Thế giới mất 400 tỷ USD mỗi năm vì tội phạm mạng

Con số thiệt hại cao hơn rất nhiều so với tổng thu nhập quốc dân của một quốc gia, theo báo cáo mới nhất của McAfee


Thế giới mất 400 tỷ USD mỗi năm vì tội phạm mạng
Thiệt hại hàng năm do giới tội phạm mạng máy tính gây ra cho toàn thế giới ước tính lên tới 400 tỷ USD, theo một báo cáo mới của bộ phận bảo mật McAfee của Intel. Báo cáo là kết quả nghiên cứu của McAfee hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Washington DC (Mỹ).


Báo cáo đã thừa nhận việc đánh giá thiệt hại từ những hành vi tấn công mạng trên toàn cầu gặp khó khăn do hầu hết các nạn nhân của tội phạm mạng không công bố các con số thiệt hại.


Để có được kết quả nghiên cứu, McAfee và đối tác của mình đã tổng hợp từ dữ liệu công khai được thu thập bởi các tổ chức chính phủ và các trường đại học trên toàn thế giới, bao gồm các tổ chức ở Đức, Hà Lan, Trung Quốc, Australia và Malaysia, kết hợp với việc phỏng vấn các chuyên gia.


Ước tính thiệt hại liên quan đến các cuộc tấn công mạng trên toàn thế giới vào khoảng từ 375 tỷ USD cho đến 575 tỷ USD.


“Ngay cả mức thiệt hại thấp nhất theo ước tính cũng cao hơn nhiều so với tổng thu nhập quốc dân của hầu hết các quốc gia”, báo cáo cho biết.


Trong năm 2009, một nghiên cứu của McAfee ước tính thiệt hại do tội phạm mạng toàn cầu gây ra khoảng 1 nghìn tỷ USD, con số này đã gây ra nhiều tranh cãi và sau đó công ty đã đính chính là có sự nhầm lẫn. Hợp tác với CSIS, McAfee đã phát hành một nghiên cứu vào tháng 5/2013 cho biết thiệt hại từ tội phạm mạng toàn cầu có khả năng không vượt quá 600 tỷ USD, tức thấp hơn số tiền mà giới tội phạm ma túy kiếm được.


Báo cáo mới nhất thừa nhận rằng hầu hết sự cố do tội phạm mạng gây ra không được báo cáo, chỉ vài công ty tiết lộ bị tấn công mạng. Báo cáo cũng cho biết việc thu thập dữ liệu để tính toán thiệt hại rất khó khăn do các nước chưa thống nhất được một định nghĩa tiêu chuẩn thế nào là tội phạm mạng.


“Một vài quốc gia đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc tính toán thiệt hại của họ do tội phạm mạng gây ra, nhưng phần lớn các quốc gia chưa mấy quan tâm tới điều này”, báo cáo cho biết.


Các tác giả của bản nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu của 51 quốc gia trải rộng khắp nơi có tổng thu nhập quốc dân khoảng 80% của toàn thế giới. Dữ liệu tổng hợp ước tính mức thiệt hại cho toàn thế giới nhưng điều chỉnh theo vùng, nghiên cứu “giả định rằng thiệt hại do tội phạm mạng gây ra là một phần bất biến của tổng thu nhập quốc dân, được điều chỉnh theo mức độ phát triển của quốc gia”, theo báo cáo.


Nghiên cứu đã xem xét các thiệt hại trực tiếp và gián tiếp của các cuộc tấn công mạng, chẳng hạn như mất cắp tài sản trí tuệ, thông tin kinh doanh, chi phí bảo vệ mạng, uy tín sứt mẻ và các khoản chi phí phục hồi.


Sự phát triển của Internet và sử dụng nó để kinh doanh đồng nghĩa “thiệt hại vì tội phạm mạng sẽ tiếp tục gia tăng do kinh doanh qua mạng ngày càng phát triển”, báo cáo khẳng định.


Báo cáo của McAfee đánh giá các công ty Mỹ bị tổn thất cao nhất, và cho rằng, nhìn chung “có những mối tương quan chặt chẽ giữa tổng thu nhập quốc dân và thiệt hại từ tội phạm mạng”.


Báo cáo không giải thích vì sao, nhưng ngoài khả năng dễ xâm nhập thì giới tội phạm mạng có xu hướng nhắm mục tiêu vào những nơi có thể khai thác được nhiều giá trị.

The gioi mat 400 ty USD moi nam vi toi pham mang


Con so thiet hai cao hon rat nhieu so voi tong thu nhap quoc dan cua mot quoc gia, theo bao cao moi nhat cua McAfee


The gioi mat 400 ty USD moi nam vi toi pham mang
Thiet hai hàng nam do gioi toi pham mang máy tính gây ra cho toàn the gioi uoc tính lên toi 400 ty USD, theo mot báo cáo moi cua bo phan bao mat McAfee cua Intel. Báo cáo là ket qua nghiên cuu cua McAfee hop tác voi Trung tâm Nghiên cuu Chien luoc và Quoc te (CSIS), có tru so tai Washington DC (My).


Báo cáo dã thua nhan viec dánh giá thiet hai tu nhung hành vi tan công mang trên toàn cau gap khó khan do hau het các nan nhân cua toi pham mang không công bo các con so thiet hai.


De có duoc ket qua nghiên cuu, McAfee và doi tác cua mình dã tong hop tu du lieu công khai duoc thu thap boi các to chuc chính phu và các truong dai hoc trên toàn the gioi, bao gom các to chuc o Duc, Hà Lan, Trung Quoc, Australia và Malaysia, ket hop voi viec phong van các chuyên gia.


Uoc tính thiet hai liên quan den các cuoc tan công mang trên toàn the gioi vào khoang tu 375 ty USD cho den 575 ty USD.


“Ngay ca muc thiet hai thap nhat theo uoc tính cung cao hon nhieu so voi tong thu nhap quoc dân cua hau het các quoc gia”, báo cáo cho biet.


Trong nam 2009, mot nghiên cuu cua McAfee uoc tính thiet hai do toi pham mang toàn cau gây ra khoang 1 nghìn ty USD, con so này dã gây ra nhieu tranh cãi và sau dó công ty dã dính chính là có su nham lan. Hop tác voi CSIS, McAfee dã phát hành mot nghiên cuu vào tháng 5/2013 cho biet thiet hai tu toi pham mang toàn cau có kha nang không vuot quá 600 ty USD, tuc thap hon so tien mà gioi toi pham ma túy kiem duoc.


Báo cáo moi nhat thua nhan rang hau het su co do toi pham mang gây ra không duoc báo cáo, chi vài công ty tiet lo bi tan công mang. Báo cáo cung cho biet viec thu thap du lieu de tính toán thiet hai rat khó khan do các nuoc chua thong nhat duoc mot dinh nghia tiêu chuan the nào là toi pham mang.


“Mot vài quoc gia dã có nhung no luc dáng ghi nhan trong viec tính toán thiet hai cua ho do toi pham mang gây ra, nhung phan lon các quoc gia chua may quan tâm toi dieu này”, báo cáo cho biet.


Các tác gia cua ban nghiên cuu dã tong hop du lieu cua 51 quoc gia trai rong khap noi có tong thu nhap quoc dân khoang 80% cua toàn the gioi. Du lieu tong hop uoc tính muc thiet hai cho toàn the gioi nhung dieu chinh theo vùng, nghiên cuu “gia dinh rang thiet hai do toi pham mang gây ra là mot phan bat bien cua tong thu nhap quoc dân, duoc dieu chinh theo muc do phát trien cua quoc gia”, theo báo cáo.


Nghiên cuu dã xem xét các thiet hai truc tiep và gián tiep cua các cuoc tan công mang, chang han nhu mat cap tài san trí tue, thông tin kinh doanh, chi phí bao ve mang, uy tín sut me và các khoan chi phí phuc hoi.


Su phát trien cua Internet và su dung nó de kinh doanh dong nghia “thiet hai vì toi pham mang se tiep tuc gia tang do kinh doanh qua mang ngày càng phát trien”, báo cáo khang dinh.


Báo cáo cua McAfee dánh giá các công ty My bi ton that cao nhat, và cho rang, nhìn chung “có nhung moi tuong quan chat che giua tong thu nhap quoc dân và thiet hai tu toi pham mang”.


Báo cáo không giai thích vì sao, nhung ngoài kha nang de xâm nhap thì gioi toi pham mang có xu huong nham muc tiêu vào nhung noi có the khai thác duoc nhieu giá tri.


Thế giới mất 400 tỷ USD mỗi năm vì tội phạm mạng

Con số thiệt hại cao hơn rất nhiều so với tổng thu nhập quốc dân của một quốc gia, theo báo cáo mới nhất của McAfee
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: