sẽ là một phần của hệ sinh thái trên xe hơi. Những gì mọi người quan tâm là liệu một chiếc xe có thể làm cho họ an toàn hơn và làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn hay không?


Cuộc chiến của Apple và Google sẽ bùng nổ trên xe hơi trong khoảng thời gian không xa.Koslowski cho biết dựa vào các nghiên cứu thì những ứng dụng hàng đầu người tiêu dùng muốn đó là thông tin về tình trạng giao thông hiện tại, Cập nhật bản đồ theo thời gian thực, thời tiết và cập nhật tin tức, thông tin về xe và Internet radio. Họ cũng quan tâm đến việc liệu chiếc xe có kết nối với Internet of Things, có nghĩa là hệ thống của chiếc xe sẽ được nhận dạng được các thiết bị không dây trong nhà.


Đối với một số người, điều đó có nghĩa là có thể nhận thông báo tự động được gửi từ nhà hoặc văn phòng thông qua chiếc xe hơi. Và theo khảo sát của Gartner cho biết khoảng 14 % người điều khiển xe hơi muốn có thể mua hàng các dịch vụ từ kết nối trên xe. Nhưng khi đề cập đến việc chia sẻ dữ liệu được tạo ra từ xe hơi thì Kowlowski cũng đưa ra nhiều cảnh báo về tính an toàn thông tin cá nhân và quyền riêng tư.

Google, Apple va Samsung se som co mat tren xe hoi


Trong tuong lai khong xa, nguoi lai xe hoi se som duoc tiep can voi cac cong nghe den tu Goolge, Samsung hay Apple co the ket noi voi cac thiet bi Internet of Thing khac.


Trong vòng 2 nam vua qua, các công ty công nghe nhu Google , Apple hay Samsung dang dau tu vào nhung chiec xe hoi trong tuong lai voi các tính nang ket noi di dong moi nhat. Thilo Koslowski , Phó Chu tich Dich vu Tu van Xe hoi cua Gartner tai hoi nghi Telematics Detroit 2014 tai My cho biet dã có hàng ngàn thiet bi dã duoc nghiên cuu và thu nghiem. ngành công nghiep xe hoi dã có mot khoang thoi gian khá dài không có nhieu noi bat thì nay dã có các dong thái bat tay voi các nhà san xuat công nghe cao.


Trong nam 2014, dây chính là thoi gian mà ngành công nghiep xe hoi dã buoc ra ngoài linh vuc cua mình và thuc su muon theo duoi các buoc tien cua công nghe ki thuat so. Công nghe se là kim chi nam xác dinh tuong lai cua ngành công nghiep xe hoi và dây là thoi diem de bat dau.
Koslowski lay ví du bang Google và xe tu lái cua mình, he thong ki thuat so di dong nhu Google Play và smartphone là nen tang trong các ket noi cua xe hoi hay giong nhu CarPlay cua Apple duoc xem nhu mot dau hieu cua thoi dai moi.


CarPlay cua Apple trên xe hoiCác công ty công nghe có quyen kiem soát và truy cap vào xe hoi. Dó là dieu mà ngành công nghiep ô tô có the chap nhan và san sàng cap quyen truy cap. Kowlowski cung canh báo rang mot khi các công ty công nghe lon có the truy cap vào he thong thông tin giai trí xe hoi , nó se tro thành khó khan hon cho các nhà san xuat xe hoi de tao nên su khác biet tu các doi thu canh tranh. Theo mot cuoc khao sát gan dây cua Gartner, 58 % nguoi tiêu dùng dã tin rang các nhà san xuat xe hoi se cho phép các công ty công nghe cao de phát trien trên các san pham cua mình.


Don Butler , giám doc dieu hành cua Phuong tien di lai và các dich vu ket noi (Connected Vehicles and Services ) cua Ford, cho biet dây duong nhu là mot diem duoc xác dinh khá rõ ràng khi có nhung nguoi la và he sinh thái khác dang xâm nhap vào linh vuc xe hoi. Can phai quan tâm den nhieu khía canh khi có bên thu 3 tham gia vào nhung quan trong hon là giá tri cua công nghe cao tao ra nhu the nào. Và làm the nào de chúng ta bao ve và tiep tuc cung cap nhieu trai nghiem moi cho khách hàng.


Huyndai và Samsung hop tác dua thiet bi di dong lên xe hoi.


Hay nhu các ngành công nghiep tu dong hóa bat dau cung cap các dòng san pham có tính nang ket noi Internet, voi các thiet bi di dong mà nguoi dùng mong cho và viec các công ty công nghe buoc vào linh vuc xe hoi là dieu hien nhiên. Giám doc dieu hành phu trách bo phan thông tin giai trí / vien thông tai GM, KIA và Ford cung dã công bo rang các công ty cua ho dã và dang tìm các phuong thuc de giai quyet nhu cau ket noi di dong cua nguoi dùng. Dieu này không chi cung cap các ung dung di dong cho nguoi lái xe mà còn phuc vu trong linh vuc giai trí, dieu huong hay cap nhat tin tuc- tang trai nghiem và hieu qua trong quá trình lái xe.


Phil Abram , Giám doc thông tin giai trí cua GM , cho biet: trên thuc te là hãng dã có ket hoach trang bi ket noi không dây 4G lên 40 mau san pham trong nam toi và dây là con duong moi cua General Motors. Viec trang bi ket noi không hay các ung dung không phai là dieu quá moi nhung hien nay nó se là mot phan cua he sinh thái trên xe hoi. Nhung gì moi nguoi quan tâm là lieu mot chiec xe có the làm cho ho an toàn hon và làm cho cuoc song cua ho de dàng hon hay không?


Cuoc chien cua Apple và Google se bùng no trên xe hoi trong khoang thoi gian không xa.Koslowski cho biet dua vào các nghiên cuu thì nhung ung dung hàng dau nguoi tiêu dùng muon dó là thông tin ve tình trang giao thông hien tai, Cap nhat ban do theo thoi gian thuc, thoi tiet và cap nhat tin tuc, thông tin ve xe và Internet radio. Ho cung quan tâm den viec lieu chiec xe có ket noi voi Internet of Things, có nghia là he thong cua chiec xe se duoc nhan dang duoc các thiet bi không dây trong nhà.


Doi voi mot so nguoi, dieu dó có nghia là có the nhan thông báo tu dong duoc gui tu nhà hoac van phòng thông qua chiec xe hoi. Và theo khao sát cua Gartner cho biet khoang 14 % nguoi dieu khien xe hoi muon có the mua hàng các dich vu tu ket noi trên xe. Nhung khi de cap den viec chia se du lieu duoc tao ra tu xe hoi thì Kowlowski cung dua ra nhieu canh báo ve tính an toàn thông tin cá nhân và quyen riêng tu.


Google, Apple và Samsung sẽ sớm có mặt trên xe hơi

Trong tương lai không xa, người lái xe hơi sẽ sớm được tiếp cận với các công nghệ đến từ Goolge, Samsung hay Apple có thể kết nối với các thiết bị Internet of Thing khác.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: