Người đầu tiên hack được iPhone vừa như "hổ mọc thêm cánh" để sẵn sàng tuyên chiến với Tesla

Silicon Valley đã sửng sốt khi Bloomberg có một bài viết chi tiết về kế hoạch chế tạo một chiếc xe tự lái của hacker 26 tuổi George Hotz vào tháng 12/2015.


Hotz là một hacker tài năng, người đầu tiên có thể hack iPhone của Apple. Nhưng liệu một mình anh cùng với bộ camera 13 USD có thể tạo ra một chiếc xe tự lái đánh bại những gã khổng lồ như Google Ford và General Motors và cả Tesla hay không?


Người đầu tiên hack được iPhone vừa như

Nhưng hoài nghi biến thành hy vọng sau khi Hotz, người tự tạo nên danh tiếng bằng cách hack iPhone và sau đó là Playstation 3 của Sony, nhận được 3,1 triệu USD tài trợ. Nổi bật nhất trong số nhà đầu tư phải kể tới Andreessen Horowitz, một trong số hãng đầu tư danh tiếng, uy tín nhất Silicon Valley.


Chris Dixon, một đối tác tại Andreessen Horowitz cho biết ông đã đi thử xe của Hotz, nhờ chuyên gia AI kiểm tra nó và kiểm tra sâu vào hệ thống của nó. Kết quả của cuộc kiểm tra khiến Andreessen Horowitz chẳng do dự, chi tiền tài trợ cho Comma.ai, công ty của Hotz.


Người đầu tiên hack được iPhone vừa như

Dixon cho rằng dự án của Hotz là điềm báo trước về những gì mà ông gọi là "hiệu ứng WhatsApp" trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ông đề cập đến một thực tế rằng WhatsApp có một nhóm kỹ sư chỉ vài chục người nhưng lại có khả năng xây dựng một nền tảng phục vụ số lượng người dùng cực kỳ lớn. WhatsApp, một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất, có 57 kỹ sư và hàng tỷ người dùng hàng tháng. Khi Facebook mua lại nó vào năm 2014, nó chỉ có dưới 50 kỹ sư nhưng phục vụ tới 400 triệu người dùng.


Số lượng nhân viên thấp đồng nghĩa với việc WhatsApp chỉ phải huy động rất ít vốn. Để thành công tới mức được Facebook mua lại với giá 22 tỷ USD, WhatsApp chỉ cần số vốn 58 triệu.


Mẫu xe tự lái của HotzMẫu xe tự lái của Hotz

Dixon cho rằng điều tương tự đang bắt đầu nhen nhóm trong lĩnh vực AI và Hotz là người đầu tiên tận dụng xu hướng này. "Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng hệ thống của Hotz là một ví dụ điển hình", Dixon viết. "Anh ấy đang là người tiên phong trong làn sóng cải tiến nhanh chóng phần cứng, phần mềm và quan trọng hơn cả là dữ liệu. Hệ thống của anh ấy càng được sử dụng nhiều, càng thu thập được nhiều dữ liệu thì nó càng trở nên thông minh hơn".


Hotz sẽ làm gì với số tiền bỏ ra? Anh ấy sẽ thuê vài người hoặc thậm chí chỉ thuê một người hỗ trợ anh ta phát triển dự án. "Tôi đang tìm kiếm người có các kỹ năng xử lý YouTube trong vòng một tháng", Hotz chia sẻ với Recode.


Kế hoạch dài hạn của Hotz, theo Bloomberg, là bán một bộ thiết bị 1.000 USD gồm phần mềm và những camera giá rẻ cho các hãng sản xuất xe hoặc trực tiếp chủ sở hữu xe để biến mọi chiếc xe thành xe tự lái. Mục tiêu trước mắt của anh là đánh bại các đại gia trong ngành công nghiệp xe tự lái như Mobileye của Israel. Mobileye là đối tác cung cấp phần mềm cho Tesla, BMW, General Motors.... Hotz sẽ đánh bại Mobileye bằng cách cung cấp hệ thống có tốc độ nhanh hơn với mức giá rẻ hơn.


Người đầu tiên hack được iPhone vừa như

Hotz đã khẳng định kế hoạch của mình khi từ chối hợp đồng trị giá triệu USD tại Tesla mà Elon Musk đề nghị anh.


"Tôi đánh giá cao đề nghị của anh, nhưng như tôi đã nói, tôi không đi xin việc. Tôi sẽ nhắn cho anh khi tôi đè bẹp Mobileye", Hotz tự tin trả lời đề nghị của Musk.


Tham khảo Quartz


Người đầu tiên trên thế giới hack được iPhone đang muốn đánh bại Tesla, GoogleNguoi dau tien hack duoc iPhone vua nhu "ho moc them canh" de san sang tuyen chien voi Tesla


Silicon Valley dã sủng sót khi Bloomberg có mọt bài viét chi tiét vè ké hoạch ché tạo mọt chiéc xe tụ lái của hacker 26 tuỏi George Hotz vào tháng 12/2015.


Hotz là mọt hacker tài nang, nguòi dàu tien có thẻ hack iPhone của Apple. Nhung liẹu mọt mình anh cùng vói bọ camera 13 USD có thẻ tạo ra mọt chiéc xe tụ lái dánh bại nhũng gã khỏng lò nhu Google Ford và General Motors và cả Tesla hay khong?


Nguoi dau tien hack duoc iPhone vua nhu

Nhung hoài nghi bién thành hy vọng sau khi Hotz, nguòi tụ tạo nen danh tiéng bàng cách hack iPhone và sau dó là Playstation 3 của Sony, nhạn duọc 3,1 triẹu USD tài trọ. Nỏi bạt nhát trong só nhà dàu tu phải kẻ tói Andreessen Horowitz, mọt trong só hãng dàu tu danh tiéng, uy tín nhát Silicon Valley.


Chris Dixon, mọt dói tác tại Andreessen Horowitz cho biét ong dã di thủ xe của Hotz, nhò chuyen gia AI kiẻm tra nó và kiẻm tra sau vào hẹ thóng của nó. Két quả của cuọc kiẻm tra khién Andreessen Horowitz chảng do dụ, chi tièn tài trọ cho Comma.ai, cong ty của Hotz.


Nguoi dau tien hack duoc iPhone vua nhu

Dixon cho ràng dụ án của Hotz là dièm báo truóc vè nhũng gì mà ong gọi là "hiẹu úng WhatsApp" trong lĩnh vục trí tuẹ nhan tạo. Ong dè cạp dén mọt thục té ràng WhatsApp có mọt nhóm kỹ su chỉ vài chục nguòi nhung lại có khả nang xay dụng mọt nèn tảng phục vụ só luọng nguòi dùng cục kỳ lón. WhatsApp, mọt trong nhũng úng dụng nhán tin phỏ bién nhát, có 57 kỹ su và hàng tỷ nguòi dùng hàng tháng. Khi Facebook mua lại nó vào nam 2014, nó chỉ có duói 50 kỹ su nhung phục vụ tói 400 triẹu nguòi dùng.


Só luọng nhan vien tháp dòng nghĩa vói viẹc WhatsApp chỉ phải huy dọng rát ít vón. Dẻ thành cong tói múc duọc Facebook mua lại vói giá 22 tỷ USD, WhatsApp chỉ càn só vón 58 triẹu.


Mãu xe tụ lái của HotzMãu xe tụ lái của Hotz

Dixon cho ràng dièu tuong tụ dang bát dàu nhen nhóm trong lĩnh vục AI và Hotz là nguòi dàu tien tạn dụng xu huóng này. "Toi dã hoàn toàn bị thuyét phục ràng hẹ thóng của Hotz là mọt ví dụ diẻn hình", Dixon viét. "Anh áy dang là nguòi tien phong trong làn sóng cải tién nhanh chóng phàn cúng, phàn mèm và quan trọng hon cả là dũ liẹu. Hẹ thóng của anh áy càng duọc sủ dụng nhièu, càng thu thạp duọc nhièu dũ liẹu thì nó càng trỏ nen thong minh hon".


Hotz sẽ làm gì vói só tièn bỏ ra? Anh áy sẽ thue vài nguòi hoạc thạm chí chỉ thue mọt nguòi hõ trọ anh ta phát triẻn dụ án. "Toi dang tìm kiém nguòi có các kỹ nang xủ lý YouTube trong vòng mọt tháng", Hotz chia sẻ vói Recode.


Ké hoạch dài hạn của Hotz, theo Bloomberg, là bán mọt bọ thiét bị 1.000 USD gòm phàn mèm và nhũng camera giá rẻ cho các hãng sản xuát xe hoạc trục tiép chủ sỏ hũu xe dẻ bién mọi chiéc xe thành xe tụ lái. Mục tieu truóc mát của anh là dánh bại các dại gia trong ngành cong nghiẹp xe tụ lái nhu Mobileye của Israel. Mobileye là dói tác cung cáp phàn mèm cho Tesla, BMW, General Motors.... Hotz sẽ dánh bại Mobileye bàng cách cung cáp hẹ thóng có tóc dọ nhanh hon vói múc giá rẻ hon.


Nguoi dau tien hack duoc iPhone vua nhu

Hotz dã khảng dịnh ké hoạch của mình khi tù chói họp dòng trị giá triẹu USD tại Tesla mà Elon Musk dè nghị anh.


"Toi dánh giá cao dè nghị của anh, nhung nhu toi dã nói, toi khong di xin viẹc. Toi sẽ nhán cho anh khi toi dè bẹp Mobileye", Hotz tụ tin trả lòi dè nghị của Musk.


Tham khảo Quartz


Nguoi dau tien tren the gioi hack duoc iPhone dang muon danh bai Tesla, Google

Người đầu tiên hack được iPhone vừa như "hổ mọc thêm cánh" để sẵn sàng tuyên chiến với Tesla

Silicon Valley đã sửng sốt khi Bloomberg có một bài viết chi tiết về kế hoạch chế tạo một chiếc xe tự lái của hacker 26 tuổi George Hotz vào tháng 12/2015.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

  1. Nguyễn Văn An [3/16/2016 12:00:00 AM] : Châu chấu đá xe

Đăng bình luận

Đánh giá: