Điện tử, CNTT là ngành chủ lực của Chiến lược phát triển công nghiệp VN

Điện tử, CNTT vừa được chính phủ đưa vào "tầm ngắm", hứa hẹn trở thành ngành chủ lực nằm trong Chiến lược phát triển công nghiệp VN.


Ảnh


Theo Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp VN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hai ngành điện tử, CNTT sẽ được xây dựng trở thành những ngành công nghiệp chủ lực, tạo cơ sở hỗ trợ cho các ngành khác phát triển.


Cụ thể, đến năm 2020, các doanh nghiệp điện tử, công nghệ nội sẽ phải có năng lực để nghiên cứu thiết kế, sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử chuyên dụng, sản xuất robot công nghiệp....Ngoài ra, Chiến lược cũng lựa chọn ưu tiên phát triển các ngành Viễn thông, Công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành Năng lượng mới & năng lượng tái tạo.


Nội dung chủ chốt của Chiến lược là huy động hiệu quả các nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế trong lẫn ngoài nước để phát triển, tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại. Ưu tiên phát triển và chuyển giao công nghệ đối với những ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh như chế biến nông, lâm thủy sản, điện tử, viễn thông, năng lượng tái tạo, cơ khí chế tạo và hóa dược. Chiến lược cũng sẽ chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp có kĩ năng, kỉ luật, năng lực sáng tạo, đồng thời điều chỉnh, phân bố không gian công nghiệp một cách hợp lí để có các vùng, địa phương có thể phối hợp, liên kết chặt chẽ với nhau và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.


Mục tiêu tổng quát là đến năm 2035, công nghiệp VN sẽ sở hữu đa số chuyên ngành với công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế, đội ngũ lao động chuyên nghiệp, kỉ luật, năng suất cao, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo.


Cụ thể hơn, giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 12,5% - 13%/năm. Đến năm 2035, tỉ trọng công nghiệp và xây dựng sẽ chiếm 40 - 41% cơ cấu kinh tế cả nước. Giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 chiếm khoảng 45% tổng GDP và tăng trên 50% sau năm 2025.


Căn cứ trên Chiến lược phát triển công nghiệp VN, Thủ tướng cũng đồng thời phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, từ nay đến năm 2020, ngành cơ khí - luyện kim sẽ hình thành một số Tập đoàn cơ khí chế tạo chủ đạo để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. Ngành công nghiệp hóa chất sẽ được phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hiện đại, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, giá cạnh tranh, giảm thiểu việc thải các hóa chất độc hại ra môi trường. Ngành điện tử, CNTT sẽ trở thành ngành công nghiệp chủ lực để tạo cơ sở hỗ trợ các ngành khác phát triển.


Liên quan đến quy hoạch phân bố không gian công nghiệp, lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao sẽ được tập trung phát triển tại vùng đồng bằng Sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ. Riêng khu vực Đông Nam Bộ còn chịu trách nhiệm phát triển thêm ngành công nghiệp điện tử và công nghiệp phụ trợ.


Theo VietnamNet

Dien tu, CNTT la nganh chu luc cua Chien luoc phat trien cong nghiep VN


Dien tu, CNTT vua duoc chinh phu dua vao "tam ngam", hua hen tro thanh nganh chu luc nam trong Chien luoc phat trien cong nghiep VN.


Anh


Theo Chien luoc phat trien cong nghiep Viet Nam va Quy hoach tong the phat trien nganh cong nghiep VN den nam 2025, tam nhin den nam 2035 vua duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet, hai nganh dien tu, CNTT se duoc xay dung tro thanh nhung nganh cong nghiep chu luc, tao co so ho tro cho cac nganh khac phat trien.


Cu the, den nam 2020, cac doanh nghiep dien tu, cong nghe noi se phai co nang luc de nghien cuu thiet ke, san xuat, lap rap cac thiet bi dien tu chuyen dung, san xuat robot cong nghiep....Ngoai ra, Chien luoc cung lua chon uu tien phat trien cac nganh Vien thong, Cong nghiep che bien, che tao va nganh Nang luong moi & nang luong tai tao.


Noi dung chu chot cua Chien luoc la huy dong hieu qua cac nguon luc tu moi thanh phan kinh te trong lan ngoai nuoc de phat trien, tai co cau nganh cong nghiep theo huong hien dai. Uu tien phat trien va chuyen giao cong nghe doi voi nhung nganh, linh vuc co loi the canh tranh nhu che bien nong, lam thuy san, dien tu, vien thong, nang luong tai tao, co khi che tao va hoa duoc. Chien luoc cung se chu trong den viec dao tao nguon nhan luc cong nghiep co ki nang, ki luat, nang luc sang tao, dong thoi dieu chinh, phan bo khong gian cong nghiep mot cach hop li de co cac vung, dia phuong co the phoi hop, lien ket chat che voi nhau va tham gia sau vao chuoi gia tri toan cau.


Muc tieu tong quat la den nam 2035, cong nghiep VN se so huu da so chuyen nganh voi cong nghe tien tien, chat luong san pham dat tieu chuan quoc te, su dung nang luong tiet kiem, hieu qua, canh tranh binh dang trong hoi nhap quoc te, doi ngu lao dong chuyen nghiep, ki luat, nang suat cao, chu dong trong cac khau nghien cuu, thiet ke, che tao.


Cu the hon, gia tri san xuat cong nghiep den nam 2020 phan dau dat toc do tang truong 12,5% - 13%/nam. Den nam 2035, ti trong cong nghiep va xay dung se chiem 40 - 41% co cau kinh te ca nuoc. Gia tri san pham cong nghiep cong nghe cao va san pham ung dung cong nghe cao den nam 2025 chiem khoang 45% tong GDP va tang tren 50% sau nam 2025.


Can cu tren Chien luoc phat trien cong nghiep VN, Thu tuong cung dong thoi phe duyet Quy hoach tong the phat trien nganh cong nghiep VN den nam 2020, tam nhin den nam 2030. Theo do, tu nay den nam 2020, nganh co khi - luyen kim se hinh thanh mot so Tap doan co khi che tao chu dao de day nhanh qua trinh cong nghiep hoa. Nganh cong nghiep hoa chat se duoc phat trien theo huong ung dung cong nghe cao, hien dai, tao ra san pham chat luong tot, gia canh tranh, giam thieu viec thai cac hoa chat doc hai ra moi truong. Nganh dien tu, CNTT se tro thanh nganh cong nghiep chu luc de tao co so ho tro cac nganh khac phat trien.


Lien quan den quy hoach phan bo khong gian cong nghiep, linh vuc cong nghiep cong nghe cao se duoc tap trung phat trien tai vung dong bang Song Hong va vung Dong Nam Bo. Rieng khu vuc Dong Nam Bo con chiu trach nhiem phat trien them nganh cong nghiep dien tu va cong nghiep phu tro.


Theo VietnamNet


Điện tử, CNTT là ngành chủ lực của Chiến lược phát triển công nghiệp VN

Điện tử, CNTT vừa được chính phủ đưa vào "tầm ngắm", hứa hẹn trở thành ngành chủ lực nằm trong Chiến lược phát triển công nghiệp VN.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: