Chính thức ban hành Nghị định mới "quản" taxi công nghệ và taxi truyền thống

Từ 1/4/2020, các xe taxi được quyền lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "TAXI" cố định trên nóc xe hoặc niêm yết cụm từ “XE TAXI” trên kính phía trước và kính phía sau xe. Quy định này được thực hiện với cả taxi công nghệ (Grab, be, FastGo,..) và taxi truyền thống.


Chính thức ban hành Nghị định mới quản taxi công nghệ và taxi truyền thống - Ảnh 1.

Chính phủ chính thức ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86 sau 12 lần dự thảo. (Ảnh minh họa: Internet)


Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định 10/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sau 12 lần lấy ý kiến vào dự thảo. Nghị định mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2020 và có thể sẽ chấm dứt "cuộc chiến" giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ sau một thời gian dài.


Thông tin trên bao Chinhphu.vn, Nghị định 10 về cơ bản giữ nguyên nội dung dự thảo lần cuối cùng Bộ GTVT trình Chính phủ với các quy định mới về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. Theo đó, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi phải có phù hiệu "XE TAXI" và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe; phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ "XE TAXI" làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe với kích thước tối thiểu của cụm từ "XE TAXI" là 6 x 20 cm.


Nghị định nêu rõ, các xe taxi được quyền lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "TAXI" cố định trên nóc xe với kích thước tối thiểu là 12 x 30 cm. Trường hợp lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "TAXI" cố định trên nóc xe thì không phải niêm yết (dán cố định) cụm từ "XE TAXI" trên kính phía trước và kính phía sau xe.


Trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trên 70% tổng thời gian hoạt động trong một tháng tại địa phương nào thì phải thực hiện cấp phù hiệu địa phương đó; việc xác định tổng thời gian hoạt động được thực hiện thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe.


Xe taxi sử dụng đồng hồ tính tiền trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm định và kẹp chì, phải có thiết bị in hoá đơn hoặc phiếu thu tiền kết nối với đồng hồ tính tiền trên xe; đồng hồ tính tiền và thiết bị in phải được gắn cố định tại vị trí hành khách dễ quan sát; lái xe phải in hóa đơn hoặc phiếu thu tiền và trả cho hành khách khi kết thúc hành trình. Phiếu thu tiền phải có các thông tin tối thiểu, gồm: Tên đơn vị kinh doanh vận tải, biển kiểm soát xe, cự ly chuyến đi (km) và tổng số tiền hành khách phải trả.


Đối với xe taxi sử dụng phần mềm để đặt xe, huỷ chuyến, tính cước chuyến đi (phần mềm tính tiền) thì theo quy định mới trên xe phải có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách để đặt xe, huỷ chuyến; tiền cước chuyến đi được tính theo quãng đường xác định trên bản đồ số.


Phần mềm tính tiền phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; giao diện dành cho hành khách phải có tên hoặc biểu trưng (logo) của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và phải cung cấp cho hành khách trước khi thực hiện vận chuyển các nội dung tối thiểu gồm: Tên đơn vị kinh doanh vận tải, họ và tên lái xe, biển kiểm soát xe, hành trình, cự ly chuyến đi (km), tổng số tiền hành khách phải trả và số điện thoại giải quyết phản ánh của hành khách.


Kết thúc chuyến đi, doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng phần mềm tính tiền phải gửi (qua phần mềm) hóa đơn điện tử của chuyến đi cho hành khách, đồng thời gửi về cơ quan Thuế các thông tin của hóa đơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Như vậy, với quy định này, cơ quan thuế có thể nắm được các thông tin về chuyến xe phát sinh của các ứng dụng gọi xe.


Nghị định cũng quy định rõ điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Cụ thể, về điều kiện đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, Nghị định nêu rõ phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật.


Trước ngày 1/7/2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo như sau: Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 km; tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km.


ICTnews sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc những thông tin và nội dung liên quan đến Nghị định mới.


Tài xế mua VinFast Fadil chạy taxi tố "FastGo lừa đảo", FastGo nói hợp đồng minh bạch nhưng sẽ hỗ trợ doanh thu cho các tài xế Theo Theo ICTNews Link bài gốc Copy link https://ictnews.vietnamnet.vn/kinh-doanh/chinh-thuc-ban-hanh-nghi-dinh-moi-quan-taxi-cong-nghe-va-taxi-truyen-thong-194230.ictChinh thuc ban hanh Nghi dinh moi "quan" taxi cong nghe va taxi truyen thong


Tu 1/4/2020, cac xe taxi duoc quyen lua chon gan hop den voi chu "TAXI" co dinh tren noc xe hoac niem yet cum tu “XE TAXI” tren kinh phia truoc va kinh phia sau xe. Quy dinh nay duoc thuc hien voi ca taxi cong nghe (Grab, be, FastGo,..) va taxi truyen thong.


Chinh thuc ban hanh Nghi dinh moi quan taxi cong nghe va taxi truyen thong - Anh 1.

Chinh phu chinh thuc ban hanh Nghi dinh thay the Nghi dinh 86 sau 12 lan du thao. (Anh minh hoa: Internet)


Chinh phu vua chinh thuc ban hanh Nghi dinh 10/2020/ND-CP thay the Nghi dinh 86/2014/ND-CP quy dinh ve kinh doanh va dieu kien kinh doanh van tai bang xe o to sau 12 lan lay y kien vao du thao. Nghi dinh moi se chinh thuc co hieu luc thi hanh tu ngay 1/4/2020 va co the se cham dut "cuoc chien" giua taxi truyen thong va taxi cong nghe sau mot thoi gian dai.


Thong tin tren bao Chinhphu.vn, Nghi dinh 10 ve co ban giu nguyen noi dung du thao lan cuoi cung Bo GTVT trinh Chinh phu voi cac quy dinh moi ve kinh doanh van tai hanh khach bang xe taxi. Theo do, xe o to kinh doanh van tai hanh khach bang taxi phai co phu hieu "XE TAXI" va duoc dan co dinh phia ben phai mat trong kinh truoc cua xe; phai duoc niem yet day du cac thong tin tren xe; phai duoc niem yet (dan co dinh) cum tu "XE TAXI" lam bang vat lieu phan quang tren kinh phia truoc va kinh phia sau xe voi kich thuoc toi thieu cua cum tu "XE TAXI" la 6 x 20 cm.


Nghi dinh neu ro, cac xe taxi duoc quyen lua chon gan hop den voi chu "TAXI" co dinh tren noc xe voi kich thuoc toi thieu la 12 x 30 cm. Truong hop lua chon gan hop den voi chu "TAXI" co dinh tren noc xe thi khong phai niem yet (dan co dinh) cum tu "XE TAXI" tren kinh phia truoc va kinh phia sau xe.


Truong hop xe o to kinh doanh van tai hanh khach co tren 70% tong thoi gian hoat dong trong mot thang tai dia phuong nao thi phai thuc hien cap phu hieu dia phuong do; viec xac dinh tong thoi gian hoat dong duoc thuc hien thong qua du lieu tu thiet bi giam sat hanh trinh cua xe.


Xe taxi su dung dong ho tinh tien tren xe phai gan dong ho tinh tien duoc co quan co tham quyen ve do luong kiem dinh va kep chi, phai co thiet bi in hoa don hoac phieu thu tien ket noi voi dong ho tinh tien tren xe; dong ho tinh tien va thiet bi in phai duoc gan co dinh tai vi tri hanh khach de quan sat; lai xe phai in hoa don hoac phieu thu tien va tra cho hanh khach khi ket thuc hanh trinh. Phieu thu tien phai co cac thong tin toi thieu, gom: Ten don vi kinh doanh van tai, bien kiem soat xe, cu ly chuyen di (km) va tong so tien hanh khach phai tra.


Doi voi xe taxi su dung phan mem de dat xe, huy chuyen, tinh cuoc chuyen di (phan mem tinh tien) thi theo quy dinh moi tren xe phai co thiet bi ket noi truc tiep voi hanh khach de dat xe, huy chuyen; tien cuoc chuyen di duoc tinh theo quang duong xac dinh tren ban do so.


Phan mem tinh tien phai dam bao tuan thu cac quy dinh cua phap luat ve giao dich dien tu; giao dien danh cho hanh khach phai co ten hoac bieu trung (logo) cua doanh nghiep, hop tac xa kinh doanh van tai va phai cung cap cho hanh khach truoc khi thuc hien van chuyen cac noi dung toi thieu gom: Ten don vi kinh doanh van tai, ho va ten lai xe, bien kiem soat xe, hanh trinh, cu ly chuyen di (km), tong so tien hanh khach phai tra va so dien thoai giai quyet phan anh cua hanh khach.


Ket thuc chuyen di, doanh nghiep, hop tac xa su dung phan mem tinh tien phai gui (qua phan mem) hoa don dien tu cua chuyen di cho hanh khach, dong thoi gui ve co quan Thue cac thong tin cua hoa don theo quy dinh cua Bo truong Bo Tai chinh. Nhu vay, voi quy dinh nay, co quan thue co the nam duoc cac thong tin ve chuyen xe phat sinh cua cac ung dung goi xe.


Nghi dinh cung quy dinh ro dieu kien kinh doanh van tai hanh khach bang xe o to. Cu the, ve dieu kien doi voi xe o to kinh doanh van tai hanh khach, Nghi dinh neu ro phai thuoc quyen so huu hoac quyen su dung hop phap theo hop dong thue phuong tien bang van ban cua don vi kinh doanh van tai hanh khach bang xe o to voi to chuc, ca nhan hoac hop dong hop tac kinh doanh theo quy dinh cua phap luat.


Truoc ngay 1/7/2021, xe o to kinh doanh van tai hanh khach co suc chua tu 9 cho (ke ca nguoi lai xe) tro len phai lap camera dam bao ghi, luu tru hinh anh tren xe (bao gom ca lai xe va cua len xuong cua xe) trong qua trinh xe tham gia giao thong. Du lieu hinh anh duoc cung cap cho co quan Cong an, Thanh tra giao thong va co quan cap giay phep, bao dam giam sat cong khai, minh bach. Thoi gian luu tru hinh anh tren xe dam bao nhu sau: Toi thieu 24 gio gan nhat doi voi xe hoat dong tren hanh trinh co cu ly den 500 km; toi thieu 72 gio gan nhat doi voi xe hoat dong tren hanh trinh co cu ly tren 500 km.


ICTnews se tiep tuc gui den ban doc nhung thong tin va noi dung lien quan den Nghi dinh moi.


Tai xe mua VinFast Fadil chay taxi to "FastGo lua dao", FastGo noi hop dong minh bach nhung se ho tro doanh thu cho cac tai xe Theo Theo ICTNews Link bai goc Copy link https://ictnews.vietnamnet.vn/kinh-doanh/chinh-thuc-ban-hanh-nghi-dinh-moi-quan-taxi-cong-nghe-va-taxi-truyen-thong-194230.ict

Chính thức ban hành Nghị định mới "quản" taxi công nghệ và taxi truyền thống

Từ 1/4/2020, các xe taxi được quyền lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "TAXI" cố định trên nóc xe hoặc niêm yết cụm từ “XE TAXI” trên kính phía trước và kính phía sau xe. Quy định này được thực hiện với cả taxi công nghệ (Grab, be, FastGo,..) và taxi truyền thống.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: