Tima hợp tác Bảo Minh cung cấp bảo hiểm cho người đầu tư và người vay

Ngày 22/11, Tima và Bảo Minh đã chính thức ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược để cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho người đầu tư hay người vay vốn khi không may họ gặp phải những rủi ro không lường trước được.


Tima hợp tác Bảo Minh cung cấp bảo hiểm cho người đầu tư và người vay

Tima và Bảo Minh đã chính thức ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược để cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho người đầu tư hay người vay vốn khi không may họ gặp phải những rủi ro không lường trước được.


Theo đó, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ bồi thường các tổn thất của người vay vốn về sức khỏe, tính mạng thương tật hoặc tài sản bị thiệt hại hay bồi thường những khoản vay mà do các nguyên nhân nêu trên khi người đầu tư và/hoặc người vay không có thu hồi hay chi trả theo các điều khoản hợp đồng bảo hiểm với Bảo Minh. Giải pháp này góp phần gia tăng những giá trị cộng thêm của Tima và giúp khách hàng vững tâm khi sử dụng dịch vụ trên hệ thống của Tima.


Bảo hiểm Bảo Minh cam kết cung cấp cho khách hàng trên hệ thống của Tima dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ an toàn và hiệu quả nhất, nhằm mang lại lợi ích tối đa cho người sử dụng dịch vụ bảo hiểm.


Hai bên thống nhất sẽ cùng nhau trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ, trên cơ sở hiệu quả kinh tế và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.


Với việc sử dụng các dịch vụ bảo hiểm của Bảo Minh là một trong những thương hiệu hàng đầu tại thị trường bảo hiểm Việt nam sẽ giúp Tima tăng cường uy tín, khẳng định vị trí số một trên thị trường Cho vay ngang hàng Việt Nam bằng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả. Đồng Thời Tima cũng sẽ giúp Bảo Minh gia tăng tệp khách hàng tiềm năng bằng chính thế mạnh của nền tảng công nghệ tiên tiến và sự năng động của doanh nghiệp trẻ.


Hai bên tin tưởng rằng, thoả thuận hợp tác chiến lược giữa Tima và Bảo Minh sẽ thúc đẩy mối quan hệ khăng khít, tương hỗ giữa liên minh Fintech – Bảo hiểm, đồng thời tạo đà cho các hợp tác tiếp theo giữa hai bên cũng như với các đối tác chiến lược khác trong thời gian tới.


Dự kiến sau lễ ký kết thoả thuận này, Tima sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác khác trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng, bảo hiểm, trung gian thanh toán để nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.


Trước đó, Tima cũng đã hợp tác với các đối tác uy tín như bảo hiểm Vietinbank Insurance để cung cấp dịch vụ bảo hiểm khoản vay cho Người vay vốn. Hợp tác với ngân hàng TMCP Nam Á, ngân hàng TMCP Quốc Dân để triển khai dịch vụ quản lý nguồn vốn minh bạch của Người cho vay. Và ký kết với Ví điện tử MoMo giúp người cho vay dễ dàng thanh toán khoản vay trên ứng dụng Ví điện tử này.


“Sự hợp tác với các đối tác chiến lược sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của Tima trên nhiều phương diện, nâng cao tiềm lực, sức mạnh cũng như uy tín của công ty trong lĩnh vực P2P Lending tại Việt Nam”, ông Trần Thế Vĩnh, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tima chia sẻ.


Tima được biết đến là một startup tiên phong phát triển mô hình Cho vay ngang hàng (P2P Lending) tại Việt Nam. Sau hơn 3 năm thành lập, Tima đã nhận đầu tư vòng thứ nhất (Series A) từ các quỹ Dunearn Singapore Fund, G Capital năm 2016 và vòng đầu tư thứ hai (Series B) từ quỹ ngoại Belt Road Capital vào tháng 10/2018 với định giá gần 500 tỷ đồng. Đến nay, Tima có hơn 40 ngàn đơn vị, cá nhân cho vay và hơn 4 triệu người vay trên các nền tảng. Mỗi ngày sàn xử lý gần 5.000 đơn vay, tổng số tiền kết nối giải ngân qua sàn Tima đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ


PV


Loading...Tima hop tac Bao Minh cung cap bao hiem cho nguoi dau tu va nguoi vay


Ngay 22/11, Tima va Bao Minh da chinh thuc ky ket thoa thuan hop tac chien luoc de cung cap san pham bao hiem cho nguoi dau tu hay nguoi vay von khi khong may ho gap phai nhung rui ro khong luong truoc duoc.


Tima hop tac Bao Minh cung cap bao hiem cho nguoi dau tu va nguoi vay

Tima va Bao Minh da chinh thuc ky ket thoa thuan hop tac chien luoc de cung cap san pham bao hiem cho nguoi dau tu hay nguoi vay von khi khong may ho gap phai nhung rui ro khong luong truoc duoc.


Theo do, Bao hiem Bao Minh se boi thuong cac ton that cua nguoi vay von ve suc khoe, tinh mang thuong tat hoac tai san bi thiet hai hay boi thuong nhung khoan vay ma do cac nguyen nhan neu tren khi nguoi dau tu va/hoac nguoi vay khong co thu hoi hay chi tra theo cac dieu khoan hop dong bao hiem voi Bao Minh. Giai phap nay gop phan gia tang nhung gia tri cong them cua Tima va giup khach hang vung tam khi su dung dich vu tren he thong cua Tima.


Bao hiem Bao Minh cam ket cung cap cho khach hang tren he thong cua Tima dich vu bao hiem phi nhan tho an toan va hieu qua nhat, nham mang lai loi ich toi da cho nguoi su dung dich vu bao hiem.


Hai ben thong nhat se cung nhau trao doi thong tin, chia se kinh nghiem trong cong tac quan ly van hanh cac hoat dong kinh doanh dich vu, tren co so hieu qua kinh te va mang lai trai nghiem tot nhat cho khach hang.


Voi viec su dung cac dich vu bao hiem cua Bao Minh la mot trong nhung thuong hieu hang dau tai thi truong bao hiem Viet nam se giup Tima tang cuong uy tin, khang dinh vi tri so mot tren thi truong Cho vay ngang hang Viet Nam bang chat luong dich vu chuyen nghiep, an toan, hieu qua. Dong Thoi Tima cung se giup Bao Minh gia tang tep khach hang tiem nang bang chinh the manh cua nen tang cong nghe tien tien va su nang dong cua doanh nghiep tre.


Hai ben tin tuong rang, thoa thuan hop tac chien luoc giua Tima va Bao Minh se thuc day moi quan he khang khit, tuong ho giua lien minh Fintech – Bao hiem, dong thoi tao da cho cac hop tac tiep theo giua hai ben cung nhu voi cac doi tac chien luoc khac trong thoi gian toi.


Du kien sau le ky ket thoa thuan nay, Tima se tiep tuc mo rong hop tac voi cac doi tac khac trong linh vuc tai chinh- ngan hang, bao hiem, trung gian thanh toan de nham da dang hoa san pham dich vu va nang cao trai nghiem cua khach hang.


Truoc do, Tima cung da hop tac voi cac doi tac uy tin nhu bao hiem Vietinbank Insurance de cung cap dich vu bao hiem khoan vay cho Nguoi vay von. Hop tac voi ngan hang TMCP Nam A, ngan hang TMCP Quoc Dan de trien khai dich vu quan ly nguon von minh bach cua Nguoi cho vay. Va ky ket voi Vi dien tu MoMo giup nguoi cho vay de dang thanh toan khoan vay tren ung dung Vi dien tu nay.


“Su hop tac voi cac doi tac chien luoc se gop phan thuc day su tang truong cua Tima tren nhieu phuong dien, nang cao tiem luc, suc manh cung nhu uy tin cua cong ty trong linh vuc P2P Lending tai Viet Nam”, ong Tran The Vinh, thanh vien HDQT, Tong giam doc Tima chia se.


Tima duoc biet den la mot startup tien phong phat trien mo hinh Cho vay ngang hang (P2P Lending) tai Viet Nam. Sau hon 3 nam thanh lap, Tima da nhan dau tu vong thu nhat (Series A) tu cac quy Dunearn Singapore Fund, G Capital nam 2016 va vong dau tu thu hai (Series B) tu quy ngoai Belt Road Capital vao thang 10/2018 voi dinh gia gan 500 ty dong. Den nay, Tima co hon 40 ngan don vi, ca nhan cho vay va hon 4 trieu nguoi vay tren cac nen tang. Moi ngay san xu ly gan 5.000 don vay, tong so tien ket noi giai ngan qua san Tima dat gan 4 ty do la My


PV


Loading...

Tima hợp tác Bảo Minh cung cấp bảo hiểm cho người đầu tư và người vay

Ngày 22/11, Tima và Bảo Minh đã chính thức ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược để cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho người đầu tư hay người vay vốn khi không may họ gặp phải những rủi ro không lường trước được.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: