Smart Home: Viễn cảnh Intenet of things của Apple

HomeKit trên iOS 8 là lời hứa của Apple về một viễn cảnh tươi đẹp của ngôi nhà thông minh.


Trong thế giới kết nối ở một tương lai không quá xa, bạn thức dậy vào buổi sáng và bắt đầu với Siri của iPhone bằng câu lệnh đơn giản “Good morring”. Hệ thống sẽ đáp lại bạn bằng việc bật đèn, mở nhạc và máy pha cafe bắt đầu hoạt động...


Đây là cách tiếp cận ngôi nhà tự động hóa và Internet of Things mà Apple vừa công bố thông qua HomeKit mới, nền tảng lập trình và mạng lưới giao thức để kiểm soát các thiết bị trong nhà. Điều này hứa hẹn một giao diện người dùng có tính liên kết và kiểm soát đồng bộ các thiết bị được kết nối. Homekit là một phần của iOS 8 mà Apple đã công bố tại WWDC 2014 đầu tháng 6 vừa qua.


Smart Home: Viễn cảnh Intenet of things của Apple
Apple giới thiệu kết nối nhà thông minh.


Để hoạt động trong môi trường kết nối nhà thông minh này, các nhà sản xuất sản phẩm sẽ cần có xác nhận của Apple MFI bao gồm iPod, iPhone và iPad. Nhưng thế giới kết nối không bao giờ chỉ có Apple vì quá rộng lớn. Vì vậy làm thế nào để Android, Windows và các thiết bị khác hoạt động trong không gian của Apple? Làm thế nào tất cả có thể làm việc cùng nhau? Một câu trả lời đến từ Marvell, nhà sản xuất chip SoC có thể được sử dụng trong nhiều sản phẩm tạo nên Internet of Things của Apple.


Marvell vừa giới thiệt các công nghệ như low-power WiFi, ZigBee và Bluetooth trên vi điều khiển SoC. Hệ thống này kết hợp các thành phần riêng biệt thành một đơn vị tích hợp đầy đủ các tính năng mà Philip Poulidis, Phó Chủ tịch và Tổng giám đốc bộ phận di động của Marvell đã cho biết. Hệ thống xử lý này tiêu thụ năng lượng thấp, có khả năng kéo dài tuổi thọ pin và đủ nhỏ để phù hợp với wearables. Chip SoC của Marvell sẽ được sử dụng trong các sản phẩm kết nối với các giao thức mà Apple đã xây dựng bao gồm cả “ghép nối an toàn”. Điều đó sẽ giúp giảm bớt thủ tục chứng nhận MFI đối với các nhà sản xuất sản phẩm.


"Chúng tôi cảm thấy rằng Apple thực sự có cơ sở và nền tảng để xây dựng những các hệ thống thân thiện," Poulidis nói. Chip SoC của Marvell hỗ trợ nhiều giao thức đa ngăn và các phương pháp khác nhau để đối phó với vấn đề bảo mật, nhận diện và kiểm soát trên nhiều hệ điều hành.


Smart Home: Viễn cảnh Intenet of things của Apple
Chip SoC của Marvell.


"Chúng tôi thiết kế cho tất cả các khách hàng bao gồm Android và iOS," Poulidis nói. Kết quả là, các SoC của hãng sẽ đồng thời hỗ trợ nhiều hệ điều hành.


Hỗ trợ nhiều hệ điều hành trên các SoC có nghĩa là nếu được sử dụng trên một máy pha cafe thì thiết bị này có thể được hỗ trợ nền tảng Apple hoặc Android.


Một số vấn đề có thể phát sinh trong việc kiểm soát thiết bị của người dùng. Nếu bạn đang sử dụng sản phẩm của Apple để kết nối, thì sẽ có các tính năng không thể truy cập dành cho người dùng Android hoặc ngược lại.


Rob Enderle, một nhà phân tích của Enderle Group, cho rằng iPhone ban đầu làm việc tốt nhất với xe ô tô trong khi các điện thoại khác không thực sự hiệu quả. Nhưng cuối cùng Android lại đạt kết quả tốt, bởi vì các nhà sản xuất xe hơi muốn nắm lấy cả hai nền tảng. Trong phân khúc nhà thông minh, iPhone có thể tạo ra một chút lợi thế ban đầu lớn hơn các nền tảng khác, nhưng cuối cùng lợi thế đó cũng sẽ lan rộng đến các dòng điện thoại khác, và ít nhất bạn sẽ nhận được trải nghiệm tương đương," Enderle cho hay.


Một vấn đề phải đối mặt với Android là sự phân mảng, đặc biệt là ở châu Á. Một cách tiếp cận để đảm bảo thống nhất mọi thứ là việc áp dụng mã nguồn mở của Linux Foundation: nền tảng AllJoyn. Nền tảng này ban đầu được phát triển bởi Qualcomm.


Smart Home: Viễn cảnh Intenet of things của Apple
Môt tả mã nguồn mở AllJoyn


Ngoài ra còn có những nỗ lực liên tục để xây dựng một giao diện dành cho việc kiểm soát các thiết bị trong nhà trên nhiều nền tảng. Một hệ thống mới được giới thiệu là Oort, được xây dựng dành cho các thiết bị kết nối, dựa trên ý tưởng Bluetooth năng lượng thấp sẽ chiếm ưu thế trong tự động hóa nhà thông minh. Hệ thống kiểm soát tất cả các thiết bị này sẽ được sử dụng chung một giao diện người dùng thông thường.


Oort nhận thấy việc gia nhập Internet of Things của Apple là một điều tích cực, bởi vì điều này sẽ nâng cao nhận thức và giúp công chúng thấy các giá trị. Nhưng Adam Handzlik, Giám đốc công nghệ của Oort đã có những lo ngại về sự thiết bền vững hoặc những trải nghiệm không đồng đều trên nền tảng để có thể thể hiện được hết chức năng sản phẩm này.


"Tôi sợ rằng sẽ có một số nhà sản xuất, và có thể là Apple sẽ quyết định đóng cổng truy cập với nhiều chức năng do đó một hệ thống mở hoàn toàn là điều khó thành," Handzlik cho biết.

Smart Home: Vien canh Intenet of things cua Apple


HomeKit tren iOS 8 la loi hua cua Apple ve mot vien canh tuoi dep cua ngoi nha thong minh.


Trong the gioi ket noi o mot tuong lai không quá xa, ban thuc day vào buoi sáng và bat dau voi Siri cua iPhone bang câu lenh don gian “Good morring”. He thong se dáp lai ban bang viec bat dèn, mo nhac và máy pha cafe bat dau hoat dong...


Dây là cách tiep can ngôi nhà tu dong hóa và Internet of Things mà Apple vua công bo thông qua HomeKit moi, nen tang lap trình và mang luoi giao thuc de kiem soát các thiet bi trong nhà. Dieu này hua hen mot giao dien nguoi dùng có tính liên ket và kiem soát dong bo các thiet bi duoc ket noi. Homekit là mot phan cua iOS 8 mà Apple dã công bo tai WWDC 2014 dau tháng 6 vua qua.


Smart Home: Vien canh Intenet of things cua Apple
Apple gioi thieu ket noi nhà thông minh.


De hoat dong trong môi truong ket noi nhà thông minh này, các nhà san xuat san pham se can có xác nhan cua Apple MFI bao gom iPod, iPhone và iPad. Nhung the gioi ket noi không bao gio chi có Apple vì quá rong lon. Vì vay làm the nào de Android, Windows và các thiet bi khác hoat dong trong không gian cua Apple? Làm the nào tat ca có the làm viec cùng nhau? Mot câu tra loi den tu Marvell, nhà san xuat chip SoC có the duoc su dung trong nhieu san pham tao nên Internet of Things cua Apple.


Marvell vua gioi thiet các công nghe nhu low-power WiFi, ZigBee và Bluetooth trên vi dieu khien SoC. He thong này ket hop các thành phan riêng biet thành mot don vi tích hop day du các tính nang mà Philip Poulidis, Phó Chu tich và Tong giám doc bo phan di dong cua Marvell dã cho biet. He thong xu lý này tiêu thu nang luong thap, có kha nang kéo dài tuoi tho pin và du nho de phù hop voi wearables. Chip SoC cua Marvell se duoc su dung trong các san pham ket noi voi các giao thuc mà Apple dã xây dung bao gom ca “ghép noi an toàn”. Dieu dó se giúp giam bot thu tuc chung nhan MFI doi voi các nhà san xuat san pham.


"Chúng tôi cam thay rang Apple thuc su có co so và nen tang de xây dung nhung các he thong thân thien," Poulidis nói. Chip SoC cua Marvell ho tro nhieu giao thuc da ngan và các phuong pháp khác nhau de doi phó voi van de bao mat, nhan dien và kiem soát trên nhieu he dieu hành.


Smart Home: Vien canh Intenet of things cua Apple
Chip SoC cua Marvell.


"Chúng tôi thiet ke cho tat ca các khách hàng bao gom Android và iOS," Poulidis nói. Ket qua là, các SoC cua hãng se dong thoi ho tro nhieu he dieu hành.


Ho tro nhieu he dieu hành trên các SoC có nghia là neu duoc su dung trên mot máy pha cafe thì thiet bi này có the duoc ho tro nen tang Apple hoac Android.


Mot so van de có the phát sinh trong viec kiem soát thiet bi cua nguoi dùng. Neu ban dang su dung san pham cua Apple de ket noi, thì se có các tính nang không the truy cap dành cho nguoi dùng Android hoac nguoc lai.


Rob Enderle, mot nhà phân tích cua Enderle Group, cho rang iPhone ban dau làm viec tot nhat voi xe ô tô trong khi các dien thoai khác không thuc su hieu qua. Nhung cuoi cùng Android lai dat ket qua tot, boi vì các nhà san xuat xe hoi muon nam lay ca hai nen tang. Trong phân khúc nhà thông minh, iPhone có the tao ra mot chút loi the ban dau lon hon các nen tang khác, nhung cuoi cùng loi the dó cung se lan rong den các dòng dien thoai khác, và ít nhat ban se nhan duoc trai nghiem tuong duong," Enderle cho hay.


Mot van de phai doi mat voi Android là su phân mang, dac biet là o châu Á. Mot cách tiep can de dam bao thong nhat moi thu là viec áp dung mã nguon mo cua Linux Foundation: nen tang AllJoyn. Nen tang này ban dau duoc phát trien boi Qualcomm.


Smart Home: Vien canh Intenet of things cua Apple
Môt ta mã nguon mo AllJoyn


Ngoài ra còn có nhung no luc liên tuc de xây dung mot giao dien dành cho viec kiem soát các thiet bi trong nhà trên nhieu nen tang. Mot he thong moi duoc gioi thieu là Oort, duoc xây dung dành cho các thiet bi ket noi, dua trên ý tuong Bluetooth nang luong thap se chiem uu the trong tu dong hóa nhà thông minh. He thong kiem soát tat ca các thiet bi này se duoc su dung chung mot giao dien nguoi dùng thông thuong.


Oort nhan thay viec gia nhap Internet of Things cua Apple là mot dieu tích cuc, boi vì dieu này se nâng cao nhan thuc và giúp công chúng thay các giá tri. Nhung Adam Handzlik, Giám doc công nghe cua Oort dã có nhung lo ngai ve su thiet ben vung hoac nhung trai nghiem không dong deu trên nen tang de có the the hien duoc het chuc nang san pham này.


"Tôi so rang se có mot so nhà san xuat, và có the là Apple se quyet dinh dóng cong truy cap voi nhieu chuc nang do dó mot he thong mo hoàn toàn là dieu khó thành," Handzlik cho biet.


Smart Home: Viễn cảnh Intenet of things của Apple

HomeKit trên iOS 8 là lời hứa của Apple về một viễn cảnh tươi đẹp của ngôi nhà thông minh.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: