Cài đặt Unc0ver Jailbreak iOS 13 bằng PC hoặc trực tiếp trên iPhone

Hiện tại, người dùng iOS 13 đã có thể jailbreak máy thông qua phiên bản unc0ver v4.0.1 mới được phát hành bởi lập trình..


Hiện tại, người dùng iOS 13 đã có thể jailbreak máy thông qua phiên bản unc0ver v4.0.1 mới được phát hành bởi lập trình viên @Pwn20wnd. Dưới đây là các thao tác thực hiện cài đặt công cụ này bằng PC hoặc trực tiếp trên iPhone, mời các bạn cùng tham khảo nhé.Cài đặt Unc0ver Jailbreak iOS 13 bằng PC hoặc trực tiếp trên iPhoneLưu ý rằng phiên bản unc0ver v4.0.1 sẽ sử dụng Substitute làm 'chất nền' để thay thế Cydia Substrate (do Saurik chưa cập nhật cho các bộ xử lý mới), bên cạnh đó thì đây là bản cập nhật đầu tiên nên có thể phát sinh lỗi trong quá trình bẻ khóa hoặc sử dụng, các bạn nên cân nhắc trước khi dùng hoặc đợi thêm một vài bản cập nhật nữa sẽ ổn định hơn.

CÁCH 1: CÀI ĐẶT THÔNG QUA PC (WINDOWS/MAC)

BƯỚC 1: Cài đặt phần mềm hỗ trợ AltStore trên PC (lưu ý cần phiên bản mới nhất của iTunes và iCloud nhé)
BƯỚC 2: Nhấn vào biểu tượng hình thoi trên Taskbar > Chọn Install AltStore > iPhone/iPad của bạn
BƯỚC 3: Nhập vào tài khoản ID Apple của bạn (dùng ID chính hoặc phụ tùy ý)
Nếu có thông báo 'AltStore already installed on another device', bạn nhấn OK xác nhận và bắt đầu quá trình cài đặt AltStore trên iPhone/iPad
Sau khi quá trình cài đặt AltStore trên iPhone/iPad hoàn tất, bạn cần Tin cậy ứng dụng trong mục Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý thiết bị & cấu hình
BƯỚC 4: Mở trình duyệt Safari (vẫn giữ kết nối của iPhone/iPad với PC) > Truy cập vào liên kết unc0ver > Tải về Unc0ver v4.0.1
BƯỚC 5: Sau khi tải về file Unc0ver IPA, bạn chuyển tệp tới ứng dụng AltStore (thao tác theo hình minh họa)
BƯỚC 6: Tại giao diện chuyển tiếp, bạn đăng nhập tài khoản ID Apple bất kỳ (có thể dùng chung tài khoản đã sử dụng khi cài đặt AltStore trên PC) để tiến hành cài đặt Unc0ver trên iPhone/iPad. Sau khi cài đặt thành công Unc0ver trên iPhone/iPad, bạn mở ứng dụng này từ màn hình chính (không cần tin cậy nhà phát triển trong Cài đặt) và thực hiện thao tác jailbreak máy như bình thường.

CÁCH 2: CÀI ĐẶT TRỰC TIẾP TRÊN IPHONE/IPAD

BƯỚC 1: Truy cập liên kết Download unc0ver Jailbreak for iOS 11 - iOS 13.3 IPA for iOS iPhone, iPad or iPod trên trình duyệt Safari > Nhấn nút Tap to install on device (v4.0.0) > Nhấn nút Install để xác nhận cài đặt.
BƯỚC 2: Sau khi cài đặt thành công Unc0ver v4.0", bạn cần Tin cậy nhà phát triển ứng dụng trong Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý thiết bị & cấu hình
BƯỚC 3: Mở Unc0ver từ màn hình chính và thực hiện thao tác jailbreak máy.
TECHRUM.VNCai dat Unc0ver Jailbreak iOS 13 bang PC hoac truc tiep tren iPhone


Hien tai, nguoi dung iOS 13 da co the jailbreak may thong qua phien ban unc0ver v4.0.1 moi duoc phat hanh boi lap trinh..


Hien tai, nguoi dung iOS 13 da co the jailbreak may thong qua phien ban unc0ver v4.0.1 moi duoc phat hanh boi lap trinh vien @Pwn20wnd. Duoi day la cac thao tac thuc hien cai dat cong cu nay bang PC hoac truc tiep tren iPhone, moi cac ban cung tham khao nhe.Cai dat Unc0ver Jailbreak iOS 13 bang PC hoac truc tiep tren iPhoneLuu y rang phien ban unc0ver v4.0.1 se su dung Substitute lam 'chat nen' de thay the Cydia Substrate (do Saurik chua cap nhat cho cac bo xu ly moi), ben canh do thi day la ban cap nhat dau tien nen co the phat sinh loi trong qua trinh be khoa hoac su dung, cac ban nen can nhac truoc khi dung hoac doi them mot vai ban cap nhat nua se on dinh hon.

CACH 1: CAI DAT THONG QUA PC (WINDOWS/MAC)

BUOC 1: Cai dat phan mem ho tro AltStore tren PC (luu y can phien ban moi nhat cua iTunes va iCloud nhe)
BUOC 2: Nhan vao bieu tuong hinh thoi tren Taskbar > Chon Install AltStore > iPhone/iPad cua ban
BUOC 3: Nhap vao tai khoan ID Apple cua ban (dung ID chinh hoac phu tuy y)
Neu co thong bao 'AltStore already installed on another device', ban nhan OK xac nhan va bat dau qua trinh cai dat AltStore tren iPhone/iPad
Sau khi qua trinh cai dat AltStore tren iPhone/iPad hoan tat, ban can Tin cay ung dung trong muc Cai dat > Cai dat chung > Quan ly thiet bi & cau hinh
BUOC 4: Mo trinh duyet Safari (van giu ket noi cua iPhone/iPad voi PC) > Truy cap vao lien ket unc0ver > Tai ve Unc0ver v4.0.1
BUOC 5: Sau khi tai ve file Unc0ver IPA, ban chuyen tep toi ung dung AltStore (thao tac theo hinh minh hoa)
BUOC 6: Tai giao dien chuyen tiep, ban dang nhap tai khoan ID Apple bat ky (co the dung chung tai khoan da su dung khi cai dat AltStore tren PC) de tien hanh cai dat Unc0ver tren iPhone/iPad. Sau khi cai dat thanh cong Unc0ver tren iPhone/iPad, ban mo ung dung nay tu man hinh chinh (khong can tin cay nha phat trien trong Cai dat) va thuc hien thao tac jailbreak may nhu binh thuong.

CACH 2: CAI DAT TRUC TIEP TREN IPHONE/IPAD

BUOC 1: Truy cap lien ket Download unc0ver Jailbreak for iOS 11 - iOS 13.3 IPA for iOS iPhone, iPad or iPod tren trinh duyet Safari > Nhan nut Tap to install on device (v4.0.0) > Nhan nut Install de xac nhan cai dat.
BUOC 2: Sau khi cai dat thanh cong Unc0ver v4.0", ban can Tin cay nha phat trien ung dung trong Cai dat > Cai dat chung > Quan ly thiet bi & cau hinh
BUOC 3: Mo Unc0ver tu man hinh chinh va thuc hien thao tac jailbreak may.
TECHRUM.VN

Cài đặt Unc0ver Jailbreak iOS 13 bằng PC hoặc trực tiếp trên iPhone

Hiện tại, người dùng iOS 13 đã có thể jailbreak máy thông qua phiên bản unc0ver v4.0.1 mới được phát hành bởi lập trình..
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: