Iomega tung ra 2 máy chủ NAS StorCenter mới

Hai máy chủ NAS mới này gồm: StorCenter px2-300d (2 khoang chứa đĩa) và StorCenter ix4-300d (4 khoang chứa đĩa), cung cấp rất nhiều không gian lưu trữ và tính năng.


Iomega tung ra 2 máy chủ NAS StorCenter mới
Các máy chủ NAS mới StorCenter ix4-300d (trái) và StorCenter px2-300d (phải) của Iomega. (Ảnh: Iomega)
Hôm 18/10/2012, Iomega đã công bố sự hiện diện của 2 máy chủ NAS StorCenter px2-300d và StorCenter ix4-300d cho nhiều môi trường kinh doanh khác nhau, từ những văn phòng nhỏ đến các doanh nghiệp.

StorCenter px2-300d có 2 khoang chứa đĩa (dual-bay), cung cấp lên đến 6TB không gian lưu trữ và StorCenter ix4-300d có 4 khoang chứa đĩa (four-bay), dung lượng lưu trữ tối đa 12TB. Cả 2 máy chủ lưu trữ mạng này khi bán ra chưa gồm có đĩa, để cho người dùng tùy ý chọn loại ổ đĩa cứng và dung lượng. Cả 2 cũng cung cấp tính năng Personal Cloud (đám mây cá nhân) của Iomega. Personal Cloud được giới thiệu lần đầu tiên với ổ Home Media Network hơn một năm trước đây.

Iomega cho biết, StorCenter px2-300d cài sẵn phần mềm bảo vệ chống virus McAfee VirusScan Enterprise - tương tự với tính năng có sẵn trong các máy chủ NAS của Synology, chẳng hạn như DS412+. StorCenter ix4-300d thì cung cấp hiệu suất gấp đôi so với model Cloud Edition ix4-300d trước đó.

Cả 2 máy chủ NAS mới còn cung cấp một số tính năng tiên tiến khác, chẳng hạn như hỗ trợ các camera IP cho một hệ thống giám sát; nhiều môi trường ảo hóa như VMware, Microsoft Windows Server (Hyper-V) và Citrix XenServer; hỗ trợ sao lưu Time Machine; tích hợp các máy chủ truyền thông UPnP và DLNA; tích hợp Enhanced ActiveDirectory.

Hiện các phiên bản không đĩa của StorCenter px2-300d và StorCenter ix4-300d đều đã có bán với giá lần lượt là 500 USD và 600 USD.

Iomega tung ra 2 may chu NAS StorCenter moi


Hai may chu NAS moi nay gom: StorCenter px2-300d (2 khoang chua dia) va StorCenter ix4-300d (4 khoang chua dia), cung cap rat nhieu khong gian luu tru va tinh nang.


Iomega tung ra 2 may chu NAS StorCenter moi
Các máy chu NAS moi StorCenter ix4-300d (trái) và StorCenter px2-300d (phai) cua Iomega. (Anh: Iomega)
Hôm 18/10/2012, Iomega dã công bo su hien dien cua 2 máy chu NAS StorCenter px2-300d và StorCenter ix4-300d cho nhieu môi truong kinh doanh khác nhau, tu nhung van phòng nho den các doanh nghiep.

StorCenter px2-300d có 2 khoang chua dia (dual-bay), cung cap lên den 6TB không gian luu tru và StorCenter ix4-300d có 4 khoang chua dia (four-bay), dung luong luu tru toi da 12TB. Ca 2 máy chu luu tru mang này khi bán ra chua gom có dia, de cho nguoi dùng tùy ý chon loai o dia cung và dung luong. Ca 2 cung cung cap tính nang Personal Cloud (dám mây cá nhân) cua Iomega. Personal Cloud duoc gioi thieu lan dau tiên voi o Home Media Network hon mot nam truoc dây.

Iomega cho biet, StorCenter px2-300d cài san phan mem bao ve chong virus McAfee VirusScan Enterprise - tuong tu voi tính nang có san trong các máy chu NAS cua Synology, chang han nhu DS412+. StorCenter ix4-300d thì cung cap hieu suat gap dôi so voi model Cloud Edition ix4-300d truoc dó.

Ca 2 máy chu NAS moi còn cung cap mot so tính nang tiên tien khác, chang han nhu ho tro các camera IP cho mot he thong giám sát; nhieu môi truong ao hóa nhu VMware, Microsoft Windows Server (Hyper-V) và Citrix XenServer; ho tro sao luu Time Machine; tích hop các máy chu truyen thông UPnP và DLNA; tích hop Enhanced ActiveDirectory.

Hien các phiên ban không dia cua StorCenter px2-300d và StorCenter ix4-300d deu dã có bán voi giá lan luot là 500 USD và 600 USD.


Iomega tung ra 2 máy chủ NAS StorCenter mới

Hai máy chủ NAS mới này gồm: StorCenter px2-300d (2 khoang chứa đĩa) và StorCenter ix4-300d (4 khoang chứa đĩa), cung cấp rất nhiều không gian lưu trữ và tính năng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: