17 ngân hàng cùng Napas miễn phí chuyển tiền cho các giao dịch mệnh giá nhỏ

Từ ngày 25/2/2020, khách hàng của 17 ngân hàng thương mại sẽ được miễn phí dịch vụ với mức thu bằng 0 đồng hoặc giảm phí lên đến 90% mức thu cũ, khi giao dịch chuyển tiền nhanh qua NAPAS có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống.


17 ngân hàng cùng Napas miễn phí chuyển tiền cho các giao dịch mệnh giá nhỏ

Từ ngày 25/2/2020, khách hàng của 17 ngân hàng thương mại sẽ được miễn phí dịch vụ với mức thu bằng 0 đồng hoặc giảm phí lên đến 90% mức thu cũ, khi giao dịch chuyển tiền nhanh qua NAPAS có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống.


Hưởng ứng chương trình miễn giảm phí dịch vụ chuyển mạch của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 25/2/2020, khách hàng của 17/45 ngân hàng thương mại sẽ được hưởng chính sách miễn phí dịch vụ với mức thu bằng 0 đồng hoặc giảm phí lên đến 90% mức thu cũ, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 qua NAPAS có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống.


Theo đó, trong giai đoạn đầu kể từ ngày 25/2/2020, 10 ngân hàng gồm Techcombank, MB, VietCapital Bank, VPBank, TPBank, OCB, PVcombank, SeABank, CIMB và UOB áp dụng chính sách miễn phí cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống. 4 ngân hàng gồm BIDV, Kienlongbank, Saigonbank và Coopbank áp dụng mức thu phí tối đa 2.000 đồng/giao dịch.


Các ngân hàng khác đưa ra các chính sách phí khác nhau tùy thuộc đối tượng khách hàng và kênh giao dịch. Cụ thể, Vietcombank áp dụng chính sách giảm từ 7.700 đồng/giao dịch xuống còn 5.500 đồng/giao dịch trên tất cả các kênh. Trong khi đó, trên kênh giao dịch điện tử gồm Internet banking và mobile banking, Eximbank áp dụng chính sách miễn phí cho các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7, Sacombank áp dụng chính sách giảm phí thu của khách hàng từ 12.000 đồng/giao dịch xuống còn 10.000 đồng/giao dịch. Trên kênh quầy, Eximbank dự kiến thu 8.800 đồng/giao dịch (mức phí cũ đang thu là 0.03% giá trị giao dịch, tối thiểu 10.000 và tối đa 90.000/giao dịch). Sacombank áp dụng mức thu 2.500 đồng/giao dịch khi thực hiện trên ứng dụng Sacombank Pay.


Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường dự kiến sẽ có thêm các ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng NAPAS triển khai các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ, thể hiện nỗ lực và cam kết của toàn hệ thống ngân hàng nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và khách hàng, hạn chế người dân tiếp xúc với tiền mặt có nguy cơ lây nhiễm đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.


Triển khai chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm phí cho các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị nhỏ, NAPAS đề nghị các ngân hàng miễn phí, không thu phí dịch vụ đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ công, công ích đến hết ngày 31/12/2020; triển khai chương trình giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 với 3 phương án gồm: thực hiện miễn thu phí khách hàng; giảm thu phí khách hàng với mức thu tối đa 2.000 đồng/giao dịch; giảm thu phí khách hàng tương đương mức giảm của NAPAS từ 25/2/2020.


Tính từ 1/2/2020 đến 24/2/2020, số lượng giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 qua NAPAS đã tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ sau tết Kỷ Hợi. Số liệu thống kê cho thấy, hệ thống Ngân hàng và NAPAS đã hỗ trợ hiệu quả cho nhu cầu thanh toán các giao dịch giá trị nhỏ bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân trong dịch bệnh Covid-19.

17 ngan hang cung Napas mien phi chuyen tien cho cac giao dich menh gia nho


Tu ngay 25/2/2020, khach hang cua 17 ngan hang thuong mai se duoc mien phi dich vu voi muc thu bang 0 dong hoac giam phi len den 90% muc thu cu, khi giao dich chuyen tien nhanh qua NAPAS co gia tri tu 500.000 dong tro xuong.


17 ngan hang cung Napas mien phi chuyen tien cho cac giao dich menh gia nho

Tu ngay 25/2/2020, khach hang cua 17 ngan hang thuong mai se duoc mien phi dich vu voi muc thu bang 0 dong hoac giam phi len den 90% muc thu cu, khi giao dich chuyen tien nhanh qua NAPAS co gia tri tu 500.000 dong tro xuong.


Huong ung chuong trinh mien giam phi dich vu chuyen mach cua Ngan hang Nha nuoc, tu ngay 25/2/2020, khach hang cua 17/45 ngan hang thuong mai se duoc huong chinh sach mien phi dich vu voi muc thu bang 0 dong hoac giam phi len den 90% muc thu cu, khi thuc hien cac giao dich chuyen tien nhanh lien ngan hang 24/7 qua NAPAS co gia tri tu 500.000 dong tro xuong.


Theo do, trong giai doan dau ke tu ngay 25/2/2020, 10 ngan hang gom Techcombank, MB, VietCapital Bank, VPBank, TPBank, OCB, PVcombank, SeABank, CIMB va UOB ap dung chinh sach mien phi cho khach hang khi thuc hien cac giao dich chuyen tien nhanh lien ngan hang 24/7 co gia tri tu 500.000 dong tro xuong. 4 ngan hang gom BIDV, Kienlongbank, Saigonbank va Coopbank ap dung muc thu phi toi da 2.000 dong/giao dich.


Cac ngan hang khac dua ra cac chinh sach phi khac nhau tuy thuoc doi tuong khach hang va kenh giao dich. Cu the, Vietcombank ap dung chinh sach giam tu 7.700 dong/giao dich xuong con 5.500 dong/giao dich tren tat ca cac kenh. Trong khi do, tren kenh giao dich dien tu gom Internet banking va mobile banking, Eximbank ap dung chinh sach mien phi cho cac giao dich chuyen tien nhanh lien ngan hang 24/7, Sacombank ap dung chinh sach giam phi thu cua khach hang tu 12.000 dong/giao dich xuong con 10.000 dong/giao dich. Tren kenh quay, Eximbank du kien thu 8.800 dong/giao dich (muc phi cu dang thu la 0.03% gia tri giao dich, toi thieu 10.000 va toi da 90.000/giao dich). Sacombank ap dung muc thu 2.500 dong/giao dich khi thuc hien tren ung dung Sacombank Pay.


Trong thoi gian toi, theo chi dao cua Ngan hang Nha nuoc, thi truong du kien se co them cac ngan hang tiep tuc dong hanh cung NAPAS trien khai cac chuong trinh mien, giam phi dich vu, the hien no luc va cam ket cua toan he thong ngan hang nham chia se trach nhiem voi cong dong va khach hang, han che nguoi dan tiep xuc voi tien mat co nguy co lay nhiem dac biet trong boi canh dich benh Covid-19 dang dien bien phuc tap.


Trien khai chi dao cua Ngan hang Nha nuoc ve viec giam phi cho cac giao dich chuyen khoan lien ngan hang co gia tri nho, NAPAS de nghi cac ngan hang mien phi, khong thu phi dich vu doi voi cac don vi cung cap dich vu cong, cong ich den het ngay 31/12/2020; trien khai chuong trinh giam phi dich vu chuyen tien nhanh lien ngan hang 24/7 voi 3 phuong an gom: thuc hien mien thu phi khach hang; giam thu phi khach hang voi muc thu toi da 2.000 dong/giao dich; giam thu phi khach hang tuong duong muc giam cua NAPAS tu 25/2/2020.


Tinh tu 1/2/2020 den 24/2/2020, so luong giao dich chuyen tien nhanh lien ngan hang 24/7 qua NAPAS da tang gap hon 2 lan so voi cung ky sau tet Ky Hoi. So lieu thong ke cho thay, he thong Ngan hang va NAPAS da ho tro hieu qua cho nhu cau thanh toan cac giao dich gia tri nho bang hinh thuc thanh toan khong dung tien mat cho nguoi dan trong dich benh Covid-19.


17 ngân hàng cùng Napas miễn phí chuyển tiền cho các giao dịch mệnh giá nhỏ

Từ ngày 25/2/2020, khách hàng của 17 ngân hàng thương mại sẽ được miễn phí dịch vụ với mức thu bằng 0 đồng hoặc giảm phí lên đến 90% mức thu cũ, khi giao dịch chuyển tiền nhanh qua NAPAS có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: