Những ứng dụng trở nên lỗi thời bởi iOS 8

Apple nâng cấp iOS 8 với nhiều tính năng thõa mãn được người dùng nhưng lại trở thành thảm họa đối với một số ứng dụng của nhiều nhà phát triển khác. Sau đây là những ứng dụng có thể trở nên lỗi thời bởi iOS 8


Hệ điều hành mới iOS 8 dành cho iPhone và iPad đã khắc phục được nhiều điểm mà người dùng phàn này bấy lâu nay. Vấn đề ở đây là nhiều ứng dụng thành công hiện nay nhờ vào những thiếu sót của Apple trước đây. Họ nhìn vào lỗ hổng và lấp đầy để thõa mãn người dùng.
Apple đã bỏ qua những thiếu sót đó một quãng thời gian dài và hiện nay khi bước sang một chu kì mới thì Apple đã có những thay đổi bằng bằng cách kết hợp tính năng của các nền tảng khác.


Hội nghị các nhà phát triển hàng năm của Apple cho thấy rằng việc tạo nên các ứng dụng dựa và nền tảng không do mình kiểm soát có thể tạo ra lợi nhuận cao nhưng bạn sẽ phải biết có thể một ngày nào đó người ta sẽ kéo tấm thảm bên dưới chân bạn.


Dưới đây là các ứng dụng trở nên lỗi thời bởi iOS 8:


Ứng dụng tin nhắn: tiêu biểu với Snapchat hay WhatsApp


Ứng dụng tin nhắn mới của iOS 8


iMessage của Apple với những nân cấp mới nhất tiến gần đến với dịch vụ OTT hơn, cho phép người dùng gửi tin nhắn đa phương tiện, hiện thị vị trí… những tính năng gắn liền với thành công của WhatsApp và Snapchat. Giám đốc điều hành Jan Koum của WhatsApp đã tweet rằng "rất hãnh diện khi thấy Apple mượn nhiều tính năng của WhatsApp cho iMessage”.


Đám mây lưu trữ cá nhân: tiêu biểu Dropbox hay Google Drive


iCloud được đổi tên thành iCloud Drive


iCloud Drive nâng cấp mới và điều đó có nghĩa là mọi dữ liệu công việc của bạn có thể dễ dàng lưu trữ trên đám mây hay có thể xử lý trên bất kì thiết bị nào của Apple. Cũng giống như Dropbox, người dùng iCloud Drive có thể đồng bộ hóa dữ liệu hoặc hình ảnh, thậm chí còn có thể chỉnh sửa bằng cách sử dụng bộ phần mềm trực tuyến của Apple iCloud. Đám mây iCloud Drive miễn phí 5GB dung lượng lưu trữ. Điều này có nghĩa là người dùng iDevice sẽ có ít hơn nhu cầu hơn với Dropbox, Microsoft OneDrive, Box.net.


Hightail - Trước đây có tên gọi YouSendIt, Hightail và các phương thức chuyển gửi các tệp tin quá lớn qua email nay cũng trở nên lỗi thời với tính năng Dropmail của Apple.


Skype


Wi-Fi Calling được triển khai trên iOS 8.


Có rất nhiều các ứng dụng cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi điện thoại thông qua WiFi và Skype một trong những ứng dụng phổ biến nhất hiện nay. Nhược điểm duy nhất là bạn phải trả tiền. Apple đã tiết lộ rằng iOS 8 sẽ cho phép bạn thực hiện cuộc gọi điện thoại qua WiFi đến bất kì thiết bị nào.


Skitch


Email được tích hợp các tính năng chú thích.


Đánh dấu hay hướng dẫn chi tiết bằng các kí tự vòng trọng hoặc mũi tên để nhấn mạnh nội dung là điều cần thiết trong công việc. Skitch đã được tạo nên với tính năng chú thích hình ảnh nhưng hiện nay thì Apple đã bổ sung các chức năng tương tự trong ứng dụng email của mình. Tính năng này đã loại bỏ những phiền toán chuyển đổi giữa các ứng dụng chỉnh sửa và hộp thư của người dùng. Các công cụ chú thích như Evernote bây giờ phải đối mặt với việc tính năng của Apple tương đương, mặc dù không hẳn giống y hệt nhau nhưng đã đầy đủ nhu cầu cơ bản.


Shazam – nếu hiện tại người dùng iOS muốn sử dụng một ứng dụng để nhận diện âm nhạc thì không cần phải dùng tới Shazam hay SoundHound bởi Siri có thể cung cấp đầy đủ các tính năng đó. Với số lượng lớn người sử dụng iOS như vậy thì sẽ rất khó khăn cho SoundHound và những điều tương tự như vậy để có thể tồn tại.


Nest : cú đánh mạnh với đối thủ Google


Ứng dụng nhà thông minh


Apple không đưa ra một thiết bị nào để tiến sâu vào Internet of things mà thay vào đó là đưa ra các API giúp nhà phát triển tạo nên các công cụ để dễ dàng kết nối và kiểm soát tiện ích thông qua điện thoại di động. Apple đang muốn tạo ra các nền tảng để người khác xây dựng các tiện ích trên đó. Nếu một ngày đẹp trời Apple tham gia vào thiết bị phần cứng cho nhà thông minh thì sẽ hủy diệt tương đối nhiều đối thủ.

Nhung ung dung tro nen loi thoi boi iOS 8


Apple nang cap iOS 8 voi nhieu tinh nang thoa man duoc nguoi dung nhung lai tro thanh tham hoa doi voi mot so ung dung cua nhieu nha phat trien khac. Sau day la nhung ung dung co the tro nen loi thoi boi iOS 8


He dieu hành moi iOS 8 dành cho iPhone và iPad dã khac phuc duoc nhieu diem mà nguoi dùng phàn này bay lâu nay. Van de o dây là nhieu ung dung thành công hien nay nho vào nhung thieu sót cua Apple truoc dây. Ho nhìn vào lo hong và lap day de thõa mãn nguoi dùng.
Apple dã bo qua nhung thieu sót dó mot quãng thoi gian dài và hien nay khi buoc sang mot chu kì moi thì Apple dã có nhung thay doi bang bang cách ket hop tính nang cua các nen tang khác.


Hoi nghi các nhà phát trien hàng nam cua Apple cho thay rang viec tao nên các ung dung dua và nen tang không do mình kiem soát có the tao ra loi nhuan cao nhung ban se phai biet có the mot ngày nào dó nguoi ta se kéo tam tham bên duoi chân ban.


Duoi dây là các ung dung tro nên loi thoi boi iOS 8:


Ung dung tin nhan: tiêu bieu voi Snapchat hay WhatsApp


Ung dung tin nhan moi cua iOS 8


iMessage cua Apple voi nhung nân cap moi nhat tien gan den voi dich vu OTT hon, cho phép nguoi dùng gui tin nhan da phuong tien, hien thi vi trí… nhung tính nang gan lien voi thành công cua WhatsApp và Snapchat. Giám doc dieu hành Jan Koum cua WhatsApp dã tweet rang "rat hãnh dien khi thay Apple muon nhieu tính nang cua WhatsApp cho iMessage”.


Dám mây luu tru cá nhân: tiêu bieu Dropbox hay Google Drive


iCloud duoc doi tên thành iCloud Drive


iCloud Drive nâng cap moi và dieu dó có nghia là moi du lieu công viec cua ban có the de dàng luu tru trên dám mây hay có the xu lý trên bat kì thiet bi nào cua Apple. Cung giong nhu Dropbox, nguoi dùng iCloud Drive có the dong bo hóa du lieu hoac hình anh, tham chí còn có the chinh sua bang cách su dung bo phan mem truc tuyen cua Apple iCloud. Dám mây iCloud Drive mien phí 5GB dung luong luu tru. Dieu này có nghia là nguoi dùng iDevice se có ít hon nhu cau hon voi Dropbox, Microsoft OneDrive, Box.net.


Hightail - Truoc dây có tên goi YouSendIt, Hightail và các phuong thuc chuyen gui các tep tin quá lon qua email nay cung tro nên loi thoi voi tính nang Dropmail cua Apple.


Skype


Wi-Fi Calling duoc trien khai trên iOS 8.


Có rat nhieu các ung dung cho phép nguoi dùng thuc hien cuoc goi dien thoai thông qua WiFi và Skype mot trong nhung ung dung pho bien nhat hien nay. Nhuoc diem duy nhat là ban phai tra tien. Apple dã tiet lo rang iOS 8 se cho phép ban thuc hien cuoc goi dien thoai qua WiFi den bat kì thiet bi nào.


Skitch


Email duoc tích hop các tính nang chú thích.


Dánh dau hay huong dan chi tiet bang các kí tu vòng trong hoac mui tên de nhan manh noi dung là dieu can thiet trong công viec. Skitch dã duoc tao nên voi tính nang chú thích hình anh nhung hien nay thì Apple dã bo sung các chuc nang tuong tu trong ung dung email cua mình. Tính nang này dã loai bo nhung phien toán chuyen doi giua các ung dung chinh sua và hop thu cua nguoi dùng. Các công cu chú thích nhu Evernote bây gio phai doi mat voi viec tính nang cua Apple tuong duong, mac dù không han giong y het nhau nhung dã day du nhu cau co ban.


Shazam – neu hien tai nguoi dùng iOS muon su dung mot ung dung de nhan dien âm nhac thì không can phai dùng toi Shazam hay SoundHound boi Siri có the cung cap day du các tính nang dó. Voi so luong lon nguoi su dung iOS nhu vay thì se rat khó khan cho SoundHound và nhung dieu tuong tu nhu vay de có the ton tai.


Nest : cú dánh manh voi doi thu Google


Ung dung nhà thông minh


Apple không dua ra mot thiet bi nào de tien sâu vào Internet of things mà thay vào dó là dua ra các API giúp nhà phát trien tao nên các công cu de de dàng ket noi và kiem soát tien ích thông qua dien thoai di dong. Apple dang muon tao ra các nen tang de nguoi khác xây dung các tien ích trên dó. Neu mot ngày dep troi Apple tham gia vào thiet bi phan cung cho nhà thông minh thì se huy diet tuong doi nhieu doi thu.


Những ứng dụng trở nên lỗi thời bởi iOS 8

Apple nâng cấp iOS 8 với nhiều tính năng thõa mãn được người dùng nhưng lại trở thành thảm họa đối với một số ứng dụng của nhiều nhà phát triển khác. Sau đây là những ứng dụng có thể trở nên lỗi thời bởi iOS 8
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: