72 đội sắp tranh tài tại vòng sơ khảo “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019”

Để có tên trong 10 đội Việt Nam giành quyền vào thi Chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” cùng các đội thi đến từ các nước khác trong khu vực ASEAN, 72 đội đến từ 32 trường trong cả nước ngày 3/11 tới sẽ dự thi Sơ khảo.


72 đội sắp tranh tài tại vòng sơ khảo “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019”

Năm 2019 là năm thứ 12 cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin được tổ chức.


Năm 2019 là năm thứ 12 cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì tổ chức tại Việt Nam và là năm đầu tiên cuộc thi được mở rộng ra khu vực ASEAN.


Tiếp tục nhận được sự bảo trợ của Bộ TT&TT và Bộ GD&ĐT, cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” sẽ được VNISA phối hợp cùng Cục CNTT - Bộ GD&ĐT và Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT tổ chức. Đây là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ sự kiện thường niên “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” của VNISA.


Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho sinh viên các Học viện, trường Đại học, qua đó khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, dạy - học và nâng cao nhận thức về ATTT trong các nhà trường. Năm nay, cuộc thi còn là cơ hội cho sinh viên An toàn thông tin các nước ASEAN giao lưu và học hỏi lẫn nhau.


Cuộc thi cũng góp phần thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” (Đề án 99) và Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ATTT đến năm 2020” (Đề án 893).


Theo thông tin mới nhất từ VNISA, vòng sơ khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” thu hút sự tham gia của 32 cơ sở đào tạo đại học trong nước với 72 đội thi. Trong đó, tại miền Bắc có 33 đội từ 14 trường, miền Trung có 7 đội từ 4 trường và miền Nam có 32 đội của 14 trường. “Năm nay là năm có số đội thi tham gia nhiều nhất từ trước đến nay”, VNISA cho biết.


Sẽ diễn ra vào ngày 3/11 tới, vòng Sơ khảo cuộc thi năm nay được tổ chức đồng thời ở cả 3 địa điểm Hà Nội (Học viện Kỹ thuật Mật mã), Đà Nẵng (Đại học Duy Tân) và TP.HCM (Đại học Quốc tế Sài Gòn).


Tại vòng này, các thí sinh làm bài thi trong thời gian 8 tiếng. Đề thi được xây dựng theo hình thức “Cướp cờ” (Capture The Flag - CTF), với dạng đề Vượt qua thử thách theo chủ đề (Jeopardy), tổ chức dưới mô hình trò chơi chiến tranh, tập trung vào hai kỹ năng tấn công và phòng thủ mạng.


10 đội Việt Nam xuất sắc nhất vòng Sơ khảo sẽ tham gia vòng Chung khảo  cùng đội thi đến từ các nước ASEAN, sẽ được tổ chức vào ngày 29/11/2019  tại Nội. Đây chính là điểm mới nổi bật của cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019”.


Vòng Chung khảo cuộc thi được tổ chức ngày 29/11/2019  tại Hà Nội sẽ là cuộc đua tài của 10 đội Việt Nam xuất sắc nhất vòng Sơ khảo và các đội tuyển sinh viên đại diện các nước ASEAN khác.


Lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” sẽ diễn ra trong phiên bế mạc hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019”, vào16h30 ngày 29/11/2019 tại  Hà Nội.


Vân Anh


Loading...72 doi sap tranh tai tai vong so khao “Sinh vien voi An toan thong tin ASEAN 2019”


De co ten trong 10 doi Viet Nam gianh quyen vao thi Chung khao cuoc thi “Sinh vien voi An toan thong tin ASEAN 2019” cung cac doi thi den tu cac nuoc khac trong khu vuc ASEAN, 72 doi den tu 32 truong trong ca nuoc ngay 3/11 toi se du thi So khao.


72 doi sap tranh tai tai vong so khao “Sinh vien voi An toan thong tin ASEAN 2019”

Nam 2019 la nam thu 12 cuoc thi Sinh vien voi An toan thong tin duoc to chuc.


Nam 2019 la nam thu 12 cuoc thi Sinh vien voi An toan thong tin duoc Hiep hoi An toan thong tin Viet Nam (VNISA) chu tri to chuc tai Viet Nam va la nam dau tien cuoc thi duoc mo rong ra khu vuc ASEAN.


Tiep tuc nhan duoc su bao tro cua Bo TT&TT va Bo GD&DT, cuoc thi “Sinh vien voi An toan thong tin ASEAN 2019” se duoc VNISA phoi hop cung Cuc CNTT - Bo GD&DT va Cuc An toan thong tin – Bo TT&TT to chuc. Day la mot hoat dong quan trong trong khuon kho su kien thuong nien “Ngay An toan thong tin Viet Nam” cua VNISA.


Cuoc thi nham phat hien, boi duong tai nang va nang cao nhan thuc ve an toan thong tin cho sinh vien cac Hoc vien, truong Dai hoc, qua do khuyen khich, day manh hoat dong nghien cuu, day - hoc va nang cao nhan thuc ve ATTT trong cac nha truong. Nam nay, cuoc thi con la co hoi cho sinh vien An toan thong tin cac nuoc ASEAN giao luu va hoc hoi lan nhau.


Cuoc thi cung gop phan thuc hien De an “Dao tao va phat trien nguon nhan luc ve an toan, an ninh thong tin den nam 2020” (De an 99) va De an “Tuyen truyen nang cao nhan thuc, trach nhiem ve ATTT den nam 2020” (De an 893).


Theo thong tin moi nhat tu VNISA, vong so khao cuoc thi “Sinh vien voi An toan thong tin ASEAN 2019” thu hut su tham gia cua 32 co so dao tao dai hoc trong nuoc voi 72 doi thi. Trong do, tai mien Bac co 33 doi tu 14 truong, mien Trung co 7 doi tu 4 truong va mien Nam co 32 doi cua 14 truong. “Nam nay la nam co so doi thi tham gia nhieu nhat tu truoc den nay”, VNISA cho biet.


Se dien ra vao ngay 3/11 toi, vong So khao cuoc thi nam nay duoc to chuc dong thoi o ca 3 dia diem Ha Noi (Hoc vien Ky thuat Mat ma), Da Nang (Dai hoc Duy Tan) va TP.HCM (Dai hoc Quoc te Sai Gon).


Tai vong nay, cac thi sinh lam bai thi trong thoi gian 8 tieng. De thi duoc xay dung theo hinh thuc “Cuop co” (Capture The Flag - CTF), voi dang de Vuot qua thu thach theo chu de (Jeopardy), to chuc duoi mo hinh tro choi chien tranh, tap trung vao hai ky nang tan cong va phong thu mang.


10 doi Viet Nam xuat sac nhat vong So khao se tham gia vong Chung khao  cung doi thi den tu cac nuoc ASEAN, se duoc to chuc vao ngay 29/11/2019  tai Noi. Day chinh la diem moi noi bat cua cuoc thi “Sinh vien voi An toan thong tin ASEAN 2019”.


Vong Chung khao cuoc thi duoc to chuc ngay 29/11/2019  tai Ha Noi se la cuoc dua tai cua 10 doi Viet Nam xuat sac nhat vong So khao va cac doi tuyen sinh vien dai dien cac nuoc ASEAN khac.


Le tong ket va trao thuong cuoc thi “Sinh vien voi An toan thong tin ASEAN 2019” se dien ra trong phien be mac hoi thao quoc te “Ngay An toan thong tin Viet Nam 2019”, vao16h30 ngay 29/11/2019 tai  Ha Noi.


Van Anh


Loading...

72 đội sắp tranh tài tại vòng sơ khảo “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019”

Để có tên trong 10 đội Việt Nam giành quyền vào thi Chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2019” cùng các đội thi đến từ các nước khác trong khu vực ASEAN, 72 đội đến từ 32 trường trong cả nước ngày 3/11 tới sẽ dự thi Sơ khảo.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: