Triển khai BYOD tại doanh nghiệp

Trào lưu “mang thiết bị cá nhân tới chỗ làm” đang làm thay đổi quan điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Song phải làm thế nào để xử lý những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến khía cạnh pháp lý và bảo mật doanh nghiệp.Triển khai BYOD tại doanh nghiệpMấu chốt của vấn đề nằm ở mức độ trào lưu này thâm nhập sâu tới đâu tại doanh nghiệp. Tác động của chúng đối với hoạt động quản lý doanh nghiệp vẫn chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến pháp lý. Nhưng dù sao thì thay đổi cũng là cơ hội để doanh nghiệp làm mới mình và tiến lên phía trước. Người lao động chắc chắn sẽ là những người ủng hộ nhiệt tình hơn ai hết cho BYOD (Bring your ơn device - mang thiết bị cá nhân đến chỗ làm) khi mà họ được sử dụng những thiết bị mà họ ưa thích. BYOD (bring your own device) cũng tạo điều kiện để cải thiện công tác bảo mật, hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp. Để phát huy mặt tích cực của BYOD cũng như nâng cao công tác bảo mật doanh nghiệp, cần tư duy và những cách thức tiếp cận khác nhau để lãnh đạo doanh nghiệp, nhân viên và bộ phận kỹ thuật tìm ra tiếng nói chung. (Tham khảo “Tương lai của BYOD”, http://www.pcworld.com.vn/articles/kinh-doanh/an-toan-thong-tin/2014/04/1234704/tuong-lai-cua-byod/ .)


Sau đây là 3 phương thức mà doanh nghiệp có thể triển khai.

Nhận thức tích cực
Như trên đã nói, các bên có liên quan cần nhận thức được rằng BYOD là một xu hướng thay đổi tất yếu. Nó làm cho mỗi thiết bị cá nhân của mỗi thành viên trong công ty kết nối và làm việc một cách hợp pháp và đảm bảo an toàn thông tin. Việc xuất hiện những phản ứng tiêu cực đối với thay đổi là điều tất yếu, đặc biệt là từ phía bộ phận phụ trách các vấn đề liên quan đến bảo mật. Nhưng đây cũng chính là điểm then chốt khi thực thi BYOD – phá vỡ những quan điểm bảo thủ cố cựu trong các vấn đề liên quan giữa bảo mật và các yếu tố pháp lý trong hoạt động doanh nghiệp. Không phải tất cả các bên liên quan đều hiểu được tường tận, đặc biệt là bộ phận chịu trách nhiệm các vấn đề pháp lý trong công ty. Các nhân viên kinh doanh luôn có vô vàn lý do chứng minh cho sự cần thiết vì sao họ phải mang theo và sử dụng thiết bị cá nhân của mình cho công việc. Vậy hãy chắc chắn là các bộ phận chịu trách nhiệm sát sườn với những gì liên quan đến BYOD phải hiểu rõ và sẵn sàng đối mặt với những rủi ro xảy đến lúc chính thức hóa quy trình. Các bên có liên quan cần hợp tác với nhau chặt chẽ để có thể giảm rủi ro đến mức thấp nhất và đạt được hiệu quả cao nhất từ BYOD. (Tham khảo bài “Xu hướng BYOD và bảo mật cho doanh nghiệp”, http://www.pcworld.com.vn/T1234466 .)

Hình ảnh hóa các quy trình BYOD
Việc đón đầu rủi ro sẽ khiến cho các bên tích cực hơn trong việc chọn đúng người cho đúng vị trí đồng thời minh bạch hóa toàn bộ các quá trình hoạt động của BYOD. Sơ đồ quy trình sẽ được xác lập cụ thể với từng thiết bị của nhân viên, họ sẽ sử dụng thiết bị này để làm những công việc gì, cần kết nối với hệ thống mạng cũng như dạng dữ liệu gì,.v.v…


Tất nhiên khâu này cũng không thể làm xong ngay trong một thời gian ngắn, nhất là khi quy mô doanh nghiệp càng lớn quy trình này sẽ càng phức tạp. Việc chọn ra được đội ngũ thích hợp chính là bước đi tích cực đầu tiên cho việc lập sơ đồ BYOD. Bộ phận pháp chế, bảo mật, IT hãy hoan nghênh bất kỳ ai trong doanh nghiệp am hiểu về BYOD để đóng góp ý kiến vào lĩnh vực này.


Sau khi quy trình được hoàn tất và sơ đồ hóa là đến khâu hướng dẫn người dùng nắm rõ các bước trong quy trình này và cần làm rõ với họ những gì họ có trách nhiệm phải bảo vệ cho doanh nghiệp. Tiếp đó cũng cần giải thích rõ ràng cho mọi nhân viên về lợi ích cũng như nguy cơ của BYOD. Sử dụng những hình ảnh quy trình rõ ràng, đơn giản sẽ làm cho việc hợp tác giữa người dùng và bộ phận quản trị đậm tính xây dựng vì lợi ích chung hơn nhiều.

Đối thoại trực tiếp cởi mở
Đưa ra thông điệp vẫn chỉ là cách thức một chiều. Ở tình huống tệ nhất, các thông điệp có thể chả có chút xíu tác dụng nào vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhiều đơn vị vẫn đang miệt mài với công việc chọn ra một thông điệp “hoàn hảo”, song hiệu ứng mang lại nhiều khi trái ngược.


Việc chỉ dựa vào thông điệp để chỉ ra các vấn đề liên quan tới bảo mật và pháp lý sẽ chỉ làm tăng thêm các bất đồng tiềm ẩn và có nguy cơ phá hỏng mục đích chung. Thay vì dựa vào cách gửi thông điệp qua tin nhắn, e-mail hãy chú trọng tới việc giải quyết vấn đề trực diện bằng cách gặp mặt và đối thoại với người có liên quan càng nhiều càng tốt.


Hãy tích cực cởi mở tiếp nhận mọi vấn đề được nêu lên để xác định rõ phạm vi tác động tiềm năng. Hãy chú trọng vào các dẫn chứng có thể đo lường được. Sử dụng các phương pháp trực quan và đối thoại trực tiếp để xác định chính xác các điểm nhạy cảm nằm ở đâu và doanh nghiệp cần bảo vệ những dữ liệu gì. Qua quá trình đối thoại, các cá nhân liên quan chắc chắn sẽ hiểu rõ thêm về lợi ích cũng như ý thức bảo vệ doanh nghiệp được nâng cao.

Tái định hình cơ hội của BYOD
Rất nhiều quan điểm chống lại xu thế phát triển của trào lưu BYOD liên quan tới vấn đề bảo mật và chúng thường dẫn tới việc đề xuất áp đặt các biện pháp đối phó hà khắc. Tuy nhiên phương thức này ngày càng cho thấy sự bất cập và thiếu hiệu quả.


BYOD chính là một cơ hội to lớn trong việc nâng cao bảo mật doanh nghiệp cũng như làm lợi cho công ty. Điểm mấu chốt là phải chọn được giải pháp tiếp cận đúng, thích hợp với các bên liên quan.


BYOD sẽ cải thiện cách thức làm việc của nhân viên và một trong những việc cần làm ngay chính là xây dựng được đội ngũ thích hợp, phổ biến quy trình một cách trực quan rõ ràng. Quan trọng hơn hết là các bên liên quan cần có thái độ tích cực cởi mở khi giải quyết vấn đề. Bộ phận pháp lý và quản trị mạng cần luôn sát cánh bên cạnh lãnh đạo cũng như nhân viên để xác định cách thức hành xử chính xác nhất cần có trước mỗi tác động của BYOD.


Nếu làm tốt những việc ấy, chắc chắn hiệu suất làm việc của nhân viên sẽ tăng lên, công tác bảo mật cũng được cải thiện và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.


PCWorld VN, 05/2014

Trien khai BYOD tai doanh nghiep


Trao luu “mang thiet bi ca nhan toi cho lam” dang lam thay doi quan diem kinh doanh cua doanh nghiep. Song phai lam the nao de xu ly nhung rui ro tiem an lien quan den khia canh phap ly va bao mat doanh nghiep.Trien khai BYOD tai doanh nghiepMau chot cua van de nam o muc do trào luu này thâm nhap sâu toi dâu tai doanh nghiep. Tác dong cua chúng doi voi hoat dong quan lý doanh nghiep van chua duoc kiem chung, dac biet là nhung van de liên quan den pháp lý. Nhung dù sao thì thay doi cung là co hoi de doanh nghiep làm moi mình và tien lên phía truoc. Nguoi lao dong chac chan se là nhung nguoi ung ho nhiet tình hon ai het cho BYOD (Bring your on device - mang thiet bi cá nhân den cho làm) khi mà ho duoc su dung nhung thiet bi mà ho ua thích. BYOD (bring your own device) cung tao dieu kien de cai thien công tác bao mat, ho tro tot hon cho doanh nghiep. De phát huy mat tích cuc cua BYOD cung nhu nâng cao công tác bao mat doanh nghiep, can tu duy và nhung cách thuc tiep can khác nhau de lãnh dao doanh nghiep, nhân viên và bo phan ky thuat tìm ra tieng nói chung. (Tham khao “Tuong lai cua BYOD”, http://www.pcworld.com.vn/articles/kinh-doanh/an-toan-thong-tin/2014/04/1234704/tuong-lai-cua-byod/ .)


Sau dây là 3 phuong thuc mà doanh nghiep có the trien khai.

Nhan thuc tích cuc
Nhu trên dã nói, các bên có liên quan can nhan thuc duoc rang BYOD là mot xu huong thay doi tat yeu. Nó làm cho moi thiet bi cá nhân cua moi thành viên trong công ty ket noi và làm viec mot cách hop pháp và dam bao an toàn thông tin. Viec xuat hien nhung phan ung tiêu cuc doi voi thay doi là dieu tat yeu, dac biet là tu phía bo phan phu trách các van de liên quan den bao mat. Nhung dây cung chính là diem then chot khi thuc thi BYOD – phá vo nhung quan diem bao thu co cuu trong các van de liên quan giua bao mat và các yeu to pháp lý trong hoat dong doanh nghiep. Không phai tat ca các bên liên quan deu hieu duoc tuong tan, dac biet là bo phan chiu trách nhiem các van de pháp lý trong công ty. Các nhân viên kinh doanh luôn có vô vàn lý do chung minh cho su can thiet vì sao ho phai mang theo và su dung thiet bi cá nhân cua mình cho công viec. Vay hãy chac chan là các bo phan chiu trách nhiem sát suon voi nhung gì liên quan den BYOD phai hieu rõ và san sàng doi mat voi nhung rui ro xay den lúc chính thuc hóa quy trình. Các bên có liên quan can hop tác voi nhau chat che de có the giam rui ro den muc thap nhat và dat duoc hieu qua cao nhat tu BYOD. (Tham khao bài “Xu huong BYOD và bao mat cho doanh nghiep”, http://www.pcworld.com.vn/T1234466 .)

Hình anh hóa các quy trình BYOD
Viec dón dau rui ro se khien cho các bên tích cuc hon trong viec chon dúng nguoi cho dúng vi trí dong thoi minh bach hóa toàn bo các quá trình hoat dong cua BYOD. So do quy trình se duoc xác lap cu the voi tung thiet bi cua nhân viên, ho se su dung thiet bi này de làm nhung công viec gì, can ket noi voi he thong mang cung nhu dang du lieu gì,.v.v…


Tat nhiên khâu này cung không the làm xong ngay trong mot thoi gian ngan, nhat là khi quy mô doanh nghiep càng lon quy trình này se càng phuc tap. Viec chon ra duoc doi ngu thích hop chính là buoc di tích cuc dau tiên cho viec lap so do BYOD. Bo phan pháp che, bao mat, IT hãy hoan nghênh bat ky ai trong doanh nghiep am hieu ve BYOD de dóng góp ý kien vào linh vuc này.


Sau khi quy trình duoc hoàn tat và so do hóa là den khâu huong dan nguoi dùng nam rõ các buoc trong quy trình này và can làm rõ voi ho nhung gì ho có trách nhiem phai bao ve cho doanh nghiep. Tiep dó cung can giai thích rõ ràng cho moi nhân viên ve loi ích cung nhu nguy co cua BYOD. Su dung nhung hình anh quy trình rõ ràng, don gian se làm cho viec hop tác giua nguoi dùng và bo phan quan tri dam tính xây dung vì loi ích chung hon nhieu.

Doi thoai truc tiep coi mo
Dua ra thông diep van chi là cách thuc mot chieu. O tình huong te nhat, các thông diep có the cha có chút xíu tác dung nào vì nhieu nguyên nhân khác nhau. Nhieu don vi van dang miet mài voi công viec chon ra mot thông diep “hoàn hao”, song hieu ung mang lai nhieu khi trái nguoc.


Viec chi dua vào thông diep de chi ra các van de liên quan toi bao mat và pháp lý se chi làm tang thêm các bat dong tiem an và có nguy co phá hong muc dích chung. Thay vì dua vào cách gui thông diep qua tin nhan, e-mail hãy chú trong toi viec giai quyet van de truc dien bang cách gap mat và doi thoai voi nguoi có liên quan càng nhieu càng tot.


Hãy tích cuc coi mo tiep nhan moi van de duoc nêu lên de xác dinh rõ pham vi tác dong tiem nang. Hãy chú trong vào các dan chung có the do luong duoc. Su dung các phuong pháp truc quan và doi thoai truc tiep de xác dinh chính xác các diem nhay cam nam o dâu và doanh nghiep can bao ve nhung du lieu gì. Qua quá trình doi thoai, các cá nhân liên quan chac chan se hieu rõ thêm ve loi ích cung nhu ý thuc bao ve doanh nghiep duoc nâng cao.

Tái dinh hình co hoi cua BYOD
Rat nhieu quan diem chong lai xu the phát trien cua trào luu BYOD liên quan toi van de bao mat và chúng thuong dan toi viec de xuat áp dat các bien pháp doi phó hà khac. Tuy nhiên phuong thuc này ngày càng cho thay su bat cap và thieu hieu qua.


BYOD chính là mot co hoi to lon trong viec nâng cao bao mat doanh nghiep cung nhu làm loi cho công ty. Diem mau chot là phai chon duoc giai pháp tiep can dúng, thích hop voi các bên liên quan.


BYOD se cai thien cách thuc làm viec cua nhân viên và mot trong nhung viec can làm ngay chính là xây dung duoc doi ngu thích hop, pho bien quy trình mot cách truc quan rõ ràng. Quan trong hon het là các bên liên quan can có thái do tích cuc coi mo khi giai quyet van de. Bo phan pháp lý và quan tri mang can luôn sát cánh bên canh lãnh dao cung nhu nhân viên de xác dinh cách thuc hành xu chính xác nhat can có truoc moi tác dong cua BYOD.


Neu làm tot nhung viec ay, chac chan hieu suat làm viec cua nhân viên se tang lên, công tác bao mat cung duoc cai thien và mang lai loi ích cho doanh nghiep.


PCWorld VN, 05/2014


Triển khai BYOD tại doanh nghiệp

Trào lưu “mang thiết bị cá nhân tới chỗ làm” đang làm thay đổi quan điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Song phải làm thế nào để xử lý những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến khía cạnh pháp lý và bảo mật doanh nghiệp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: