iOS 8 tích hợp tính năng chia màn hình

Mặc dù tính năng chia màn hình không được Apple công bố tại sự kiện WWDC 2014 nhưng đã được một nhà phát triển phát hiện ra trong mã của hệ điều hành iOS 8.


Một nhà phát triển phần mềm hôm qua tuyên bố mã của iOS 8 đã chỉ ra có một chế độ chia màn hình, cho thấy rằng những tin đồn trước đó về việc iPad có khả năng hiển thị giống như máy tính cá nhân là có cơ sở.


Nhà phát triển ứng dụng Steve Troughton-Smith, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty phát triển ứng dụng di động High Caffeine Content, đã đăng lên trang Twitter cá nhân của mình cho biết rằng bộ phát triển phần mềm iOS 8 của Apple có mã tích hợp cho phép người dùng chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc trên màn hình.


SpringBoard là tên của ứng dụng quản lý màn hình chính trong nền tảng iOS. SpringBoard có nhiệm vụ khởi động các ứng dụng và tái khởi động WindowServer, đồng thời dùng để cài đặt các thiết lập của thiết bị khi khởi động.


iPad sẽ trở thành một công cụ hiệu quả hơn cho người dùng doanh nghiệp với tính năng chia màn hình của iOS 8.
Troughton-Smith cho biết, mã SpringBoard có thể hiển thị hai ứng dụng đồng thời trên màn hình iPad khi cầm ở chế độ nằm ngang. Theo nhà phát triển này, các ứng dụng có thể được hiển thị với các tỷ lệ kích cỡ một phần tư, một nửa, hoặc ba phần tư màn hình. Nói cách khác, một màn hình iPad có thể được phân chia giữa hai ứng dụng rộng bằng nhau (50/50), hoặc khi ứng dụng đầu tiên chiếm một phần ba của màn hình thì ứng dụng thứ hai chiếm phần còn lại (33/66).


Hiện chưa rõ các nhà phát triển sẽ xử lý tính năng chia màn hình này ra sao, một vấn đề có thể xảy ra là họ cần phải điều chỉnh lại giao diện người dùng của ứng dụng, tính toán lại việc hiển thị ở độ phân giải khác nhau cho từng màn hình.


Nếu thông tin trên là chính xác, các nhà phân tích dự đoán rằng Apple đang có kế hoạch để làm cho iPad trở thành một công cụ hiệu quả hơn cho người dùng doanh nghiệp.


Hệ điều hành đối thủ Windows 8.1 của Microsoft hiện đã cung cấp khả năng hiển thị nhiều khung hình ứng dụng, trong chế độ giao diện người dùng Modern UI. Windows 8.1 cho phép xem hai ứng dụng với tỷ lệ 50/50, 30/70 và 40/60, ngoài ra còn có các tùy chọn tỷ lệ khi xem với ba ứng dụng (33/33/33) và bốn ứng dụng (25/25/25/25). Microsoft đã đưa các tính năng này vào dòng máy tính bảng Surface của họ.


Apple dự kiến sẽ trình làng một mẫu iPhone thế hệ mới và có lẽ cùng với một model iPad mới vào mùa thu này. Chế độ chia màn hình của iOS 8 sẽ là một bổ sung thông minh cho chiếc tablet iPad với một màn hình kích thước lớn hơn so với chuẩn 9,7 inch hiện tại, theo một số nhà phân tích đã dự đoán.

iOS 8 tich hop tinh nang chia man hinh


Mac du tinh nang chia man hinh khong duoc Apple cong bo tai su kien WWDC 2014 nhung da duoc mot nha phat trien phat hien ra trong ma cua he dieu hanh iOS 8.


Mot nhà phát trien phan mem hôm qua tuyên bo mã cua iOS 8 dã chi ra có mot che do chia màn hình, cho thay rang nhung tin don truoc dó ve viec iPad có kha nang hien thi giong nhu máy tính cá nhân là có co so.


Nhà phát trien ung dung Steve Troughton-Smith, nhà sáng lap kiêm Giám doc dieu hành cua công ty phát trien ung dung di dong High Caffeine Content, dã dang lên trang Twitter cá nhân cua mình cho biet rang bo phát trien phan mem iOS 8 cua Apple có mã tích hop cho phép nguoi dùng chay nhieu ung dung cùng mot lúc trên màn hình.


SpringBoard là tên cua ung dung quan lý màn hình chính trong nen tang iOS. SpringBoard có nhiem vu khoi dong các ung dung và tái khoi dong WindowServer, dong thoi dùng de cài dat các thiet lap cua thiet bi khi khoi dong.


iPad se tro thành mot công cu hieu qua hon cho nguoi dùng doanh nghiep voi tính nang chia màn hình cua iOS 8.
Troughton-Smith cho biet, mã SpringBoard có the hien thi hai ung dung dong thoi trên màn hình iPad khi cam o che do nam ngang. Theo nhà phát trien này, các ung dung có the duoc hien thi voi các ty le kích co mot phan tu, mot nua, hoac ba phan tu màn hình. Nói cách khác, mot màn hình iPad có the duoc phân chia giua hai ung dung rong bang nhau (50/50), hoac khi ung dung dau tiên chiem mot phan ba cua màn hình thì ung dung thu hai chiem phan còn lai (33/66).


Hien chua rõ các nhà phát trien se xu lý tính nang chia màn hình này ra sao, mot van de có the xay ra là ho can phai dieu chinh lai giao dien nguoi dùng cua ung dung, tính toán lai viec hien thi o do phân giai khác nhau cho tung màn hình.


Neu thông tin trên là chính xác, các nhà phân tích du doán rang Apple dang có ke hoach de làm cho iPad tro thành mot công cu hieu qua hon cho nguoi dùng doanh nghiep.


He dieu hành doi thu Windows 8.1 cua Microsoft hien dã cung cap kha nang hien thi nhieu khung hình ung dung, trong che do giao dien nguoi dùng Modern UI. Windows 8.1 cho phép xem hai ung dung voi ty le 50/50, 30/70 và 40/60, ngoài ra còn có các tùy chon ty le khi xem voi ba ung dung (33/33/33) và bon ung dung (25/25/25/25). Microsoft dã dua các tính nang này vào dòng máy tính bang Surface cua ho.


Apple du kien se trình làng mot mau iPhone the he moi và có le cùng voi mot model iPad moi vào mùa thu này. Che do chia màn hình cua iOS 8 se là mot bo sung thông minh cho chiec tablet iPad voi mot màn hình kích thuoc lon hon so voi chuan 9,7 inch hien tai, theo mot so nhà phân tích dã du doán.


iOS 8 tích hợp tính năng chia màn hình

Mặc dù tính năng chia màn hình không được Apple công bố tại sự kiện WWDC 2014 nhưng đã được một nhà phát triển phát hiện ra trong mã của hệ điều hành iOS 8.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: