Startup kêu gặp nhiều rào cản hạn chế sức cạnh tranh, Thủ tướng chỉ thị giải cứu

Theo phản ánh của cộng đồng startup, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo còn tồn tại nhiều khó khăn, rào cản, kém sức cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực. Vì vậy, Thủ tướng đã ra Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tạo điều kiện cho startup phát triển.


Startup kêu gặp nhiều rào cản hạn chế sức cạnh tranh, Thủ tướng chỉ thị giải cứu

Theo phản ánh của cộng đồng startup, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo còn tồn tại nhiều khó khăn, kém sức cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực. Vì vậy, Thủ tướng đã ra Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tạo điều kiện cho startup phát triển.


Trước đó, ngày 1/1/2020, Chính phủ đã có Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp về cả số lượng, quy mô và chất lượng, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo (startup).


Tuy nhiên, phản ánh của cộng đồng startup cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của nước ta còn tồn tại nhiều khó khăn, rào cản, kém sức cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực. Các hạn chế chủ yếu do môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi cho khởi nghiệp, quy định về điều kiện kinh doanh chưa phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thiếu hỗ trợ về cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu; hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước hạn chế, thủ tục phức tạp; chưa có hành lang pháp lý cho các sản phẩm, dịch vụ mới; nhân lực công nghệ bị thiếu hụt cả về chất lượng và số lượng…


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.


Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các địa phương hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc đối chiếu, ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa có trong các mã ngành kinh doanh theo quy định hiện hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sớm đề xuất Chính phủ việc sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam; xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, trình cấp có thẩm quyền trong quý I/2020.


Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm nghiên cứu, vườn ươm công nghệ, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo công lập và ngoài công lập trên cả nước; nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các tổ chức với nhau, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2020.


Hỗ trợ 3 trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp


Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, lựa chọn từ những đơn vị có tiềm năng về sáng tạo công nghệ và đã có khởi đầu tích cực, đúng hướng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để hỗ trợ phát triển 3 trung tâm hỗ trợ về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại 3 trường đại học, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của ngành giáo dục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2020.


Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất giải pháp khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học, giải pháp kết nối các trường đại học với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2020.


Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sẽ phải đề xuất giải pháp liên quan đến việc phát triển các doanh nghiệp trong các trường đại học, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tại các trường đại học, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2020; chỉ đạo, hỗ trợ các trường đại học xây dựng mới, mở rộng các chương trình đào tạo ngành công nghệ mới, công nghệ cốt lõi của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng nội dung, chương trình đào tạo để cung cấp kiến thức cho sinh viên về khởi nghiệp, sáng tạo; phát triển các hình thức liên kết đào tạo giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ để mở rộng hiệu quả và nâng cao chất lượng đào tạo cho các ngành công nghệ mới.


Startup kêu gặp nhiều rào cản hạn chế sức cạnh tranh, Thủ tướng chỉ thị giải cứu

Thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp


Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020 - 2021; chủ trì, hướng dẫn hạch toán kế toán cho doanh nghiệp có hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2020.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ tư vấn chính sách về lao động (việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, an toàn lao động) cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2020; chỉ đạo các trường trong phạm vi quản lý tăng cường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; quan tâm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường; kết nối với các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2020.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phải hướng dẫn, phổ biến rộng rãi quy trình, thủ tục về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài có trình độ cao đến Việt Nam trong các ngành công nghệ cao, công nghệ thông tin, các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Điều chỉnh các chương trình đào tạo nghề của các trường cao đẳng, trung cấp theo hướng tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên môn; đưa nội dung đào tạo khởi nghiệp sáng tạo vào chương trình đào tạo; mở các chương trình đào tạo nghề chuyên ngành công nghệ thông tin mà thị trường lao động đang và sẽ có nhu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2020.


Phải tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ


Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, xây dựng thể chế cho các ngành, lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng công nghệ mới, đã xuất hiện hoặc có tiềm năng xuất hiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ. Ở các ngành có tiềm năng nhưng có mức độ ảnh hưởng cao tới kinh tế, xã hội như tài chính, ngân hàng, nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý thử nghiệm (Regulatory Sandbox) để doanh nghiệp có thể phát triển và thí điểm sản phẩm, dịch vụ mới.


UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Startup keu gap nhieu rao can han che suc canh tranh, Thu tuong chi thi giai cuu


Theo phan anh cua cong dong startup, he sinh thai khoi nghiep sang tao con ton tai nhieu kho khan, rao can, kem suc canh tranh so voi cac nuoc khac trong khu vuc. Vi vay, Thu tuong da ra Chi thi yeu cau cac bo, nganh, dia phuong phai tao dieu kien cho startup phat trien.


Startup keu gap nhieu rao can han che suc canh tranh, Thu tuong chi thi giai cuu

Theo phan anh cua cong dong startup, he sinh thai khoi nghiep sang tao con ton tai nhieu kho khan, kem suc canh tranh so voi cac nuoc khac trong khu vuc. Vi vay, Thu tuong da ra Chi thi yeu cau cac bo, nganh, dia phuong phai tao dieu kien cho startup phat trien.


Truoc do, ngay 1/1/2020, Chinh phu da co Nghi quyet ve nhiem vu, giai phap chu yeu thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, cai thien moi truong dau tu, kinh doanh, nang cao nang luc canh tranh quoc gia, phat trien manh me doanh nghiep ve ca so luong, quy mo va chat luong, day manh tai cau truc doanh nghiep, thuc day khoi nghiep sang tao (startup).


Tuy nhien, phan anh cua cong dong startup cho thay he sinh thai khoi nghiep sang tao cua nuoc ta con ton tai nhieu kho khan, rao can, kem suc canh tranh so voi cac nuoc khac trong khu vuc. Cac han che chu yeu do moi truong kinh doanh chua thuc su thuan loi cho khoi nghiep, quy dinh ve dieu kien kinh doanh chua phu hop voi yeu cau cua cuoc Cach mang cong nghiep lan thu tu; thieu ho tro ve co so vat chat phuc vu nghien cuu; ho tro tai chinh tu ngan sach nha nuoc han che, thu tuc phuc tap; chua co hanh lang phap ly cho cac san pham, dich vu moi; nhan luc cong nghe bi thieu hut ca ve chat luong va so luong…


Nham tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep khoi nghiep sang tao, Thu tuong Chinh phu yeu cau Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong cac co quan thuoc Chinh phu, Chu tich UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong tap trung chi dao, to chuc thuc hien co hieu qua cac giai phap, nhiem vu.


Thu tuong giao Bo Ke hoach va Dau tu don doc, yeu cau cac co quan dang ky kinh doanh tai cac dia phuong huong dan chi tiet, tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep khoi nghiep sang tao trong viec doi chieu, ghi nhan nganh, nghe kinh doanh cua doanh nghiep chua co trong cac ma nganh kinh doanh theo quy dinh hien hanh vao co so du lieu quoc gia ve dang ky doanh nghiep.


Bo Ke hoach va Dau tu chu tri, phoi hop voi cac Bo, nganh, co quan lien quan va Uy ban Kinh te cua Quoc hoi som de xuat Chinh phu viec sua doi Luat Dau tu theo huong tao thuan loi cho cac nha dau tu nuoc ngoai thanh lap, gop von, mua co phan, phan von gop cua quy dau tu khoi nghiep sang tao tai Viet Nam; xay dung du thao Nghi dinh ve co che, chinh sach uu dai va khuyen khich doi voi Trung tam Doi moi sang tao Quoc gia, trinh cap co tham quyen trong quy I/2020.


Thu tuong giao Bo Khoa hoc va Cong nghe tiep tuc trien khai co hieu qua De an Ho tro he sinh thai khoi nghiep doi moi sang tao quoc gia den nam 2025, hoan thien co che quan ly nha nuoc doi voi hoat dong khoi nghiep sang tao; ra soat, xay dung co so du lieu cac to chuc khoa hoc va cong nghe, trung tam nghien cuu, vuon uom cong nghe, to chuc ho tro khoi nghiep va doi moi sang tao cong lap va ngoai cong lap tren ca nuoc; nghien cuu, de xuat giai phap thuc day ket noi, hop tac giua cac to chuc voi nhau, bao cao Thu tuong Chinh phu trong Quy I/2020.


Ho tro 3 trung tam doi moi sang tao, khoi nghiep


Thu tuong Chinh phu giao Bo Giao duc va Dao tao nghien cuu, lua chon tu nhung don vi co tiem nang ve sang tao cong nghe va da co khoi dau tich cuc, dung huong ve doi moi sang tao va khoi nghiep de ho tro phat trien 3 trung tam ho tro ve doi moi sang tao va khoi nghiep tai 3 truong dai hoc, phat trien he sinh thai khoi nghiep, doi moi sang tao cua nganh giao duc, bao cao Thu tuong Chinh phu trong quy I/2020.


Dong thoi, nghien cuu, de xuat giai phap khuyen khich khoi nghiep sang tao trong cac co so giao duc dai hoc, giai phap ket noi cac truong dai hoc voi cac doanh nghiep khoi nghiep sang tao, bao cao Thu tuong Chinh phu trong quy I nam 2020.


Bo Giao duc va Dao tao nghien cuu se phai de xuat giai phap lien quan den viec phat trien cac doanh nghiep trong cac truong dai hoc, thuc day khoi nghiep sang tao tai cac truong dai hoc, bao cao Thu tuong Chinh phu trong quy I/2020; chi dao, ho tro cac truong dai hoc xay dung moi, mo rong cac chuong trinh dao tao nganh cong nghe moi, cong nghe cot loi cua Cach mang cong nghiep lan thu tu; xay dung noi dung, chuong trinh dao tao de cung cap kien thuc cho sinh vien ve khoi nghiep, sang tao; phat trien cac hinh thuc lien ket dao tao giua truong dai hoc, vien nghien cuu va doanh nghiep cong nghe de mo rong hieu qua va nang cao chat luong dao tao cho cac nganh cong nghe moi.


Startup keu gap nhieu rao can han che suc canh tranh, Thu tuong chi thi giai cuu

Thanh lap san giao dich von cho doanh nghiep khoi nghiep


Thu tuong yeu cau Bo Tai chinh chu tri, phoi hop voi cac Bo, nganh lien quan nghien cuu, xay dung De an thanh lap san giao dich von cho doanh nghiep khoi nghiep sang tao, bao cao Thu tuong Chinh phu trong nam 2020 - 2021; chu tri, huong dan hach toan ke toan cho doanh nghiep co hoat dong dau tu khoi nghiep sang tao, cong ty thuc hien quan ly quy dau tu khoi nghiep sang tao, quy dau tu khoi nghiep sang tao, bao cao Thu tuong Chinh phu trong quy II/2020.


Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi ho tro tu van chinh sach ve lao dong (viec lam, tien luong, bao hiem xa hoi, giao duc nghe nghiep, an toan lao dong) cho cac doanh nghiep khoi nghiep sang tao, bao cao Thu tuong Chinh phu trong quy I/2020; chi dao cac truong trong pham vi quan ly tang cuong ho tro hoc sinh, sinh vien khoi nghiep; quan tam xay dung he sinh thai khoi nghiep trong nha truong; ket noi voi cac doanh nghiep, cac nha nghien cuu, doanh nghiep khoi nghiep sang tao de thuc day tinh than khoi nghiep cua hoc sinh, sinh vien, bao cao Thu tuong Chinh phu trong quy I/2020.


Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi se phai huong dan, pho bien rong rai quy trinh, thu tuc ve cap giay phep lao dong cho nguoi lao dong nuoc ngoai co trinh do cao den Viet Nam trong cac nganh cong nghe cao, cong nghe thong tin, cac cong nghe cot loi cua cuoc Cach mang cong nghiep lan thu tu. Dieu chinh cac chuong trinh dao tao nghe cua cac truong cao dang, trung cap theo huong tang cuong dao tao ky nang chuyen mon; dua noi dung dao tao khoi nghiep sang tao vao chuong trinh dao tao; mo cac chuong trinh dao tao nghe chuyen nganh cong nghe thong tin ma thi truong lao dong dang va se co nhu cau, bao cao Thu tuong Chinh phu trong quy I/2020.


Phai tao hanh lang phap ly thuan loi cho doanh nghiep cong nghe


Thu tuong yeu cau cac Bo, co quan ngang Bo nghien cuu, xay dung the che cho cac nganh, linh vuc kinh doanh tren nen tang cong nghe moi, da xuat hien hoac co tiem nang xuat hien, tao hanh lang phap ly thuan loi cho doanh nghiep cong nghe. O cac nganh co tiem nang nhung co muc do anh huong cao toi kinh te, xa hoi nhu tai chinh, ngan hang, nghien cuu xay dung co che quan ly thu nghiem (Regulatory Sandbox) de doanh nghiep co the phat trien va thi diem san pham, dich vu moi.


UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chi dao co quan chuyen mon va co quan co tham quyen tai dia phuong tao dieu kien thuan loi cho cac doanh nghiep khoi nghiep sang tao thuc hien cac thu tuc hanh chinh ve dang ky nganh nghe kinh doanh co dieu kien; xu ly nghiem theo quy dinh cua phap luat doi voi cac truong hop gay kho khan cho doanh nghiep trong qua trinh thuc hien thu tuc hanh chinh, trong do co thu tuc dang ky doanh nghiep, dang ky dau tu, dang ky gop von, mua co phan, phan von gop.


Startup kêu gặp nhiều rào cản hạn chế sức cạnh tranh, Thủ tướng chỉ thị giải cứu

Theo phản ánh của cộng đồng startup, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo còn tồn tại nhiều khó khăn, rào cản, kém sức cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực. Vì vậy, Thủ tướng đã ra Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tạo điều kiện cho startup phát triển.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: