Hiện đại hóa trung tâm dữ liệu với Dell Technologies Vxrail

Với nền kinh tế số hiện nay, ứng dụng đang có vai trò kép giúp doanh nghiệp tương tác trực tiếp khách hàng và là nền..


Với nền kinh tế số hiện nay, ứng dụng đang có vai trò kép giúp doanh nghiệp tương tác trực tiếp khách hàng và là nền tảng số hóa nội bộ, đặc biệt, trải nghiệm người dùng trên các ứng dụng hiện được xem là cực kỳ quan trọng khi những ứng dụng này phải luôn luôn sẵn sàng - mọi lúc, mọi nơi - và cần cập nhật thông tin tức thời, xử lý thông minh. Đi theo đó hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ nền tảng số cũng đang trở thành chiến lược với doanh nghiệp, hạ tầng CNTT giờ không chỉ đơn thuần phục vụ quy trình nội bộ mà trở thành một lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh. Hiện đại hóa trung tâm dữ liệu với Dell Technologies Vxrail

​Thấu hiểu nhu cầu trên của doanh nghiệp, một kiến trúc mới đã ra đời - hạ tầng hội tụ (converged infrastructure), trong đó, mảng siêu hội tụ (hyper-converged infrastructure – HCI) đang chứng tỏ ưu thế và giá trị. Đặc điểm nổi trội của kiến trúc HCI là tích hợp tính năng lưu trữ (storage node), tính toán (compute node) và kết nối mạng (network node) thành một hệ phần mềm hoặc/và phần cứng đóng gói. Những giải pháp HCI chuyên nghiệp hiện giờ đều dựa trên kiến trúc mở rộng ngang hàng, phân tán mọi thứ và tích hợp trí tuệ nhân tạo, và không đòi hỏi người dùng phải tự phát triển thêm các lớp công nghệ. HCI cũng là nền tảng ưa thích để xây dựng mô hình điện toán đám mây công cộng (public cloud), riêng biệt (private cloud) hay hỗn hợp (hybrid cloud) nhờ vào thời gian triển khai nhanh, giảm chi phí quản trị tài sản của trung tâm dữ liệu và dễ dàng mở rộng tài nguyên.


Dòng sản phẩm Vxrail của Dell Technologies là giải pháp HCI duy nhất trên thị trường được phát triển, thử nghiệm và cấu hình đầy đủ với nền tảng VMware vSAN/vSphere hoặc VMware Cloud Foundation giúp thúc đẩy và làm đơn giản quá trình chuyển đổi hạ tầng CNTT thông qua tiêu chuẩn hóa và tự động hóa. Với Vxrail, người dùng không chỉ đơn thuần triển khai máy chủ mà là đang hiện đại hóa hạ tầng CNTT.


​Giải pháp này đáp ứng yêu cầu đa dạng các ứng dụng, từ đơn giản như môi trường kiểm thử, cho đến cực kỳ quan trọng như SAP HANA, đồng thời Vxrail cũng đang hiện hữu khắp nơi trong doanh nghiệp từ chia nhánh, đến trung tâm dữ liệu, hay trong các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.


Thống kê thực hiện bởi IDC (1) với các doanh nghiệp đang sử dụng Dell Technologies Vxrail đã cho thấy nhiều phản hồi tích cực như: thời gian mở rộng kinh doanh nhanh hơn 56%, đội ngũ quản trị hạ tầng CNTT hiệu quả hơn 60%, tỷ lệ hoàn vốn 489% trong năm năm, giảm chi phí vận hành 52% và giảm thời gian ngừng hoạt động đột xuất 90%. IDC cũng dự báo doanh thu cho HCI sẽ đạt 7.6 tỷ USD trên thế giới vào năm 2021.


 • Dell Technologies cũng đang sở hữu các dòng sản phẩm VxRail đa dạng, nhắm đến yêu cầu ứng dụng cụ thể của doanh nghiệp như:
  G Series— dòng sản phẩm đại trà, chú trọng đến năng lực tính toán, thiết kế đa điểm trong một khung, phù hợp với các ứng dụng đại trà và VDI nhưng không đòi hòi GPU
 • E Series—dòng phổ thông, xuất hiện từ chi nhánh đến trung tâm dữ liệu, cân bằng giữa tài nguyên và diện tích trong không gian 1U.
 • P Series—tối ưu về hiệu năng để dành cho các ứng dụng quan trọng và cao cấp, bao gồm cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ.
 • V Series—tối ưu cho ứng dụng VDI với yêu cầu GPU lớn, chẳng hạn như các ứng dụng cần mô hình hóa đồ họa.
 • S Series—nhắm đến ứng dụng cần dung lượng nhiều như dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu hay ứng dụng hợp tác nhóm.

Bài viết tổng hợp nhiều nguồn.


(1) Trích từ bài viết IDC: Delivering Efficient Business Expansion with Dell EMC VMware-Based HCI - Computer Business Review


Theo Dell.​

Hien dai hoa trung tam du lieu voi Dell Technologies Vxrail


Voi nen kinh te so hien nay, ung dung dang co vai tro kep giup doanh nghiep tuong tac truc tiep khach hang va la nen..


Voi nen kinh te so hien nay, ung dung dang co vai tro kep giup doanh nghiep tuong tac truc tiep khach hang va la nen tang so hoa noi bo, dac biet, trai nghiem nguoi dung tren cac ung dung hien duoc xem la cuc ky quan trong khi nhung ung dung nay phai luon luon san sang - moi luc, moi noi - va can cap nhat thong tin tuc thoi, xu ly thong minh. Di theo do ha tang cong nghe thong tin (CNTT) phuc vu nen tang so cung dang tro thanh chien luoc voi doanh nghiep, ha tang CNTT gio khong chi don thuan phuc vu quy trinh noi bo ma tro thanh mot loi the canh tranh trong kinh doanh. Hien dai hoa trung tam du lieu voi Dell Technologies Vxrail

​Thau hieu nhu cau tren cua doanh nghiep, mot kien truc moi da ra doi - ha tang hoi tu (converged infrastructure), trong do, mang sieu hoi tu (hyper-converged infrastructure – HCI) dang chung to uu the va gia tri. Dac diem noi troi cua kien truc HCI la tich hop tinh nang luu tru (storage node), tinh toan (compute node) va ket noi mang (network node) thanh mot he phan mem hoac/va phan cung dong goi. Nhung giai phap HCI chuyen nghiep hien gio deu dua tren kien truc mo rong ngang hang, phan tan moi thu va tich hop tri tue nhan tao, va khong doi hoi nguoi dung phai tu phat trien them cac lop cong nghe. HCI cung la nen tang ua thich de xay dung mo hinh dien toan dam may cong cong (public cloud), rieng biet (private cloud) hay hon hop (hybrid cloud) nho vao thoi gian trien khai nhanh, giam chi phi quan tri tai san cua trung tam du lieu va de dang mo rong tai nguyen.


Dong san pham Vxrail cua Dell Technologies la giai phap HCI duy nhat tren thi truong duoc phat trien, thu nghiem va cau hinh day du voi nen tang VMware vSAN/vSphere hoac VMware Cloud Foundation giup thuc day va lam don gian qua trinh chuyen doi ha tang CNTT thong qua tieu chuan hoa va tu dong hoa. Voi Vxrail, nguoi dung khong chi don thuan trien khai may chu ma la dang hien dai hoa ha tang CNTT.


​Giai phap nay dap ung yeu cau da dang cac ung dung, tu don gian nhu moi truong kiem thu, cho den cuc ky quan trong nhu SAP HANA, dong thoi Vxrail cung dang hien huu khap noi trong doanh nghiep tu chia nhanh, den trung tam du lieu, hay trong cac nha cung cap dich vu dien toan dam may.


Thong ke thuc hien boi IDC (1) voi cac doanh nghiep dang su dung Dell Technologies Vxrail da cho thay nhieu phan hoi tich cuc nhu: thoi gian mo rong kinh doanh nhanh hon 56%, doi ngu quan tri ha tang CNTT hieu qua hon 60%, ty le hoan von 489% trong nam nam, giam chi phi van hanh 52% va giam thoi gian ngung hoat dong dot xuat 90%. IDC cung du bao doanh thu cho HCI se dat 7.6 ty USD tren the gioi vao nam 2021.


 • Dell Technologies cung dang so huu cac dong san pham VxRail da dang, nham den yeu cau ung dung cu the cua doanh nghiep nhu:
  G Series— dong san pham dai tra, chu trong den nang luc tinh toan, thiet ke da diem trong mot khung, phu hop voi cac ung dung dai tra va VDI nhung khong doi hoi GPU
 • E Series—dong pho thong, xuat hien tu chi nhanh den trung tam du lieu, can bang giua tai nguyen va dien tich trong khong gian 1U.
 • P Series—toi uu ve hieu nang de danh cho cac ung dung quan trong va cao cap, bao gom co so du lieu trong bo nho.
 • V Series—toi uu cho ung dung VDI voi yeu cau GPU lon, chang han nhu cac ung dung can mo hinh hoa do hoa.
 • S Series—nham den ung dung can dung luong nhieu nhu du lieu lon, phan tich du lieu hay ung dung hop tac nhom.

Bai viet tong hop nhieu nguon.


(1) Trich tu bai viet IDC: Delivering Efficient Business Expansion with Dell EMC VMware-Based HCI - Computer Business Review


Theo Dell.​


Hiện đại hóa trung tâm dữ liệu với Dell Technologies Vxrail

Với nền kinh tế số hiện nay, ứng dụng đang có vai trò kép giúp doanh nghiệp tương tác trực tiếp khách hàng và là nền..
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: