Sẽ trình phương án cổ phần hóa MobiFone trong năm 2014

Trong quyết định phê duyệt đề án Tái cơ cấu VNPT, Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa MobiFone trong năm 2014 để tổ chức triển khai.


Sẽ trình phương án cổ phần hóa MobiFone trong năm 2014

Sẽ trình phương án cổ phần hóa MobiFone trong năm 2014


Theo đề án tái cơ cấu VNPT, sẽ thực hiện tách MobiFone ra khỏi VNPT; điều chuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Bưu điện Trung ương về Bộ TT&TT. VNPT sẽ thành lập Công ty VNPT-Net, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Truyền thông (VNPT-Media), Công ty trách nhiệm hữu hạn một hành viên Dịch vụ Viễn thông (VNPT-VinaPhone) trực thuộc VNPT.


Theo quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ TT&TT trong quý 3/2014, phải trình Chính phủ dự thảo Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Bộ TT&TT cũng sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức vốn điều lệ; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển các năm 2014 – 2015; chiến lược phát triển Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.


Bộ TT&TT cũng sẽ phải thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một hành viên Dịch vụ Viễn thông (VNPT – Vinaphone) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Truyền thông (VNPT – Media) để tổ chức thực hiện. Ngoài ra, Bộ TT&TT sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổ chức lại Bưu điện Trung ương và cơ chế tổ chức hoạt động kinh doanh của hệ thống vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2.


Theo quyết định của Thủ tướng, MobiFone, Bưu điện Trung ương và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ TT&TT. Bộ TT&TT sẽ thực hiện việc tiếp nhận các đơn vị này, đồng thời chỉ đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoạt động bảo đảm cân đối thu chi, không sử dụng ngân sách nhà nước.


Liên quan đến cổ phần hóa MobiFone, Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa trong năm 2014 để tổ chức triển khai.


Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TT&TT phải chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh hoạt báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.


Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính phải tẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức vốn điều lệ của VNPT. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển các năm 2014 – 2015 và chiến lược phát triển VNPT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng phải chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT chỉ đạo, hướng dẫn VNPT thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động đối với các đơn vị trực thuộc, đơn vị hoạch toán phụ thuộc của VNPT.


Trong đề án tái cơ cấu VNPT được phê duyệt, Thủ tướng chỉ đạo Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phải xây dựng Đề án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Viễn thông (VNPT – Vinaphone) và Công ty trách nhiệm hứu hạn một thành viên truyền thông (VNPT – Media) và báo cáo để Bộ thông tin và Truyền thông thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Ngoài ra, VNPT phải xây dựng, báo cáo Bộ TT&TT cơ chế tổ chức hoạt động kinh doanh của hệ thống vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2 để Bộ TT&TT trình Thủ tướng Chính phủ.


Trong buổi giao ban quản lý nhà nước mới đây, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là xây dựng phương án bàn giao nguyên trạng MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ VNPT về Bộ TT&TT quản lý, đồng thời xây dựng phương án cổ phần hóa MobiFone để thực hiện trong năm 2014. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng chỉ đạo phải xây dựng Điều lệ hoạt động của VNPT, MobiFone, VietnamPost căn cứ theo Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Se trinh phuong an co phan hoa MobiFone trong nam 2014


Trong quyet dinh phe duyet de an Tai co cau VNPT, Thu tuong yeu cau Bo TT&TT phai trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet phuong an co phan hoa MobiFone trong nam 2014 de to chuc trien khai.


Se trinh phuong an co phan hoa MobiFone trong nam 2014

Se trình phuong án co phan hóa MobiFone trong nam 2014


Theo de án tái co cau VNPT, se thuc hien tách MobiFone ra khoi VNPT; dieu chuyen Hoc vien Công nghe Buu chính Vien thông và Buu dien Trung uong ve Bo TT&TT. VNPT se thành lap Công ty VNPT-Net, Công ty trách nhiem huu han mot thành viên Truyen thông (VNPT-Media), Công ty trách nhiem huu han mot hành viên Dich vu Vien thông (VNPT-VinaPhone) truc thuoc VNPT.


Theo quyet dinh này, Thu tuong Chính phu giao cho Bo TT&TT trong quý 3/2014, phai trình Chính phu du thao Nghi dinh ve Dieu le to chuc và hoat dong cua Tap doàn Buu chính Vien thông Viet Nam. Bo TT&TT cung se phai trình Thu tuong Chính phu quyet dinh muc von dieu le; ke hoach san xuat, kinh doanh, dau tu phát trien các nam 2014 – 2015; chien luoc phát trien Tap doàn Buu chính Vien thông Viet Nam den nam 2020, tam nhìn den 2030.


Bo TT&TT cung se phai tham dinh, trình Thu tuong Chính phu phê duyet De án thành lap Công ty trách nhiem huu han mot hành viên Dich vu Vien thông (VNPT – Vinaphone) và Công ty trách nhiem huu han mot thành viên Truyen thông (VNPT – Media) de to chuc thuc hien. Ngoài ra, Bo TT&TT se phai trình Thu tuong Chính phu phê duyet de án to chuc lai Buu dien Trung uong và co che to chuc hoat dong kinh doanh cua he thong ve tinh Vinasat 1 và Vinasat 2.


Theo quyet dinh cua Thu tuong, MobiFone, Buu dien Trung uong và Hoc vien Công nghe Buu chính Vien thông duoc chuyen nguyên trang ve truc thuoc Bo TT&TT. Bo TT&TT se thuc hien viec tiep nhan các don vi này, dong thoi chi dao Hoc vien Công nghe Buu chính Vien thông hoat dong bao dam cân doi thu chi, không su dung ngân sách nhà nuoc.


Liên quan den co phan hóa MobiFone, Thu tuong yêu cau Bo TT&TT trình Thu tuong Chính phu phê duyet phuong án co phan hóa trong nam 2014 de to chuc trien khai.


Thu tuong cung yêu cau Bo TT&TT phai chi dao, theo dõi, kiem tra viec thuc hien quyet dinh này, dinh ky báo cáo Thu tuong Chính phu; chu trì, phoi hop voi các co quan liên quan kip thoi xu lý nhung vuong mac nay sinh hoat báo cáo Thu tuong Chính phu nhung van de vuot quá tham quyen.


Thu tuong chi dao Bo Tài chính phai tam dinh, trình Thu tuong Chính phu xem xét, quyet dinh muc von dieu le cua VNPT. Thu tuong chi dao Bo Ke hoach và Dau tu phai tham dinh, trình Thu tuong Chính phu phê duyet ke hoach san xuat, kinh doanh, dau tu phát trien các nam 2014 – 2015 và chien luoc phát trien VNPT den nam 2020, tam nhìn den nam 2030.


Bo Ke hoach và Dau tu cung phai chu trì, phoi hop voi Bo TT&TT chi dao, huong dan VNPT thuc hien các thu tuc dang ký hoat dong doi voi các don vi truc thuoc, don vi hoach toán phu thuoc cua VNPT.


Trong de án tái co cau VNPT duoc phê duyet, Thu tuong chi dao Hoi dong thành viên Tap doàn Buu chính Vien thông Viet Nam phai xây dung De án thành lap Công ty trách nhiem huu han mot thành viên Dich vu Vien thông (VNPT – Vinaphone) và Công ty trách nhiem huu han mot thành viên truyen thông (VNPT – Media) và báo cáo de Bo thông tin và Truyen thông tham dinh, trình Thu tuong Chính phu phê duyet.


Ngoài ra, VNPT phai xây dung, báo cáo Bo TT&TT co che to chuc hoat dong kinh doanh cua he thong ve tinh Vinasat 1 và Vinasat 2 de Bo TT&TT trình Thu tuong Chính phu.


Trong buoi giao ban quan lý nhà nuoc moi dây, Bo truong Bo TT&TT Nguyen Bac Son nhan manh, nhiem vu trong tâm thoi gian toi là xây dung phuong án bàn giao nguyên trang MobiFone và Hoc vien Công nghe Buu chính Vien thông tu VNPT ve Bo TT&TT quan lý, dong thoi xây dung phuong án co phan hóa MobiFone de thuc hien trong nam 2014. Bo truong Nguyen Bac Son cung chi dao phai xây dung Dieu le hoat dong cua VNPT, MobiFone, VietnamPost can cu theo Dieu le mau cua công ty trách nhiem huu han mot thành viên do Nhà nuoc làm chu so huu.


Sẽ trình phương án cổ phần hóa MobiFone trong năm 2014

Trong quyết định phê duyệt đề án Tái cơ cấu VNPT, Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa MobiFone trong năm 2014 để tổ chức triển khai.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: