Hitachi ra mắt giải pháp

Với giải pháp Continuous Cloud Infrastructure của Hitachi Data Systems Corporation, hệ thống CNTT của doanh nghiệp có thể vận hành hiệu quả hơn nhờ một kiến trúc đáp ứng nhanh, hỗ trợ nhiều phần mềm, có thể xử lý ngay những nhu cầu luôn thay đổi mà không cần thiết kế lại hoặc chỉnh sửa nhiều về mặt hạ tầng.


Theo Hitachi, nền tảng công nghệ thông tin mới của hãng là sự kết hợp giữa các phần cứng và phần mềm bao gồm hệ điều hành ảo hoá lưu trữ (Hitachi Storage Virtualization Operating System - SVOS), nền tảng lưu trữ ảo hóa Hitachi Virtual Storage Platform G1000 – VSP G1000), nền tảng điện toán hợp nhất Hitachi Unified Compute Platform (UCP) và Unified Computer Platform Director 3.5 và Hitachi Command Suite (HCS).


Theo đó, hệ điều hành ảo hoá lưu trữ của Hitachi (Hitachi Storage Virtualization Operating System - SVOS) là thiết lập phần mềm độc lập đầu tiên về ảo hoá lưu trữ của Hitachi. Hệ điều hành lưu trữ mới này mang lại một kiến trúc phần mềm chung, làm tăng tính hữu dụng của các kiến trúc phần cứng, cải thiện và nhân rộng lợi ích của ảo hoá máy chủ. Khách hàng dùng SVOS có được nhiều chọn lựa hơn, linh động hơn và một kiến trúc đơn giản hoá cho kế hoạch sử dụng trung tâm dữ liệu phần mềm trong tương lai mà không cần đến những lớp phức tạp như các sản phẩm cạnh tranh khác.


Nền tảng lưu trữ ảo hoá G1000 (Virtual Storage Platform - VSP G1000) của Hitachi.
Nền tảng lưu trữ ảo hoá G1000 (Virtual Storage Platform - VSP G1000) là nền tảng đầu tiên hiện có trên thị trường có thể triển khai SVOS mặc định. Kết hợp giữa 2 phần mềm và phần cứng ưu việt nhất này sẽ mang lại một nền tảng vững chắc để chạy các ứng dụng tối quan trọng trong doanh nghiệp. Nền tảng này có tốc độ xử lý cao, kiến trúc hạ tầng an toàn, có thể vận hành từ block lưu trữ nhỏ cho đến lớn với băng thông cao, lên đến 3M IOPS, tương đương hơn 48GB/giây và tốc độ NFS ops/giây hơn 1,2M trong cấu hình hợp nhất. Hệ thống VSP G1000 tương thích cao của Hitachi giúp các công ty triển khai một nền tảng duy nhất cho mọi loại dữ liệu, đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, gồm:


- Một mạch điều khiển ảo hoá mà không ảnh hưởng đến dung lượng dữ liệu.


- Hệ thống lưu trữ hợp nhất, hỗ trợ lên đến 8 node Hitachi NAS Platform (HNAS).


- Cơ sở hạ tầng có tính sẵn sàng cao cho các một trường Hitachi Content Platform.


Ông Saravanan Krishnan, Giám đốc nhóm sản phẩm, giải pháp nền tảng lưu trữ cá nhân của HDS giới thiệu giải pháp mới.
Nền tảng điện toán hợp nhất Hitachi Unified Compute Platform (UCP) và Unified Computer Platform Director 3.5 sẽ hỗ trợ cho VSP G1000 và SVOS, Hitachi có những cấu hình UCP mới cho VMware vSphere và nhiều tính năng mới có trong UCP Director, như tạo profile server để đơn giản hoá hệ thống và tích hợp khả năng phục hồi hệ thống sau sự cố. Hitachi Command Suite (HCS) là nền tảng quản lý tích hợp với phiên bản mới nhất sẽ hỗ trợ các tính năng ảo hoá lưu trữ trong SVOS, và đưa ra một APU REST chung cho toàn bộ nền tảng, cũng như một giao diện người dùng cập nhật theo trình tự.


Đại diện Hitachi Data Systems Corporation (HDS), một nhánh của tập đoàn Hitachi chia sẻ rằng, tại Việt Nam các doanh nghiệp đang đối mặt với thách thức của việc tăng nhanh các ứng dụng chạy trong môi trường ảo hóa. Do đó, cơ sở hạ tầng điện toán đám mây liên tục sẽ có khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu về sự linh hoạt, khả năng mở rộng, hiệu năng cao, và thiết kế không gián đoạn cho các khách hàng luôn luôn sẵn sàng trong mọi tình huống.

Hitachi ra mat giai phap 'Co so ha tang dien toan dam may lien tuc'


Voi giai phap Continuous Cloud Infrastructure cua Hitachi Data Systems Corporation, he thong CNTT cua doanh nghiep co the van hanh hieu qua hon nho mot kien truc dap ung nhanh, ho tro nhieu phan mem, co the xu ly ngay nhung nhu cau luon thay doi ma khong can thiet ke lai hoac chinh sua nhieu ve mat ha tang.


Theo Hitachi, nen tang công nghe thông tin moi cua hãng là su ket hop giua các phan cung và phan mem bao gom he dieu hành ao hoá luu tru (Hitachi Storage Virtualization Operating System - SVOS), nen tang luu tru ao hóa Hitachi Virtual Storage Platform G1000 – VSP G1000), nen tang dien toán hop nhat Hitachi Unified Compute Platform (UCP) và Unified Computer Platform Director 3.5 và Hitachi Command Suite (HCS).


Theo dó, he dieu hành ao hoá luu tru cua Hitachi (Hitachi Storage Virtualization Operating System - SVOS) là thiet lap phan mem doc lap dau tiên ve ao hoá luu tru cua Hitachi. He dieu hành luu tru moi này mang lai mot kien trúc phan mem chung, làm tang tính huu dung cua các kien trúc phan cung, cai thien và nhân rong loi ích cua ao hoá máy chu. Khách hàng dùng SVOS có duoc nhieu chon lua hon, linh dong hon và mot kien trúc don gian hoá cho ke hoach su dung trung tâm du lieu phan mem trong tuong lai mà không can den nhung lop phuc tap nhu các san pham canh tranh khác.


Nen tang luu tru ao hoá G1000 (Virtual Storage Platform - VSP G1000) cua Hitachi.
Nen tang luu tru ao hoá G1000 (Virtual Storage Platform - VSP G1000) là nen tang dau tiên hien có trên thi truong có the trien khai SVOS mac dinh. Ket hop giua 2 phan mem và phan cung uu viet nhat này se mang lai mot nen tang vung chac de chay các ung dung toi quan trong trong doanh nghiep. Nen tang này có toc do xu lý cao, kien trúc ha tang an toàn, có the van hành tu block luu tru nho cho den lon voi bang thông cao, lên den 3M IOPS, tuong duong hon 48GB/giây và toc do NFS ops/giây hon 1,2M trong cau hình hop nhat. He thong VSP G1000 tuong thích cao cua Hitachi giúp các công ty trien khai mot nen tang duy nhat cho moi loai du lieu, dáp ung duoc nhieu nhu cau khác nhau cua khách hàng, gom:


- Mot mach dieu khien ao hoá mà không anh huong den dung luong du lieu.


- He thong luu tru hop nhat, ho tro lên den 8 node Hitachi NAS Platform (HNAS).


- Co so ha tang có tính san sàng cao cho các mot truong Hitachi Content Platform.


Ông Saravanan Krishnan, Giám doc nhóm san pham, giai pháp nen tang luu tru cá nhân cua HDS gioi thieu giai pháp moi.
Nen tang dien toán hop nhat Hitachi Unified Compute Platform (UCP) và Unified Computer Platform Director 3.5 se ho tro cho VSP G1000 và SVOS, Hitachi có nhung cau hình UCP moi cho VMware vSphere và nhieu tính nang moi có trong UCP Director, nhu tao profile server de don gian hoá he thong và tích hop kha nang phuc hoi he thong sau su co. Hitachi Command Suite (HCS) là nen tang quan lý tích hop voi phiên ban moi nhat se ho tro các tính nang ao hoá luu tru trong SVOS, và dua ra mot APU REST chung cho toàn bo nen tang, cung nhu mot giao dien nguoi dùng cap nhat theo trình tu.


Dai dien Hitachi Data Systems Corporation (HDS), mot nhánh cua tap doàn Hitachi chia se rang, tai Viet Nam các doanh nghiep dang doi mat voi thách thuc cua viec tang nhanh các ung dung chay trong môi truong ao hóa. Do dó, co so ha tang dien toán dám mây liên tuc se có kha nang dáp ung tot các yêu cau ve su linh hoat, kha nang mo rong, hieu nang cao, và thiet ke không gián doan cho các khách hàng luôn luôn san sàng trong moi tình huong.


Hitachi ra mắt giải pháp 'Cơ sở hạ tầng điện toán đám mây liên tục'

Với giải pháp Continuous Cloud Infrastructure của Hitachi Data Systems Corporation, hệ thống CNTT của doanh nghiệp có thể vận hành hiệu quả hơn nhờ một kiến trúc đáp ứng nhanh, hỗ trợ nhiều phần mềm, có thể xử lý ngay những nhu cầu luôn thay đổi mà không cần thiết kế lại hoặc chỉnh sửa nhiều về mặt hạ tầng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: