Di động năm 2015 sẽ mạnh hơn với chip Snapdragon 810 và 808

Qualcomm cho biết hai dòng chip SoC Snapdragon 810 và 808 sẽ chính thức có mặt vào nửa cuối năm nay và sẽ được sử dụng trên các thiết bị di động mới vào năm sau. Hãng cũng chia sẻ doanh số trong quý 2 của năm tài chính 2014 đạt 6,37 tỷ USD (tăng trưởng 4%) và xuất xưởng khoảng 1.260 triệu sản phẩm (tăng trưởng 16%).


Theo Qualcomm, Snapdragon 808 và Snapdragon 810 hiện là nền tảng vi xử lý có hiệu suất cao nhất của hãng. Đặc điểm nổi bật nhất là hai dòng chip này là hỗ trợ kiến trúc 64-bit và trang bị modem thu nhận sóng đa chế độ 4G LTE Advanced Cat 6 dành cho các thiết bị điện toán di động cao cấp.


Ngoài ra, các chip này cũng hỗ trợ Carrier Aggregation 3x20MHz với tốc độ lên đến 300 Mbps đối với hầu hết các cấu hình dải tần đang có hiện nay. Cả hai bộ vi xử lý này đều được thiết kế dựa trên công nghệ bán dẫn 20nm với với LTE Cat 6, trang bị các tính năng giải trí đa phương tiện tiên tiến và khả năng hỗ trợ 64-bit, tất cả được tích hợp chặt chẽ và tối ưu hóa để tiêu thụ năng lượng ở một mức thấp mà không làm giảm đi hiệu suất.


Những khả năng mà chip SoC Snapdragon làm được nhằm tăng trải nghiệm của người dùng trên di động.
Bên cạnh đó, Qualcomm cũng chia sẻ rằng “Internet of Everything” (Internet vạn vật) đang bắt đầu giúp cho cuộc sống chúng ta trở nên sống động, phong phú hơn thông qua các sản phẩm và dịch vụ thông minh, trực quan, nhiều tiện ích được xây dựng chủ yếu bằng công nghệ không dây. Qualcomm đang thay đổi định nghĩa về các thiết bị thông minh, cho phép các phát kiến quan trọng cần thiết để tiến tới một lối sống kết nối hoàn toàn.


Ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào và Campuchia chia sẻ rằng hãng sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà sản xuất trên toàn cầu để đưa ra các đề xuất về mô hình ứng dụng thiết bị di động, smartphone, smartwatch tích hợp vi xử lý Qualcomm.
Nói đến những bất cập trong việc các nhà sản xuất hiện nay không có một chuẩn chung để các thiết bị giao tiếp với nhau, Qualcomm hy vọng ứng dụng Alljoyn của Qualcomm trong thời gian tới sẽ là công nghệ giúp kết nối mọi thiết bị trong gia đình với nhau, giúp chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và bảo mật. Đây là nền tảng mở cho phép các nhà phát triển tập trung vào việc mang đến cho người dùng những trải nghiệm khác biệt, khám phá dễ dàng giữa các thiết bị và ứng dụng không làm gián đoạn kết nối.

Di dong nam 2015 se manh hon voi chip Snapdragon 810 va 808


Qualcomm cho biet hai dong chip SoC Snapdragon 810 va 808 se chinh thuc co mat vao nua cuoi nam nay va se duoc su dung tren cac thiet bi di dong moi vao nam sau. Hang cung chia se doanh so trong quy 2 cua nam tai chinh 2014 dat 6,37 ty USD (tang truong 4%) va xuat xuong khoang 1.260 trieu san pham (tang truong 16%).


Theo Qualcomm, Snapdragon 808 và Snapdragon 810 hien là nen tang vi xu lý có hieu suat cao nhat cua hãng. Dac diem noi bat nhat là hai dòng chip này là ho tro kien trúc 64-bit và trang bi modem thu nhan sóng da che do 4G LTE Advanced Cat 6 dành cho các thiet bi dien toán di dong cao cap.


Ngoài ra, các chip này cung ho tro Carrier Aggregation 3x20MHz voi toc do lên den 300 Mbps doi voi hau het các cau hình dai tan dang có hien nay. Ca hai bo vi xu lý này deu duoc thiet ke dua trên công nghe bán dan 20nm voi voi LTE Cat 6, trang bi các tính nang giai trí da phuong tien tiên tien và kha nang ho tro 64-bit, tat ca duoc tích hop chat che và toi uu hóa de tiêu thu nang luong o mot muc thap mà không làm giam di hieu suat.


Nhung kha nang mà chip SoC Snapdragon làm duoc nham tang trai nghiem cua nguoi dùng trên di dong.
Bên canh dó, Qualcomm cung chia se rang “Internet of Everything” (Internet van vat) dang bat dau giúp cho cuoc song chúng ta tro nên song dong, phong phú hon thông qua các san pham và dich vu thông minh, truc quan, nhieu tien ích duoc xây dung chu yeu bang công nghe không dây. Qualcomm dang thay doi dinh nghia ve các thiet bi thông minh, cho phép các phát kien quan trong can thiet de tien toi mot loi song ket noi hoàn toàn.


Ông Thieu Phuong Nam, Tong giám doc Qualcomm Viet Nam, Lào và Campuchia chia se rang hãng se tiep tuc ho tro các nhà san xuat trên toàn cau de dua ra các de xuat ve mô hình ung dung thiet bi di dong, smartphone, smartwatch tích hop vi xu lý Qualcomm.
Nói den nhung bat cap trong viec các nhà san xuat hien nay không có mot chuan chung de các thiet bi giao tiep voi nhau, Qualcomm hy vong ung dung Alljoyn cua Qualcomm trong thoi gian toi se là công nghe giúp ket noi moi thiet bi trong gia dình voi nhau, giúp chia se du lieu nhanh chóng và bao mat. Dây là nen tang mo cho phép các nhà phát trien tap trung vào viec mang den cho nguoi dùng nhung trai nghiem khác biet, khám phá de dàng giua các thiet bi và ung dung không làm gián doan ket noi.


Di động năm 2015 sẽ mạnh hơn với chip Snapdragon 810 và 808

Qualcomm cho biết hai dòng chip SoC Snapdragon 810 và 808 sẽ chính thức có mặt vào nửa cuối năm nay và sẽ được sử dụng trên các thiết bị di động mới vào năm sau. Hãng cũng chia sẻ doanh số trong quý 2 của năm tài chính 2014 đạt 6,37 tỷ USD (tăng trưởng 4%) và xuất xưởng khoảng 1.260 triệu sản phẩm (tăng trưởng 16%).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: