10 tháng lợi nhuận của FPT đạt 3.994 tỷ đồng vượt cả năm 2018

FPT cho biết, lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT tăng trưởng 19,8% và 26,5% so với cùng kỳ năm 2018, lần lượt đạt 22.007 tỷ đồng và 3.994 tỷ đồng, tương đương 83% và 90% kế hoạch năm 2019.


10 tháng lợi nhuận của FPT đạt 3.994 tỷ đồng vượt cả năm 2018

FPT cho biết, đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 12.410 tỷ đồng và 1.707 tỷ đồng, tăng tương ứng 23,8% và 40,0% so với cùng kỳ.


Trong đó, lợi nhuận trước thuế của FPT 10 tháng năm 2019 đã vượt con số của cả năm 2018 (LNTT năm 2018 đạt 3.858 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 10 tháng lần lượt đạt 3.351 tỷ đồng và 2.717 tỷ đồng, tăng 26,0% và 27,7% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.013 đồng, tăng 27,1%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 18,1% (10 tháng đầu năm 2018 đạt 17,2%).


FPT cho biết, đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 12.410 tỷ đồng và 1.707 tỷ đồng, tăng tương ứng 23,8% và 40,0% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 8.781 tỷ đồng, tăng 31,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.438 tỷ đồng, tăng 35,6%.


Ngày 13/11/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, FPT đã chính thức khánh thành F-Town 3 - Tổ hợp văn phòng, nghiên cứu, phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ hiện đại. Tổ hợp F-Town 3 có quy mô xây dựng 69.000m2 với thiết kế chủ đạo “Building in the Park”, đáp ứng chỗ làm việc cho 7.500 nhân sự.


Khối Viễn thông của FPT đạt 8.458 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,4%; LNTT đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu và LNTT của mảng dịch vụ Viễn thông lần lượt đạt 7.975 tỷ đồng và 1.210 tỷ đồng, tăng lần lượt 16,7% và 19,4% so với cùng kỳ.


FPT cho biết, sau 10 tháng đầu năm 2019, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 9.246 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,1% và 1.546 tỷ đồng LNTT, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 39%. Trong khi đó 10 tháng đầu năm 2018 con số này lần lượt là 39% và 37%.


PV


Loading...10 thang loi nhuan cua FPT dat 3.994 ty dong vuot ca nam 2018


FPT cho biet, luy ke 10 thang dau nam 2019, doanh thu va loi nhuan truoc thue (LNTT) cua FPT tang truong 19,8% va 26,5% so voi cung ky nam 2018, lan luot dat 22.007 ty dong va 3.994 ty dong, tuong duong 83% va 90% ke hoach nam 2019.


10 thang loi nhuan cua FPT dat 3.994 ty dong vuot ca nam 2018

FPT cho biet, dong vai tro la dong luc tang truong chinh cua FPT, khoi Cong nghe ghi nhan doanh thu va LNTT dat lan luot 12.410 ty dong va 1.707 ty dong, tang tuong ung 23,8% va 40,0% so voi cung ky.


Trong do, loi nhuan truoc thue cua FPT 10 thang nam 2019 da vuot con so cua ca nam 2018 (LNTT nam 2018 dat 3.858 ty dong). Loi nhuan sau thue va loi nhuan sau thue cua co dong cong ty me 10 thang lan luot dat 3.351 ty dong va 2.717 ty dong, tang 26,0% va 27,7% so cung ky nam 2018. Lai co ban tren co phieu (EPS) dat 4.013 dong, tang 27,1%. Ben canh do, ty suat loi nhuan tiep tuc duoc cai thien, dat 18,1% (10 thang dau nam 2018 dat 17,2%).


FPT cho biet, dong vai tro la dong luc tang truong chinh cua FPT, khoi Cong nghe ghi nhan doanh thu va LNTT dat lan luot 12.410 ty dong va 1.707 ty dong, tang tuong ung 23,8% va 40,0% so voi cung ky. Trong do, doanh thu tai thi truong nuoc ngoai cua khoi nay dat 8.781 ty dong, tang 31,4%; loi nhuan truoc thue dat 1.438 ty dong, tang 35,6%.


Ngay 13/11/2019, tai thanh pho Ho Chi Minh, FPT da chinh thuc khanh thanh F-Town 3 - To hop van phong, nghien cuu, phat trien san pham va giai phap cong nghe hien dai. To hop F-Town 3 co quy mo xay dung 69.000m2 voi thiet ke chu dao “Building in the Park”, dap ung cho lam viec cho 7.500 nhan su.


Khoi Vien thong cua FPT dat 8.458 ty dong doanh thu, tang 16,4%; LNTT dat 1.462 ty dong, tang 15,6% so voi cung ky. Trong do, doanh thu va LNTT cua mang dich vu Vien thong lan luot dat 7.975 ty dong va 1.210 ty dong, tang lan luot 16,7% va 19,4% so voi cung ky.


FPT cho biet, sau 10 thang dau nam 2019, thi truong nuoc ngoai mang ve cho FPT 9.246 ty dong doanh thu, tang 28,1% va 1.546 ty dong LNTT, tang 31,5% so voi cung ky nam 2018. Ty trong doanh thu va LNTT thi truong nuoc ngoai dong gop vao ket qua hop nhat cua Tap doan lan luot dat 42% va 39%. Trong khi do 10 thang dau nam 2018 con so nay lan luot la 39% va 37%.


PV


Loading...

10 tháng lợi nhuận của FPT đạt 3.994 tỷ đồng vượt cả năm 2018

FPT cho biết, lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT tăng trưởng 19,8% và 26,5% so với cùng kỳ năm 2018, lần lượt đạt 22.007 tỷ đồng và 3.994 tỷ đồng, tương đương 83% và 90% kế hoạch năm 2019.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: