Bộ TT&TT: Đã có 52 sản phẩm an toàn, an ninh mạng "Make in Vietnam", gấp hơn 3 lần so với năm 2017

Theo số liệu của Bộ TT&TT, tổng số sản phẩm an toàn, an ninh mạng nội địa đã tăng từ 15 sản phẩm năm 2017 lên 22 sản phẩm vào năm 2018 và đến nay con số này đã là 52 sản phẩm.


Việt Nam đã có 52 sản phẩm an toàn, an ninh mạng nội địa, gấp hơn 3 lần so với năm 2017

Bộ TT&TT đặt mục tiêu đến hết năm 2020, sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam sẽ đáp ưng đầy đủ một hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng (Ảnh giải pháp SOC của Công ty CyRadar)


Về phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng Việt Nam, báo cáo của Bộ TT&TT cho hay, trong năm 2019 vừa qua, Bộ đã cấp mới giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng cho 38 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đã được Bộ cấp phép lên 84 doanh nghiệp, tăng 82,6% so với năm 2017 (46 doanh nghiệp).


Số liệu từ Hệ thống theo dõi đánh và đánh giá các chỉ số phát triển ngành TT&TT (KPI Dashboard) cũng cho thấy, tổng số sản phẩm an toàn, an ninh mạng nội địa hiện nay đã là 52 sản phẩm, tăng hơn 100% so với năm 2018 (22 sản phẩm) và tăng trên 200% so với năm 2017 (15 sản phẩm).


Trong đó, có những sản phẩm phòng, chống mã độc đã được Bộ TT&TT công bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Chỉ thị 14 ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại và các sản phẩm được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đánh giá là sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao.


Đáng chú ý, trong 6 sản phẩm phòng chống phần mềm độc hại được Bộ TT&TT đánh giá và công bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước, có 4 sản phẩm do doanh nghiệp trong nước hoàn toàn làm chủ công nghệ.


Tuy nhiên, Bộ TT&TT cũng chỉ rõ, một trong những tồn tại, hạn chế của lĩnh vực an toàn, an ninh mạng Việt Nam hiện nay là thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng còn chưa tương xứng, hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin của Việt Nam còn thiếu và trùng lặp. Sản phẩm nội địa chưa có thị phần, các cơ quan, tổ chức vẫn đang sử dụng sản phẩm nước ngoài là chủ yếu. Mặt khác, bản thân các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam cũng chưa quan tâm đến việc kết nối, tương thích các sản phẩm của nhau để tạo nên hệ sinh thái sản phẩm nội địa đầy đủ.


Trong chia sẻ tại lễ ra mắt Liên minh phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam mới đây, ông Nguyễn Huy Dũng - Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, theo thống kê của Cục An toàn thông tin, trên 80% sản phẩm an toàn, an ninh mạng được sử dụng tại Việt Nam hiện nay là nhập khẩu. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ công nghệ và có khả năng đáp ứng hơn 60% của một hệ sinh thái an toàn, an ninh mạng đầy đủ. Chính vì vậy, Bộ TT&TT đã giao nhiệm vụ và lộ trình cụ thể để phát triển một hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng đầy đủ của Việt Nam với các sản phẩm chất lượng, đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong nước và hướng tới xuất khẩu.


Cùng với đó, Bộ TT&TT cũng đang triển khai quyết liệt gói giải pháp về cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm tạo niềm tin, mở rộng thị trường cho sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm bảo vệ các hệ thống phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.


Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2020, sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam sẽ đáp ưng đầy đủ một hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng. Phấn đấu đến năm 2025, sản phẩm an toàn, an ninh mạng của Việt Nam chiếm trên 75% thị trường trong nước và xuất khẩu ra các nước trong khu vực. "Việc thành lập Liên minh phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cụ thể hóa mục tiêu trên”, ông Nuyễn Huy Dũng nhận định.


Việt Nam đã có 52 sản phẩm an toàn, an ninh mạng nội địa, gấp hơn 3 lần so với năm 2017

Liên minh phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam gồm 21 doanh nghiệp thành viên ban đầu đã được chính thức ra mắt ngày 28/12/2019 tại Hà Nội.


Gồm 21 doanh nghiệp thành viên ban đầu là Viettel, VNPT, BKAV, CMC, FPT, VNCS, VSEC, CyRadar, CyStack, NetNam, HPT, MVS, AIC…, Liên minh phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam đã cam kết tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh đặc thù của từng doanh nghiệp để phát triển sản phẩm có chất lượng, đủ khả năng cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài để hình thành một hệ sinh thái đầy đủ của Việt Nam.


Sản phẩm của các doanh nghiệp trong Liên minh có khả năng tương thích, kết nối, liên kết với nhau trở thành các bộ giải pháp hoàn chỉnh phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam cũng cam kết đồng hành cùng nhau trong việc bảo vệ các hệ thống thông tin của Việt Nam.


Trong chia sẻ về định hướng phát triển của lĩnh vực an toàn, an ninh mạng Việt Nam trong năm 2020, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết, mục tiêu kép là nâng cao mức độ bảo đảm an toàn, an ninh mạng của các cơ quan, tổ chức gắn với việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái, làm chủ công nghệ. Một trong năm định hướng triển khai của năm 2020 là phát triển hệ sinh thái Việt Nam, làm chủ công nghệ an toàn, an ninh mạng.


Nhấn mạnh quan điểm Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết, hiện Bộ TT&TT đã quy hoạch phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam gồm 8 nhóm với 24 dòng sản phẩm chủ lực, cơ bản tạo thành một hệ sinh thái đầy đủ cho Chính phủ điện tử.


Trong năm 2020, Bộ TT&TT sẽ tổ chức đánh giá, kiểm định sản phẩm an toàn, an ninh mạng nói riêng và sản phẩm CNTT nói chung; xây dựng quy định ưu tiên đầu tư, mua sắm dùng ngân sách nhà nước; triển khai xây dựng Trung tâm R&D quốc gia về an toàn không gian mạng. “Việc phát triển hệ sinh thái Việt Nam, làm chủ công nghệ, chính là phát triển lá chắn thép để bảo vệ không gian mạng quốc gia. Việt Nam không thể có an toàn, an ninh mạng bằng công nghệ của người khác”, đại diện Cục An toàn thông tin nhấn mạnh.

Bo TT&TT: Da co 52 san pham an toan, an ninh mang "Make in Vietnam", gap hon 3 lan so voi nam 2017


Theo so lieu cua Bo TT&TT, tong so san pham an toan, an ninh mang noi dia da tang tu 15 san pham nam 2017 len 22 san pham vao nam 2018 va den nay con so nay da la 52 san pham.


Viet Nam da co 52 san pham an toan, an ninh mang noi dia, gap hon 3 lan so voi nam 2017

Bo TT&TT dat muc tieu den het nam 2020, san pham an toan, an ninh mang Viet Nam se dap ung day du mot he sinh thai san pham an toan, an ninh mang (Anh giai phap SOC cua Cong ty CyRadar)


Ve phat trien thi truong san pham, dich vu an toan, an ninh mang Viet Nam, bao cao cua Bo TT&TT cho hay, trong nam 2019 vua qua, Bo da cap moi giay phep kinh doanh san pham, dich vu an toan thong tin mang cho 38 doanh nghiep, nang tong so doanh nghiep da duoc Bo cap phep len 84 doanh nghiep, tang 82,6% so voi nam 2017 (46 doanh nghiep).


So lieu tu He thong theo doi danh va danh gia cac chi so phat trien nganh TT&TT (KPI Dashboard) cung cho thay, tong so san pham an toan, an ninh mang noi dia hien nay da la 52 san pham, tang hon 100% so voi nam 2018 (22 san pham) va tang tren 200% so voi nam 2017 (15 san pham).


Trong do, co nhung san pham phong, chong ma doc da duoc Bo TT&TT cong bo dap ung yeu cau ky thuat cua Chi thi 14 ngay 25/5/2018 cua Thu tuong Chinh phu ve nang cao nang luc phong, chong phan mem doc hai va cac san pham duoc Hiep hoi An toan thong tin Viet Nam (VNISA) danh gia la san pham an toan thong tin chat luong cao.


Dang chu y, trong 6 san pham phong chong phan mem doc hai duoc Bo TT&TT danh gia va cong bo dap ung yeu cau ky thuat su dung trong co quan, to chuc nha nuoc, co 4 san pham do doanh nghiep trong nuoc hoan toan lam chu cong nghe.


Tuy nhien, Bo TT&TT cung chi ro, mot trong nhung ton tai, han che cua linh vuc an toan, an ninh mang Viet Nam hien nay la thi truong san pham, dich vu an toan, an ninh mang con chua tuong xung, he sinh thai san pham an toan thong tin cua Viet Nam con thieu va trung lap. San pham noi dia chua co thi phan, cac co quan, to chuc van dang su dung san pham nuoc ngoai la chu yeu. Mat khac, ban than cac doanh nghiep an toan, an ninh mang Viet Nam cung chua quan tam den viec ket noi, tuong thich cac san pham cua nhau de tao nen he sinh thai san pham noi dia day du.


Trong chia se tai le ra mat Lien minh phat trien he sinh thai san pham an toan, an ninh mang Viet Nam moi day, ong Nguyen Huy Dung - Cuc truong Cuc An toan thong tin (Bo TT&TT) cho biet, theo thong ke cua Cuc An toan thong tin, tren 80% san pham an toan, an ninh mang duoc su dung tai Viet Nam hien nay la nhap khau. Trong khi do, cac doanh nghiep Viet Nam da lam chu cong nghe va co kha nang dap ung hon 60% cua mot he sinh thai an toan, an ninh mang day du. Chinh vi vay, Bo TT&TT da giao nhiem vu va lo trinh cu the de phat trien mot he sinh thai san pham an toan, an ninh mang day du cua Viet Nam voi cac san pham chat luong, dap ung duoc nhu cau su dung trong nuoc va huong toi xuat khau.


Cung voi do, Bo TT&TT cung dang trien khai quyet liet goi giai phap ve co che, chinh sach, tieu chuan ky thuat nham tao niem tin, mo rong thi truong cho san pham an toan, an ninh mang Viet Nam, dac biet la cac san pham bao ve cac he thong phuc vu Chinh phu dien tu, do thi thong minh va cac he thong thong tin quan trong quoc gia.


Muc tieu dat ra den het nam 2020, san pham an toan, an ninh mang Viet Nam se dap ung day du mot he sinh thai san pham an toan, an ninh mang. Phan dau den nam 2025, san pham an toan, an ninh mang cua Viet Nam chiem tren 75% thi truong trong nuoc va xuat khau ra cac nuoc trong khu vuc. "Viec thanh lap Lien minh phat trien he sinh thai san pham an toan, an ninh mang Viet Nam co y nghia het suc quan trong trong viec cu the hoa muc tieu tren”, ong Nuyen Huy Dung nhan dinh.


Viet Nam da co 52 san pham an toan, an ninh mang noi dia, gap hon 3 lan so voi nam 2017

Lien minh phat trien he sinh thai san pham an toan, an ninh mang Viet Nam gom 21 doanh nghiep thanh vien ban dau da duoc chinh thuc ra mat ngay 28/12/2019 tai Ha Noi.


Gom 21 doanh nghiep thanh vien ban dau la Viettel, VNPT, BKAV, CMC, FPT, VNCS, VSEC, CyRadar, CyStack, NetNam, HPT, MVS, AIC…, Lien minh phat trien he sinh thai san pham an toan, an ninh mang Viet Nam da cam ket tap trung nguon luc, phat huy the manh dac thu cua tung doanh nghiep de phat trien san pham co chat luong, du kha nang canh tranh voi san pham nuoc ngoai de hinh thanh mot he sinh thai day du cua Viet Nam.


San pham cua cac doanh nghiep trong Lien minh co kha nang tuong thich, ket noi, lien ket voi nhau tro thanh cac bo giai phap hoan chinh phuc vu Chinh phu dien tu, do thi thong minh va cac he thong thong tin quan trong quoc gia. Cac doanh nghiep an toan, an ninh mang Viet Nam cung cam ket dong hanh cung nhau trong viec bao ve cac he thong thong tin cua Viet Nam.


Trong chia se ve dinh huong phat trien cua linh vuc an toan, an ninh mang Viet Nam trong nam 2020, dai dien Cuc An toan thong tin cho biet, muc tieu kep la nang cao muc do bao dam an toan, an ninh mang cua cac co quan, to chuc gan voi viec thuc day phat trien he sinh thai, lam chu cong nghe. Mot trong nam dinh huong trien khai cua nam 2020 la phat trien he sinh thai Viet Nam, lam chu cong nghe an toan, an ninh mang.


Nhan manh quan diem Viet Nam hoan toan co du nang luc lam chu he sinh thai san pham an toan, an ninh mang, dai dien Cuc An toan thong tin cho biet, hien Bo TT&TT da quy hoach phat trien he sinh thai san pham an toan, an ninh mang Viet Nam gom 8 nhom voi 24 dong san pham chu luc, co ban tao thanh mot he sinh thai day du cho Chinh phu dien tu.


Trong nam 2020, Bo TT&TT se to chuc danh gia, kiem dinh san pham an toan, an ninh mang noi rieng va san pham CNTT noi chung; xay dung quy dinh uu tien dau tu, mua sam dung ngan sach nha nuoc; trien khai xay dung Trung tam R&D quoc gia ve an toan khong gian mang. “Viec phat trien he sinh thai Viet Nam, lam chu cong nghe, chinh la phat trien la chan thep de bao ve khong gian mang quoc gia. Viet Nam khong the co an toan, an ninh mang bang cong nghe cua nguoi khac”, dai dien Cuc An toan thong tin nhan manh.


Bộ TT&TT: Đã có 52 sản phẩm an toàn, an ninh mạng "Make in Vietnam", gấp hơn 3 lần so với năm 2017

Theo số liệu của Bộ TT&TT, tổng số sản phẩm an toàn, an ninh mạng nội địa đã tăng từ 15 sản phẩm năm 2017 lên 22 sản phẩm vào năm 2018 và đến nay con số này đã là 52 sản phẩm.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: