Khai thác Big Data từ nền tảng phần cứng

Không chỉ giới thiệu những giải pháp phần cứng mới, Intel còn nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cho điện toán đám mây với các server IA.


Tại buổi gặp gỡ giới báo chí công nghệ tại Tp. Hồ Chí Minh, hai đại diện của tập đoàn Intel là ông Shannon Poulin, Phó chủ tịch mảng Data Center và Điện toán đám mây và Leif Nielsen, nhà tư vấn thuộc Intel châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản đã giới thiệu những công nghệ, giải pháp và thiết bị phần cứng mới nhất trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu (data center) và điện toán đám mây (cloud computing) mà hãng muốn giới thiệu tại thị trường Việt Nam.


Khai thác Big Data từ nền tảng phần cứng
Đại diện tập đoàn Intel và Intel Việt Nam tại buổi gặp gỡ báo giới.


Nghiên cứu của IDC cho thấy đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Việt Nam sẽ đạt mức 15,5% trong năm 2014, tương đương 13,05 tỷ USD và tăng 7,1% so với mức tăng trong năm 2013.


Số liệu thống kê trên phần nào cho thấy sự tăng trưởng và áp lực cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó là việc sử dụng máy tính bảng, điện thoại di động gia tăng trong đời sống hàng ngày và thói quen người dùng thay đổi nhanh chóng.


Với khối lượng dữ liệu gia tăng mạnh mẽ đi cùng sự phát triển của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý nguồn dữ liệu hiệu quả, xử lý thành thông tin chiến lược đưa ra những chiến lược kinh doanh đúng đắn. Điều này đã đặt ra bài toán về khả năng đáp ứng của các data center (trung tâm dữ liệu) thế hệ mới.


Theo ông Shannon, đại diện Intel cho biết doanh nghiệp cần xây dựng những data center tiên tiến, khả năng nâng cấp linh hoạt và chi phí đầu tư hiệu quả. Cơ sở hạ tầng của data center và điện toán đám mây không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà cả trong khoảng thời gian 5 đến 10 năm tới.


Bên cạnh đó, Intel cũng tiếp tục tối ưu công nghệ ảo hóa trong cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp giúp giảm bớt chi phí quản lý, chi phí đầu tư nhờ việc tiết kiệm năng lượng, cắt giảm chi phí cho phần cứng, tự động quản lý hệ thống máy chủ và mạng, tự động triển khai các ứng dụng trung tâm.


Phần mềm ảo hóa cho phép doanh nghiệp tập trung các nguồn tài nguyên máy tính để giảm bớt chi phí cho công nghệ thông tin đồng thời nâng cao hiệu quả của công nghệ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh.


Một số hình ảnh chi tiết giải pháp phần cứng mới

Khai thac Big Data tu nen tang phan cung


Khong chi gioi thieu nhung giai phap phan cung moi, Intel con nhan manh tam quan trong trong viec phat trien co so ha tang cho dien toan dam may voi cac server IA.


Tai buoi gap go gioi báo chí công nghe tai Tp. Ho Chí Minh, hai dai dien cua tap doàn Intel là ông Shannon Poulin, Phó chu tich mang Data Center và Dien toán dám mây và Leif Nielsen, nhà tu van thuoc Intel châu Á - Thái Bình Duong và Nhat Ban dã gioi thieu nhung công nghe, giai pháp và thiet bi phan cung moi nhat trong linh vuc trung tâm du lieu (data center) và dien toán dám mây (cloud computing) mà hãng muon gioi thieu tai thi truong Viet Nam.


Khai thac Big Data tu nen tang phan cung
Dai dien tap doàn Intel và Intel Viet Nam tai buoi gap go báo gioi.


Nghiên cuu cua IDC cho thay dau tu trong linh vuc công nghe thông tin và truyen thông (ICT) cua Viet Nam se dat muc 15,5% trong nam 2014, tuong duong 13,05 ty USD và tang 7,1% so voi muc tang trong nam 2013.


So lieu thong kê trên phan nào cho thay su tang truong và áp luc canh tranh quyet liet giua các doanh nghiep trong linh vuc công nghe thông tin và truyen thông. Bên canh dó là viec su dung máy tính bang, dien thoai di dong gia tang trong doi song hàng ngày và thói quen nguoi dùng thay doi nhanh chóng.


Voi khoi luong du lieu gia tang manh me di cùng su phát trien cua doanh nghiep trong môi truong canh tranh gay gat dòi hoi doanh nghiep phai quan lý nguon du lieu hieu qua, xu lý thành thông tin chien luoc dua ra nhung chien luoc kinh doanh dúng dan. Dieu này dã dat ra bài toán ve kha nang dáp ung cua các data center (trung tâm du lieu) the he moi.


Theo ông Shannon, dai dien Intel cho biet doanh nghiep can xây dung nhung data center tiên tien, kha nang nâng cap linh hoat và chi phí dau tu hieu qua. Co so ha tang cua data center và dien toán dám mây không chi dáp ung nhu cau hien tai mà ca trong khoang thoi gian 5 den 10 nam toi.


Bên canh dó, Intel cung tiep tuc toi uu công nghe ao hóa trong co so ha tang cua doanh nghiep giúp giam bot chi phí quan lý, chi phí dau tu nho viec tiet kiem nang luong, cat giam chi phí cho phan cung, tu dong quan lý he thong máy chu và mang, tu dong trien khai các ung dung trung tâm.


Phan mem ao hóa cho phép doanh nghiep tap trung các nguon tài nguyên máy tính de giam bot chi phí cho công nghe thông tin dong thoi nâng cao hieu qua cua công nghe, dáp ung tot hon yêu cau cua doanh nghiep trong môi truong canh tranh.


Mot so hình anh chi tiet giai pháp phan cung moi


Khai thác Big Data từ nền tảng phần cứng

Không chỉ giới thiệu những giải pháp phần cứng mới, Intel còn nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cho điện toán đám mây với các server IA.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: