VNPT-VinaPhone sẽ kinh doanh các dịch vụ viễn thông của VNPT

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT, Công ty Trách nhiệm hữu hạn VNPT – VinaPhone sẽ kinh doanh dịch vụ viễn thông của VNPT giống như mô hình của Viettel Telecom hiện nay.


VNPT-VinaPhone sẽ kinh doanh các dịch vụ viễn thông của VNPT

VNPT - VinaPhone sẽ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và kinh doanh tất cả các dịch vụ viễn thông của VNPT.


Theo Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/6/2014, phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT, VNPT sẽ thành lập Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Truyền thông (VNPT-Media), Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ viễn thông (VNPT-VinaPhone) trực thuộc VNPT.


 Theo đó, VNPT-VinaPhone sẽ được xây dựng trên cơ sở tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất các đơn vị, bộ phận đang kinh doanh dịch vụ viễn thông của VNPT để tập trung kinh doanh các dịch vụ viễn thông của VNPT. Như vậy, có thể hiểu phần kinh doanh của VNPT cũng sẽ được tổ chức lại trên nền tảng hợp nhất mảng kinh doanh dịch vụ của các công ty như VinaPhone, VDC, VTN, VTI chứ không chia cắt kinh doanh từng dịch vụ như trước đây. Mô hình này của VNPT được tổ chức lại giống với mô hình của Viettel Telecom đang áp dụng.


VNPT-Net được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất các công ty, đơn vị, bộ phận đang quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông của VNPT hiện nay. VNPT-Net sẽ hoạt động theo mô hình hạch toán phụ thuộc công ty mẹ để thực hiện đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác hạ tầng mạng lưới thống nhất trong toàn VNPT. Như vậy, VNPT-Net sẽ được tổ chức lại trên nền tảng hợp nhất phần mạng lưới của các công ty như VinaPhone, VDC, VTN, VTI. Mô hình này của VNPT được tổ chức lại giống với mô hình của Viettel Net đang áp dụng. Tuy nhiên, điểm khác biệt là VNPT địa phương sẽ quản lý hạ tầng ở tuyến huyện.


VNPT-Media sẽ được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất các công ty, đơn vị, bộ phận đang quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm phần mềm, dịch vụ giá trị gia tăng, truyền thông hiện nay của VNPT thành để kinh doanh, cung cấp các dịch vụ CNTT, truyền thông đa phương tiện và các dịch vụ ứng dụng viễn thông. Như vậy, VNPT-Media sẽ được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Trung tâm thông tin và Quan hệ công chúng, VASC, VDC.


Theo đề án tái cơ cấu được phê duyệt, VNPT sẽ phải tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cáp quang FOCAL và Công ty cổ phần Công nghệ công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT - Technology) thành một công ty con của VNPT để thực hiện chức năng nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh sản phẩm, thiết bị bưu chính, viễn thông và CNTT.


Một điểm rất quan trọng trong đề án Tái cơ cấu VNPT là mô hình kinh doanh của các viễn thông tỉnh, thành hiện nay. Theo đề án tái cơ cấu được phê duyệt, 63 viễn thông tỉnh, thành phố sẽ là chi nhánh của VNPT. VNPT tỉnh, thành phố được tổ chức lại để hợp tác với các đơn vị khác thực hiện việc quản lý, khai thác mạng ngoại vi, hệ thống thiết bị đầu cuối, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở hợp đồng giữa các bên và phân công của VNPT.


VNPT sẽ phải tiến hành sắp xếp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính Bưu điện theo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ngoài ra, VNPT cũng phải thoái vốn tại 63 doanh nghiệp cổ phần khác.


Theo Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/6/2014, phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT, Công ty mẹ - VNPT là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 110% vốn điều lệ; có chức năng, nhiệm vụ chính là: Tổ chức, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn; nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển thị trường, mạng lưới, dịch vụ; nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ mới; thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới quản trị doanh nghiệp; thực hiện công tác tài chính, kế toán, kế hoạch, đầu tư toàn Tập đoàn và pháp chế, hợp tác quốc tế, thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng.

VNPT-VinaPhone se kinh doanh cac dich vu vien thong cua VNPT


Theo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu phe duyet De an tai co cau VNPT, Cong ty Trach nhiem huu han VNPT – VinaPhone se kinh doanh dich vu vien thong cua VNPT giong nhu mo hinh cua Viettel Telecom hien nay.


VNPT-VinaPhone se kinh doanh cac dich vu vien thong cua VNPT

VNPT - VinaPhone se hoat dong theo mo hinh cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien va kinh doanh tat ca cac dich vu vien thong cua VNPT.


Theo Quyet dinh 888/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ngay 10/6/2014, phe duyet De an tai co cau VNPT, VNPT se thanh lap Cong ty Ha tang mang (VNPT-Net), Cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien Truyen thong (VNPT-Media), Cong ty Trach nhiem huu han mot thanh vien Dich vu vien thong (VNPT-VinaPhone) truc thuoc VNPT.


 Theo do, VNPT-VinaPhone se duoc xay dung tren co so to chuc lai tren co so hop nhat cac don vi, bo phan dang kinh doanh dich vu vien thong cua VNPT de tap trung kinh doanh cac dich vu vien thong cua VNPT. Nhu vay, co the hieu phan kinh doanh cua VNPT cung se duoc to chuc lai tren nen tang hop nhat mang kinh doanh dich vu cua cac cong ty nhu VinaPhone, VDC, VTN, VTI chu khong chia cat kinh doanh tung dich vu nhu truoc day. Mo hinh nay cua VNPT duoc to chuc lai giong voi mo hinh cua Viettel Telecom dang ap dung.


VNPT-Net duoc to chuc lai tren co so hop nhat cac cong ty, don vi, bo phan dang quan ly ha tang mang luoi vien thong cua VNPT hien nay. VNPT-Net se hoat dong theo mo hinh hach toan phu thuoc cong ty me de thuc hien dau tu, xay dung quan ly va khai thac ha tang mang luoi thong nhat trong toan VNPT. Nhu vay, VNPT-Net se duoc to chuc lai tren nen tang hop nhat phan mang luoi cua cac cong ty nhu VinaPhone, VDC, VTN, VTI. Mo hinh nay cua VNPT duoc to chuc lai giong voi mo hinh cua Viettel Net dang ap dung. Tuy nhien, diem khac biet la VNPT dia phuong se quan ly ha tang o tuyen huyen.


VNPT-Media se duoc to chuc lai tren co so hop nhat cac cong ty, don vi, bo phan dang quan ly hoat dong kinh doanh san pham phan mem, dich vu gia tri gia tang, truyen thong hien nay cua VNPT thanh de kinh doanh, cung cap cac dich vu CNTT, truyen thong da phuong tien va cac dich vu ung dung vien thong. Nhu vay, VNPT-Media se duoc to chuc lai tren co so hop nhat Trung tam thong tin va Quan he cong chung, VASC, VDC.


Theo de an tai co cau duoc phe duyet, VNPT se phai to chuc lai Cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien Cap quang FOCAL va Cong ty co phan Cong nghe cong nghiep Buu chinh Vien thong (VNPT - Technology) thanh mot cong ty con cua VNPT de thuc hien chuc nang nghien cuu, che tao, san xuat, kinh doanh san pham, thiet bi buu chinh, vien thong va CNTT.


Mot diem rat quan trong trong de an Tai co cau VNPT la mo hinh kinh doanh cua cac vien thong tinh, thanh hien nay. Theo de an tai co cau duoc phe duyet, 63 vien thong tinh, thanh pho se la chi nhanh cua VNPT. VNPT tinh, thanh pho duoc to chuc lai de hop tac voi cac don vi khac thuc hien viec quan ly, khai thac mang ngoai vi, he thong thiet bi dau cuoi, cac diem cung cap dich vu vien thong cong cong, kinh doanh hang hoa, dich vu tren co so hop dong giua cac ben va phan cong cua VNPT.


VNPT se phai tien hanh sap xep Cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien Tai chinh Buu dien theo Nghi quyet cua Chinh phu ve mot so giai phap day manh co phan hoa, thoai von nha nuoc tai doanh nghiep. Ngoai ra, VNPT cung phai thoai von tai 63 doanh nghiep co phan khac.


Theo Quyet dinh 888/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ngay 10/6/2014, phe duyet De an tai co cau VNPT, Cong ty me - VNPT la cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien do Nha nuoc nam giu 110% von dieu le; co chuc nang, nhiem vu chinh la: To chuc, chi dao hoat dong san xuat kinh doanh toan Tap doan; nghien cuu, xay dung chien luoc, quy hoach phat trien thi truong, mang luoi, dich vu; nghien cuu, phat trien, ung dung cong nghe, san pham, dich vu moi; thuc hien cong tac to chuc, can bo, dao tao nguon nhan luc va doi moi quan tri doanh nghiep; thuc hien cong tac tai chinh, ke toan, ke hoach, dau tu toan Tap doan va phap che, hop tac quoc te, thanh tra, kiem tra, thi dua, khen thuong.


VNPT-VinaPhone sẽ kinh doanh các dịch vụ viễn thông của VNPT

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT, Công ty Trách nhiệm hữu hạn VNPT – VinaPhone sẽ kinh doanh dịch vụ viễn thông của VNPT giống như mô hình của Viettel Telecom hiện nay.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: