Quyết định giá cước, ứng dụng gọi xe sẽ phải thực hiện quy định như doanh nghiệp kinh doanh vận tải

Ngoài việc gỡ bỏ quy định xe công nghệ phải “gắn mào” được quan tâm, dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải vừa được trình lên Chính phủ cũng có nhiều quy định cụ thể đối với các doanh nghiệp cung cấp nền tảng gọi xe công nghệ.


Quyết định giá cước, ứng dụng gọi xe sẽ phải thực hiện quy định như doanh nghiệp kinh doanh vận tải

Các ứng dụng gọi xe sẽ phải thực hiện như doanh nghiệp kinh doanh vận tải nếu quy định giá cước vận tải. Ảnh minh họa: Internet


Bộ GTVT vừa trình Chính phủ dự thảo mới nhất của Nghị định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô với các nội dung sửa đổi theo góp ý của các Bộ, ngành trong đó nội dung được quan tâm nhất là gỡ bỏ quy định "gắn mào" cho xe công nghệ.


Ngoài việc gỡ bỏ những rào cản đối với sự phát triển của các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cung cấp nền tảng gọi xe, Bộ GTVT cũng đưa ra những quy định chi tiết hơn đối với lĩnh vực hoạt động này.


Cụ thể, theo quy định trong dự thảo mới của Bộ GTVT, đơn vị cung cấp nền tảng trong hoạt động kinh doanh vận tải chỉ cung cấp nền tảng trong hoạt động kinh doanh vận tải và không trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe; không quyết định giá cước vận tải.


Trong quy trình hoạt động, các doanh nghiệp này phải chấp hành các quy định theo pháp luật về giao dịch điện tử. Thực hiện ghi nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng và chuyển yêu cầu vận chuyển đến đơn vị kinh doanh vận tải đang tham gia trong nền tảng; Thực hiện vai trò là đơn vị trung gian để đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện thỏa thuận giá cước và điều động phương tiện, lái xe thực hiện vận chuyển;


Ghi nhận đánh giá của khách hàng về chất lượng phục vụ của lái xe để thông tin đến đơn vị kinh doanh vận tải điều chỉnh dịch vụ vận tải đã cung cấp; Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin đối với các dữ liệu của hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe theo quy định pháp luật.


Bộ GTVT cũng quy định các doanh nghiệp này chỉ được cung cấp dịch vụ nền tảng cho đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; phương tiện đã được cấp phù hiệu, biển hiệu...


Thực hiện lưu trữ toàn bộ lịch sử các giao dịch đã thực hiện trên nền tảng trong thời gian lưu trữ tối thiểu 2 năm. Đồng thời, cung cấp cho cơ quan quản lý danh sách các đơn vị vận tải, xe ô tô và lái xe của các đơn vị vận tải hợp tác với đơn vị cung cấp nền tảng hoặc cung cấp tài khoản truy cập vào nền tảng cho cơ quan quản lý khi có yêu cầu.


Trường hợp đơn vị cung cấp nền tảng trong hoạt động kinh doanh vận tải có thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải như việc trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi phải thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định và các quy định giao dịch điện tử đã nêu.


Như vậy, các doanh nghiệp cung cấp các nền tảng gọi xe hiện nay như Grab, be, FastGo có thể sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của một đơn vị kinh doanh vận tải nếu tham gia vào một trong những công đoạn nêu trên, nhất là việc quyết định giá cước vận tải.


Duy Vũ


Loading...Quyet dinh gia cuoc, ung dung goi xe se phai thuc hien quy dinh nhu doanh nghiep kinh doanh van tai


Ngoai viec go bo quy dinh xe cong nghe phai “gan mao” duoc quan tam, du thao Nghi dinh ve dieu kien kinh doanh van tai vua duoc trinh len Chinh phu cung co nhieu quy dinh cu the doi voi cac doanh nghiep cung cap nen tang goi xe cong nghe.


Quyet dinh gia cuoc, ung dung goi xe se phai thuc hien quy dinh nhu doanh nghiep kinh doanh van tai

Cac ung dung goi xe se phai thuc hien nhu doanh nghiep kinh doanh van tai neu quy dinh gia cuoc van tai. Anh minh hoa: Internet


Bo GTVT vua trinh Chinh phu du thao moi nhat cua Nghi dinh ve kinh doanh van tai bang xe o to voi cac noi dung sua doi theo gop y cua cac Bo, nganh trong do noi dung duoc quan tam nhat la go bo quy dinh "gan mao" cho xe cong nghe.


Ngoai viec go bo nhung rao can doi voi su phat trien cua cac doanh nghiep ung dung cong nghe cung cap nen tang goi xe, Bo GTVT cung dua ra nhung quy dinh chi tiet hon doi voi linh vuc hoat dong nay.


Cu the, theo quy dinh trong du thao moi cua Bo GTVT, don vi cung cap nen tang trong hoat dong kinh doanh van tai chi cung cap nen tang trong hoat dong kinh doanh van tai va khong truc tiep dieu hanh phuong tien, lai xe; khong quyet dinh gia cuoc van tai.


Trong quy trinh hoat dong, cac doanh nghiep nay phai chap hanh cac quy dinh theo phap luat ve giao dich dien tu. Thuc hien ghi nhan yeu cau van chuyen cua khach hang va chuyen yeu cau van chuyen den don vi kinh doanh van tai dang tham gia trong nen tang; Thuc hien vai tro la don vi trung gian de don vi kinh doanh van tai thuc hien thoa thuan gia cuoc va dieu dong phuong tien, lai xe thuc hien van chuyen;


Ghi nhan danh gia cua khach hang ve chat luong phuc vu cua lai xe de thong tin den don vi kinh doanh van tai dieu chinh dich vu van tai da cung cap; Dam bao an toan va bao mat thong tin doi voi cac du lieu cua hanh khach, don vi kinh doanh van tai va lai xe theo quy dinh phap luat.


Bo GTVT cung quy dinh cac doanh nghiep nay chi duoc cung cap dich vu nen tang cho don vi kinh doanh van tai da duoc cap Giay phep kinh doanh van tai bang xe o to; phuong tien da duoc cap phu hieu, bien hieu...


Thuc hien luu tru toan bo lich su cac giao dich da thuc hien tren nen tang trong thoi gian luu tru toi thieu 2 nam. Dong thoi, cung cap cho co quan quan ly danh sach cac don vi van tai, xe o to va lai xe cua cac don vi van tai hop tac voi don vi cung cap nen tang hoac cung cap tai khoan truy cap vao nen tang cho co quan quan ly khi co yeu cau.


Truong hop don vi cung cap nen tang trong hoat dong kinh doanh van tai co thuc hien it nhat mot trong cac cong doan chinh cua hoat dong van tai nhu viec truc tiep dieu hanh phuong tien, lai xe hoac quyet dinh gia cuoc van tai de van chuyen hanh khach, hang hoa tren duong bo nham muc dich sinh loi phai thuc hien cac quy dinh ve kinh doanh va dieu kien kinh doanh van tai bang xe o to theo quy dinh va cac quy dinh giao dich dien tu da neu.


Nhu vay, cac doanh nghiep cung cap cac nen tang goi xe hien nay nhu Grab, be, FastGo co the se phai thuc hien nghia vu cua mot don vi kinh doanh van tai neu tham gia vao mot trong nhung cong doan neu tren, nhat la viec quyet dinh gia cuoc van tai.


Duy Vu


Loading...

Quyết định giá cước, ứng dụng gọi xe sẽ phải thực hiện quy định như doanh nghiệp kinh doanh vận tải

Ngoài việc gỡ bỏ quy định xe công nghệ phải “gắn mào” được quan tâm, dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải vừa được trình lên Chính phủ cũng có nhiều quy định cụ thể đối với các doanh nghiệp cung cấp nền tảng gọi xe công nghệ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: