Bưu điện Đà Nẵng: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tăng năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp chuyển phát nước ngoài

Năm 2020, Bưu điện Đà Nẵng cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều hành cũng như tổ chức sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ nhằm giảm chi phí bán hàng, tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp chuyển phát nước ngoài.


Chiều ngày 2/1/2020, Bưu điện Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020.


Theo bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng: Năm 2019, Bưu điện Đà Nẵng đã xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng trên từng địa bàn phường xã; Xây dựng cơ chế tiền lương thúc đẩy bán hàng; Xây dựng chính sách giá cước linh hoạt để đảm bảo cạnh tranh nhằm giữ khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.


Bưu điện Đà Nẵng đã ứng dụng CNTT cho công tác bán hàng. Ngoài các ứng dụng của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) như App MyVNPOST, Bưu điện Đà Nẵng còn triển khai phần mềm bán hàng online PANCAKE. Phần mềm này giúp khách hàng vừa bán hàng vừa chốt đơn hàng online vừa truyền dữ liệu về hệ thống Bưu chính chuyển phát của Bưu điện; Cung cấp máy in nhiệt để khách in vận đơn ngay khi chốt hàng, giúp giảm thiểu công sức, chi phí cho khách hàng và Bưu điện.


Bưu điện Đà Nẵng cũng ứng dụng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả Emoney; Thí điểm thành công thu thuế bằng thiết bị SmartPOS tại phường Mỹ An được cơ quan thuế và người nộp thuế đồng tình ủng hộ; Triển khai hệ thống báo cáo online giúp cho việc tập hợp số liệu quản lý sản xuất kinh doanh được nhanh chóng.


“Việc ứng dụng CNTT đã góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp đối thủ”, bà Nga nhấn mạnh.


Tuy nhiên, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận: "Năm 2019, thị trường dịch vụ chuyển phát trên địa bàn Đà Nẵng có sự thay đổi mạnh với sự ra đời của các sàn thương mại điện tử. Thông qua các sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp nước ngoài đưa hàng hóa thâm nhập vào thị trường Việt Nam nên thực hiện trợ giá chuyển phát để đẩy mạnh bán hàng. Thêm vào đó, với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào việc tổ chức sản xuất nội tỉnh theo kiểu nhận và phát ngay cộng với đa dạng hình thức bán hàng, chính sách giảm giá, các doanh nghiệp này đã chiếm lĩnh được thị phần. Trong khi đó, Lãnh đạo Bưu điện Đà Nẵng còn lúng túng trước diễn biến của thị trường, đội ngũ nhân viên kinh doanh mỏng. Vì vậy, thị phần dịch vụ bưu chính chuyển phát của Bưu điện Đà Nẵng chưa đáp ứng kỳ vọng, doanh thu chỉ đạt 65% so với kế hoạch được giao, tăng trưởng 1% so với năm 2018".


Bưu điện Đà Nẵng: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tăng năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp chuyển phát nước ngoài

Ông  Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc VNPost trao giấy khen của VNPost cho các đơn vị  trực thuộc Bưu điện Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019


Năm 2020, Bưu điện Đà Nẵng đặt mục tiêu doanh thu đạt gần 280 tỷ đồng, tăng 6% so với 2019, trong đó tổng doanh thu tính lương đạt gần 159 tỷ, tăng 12%; chênh lệch thu chi hơn 11 tỷ đồng.


Để thực hiện mục tiêu trên, Bưu điện Đà Nẵng chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ tổ chức sản xuất hỗ trợ các khâu tác nghiệp điều tin thu gom, phát hàng trên App smarphone; Đổi mới các giải pháp triển khai kinh doanh, tổ chức, hợp lý hóa quy trình cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính trên mạng lưới thông qua các ứng dụng CNTT. Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong việc chi trả các dịch vụ công, chi trả bảo hiểm xã hội, chế độ người có công….


Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc VNPost cho rằng: Năm 2020, VNPost sẽ triển khai chiến lược chuyển đổi số và định hướng phát triển Bưu điện Việt Nam thành doanh nghiệp công nghệ. Đối với Đà Nẵng, mặc dù bị cạnh tranh khốc liệt nhưng đây vẫn được xem là thị trường tiềm năng. Vì vậy, Bưu điện Đà Nẵng phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT mạnh mẽ hơn nữa trong hoạt động quản lý điều hành cũng như tổ chức sản xuất kinh doanh; ứng dụng CNTT trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ nhằm giảm chi phí bán hàng góp phần tăng ăng suất lao động; Xây dựng bản đồ số Vmap tại Đà Nẵng, triển khai hệ thống định danh xác thực POSTID phục vụ cho việc xây dựng Chính quyền điện tử; Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT.


Đồng thời, ông Đức đề nghị Bưu điện Thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai việc nhận và trả thủ tục hành chính theo Quyết định 45; Tham gia sâu rộng vào việc cung cấp dịch vụ công, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3,4  tại các bưu cục trên địa bàn.


Năm 2019, Bưu điện Thành phố Đà Nẵng đạt doanh thu hơn 263 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với năm 2018, trong đó doanh thu tính lương đạt hơn 141 tỷ đồng, tăng trưởng 4% so với năm 2018. Năng suất lao động bình quân là 251 triệu đồng/ người/năm, tăng 4% so với năm 2018. Thu nhập bình quân mỗi cán bộ công nhân viên là 8 triệu đồng/tháng; nộp Ngân sách nhà nước gần 9 tỷ đồng.

Buu dien Da Nang: Day manh ung dung CNTT tang nang luc canh tranh voi doanh nghiep chuyen phat nuoc ngoai


Nam 2020, Buu dien Da Nang can day manh ung dung CNTT trong hoat dong quan ly dieu hanh cung nhu to chuc san xuat kinh doanh, cung cap dich vu nham giam chi phi ban hang, tang nang suat lao dong, tang nang luc canh tranh voi cac doanh nghiep chuyen phat nuoc ngoai.


Chieu ngay 2/1/2020, Buu dien Da Nang to chuc hoi nghi trien khai ke hoach nam 2020.


Theo ba Nguyen Thi Khanh Nga, Giam doc Buu dien Da Nang: Nam 2019, Buu dien Da Nang da xay dung co so du lieu khach hang tiem nang tren tung dia ban phuong xa; Xay dung co che tien luong thuc day ban hang; Xay dung chinh sach gia cuoc linh hoat de dam bao canh tranh nham giu khach hang hien huu va phat trien khach hang moi.


Buu dien Da Nang da ung dung CNTT cho cong tac ban hang. Ngoai cac ung dung cua Tong Cong ty Buu dien Viet Nam (VNPost) nhu App MyVNPOST, Buu dien Da Nang con trien khai phan mem ban hang online PANCAKE. Phan mem nay giup khach hang vua ban hang vua chot don hang online vua truyen du lieu ve he thong Buu chinh chuyen phat cua Buu dien; Cung cap may in nhiet de khach in van don ngay khi chot hang, giup giam thieu cong suc, chi phi cho khach hang va Buu dien.


Buu dien Da Nang cung ung dung chi tra luong huu, tro cap BHXH qua the chi tra Emoney; Thi diem thanh cong thu thue bang thiet bi SmartPOS tai phuong My An duoc co quan thue va nguoi nop thue dong tinh ung ho; Trien khai he thong bao cao online giup cho viec tap hop so lieu quan ly san xuat kinh doanh duoc nhanh chong.


“Viec ung dung CNTT da gop phan tang nang suat lao dong, giam chi phi, tang nang luc canh tranh voi cac doanh nghiep doi thu”, ba Nga nhan manh.


Tuy nhien, Giam doc Buu dien Da Nang thang than nhin nhan: "Nam 2019, thi truong dich vu chuyen phat tren dia ban Da Nang co su thay doi manh voi su ra doi cua cac san thuong mai dien tu. Thong qua cac san thuong mai dien tu, cac doanh nghiep nuoc ngoai dua hang hoa tham nhap vao thi truong Viet Nam nen thuc hien tro gia chuyen phat de day manh ban hang. Them vao do, voi viec ung dung manh me cong nghe vao viec to chuc san xuat noi tinh theo kieu nhan va phat ngay cong voi da dang hinh thuc ban hang, chinh sach giam gia, cac doanh nghiep nay da chiem linh duoc thi phan. Trong khi do, Lanh dao Buu dien Da Nang con lung tung truoc dien bien cua thi truong, doi ngu nhan vien kinh doanh mong. Vi vay, thi phan dich vu buu chinh chuyen phat cua Buu dien Da Nang chua dap ung ky vong, doanh thu chi dat 65% so voi ke hoach duoc giao, tang truong 1% so voi nam 2018".


Buu dien Da Nang: Day manh ung dung CNTT tang nang luc canh tranh voi doanh nghiep chuyen phat nuoc ngoai

Ong  Nguyen Minh Duc, Pho Tong Giam doc VNPost trao giay khen cua VNPost cho cac don vi  truc thuoc Buu dien Da Nang da hoan thanh xuat sac nhiem vu nam 2019


Nam 2020, Buu dien Da Nang dat muc tieu doanh thu dat gan 280 ty dong, tang 6% so voi 2019, trong do tong doanh thu tinh luong dat gan 159 ty, tang 12%; chenh lech thu chi hon 11 ty dong.


De thuc hien muc tieu tren, Buu dien Da Nang chu trong day manh ung dung CNTT phuc vu to chuc san xuat ho tro cac khau tac nghiep dieu tin thu gom, phat hang tren App smarphone; Doi moi cac giai phap trien khai kinh doanh, to chuc, hop ly hoa quy trinh cung cap dich vu tai chinh buu chinh tren mang luoi thong qua cac ung dung CNTT. Ung dung manh me CNTT trong viec chi tra cac dich vu cong, chi tra bao hiem xa hoi, che do nguoi co cong….


Phat bieu tai hoi nghi, ong Nguyen Minh Duc, Pho Tong Giam doc VNPost cho rang: Nam 2020, VNPost se trien khai chien luoc chuyen doi so va dinh huong phat trien Buu dien Viet Nam thanh doanh nghiep cong nghe. Doi voi Da Nang, mac du bi canh tranh khoc liet nhung day van duoc xem la thi truong tiem nang. Vi vay, Buu dien Da Nang phai day manh ung dung CNTT manh me hon nua trong hoat dong quan ly dieu hanh cung nhu to chuc san xuat kinh doanh; ung dung CNTT trong viec cung cap san pham dich vu nham giam chi phi ban hang gop phan tang ang suat lao dong; Xay dung ban do so Vmap tai Da Nang, trien khai he thong dinh danh xac thuc POSTID phuc vu cho viec xay dung Chinh quyen dien tu; Tham gia xay dung co so du lieu quoc gia ve an sinh xa hoi, co so du lieu dan cu, co so du lieu ho gia dinh tham gia BHYT.


Dong thoi, ong Duc de nghi Buu dien Thanh pho Da Nang tiep tuc trien khai viec nhan va tra thu tuc hanh chinh theo Quyet dinh 45; Tham gia sau rong vao viec cung cap dich vu cong, ho tro nguoi dan nop ho so dich vu cong truc tuyen muc 3,4  tai cac buu cuc tren dia ban.


Nam 2019, Buu dien Thanh pho Da Nang dat doanh thu hon 263 ty dong, tang truong 2% so voi nam 2018, trong do doanh thu tinh luong dat hon 141 ty dong, tang truong 4% so voi nam 2018. Nang suat lao dong binh quan la 251 trieu dong/ nguoi/nam, tang 4% so voi nam 2018. Thu nhap binh quan moi can bo cong nhan vien la 8 trieu dong/thang; nop Ngan sach nha nuoc gan 9 ty dong.


Bưu điện Đà Nẵng: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tăng năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp chuyển phát nước ngoài

Năm 2020, Bưu điện Đà Nẵng cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều hành cũng như tổ chức sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ nhằm giảm chi phí bán hàng, tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp chuyển phát nước ngoài.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: