Chưa "quản" được taxi công nghệ, cạnh tranh taxi đang thiếu lành mạnh

Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT vẫn chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của taxi công nghệ, dẫn đến xuất hiện sự cạnh tranh không lành mạnh giữa nhiều hãng taxi, taxi công nghệ hoạt động cả ở các địa phương không được thí điểm.


Chưa "quản" được taxi công nghệ, cạnh tranh taxi đang thiếu lành mạnh

Bộ GTVT vẫn chưa chốt được phương án quản lý kinh doanh vận tái. Ảnh minh họa: Internet


Đây là một phần trong bản báo cáo báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày tại phiên Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sáng nay, 21/10.


Trong báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri về việc thí điểm triển khai taxi công nghệ nêu rõ: Ngày 7/1/2016, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 24 thí điểm taxi công nghệ tại 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh. Đến nay, đã gần 4 năm, Bộ GTVT vẫn chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của loại hình taxi này.


Điều này dẫn đến xuất hiện sự cạnh tranh không lành mạnh giữa nhiều hãng taxi, taxi công nghệ hoạt động cả ở các địa phương không được thí điểm, gây khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.


Phía Bộ GTVT cũng cho biết: Bộ đang “sửa đổi, bổ sung Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”, trong đó có liên quan đến taxi công nghệ. Đây là vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm, kiến nghị Bộ GTVT khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi trong năm 2019.


Nghị định thay thế Nghị định 86 đã trải qua hơn 11 lần lấy ý kiến và sửa đổi. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT vẫn chưa đưa ra được phương án cuối cùng khi vấn đề quản lý taxi công nghệ còn gây nhiều tranh cãi. Cũng theo thông tin chúng tôi có được, trong lần báo cáo Thủ tướng gần đây nhất về dự thảo Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, Bộ GTVT vẫn giữ nguyên quan điểm gắn mào cho taxi công nghệ.


Duy Vũ


Loading...Chua "quan" duoc taxi cong nghe, canh tranh taxi dang thieu lanh manh


Cho den thoi diem hien tai, Bo GTVT van chua ban hanh van ban quy pham phap luat dieu chinh hoat dong cua taxi cong nghe, dan den xuat hien su canh tranh khong lanh manh giua nhieu hang taxi, taxi cong nghe hoat dong ca o cac dia phuong khong duoc thi diem.


Chua "quan" duoc taxi cong nghe, canh tranh taxi dang thieu lanh manh

Bo GTVT van chua chot duoc phuong an quan ly kinh doanh van tai. Anh minh hoa: Internet


Day la mot phan trong ban bao cao bao cao tom tat ket qua giam sat viec giai quyet, tra loi kien nghi cua cu tri gui den ky hop thu 7, Quoc hoi khoa XIV do Chu nhiem Uy ban Dan nguyen Nguyen Thanh Hai trinh bay tai phien Khai mac ky hop thu 8, Quoc hoi khoa XIV sang nay, 21/10.


Trong bao cao tra loi kien nghi cua cu tri ve viec thi diem trien khai taxi cong nghe neu ro: Ngay 7/1/2016, Bo GTVT ban hanh Quyet dinh so 24 thi diem taxi cong nghe tai 5 tinh, thanh pho la Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang, Khanh Hoa, Quang Ninh. Den nay, da gan 4 nam, Bo GTVT van chua ban hanh van ban quy pham phap luat dieu chinh hoat dong cua loai hinh taxi nay.


Dieu nay dan den xuat hien su canh tranh khong lanh manh giua nhieu hang taxi, taxi cong nghe hoat dong ca o cac dia phuong khong duoc thi diem, gay kho khan trong cong tac quan ly Nha nuoc va anh huong den an ninh trat tu.


Phia Bo GTVT cung cho biet: Bo dang “sua doi, bo sung Nghi dinh 86 ve kinh doanh va dieu kien kinh doanh van tai bang xe o to”, trong do co lien quan den taxi cong nghe. Day la van de cu tri dac biet quan tam, kien nghi Bo GTVT khan truong trinh Chinh phu ban hanh Nghi dinh sua doi trong nam 2019.


Nghi dinh thay the Nghi dinh 86 da trai qua hon 11 lan lay y kien va sua doi. Tuy nhien, cho den thoi diem hien tai, Bo GTVT van chua dua ra duoc phuong an cuoi cung khi van de quan ly taxi cong nghe con gay nhieu tranh cai. Cung theo thong tin chung toi co duoc, trong lan bao cao Thu tuong gan day nhat ve du thao Nghi dinh ve kinh doanh va dieu kien kinh doanh van tai bang o to, Bo GTVT van giu nguyen quan diem gan mao cho taxi cong nghe.


Duy Vu


Loading...

Chưa "quản" được taxi công nghệ, cạnh tranh taxi đang thiếu lành mạnh

Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT vẫn chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của taxi công nghệ, dẫn đến xuất hiện sự cạnh tranh không lành mạnh giữa nhiều hãng taxi, taxi công nghệ hoạt động cả ở các địa phương không được thí điểm.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: