Viettel thắng áp đảo các giải thưởng An toàn thông tin năm 2019

10/10 sản phẩm, dịch vụ của Công ty An ninh mạng Viettel đăng ký tham gia chương trình Bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin xuất sắc 2019 của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) triển khai đều đạt giải.


Viettel thắng áp đảo các giải thưởng An toàn thông tin năm 2019

10/10 sản phẩm, dịch vụ của Công ty An ninh mạng Viettel đăng ký tham gia chương trình Bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin xuất sắc 2019 của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) triển khai đều đạt giải.


Tại Hội thảo – Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019 vừa qua, kết quả Bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin xuất sắc 2019 đã được công bố. Tại đây, Công ty An ninh mạng Viettel đã có 10/10 sản phẩm, dịch vụ đăng ký dự thi đạt giải, là đơn vị có nhiều giải thưởng nhất, chiếm 40% các sảm phẩm đạt giải. Chương trình năm nay có 25 sản phẩm, dịch vụ của 12 tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh.


Các danh hiệu này được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.


Nổi bật có thể kể đến Viettel Threat Intelligence là một trong hai sản phẩm đạt Danh hiệu Sản phẩm ATTT mới xuất sắc năm 2019. Sản phẩm này cung cấp các thông tin, tri thức về ATTT được thu thập bởi nhiều nguồn khác nhau từ các mối đe dọa trên toàn thế giới. Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ sẽ nắm được những thông tin về nguy cơ mất ATTT cũng được các bên chia sẻ, phân tích và đưa ra phương án xử lý cụ thể.


Quá trình đánh giá, kiểm định các sản phẩm, dịch vụ ATTT có sự tham gia của các tổ chức như Cục Quản lý Mật mã Dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ), Trung tâm VNCERT (Bộ TT&TT), Viện 10 (Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc Phòng), Đội Chuyên gia Chi hội VNISA Phía Nam.


Từ kết quả bình chọn của chương trình, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ để đưa vào danh mục các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng nội địa ưu tiên sử dụng trong các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên và các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ diện tử theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.


Trong số các sản phẩm được giải của Công ty An ninh mạng Viettel, có  05 sản phẩm đạt Danh hiệu Sản phẩm ATTT Chất lượng cao 2019; 02 sản phẩm đạt Danh hiệu Sản phẩm ATTT Mới xuất sắc 2019; 03 dịch vụ đạt Danh hiệu Dịch vụ ATTT tiêu biểu 2019.


Các sản phẩm đạt giải của Công ty An ninh mạng bao gồm:


  • 5 sản phẩm đạt Danh hiệu Sản phẩm ATTT Chất lượng cao 2019: Viettel Web Application Firewall, Viettel Network Security Monitoring, Viettel Network Access Control, Viettel Security Information & Event Management, Viettel Web Security Gateway.


  • 2 sản phẩm đạt Danh hiệu Sản phẩm ATTT Mới xuất sắc 2019: Viettel Threat Intelligence, Viettel Endpoint Detection & Response.


  • 3 dịch vụ đạt Danh hiệu Dịch vụ ATTT tiêu biểu 2019: Dịch vụ Kiểm tra đánh giá An toàn thông tin mạng, Dịch vụ Giám sát và Xử lý sự cố An toàn thông tin mạng và Cloudrity.


  • Đây là lần thứ tư Chương trình Bình chọn sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin chất lượng cao được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) triển khai cùng chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự phối hợp của Cục an toàn thông tin (Bộ TTTT). Chương trình có 28 sản phẩm, dịch vụ của 15 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn.


PV


Loading...Viettel thang ap dao cac giai thuong An toan thong tin nam 2019


10/10 san pham, dich vu cua Cong ty An ninh mang Viettel dang ky tham gia chuong trinh Binh chon san pham, dich vu an toan thong tin xuat sac 2019 cua Hiep hoi An toan thong tin Viet Nam (VNISA) trien khai deu dat giai.


Viettel thang ap dao cac giai thuong An toan thong tin nam 2019

10/10 san pham, dich vu cua Cong ty An ninh mang Viettel dang ky tham gia chuong trinh Binh chon san pham, dich vu an toan thong tin xuat sac 2019 cua Hiep hoi An toan thong tin Viet Nam (VNISA) trien khai deu dat giai.


Tai Hoi thao – Trien lam quoc te Ngay An toan thong tin Viet Nam 2019 vua qua, ket qua Binh chon san pham, dich vu an toan thong tin xuat sac 2019 da duoc cong bo. Tai day, Cong ty An ninh mang Viettel da co 10/10 san pham, dich vu dang ky du thi dat giai, la don vi co nhieu giai thuong nhat, chiem 40% cac sam pham dat giai. Chuong trinh nam nay co 25 san pham, dich vu cua 12 to chuc, doanh nghiep duoc vinh danh.


Cac danh hieu nay duoc coi la chung chi chuyen nganh tin cay, khang dinh va ton vinh chat luong, tinh uu viet, tinh hieu qua cua san pham, dich vu an toan thong tin cua to chuc, doanh nghiep Viet Nam.


Noi bat co the ke den Viettel Threat Intelligence la mot trong hai san pham dat Danh hieu San pham ATTT moi xuat sac nam 2019. San pham nay cung cap cac thong tin, tri thuc ve ATTT duoc thu thap boi nhieu nguon khac nhau tu cac moi de doa tren toan the gioi. Cac to chuc, doanh nghiep su dung dich vu se nam duoc nhung thong tin ve nguy co mat ATTT cung duoc cac ben chia se, phan tich va dua ra phuong an xu ly cu the.


Qua trinh danh gia, kiem dinh cac san pham, dich vu ATTT co su tham gia cua cac to chuc nhu Cuc Quan ly Mat ma Dan su va Kiem dinh san pham mat ma (Ban Co yeu Chinh phu), Trung tam VNCERT (Bo TT&TT), Vien 10 (Bo Tu lenh 86, Bo Quoc Phong), Doi Chuyen gia Chi hoi VNISA Phia Nam.


Tu ket qua binh chon cua chuong trinh, Bo Thong tin va Truyen thong se lua chon cac san pham, dich vu de dua vao danh muc cac san pham, giai phap, dich vu an toan thong tin mang noi dia uu tien su dung trong cac he thong thong tin cap do 3 tro len va cac he thong thong tin phuc vu Chinh phu dien tu theo Chi thi 14/CT-TTg ngay 07/6/2019 cua Thu tuong Chinh phu ve viec tang cuong dam bao an toan, an ninh mang nham cai thien chi so xep hang cua Viet Nam.


Trong so cac san pham duoc giai cua Cong ty An ninh mang Viettel, co  05 san pham dat Danh hieu San pham ATTT Chat luong cao 2019; 02 san pham dat Danh hieu San pham ATTT Moi xuat sac 2019; 03 dich vu dat Danh hieu Dich vu ATTT tieu bieu 2019.


Cac san pham dat giai cua Cong ty An ninh mang bao gom:


  • 5 san pham dat Danh hieu San pham ATTT Chat luong cao 2019: Viettel Web Application Firewall, Viettel Network Security Monitoring, Viettel Network Access Control, Viettel Security Information & Event Management, Viettel Web Security Gateway.


  • 2 san pham dat Danh hieu San pham ATTT Moi xuat sac 2019: Viettel Threat Intelligence, Viettel Endpoint Detection & Response.


  • 3 dich vu dat Danh hieu Dich vu ATTT tieu bieu 2019: Dich vu Kiem tra danh gia An toan thong tin mang, Dich vu Giam sat va Xu ly su co An toan thong tin mang va Cloudrity.


  • Day la lan thu tu Chuong trinh Binh chon san pham, dich vu An toan thong tin chat luong cao duoc Hiep hoi An toan thong tin Viet Nam (VNISA) trien khai cung chuoi su kien Ngay An toan thong tin Viet Nam, duoi su bao tro cua Bo Thong tin va Truyen thong va su phoi hop cua Cuc an toan thong tin (Bo TTTT). Chuong trinh co 28 san pham, dich vu cua 15 to chuc, doanh nghiep dang ky tham gia binh chon.


PV


Loading...

Viettel thắng áp đảo các giải thưởng An toàn thông tin năm 2019

10/10 sản phẩm, dịch vụ của Công ty An ninh mạng Viettel đăng ký tham gia chương trình Bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin xuất sắc 2019 của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) triển khai đều đạt giải.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: