Viettel khởi công xây trường học và trạm y tế hỗ trợ huyện nghèo Bá Thước

Viettel vừa Kkhởi công xây dựng trường tiểu học xã Điền Lư và Trạm Y tế xã Ban Công, huyện Bá Thước, Thanh Hóa. Tính đến hết năm 2019, tổng mức đầu tư của Viettel cho 3 huyện nghèo là Bá Thước, Mường Lát và Đắkrông lên tới hơn 200 tỷ đồng.


Viettel khởi công xây trường học và trạm y tế hỗ trợ huyện nghèo Bá Thước

Viettel vừa Kkhởi công xây dựng trường tiểu học xã Điền Lư và Trạm Y tế xã Ban Công, huyện Bá Thước, Thanh Hóa. 


Ngày 9/11/2019, tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Viettel tổ chức Lễ khởi công xây dựng hai công trình trong khuôn khổ chương trình xóa nghèo bền vững theo Nghị quyết 30A của Chính phủ là Trường Tiểu học xã Điền Lư và Trạm Y tế xã Ban Công. Với tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng, sau khi hoàn thành, 2 công trình này sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập và khám chữa bệnh cho người dân tại hai xã Điền Lư, Ban Công nói riêng và người dân ở các khu vực lân cận.


Tại buổi lễ, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội cũng tổ chức trao tặng gần 18 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo cho huyện Bá Thước giai đoạn 2019-2020 để xóa nhà tạm, mua bò giống, cây trồng, xây dựng trường trạm và trang thiết bị cho y tế, giáo dục theo Nghị quyết 30A của Chính phủ.


Viettel cho biết, Trường Tiểu học xã Điền Lư hiện tại có 25 lớp, với hơn 600 học sinh, gồm 2 điểm trường. Điểm trường chính xây dựng từ những năm 1980, là nhà cấp 4, mái ngói, xập xệ, không bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong thời gian dài, nhà trường phải dồn ghép học sinh sang điểm trường lẻ để đảm bảo công tác dạy và học. Với nguồn kinh phí hỗ trợ 3 tỷ đồng của Viettel, 6 phòng học kiên cố trang bị sơ sở vật chất và thiết bị giáo dục đã được khởi công xây dựng. Sau khi hoàn thành điểm trường sẽ phục vụ dạy, học cho hàng trăm học sinh tiểu học trên địa bàn.


Viettel khởi công xây trường học và trạm y tế hỗ trợ huyện nghèo Bá Thước

Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội cũng tổ chức trao tặng gần 18 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo cho huyện Bá Thước giai đoạn 2019-2020 để xóa nhà tạm, mua bò giống, cây trồng, xây dựng trường trạm và trang thiết bị cho y tế, giáo dục.


Trạm Y tế xã Ban Công hiện tại là nhà cấp 4, xây dựng từ năm 1974, cũ nát, không bảo đảm công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương. Viettel hỗ trợ 4 tỷ đồng xây dựng trạm y tế mới với quy mô 13 phòng chức năng và một số trang thiết bị cơ bản phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân xã Ban Công và các xã lân cận.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND Huyện Bá Thước đánh giá cao những hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội Viettel cho địa phương thông qua chương trình 30a. Từ năm 2009 đến nay, Tập đoàn đã tài trợ cho huyện Bá Thước gần 80 tỷ đồng tập trung vào hạ tầng và an sinh xã hội, giáo dục, y tế, tặng bò, nhà ở... cho người nghèo. Riêng giai đoạn 2019-2020 Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội hỗ trợ cho huyện nhà gần 18 tỷ đồng. “Sự hỗ trợ của Viettel đã giúp cho huyện Bá Thước có những bước tiến vượt bậc trong việc phát triển kinh tế, xã hội” ông Lò Văn Thắng nhấn mạnh.


Cũng tại lễ khởi công, ông Cấn Long Giang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội khẳng định, giáo dục và y tế là 2 lĩnh vực trọng điểm mà Viettel đầu tư trong chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Với quan điểm “hỗ trợ người dân cần câu, không hỗ trợ con cá”, Viettel sẽ cùng với chính quyền địa phương tìm hiểu nhu cầu thực sự của người dân để hỗ trợ một cách thiết thực, đảm bảo thoát nghèo nhanh và bền vững.


“Trạm y tế xã Ban Công và Trường tiểu học xã Điền Lư sẽ giúp cho ngành giáo dục và ngành y tế huyện Bá Thước bớt đi một phần khó khăn trong thăm khám, điều trị bệnh cho nhân dân; và trong hoạt động dạy, học của nhà trường; góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong khu vực, tạo động lực cho các em học sinh các xã của huyện Bá Thước học tập, rèn luyện để sau này góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp”, ông Cấn Long Giang khẳng định.


Xã Điền Lư và Ban Công – nơi vừa khởi công xây dựng 2 công trình 30A đều là những xã nghèo của huyện Bá Thước- một trong 3 huyện thuộc diện hỗ trợ theo chương trình 30A mà Viettel đảm nhận. Trong 10 năm kể từ năm 2009 đến nay, Viettel đã trực tiếp hỗ trợ 3 huyện: Mường Lát, Bá Thước (Thanh Hóa) và Đắkrông (Quảng Trị) với tổng mức kinh phí lên tới hơn 300 tỷ đồng. Để đạt hiệu quả giảm nghèo cao nhất, Viettel cũng đưa những chương trình an sinh xã hội lớn khác của Tập đoàn vào các huyện này như Internet trường học, Trái tim cho em, Vì em hiếu học, bò giống giúp người nghèo biên giới.PV


Loading...Viettel khoi cong xay truong hoc va tram y te ho tro huyen ngheo Ba Thuoc


Viettel vua Kkhoi cong xay dung truong tieu hoc xa Dien Lu va Tram Y te xa Ban Cong, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa. Tinh den het nam 2019, tong muc dau tu cua Viettel cho 3 huyen ngheo la Ba Thuoc, Muong Lat va Dakrong len toi hon 200 ty dong.


Viettel khoi cong xay truong hoc va tram y te ho tro huyen ngheo Ba Thuoc

Viettel vua Kkhoi cong xay dung truong tieu hoc xa Dien Lu va Tram Y te xa Ban Cong, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa. 


Ngay 9/11/2019, tai huyen Ba Thuoc, tinh Thanh Hoa, Viettel to chuc Le khoi cong xay dung hai cong trinh trong khuon kho chuong trinh xoa ngheo ben vung theo Nghi quyet 30A cua Chinh phu la Truong Tieu hoc xa Dien Lu va Tram Y te xa Ban Cong. Voi tong muc dau tu 7 ty dong, sau khi hoan thanh, 2 cong trinh nay se dap ung duoc nhu cau hoc tap va kham chua benh cho nguoi dan tai hai xa Dien Lu, Ban Cong noi rieng va nguoi dan o cac khu vuc lan can.


Tai buoi le, Tap doan Cong nghiep Vien thong Quan doi cung to chuc trao tang gan 18 ty dong ho tro giam ngheo cho huyen Ba Thuoc giai doan 2019-2020 de xoa nha tam, mua bo giong, cay trong, xay dung truong tram va trang thiet bi cho y te, giao duc theo Nghi quyet 30A cua Chinh phu.


Viettel cho biet, Truong Tieu hoc xa Dien Lu hien tai co 25 lop, voi hon 600 hoc sinh, gom 2 diem truong. Diem truong chinh xay dung tu nhung nam 1980, la nha cap 4, mai ngoi, xap xe, khong bao dam an toan cho giao vien va hoc sinh. Trong thoi gian dai, nha truong phai don ghep hoc sinh sang diem truong le de dam bao cong tac day va hoc. Voi nguon kinh phi ho tro 3 ty dong cua Viettel, 6 phong hoc kien co trang bi so so vat chat va thiet bi giao duc da duoc khoi cong xay dung. Sau khi hoan thanh diem truong se phuc vu day, hoc cho hang tram hoc sinh tieu hoc tren dia ban.


Viettel khoi cong xay truong hoc va tram y te ho tro huyen ngheo Ba Thuoc

Tap doan Cong nghiep Vien thong Quan doi cung to chuc trao tang gan 18 ty dong ho tro giam ngheo cho huyen Ba Thuoc giai doan 2019-2020 de xoa nha tam, mua bo giong, cay trong, xay dung truong tram va trang thiet bi cho y te, giao duc.


Tram Y te xa Ban Cong hien tai la nha cap 4, xay dung tu nam 1974, cu nat, khong bao dam cong tac kham chua benh va cham soc suc khoe cho nguoi dan dia phuong. Viettel ho tro 4 ty dong xay dung tram y te moi voi quy mo 13 phong chuc nang va mot so trang thiet bi co ban phuc vu kham chua benh cho nhan dan xa Ban Cong va cac xa lan can.


Phat bieu tai buoi le, ong Lo Van Thang, Pho Chu tich UBND Huyen Ba Thuoc danh gia cao nhung ho tro cua Tap doan Cong nghiep- Vien thong Quan doi Viettel cho dia phuong thong qua chuong trinh 30a. Tu nam 2009 den nay, Tap doan da tai tro cho huyen Ba Thuoc gan 80 ty dong tap trung vao ha tang va an sinh xa hoi, giao duc, y te, tang bo, nha o... cho nguoi ngheo. Rieng giai doan 2019-2020 Tap doan Cong nghiep Vien thong Quan doi ho tro cho huyen nha gan 18 ty dong. “Su ho tro cua Viettel da giup cho huyen Ba Thuoc co nhung buoc tien vuot bac trong viec phat trien kinh te, xa hoi” ong Lo Van Thang nhan manh.


Cung tai le khoi cong, ong Can Long Giang, Pho Chu nhiem Chinh tri Tap doan Cong nghiep- Vien thong Quan doi khang dinh, giao duc va y te la 2 linh vuc trong diem ma Viettel dau tu trong chuong trinh giam ngheo ben vung theo Nghi quyet 30a cua Chinh phu. Voi quan diem “ho tro nguoi dan can cau, khong ho tro con ca”, Viettel se cung voi chinh quyen dia phuong tim hieu nhu cau thuc su cua nguoi dan de ho tro mot cach thiet thuc, dam bao thoat ngheo nhanh va ben vung.


“Tram y te xa Ban Cong va Truong tieu hoc xa Dien Lu se giup cho nganh giao duc va nganh y te huyen Ba Thuoc bot di mot phan kho khan trong tham kham, dieu tri benh cho nhan dan; va trong hoat dong day, hoc cua nha truong; gop phan cham soc suc khoe cho nhan dan trong khu vuc, tao dong luc cho cac em hoc sinh cac xa cua huyen Ba Thuoc hoc tap, ren luyen de sau nay gop phan xay dung que huong ngay cang phat trien giau dep”, ong Can Long Giang khang dinh.


Xa Dien Lu va Ban Cong – noi vua khoi cong xay dung 2 cong trinh 30A deu la nhung xa ngheo cua huyen Ba Thuoc- mot trong 3 huyen thuoc dien ho tro theo chuong trinh 30A ma Viettel dam nhan. Trong 10 nam ke tu nam 2009 den nay, Viettel da truc tiep ho tro 3 huyen: Muong Lat, Ba Thuoc (Thanh Hoa) va Dakrong (Quang Tri) voi tong muc kinh phi len toi hon 300 ty dong. De dat hieu qua giam ngheo cao nhat, Viettel cung dua nhung chuong trinh an sinh xa hoi lon khac cua Tap doan vao cac huyen nay nhu Internet truong hoc, Trai tim cho em, Vi em hieu hoc, bo giong giup nguoi ngheo bien gioi.PV


Loading...

Viettel khởi công xây trường học và trạm y tế hỗ trợ huyện nghèo Bá Thước

Viettel vừa Kkhởi công xây dựng trường tiểu học xã Điền Lư và Trạm Y tế xã Ban Công, huyện Bá Thước, Thanh Hóa. Tính đến hết năm 2019, tổng mức đầu tư của Viettel cho 3 huyện nghèo là Bá Thước, Mường Lát và Đắkrông lên tới hơn 200 tỷ đồng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: