Mỹ phát triển hệ thống mới nhằm giảm phụ thuộc vào GPS

Mỹ đang thử nghiệm một giải pháp mới nhằm giảm lệ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu GPS hiện tại.


Ảnh


Trang mạng Aerospace Defense (Hàn Quốc) đưa tin, Tập đoàn Northrop Grumman (Mỹ) đã kí kết hợp đồng với quân đội Mỹ nhằm phát triển hệ thống dẫn đường quán tính cỡ nhỏ cho Cục nghiên cứu các dự án cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA) nhằm giảm phụ thuộc vào hệ thống GPS.


Dự án dẫn đường nguyên tử lớp Navigation (C-SCAN) của DAPRA nhằm kết hợp hệ thống quán tính định hướng với hệ thống công nghê điện tử, tích hợp vào một đơn vị đo lường quán tính duy nhất, có tính năng ổn định và thời gian khởi động ngắn.


Hệ thống định vị tích hợp sẽ sử dụng các cảm biến quán tính khác nhau, các cảm biến này sẽ bổ sung cho nhau về đặc tính vật lí, có thể cung cấp điều hướng đáng tin cậy trong điều kiện hệ thống Định vị Toàn cầu GPS ngừng hoạt động.


Tổng giá trị hợp đồng lên tới 640 triệu USD. Tập đoàn Northrop Grumman sẽ phát triển đơn vị đo lường quán tính cỡ nhỏ, đồng thời sử dụng thiết bị con quay hồi chuyển MEMS và áp dụng công nghệ con quay cộng hưởng hạt nhân. Các công việc khác liên quan bao gồm nghiên cứu phát triển để nâng cấp công nghệ con quay hồi chuyển NMR, giảm kích thước của các thành phần cấu tạo,.… Sau thời hạn 12 tháng ban đầu, hợp đồng này cũng bao gồm một loạt các lựa chọn cho các hợp đồng nhánh khác, tổng giá trị lên tới 134 triệu USD.


“Hệ thống cỡ nhỏ có thể làm giảm đáng kể kích thước, trọng lượng, yêu cầu công suất và giá thành sản xuất. Ngoài ra, hệ thống này cũng có thể làm giảm sự phụ thuộc đối với hệ thống GPS, đảm bảo hướng dẫn điều hướng chính xác cho binh lính và thiết bị”, Phó chủ tịch Tập đoàn Northrop Grumman, Charles Walker cho biết.


Dự án C-SCAN là một bộ phận trong dự án kĩ thuật micro định vị, điều hướng, nhằm phát triển kĩ thuật định hướng chính xác và dẫn đường quán tính lớp Navigation, giảm sự lệ thuộc vào hệ thống GPS. Trong tương lai, những kĩ thuật này có thể được sử dụng chip cảm biến định vị tiên tiến, trong đó bao gồm vũ khí thông minh, dẫn đường, chỉ thị mục tiêu, định vị,....


Theo Dân Việt

My phat trien he thong moi nham giam phu thuoc vao GPS


My dang thu nghiem mot giai phap moi nham giam le thuoc vao he thong dinh vi toan cau GPS hien tai.


Anh


Trang mang Aerospace Defense (Han Quoc) dua tin, Tap doan Northrop Grumman (My) da ki ket hop dong voi quan doi My nham phat trien he thong dan duong quan tinh co nho cho Cuc nghien cuu cac du an cao cap Bo Quoc phong My (DARPA) nham giam phu thuoc vao he thong GPS.


Du an dan duong nguyen tu lop Navigation (C-SCAN) cua DAPRA nham ket hop he thong quan tinh dinh huong voi he thong cong nghe dien tu, tich hop vao mot don vi do luong quan tinh duy nhat, co tinh nang on dinh va thoi gian khoi dong ngan.


He thong dinh vi tich hop se su dung cac cam bien quan tinh khac nhau, cac cam bien nay se bo sung cho nhau ve dac tinh vat li, co the cung cap dieu huong dang tin cay trong dieu kien he thong Dinh vi Toan cau GPS ngung hoat dong.


Tong gia tri hop dong len toi 640 trieu USD. Tap doan Northrop Grumman se phat trien don vi do luong quan tinh co nho, dong thoi su dung thiet bi con quay hoi chuyen MEMS va ap dung cong nghe con quay cong huong hat nhan. Cac cong viec khac lien quan bao gom nghien cuu phat trien de nang cap cong nghe con quay hoi chuyen NMR, giam kich thuoc cua cac thanh phan cau tao,.… Sau thoi han 12 thang ban dau, hop dong nay cung bao gom mot loat cac lua chon cho cac hop dong nhanh khac, tong gia tri len toi 134 trieu USD.


“He thong co nho co the lam giam dang ke kich thuoc, trong luong, yeu cau cong suat va gia thanh san xuat. Ngoai ra, he thong nay cung co the lam giam su phu thuoc doi voi he thong GPS, dam bao huong dan dieu huong chinh xac cho binh linh va thiet bi”, Pho chu tich Tap doan Northrop Grumman, Charles Walker cho biet.


Du an C-SCAN la mot bo phan trong du an ki thuat micro dinh vi, dieu huong, nham phat trien ki thuat dinh huong chinh xac va dan duong quan tinh lop Navigation, giam su le thuoc vao he thong GPS. Trong tuong lai, nhung ki thuat nay co the duoc su dung chip cam bien dinh vi tien tien, trong do bao gom vu khi thong minh, dan duong, chi thi muc tieu, dinh vi,....


Theo Dan Viet


Mỹ phát triển hệ thống mới nhằm giảm phụ thuộc vào GPS

Mỹ đang thử nghiệm một giải pháp mới nhằm giảm lệ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu GPS hiện tại.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: