Chip Tesla mới của NVIDIA sẽ tích hợp cả CPU và GPU

Với CPU và GPU được tích hợp trên cùng một con chip, Tesla mới của Nvidia sẽ đem đến tính toán hiệu năng cao.


NVIDIA có kế hoạch tích hợp lõi CPU cùng với lõi đồ họa trong chip hiệu suất cao Tesla - một sự thay đổi so với các chip Tesla hiện tại vốn chỉ có bộ xử lý đồ họa.

Tesla được nhắm cho siêu tính toán và các ứng dụng doanh nghiệp. Chip Tesla tương lai với CPU và GPU có thể giống với các bộ xử lý Tegra cho điện thoại thông minh, máy tính bảng của NVIDIA. Tegra kết hợp CPU ARM với bộ xử lý đồ họa GeForce nhưng chip Tesla sẽ kết hợp lõi CPU với lõi đồ họa thường được tìm thấy trong card đồ họa rời.

Nguồn ảnh: Soft32.com
"Có khả năng trong thập kỷ này, chúng tôi sẽ bắt đầu tích hợp CPU và GPU trong dòng Tesla", ông Steve Scott, giám đốc công nghệ dòng sản phẩm Tesla của NVIDIA biết cho trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

NVIDIA từ chối cung cấp ngày tháng cụ thể mà chip Tesla với CPU, GPU sẽ được phát hành. Tuy nhiên, NVIDIA đang xây dựng chip riêng của mình dựa trên kiến trúc 64-bit ARMv8 mới của ARM (dự án Denver), dự kiến sẽ được sử dụng trong các máy chủ, điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Hôm thứ Ba 30/10/2012, ARM đã công bố các bộ xử lý 64-bit đầu tiên của mình, Cortex A57 và A53. Bắt đầu vào năm 2014, Cortex A57 và A53 có thể được dùng trong nhiều máy chủ. Các lõi bộ xử lý ARM mới cũng xuất phát từ kiến trúc ARMv8.

Kết hợp Tesla với bộ xử lý ARM 64-bit là một ý tưởng tốt, nhà phân tích Jim McGregor của Tirias Research nói. Các bộ xử lý ARM với 64-bit địa chỉ quản lý được bộ nhớ dung lượng lớn hơn những bộ xử lý ARM 32-bit hiện nay vốn chỉ có thể quản lý bộ nhớ trong giới hạn 4GB, là không đủ cho siêu tính toán.

Các chip Tesla tương lai có thể gồm một số lượng lớn cả lõi CPU và GPU. Những chip này có thể hữu ích trong các mô hình tính toán lai, nơi một số xử lý được thực hiện trên thiết bị và một số xử lý thì được thực hiện trong đám mây, McGregor nói. Lõi ARM cung cấp một sự pha trộn hiệu quả giữa sức mạnh và hiệu suất, có thể được sử dụng để khai thác dữ liệu hoặc giao dịch tài chính.

Tuy nhiên, các tính toán khoa học phức tạp có thể cần những CPU kiến trúc x86 với sức mạnh tính toán nhanh hơn của Intel và AMD, McGregor lưu ý.

Chip Tesla moi cua NVIDIA se tich hop ca CPU va GPU


Voi CPU va GPU duoc tich hop tren cung mot con chip, Tesla moi cua Nvidia se dem den tinh toan hieu nang cao.


NVIDIA có ke hoach tích hop lõi CPU cùng voi lõi do hoa trong chip hieu suat cao Tesla - mot su thay doi so voi các chip Tesla hien tai von chi có bo xu lý do hoa.

Tesla duoc nham cho siêu tính toán và các ung dung doanh nghiep. Chip Tesla tuong lai voi CPU và GPU có the giong voi các bo xu lý Tegra cho dien thoai thông minh, máy tính bang cua NVIDIA. Tegra ket hop CPU ARM voi bo xu lý do hoa GeForce nhung chip Tesla se ket hop lõi CPU voi lõi do hoa thuong duoc tìm thay trong card do hoa roi.

Nguon anh: Soft32.com
"Có kha nang trong thap ky này, chúng tôi se bat dau tích hop CPU và GPU trong dòng Tesla", ông Steve Scott, giám doc công nghe dòng san pham Tesla cua NVIDIA biet cho trong mot cuoc phong van gan dây.

NVIDIA tu choi cung cap ngày tháng cu the mà chip Tesla voi CPU, GPU se duoc phát hành. Tuy nhiên, NVIDIA dang xây dung chip riêng cua mình dua trên kien trúc 64-bit ARMv8 moi cua ARM (du án Denver), du kien se duoc su dung trong các máy chu, dien thoai thông minh và máy tính bang.

Hôm thu Ba 30/10/2012, ARM dã công bo các bo xu lý 64-bit dau tiên cua mình, Cortex A57 và A53. Bat dau vào nam 2014, Cortex A57 và A53 có the duoc dùng trong nhieu máy chu. Các lõi bo xu lý ARM moi cung xuat phát tu kien trúc ARMv8.

Ket hop Tesla voi bo xu lý ARM 64-bit là mot ý tuong tot, nhà phân tích Jim McGregor cua Tirias Research nói. Các bo xu lý ARM voi 64-bit dia chi quan lý duoc bo nho dung luong lon hon nhung bo xu lý ARM 32-bit hien nay von chi có the quan lý bo nho trong gioi han 4GB, là không du cho siêu tính toán.

Các chip Tesla tuong lai có the gom mot so luong lon ca lõi CPU và GPU. Nhung chip này có the huu ích trong các mô hình tính toán lai, noi mot so xu lý duoc thuc hien trên thiet bi và mot so xu lý thì duoc thuc hien trong dám mây, McGregor nói. Lõi ARM cung cap mot su pha tron hieu qua giua suc manh và hieu suat, có the duoc su dung de khai thác du lieu hoac giao dich tài chính.

Tuy nhiên, các tính toán khoa hoc phuc tap có the can nhung CPU kien trúc x86 voi suc manh tính toán nhanh hon cua Intel và AMD, McGregor luu ý.


Chip Tesla mới của NVIDIA sẽ tích hợp cả CPU và GPU

Với CPU và GPU được tích hợp trên cùng một con chip, Tesla mới của Nvidia sẽ đem đến tính toán hiệu năng cao.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: