Có nên coi tài xế công nghệ là một ngành nghề chuyên nghiệp?

Theo ước tính, tại Việt Nam đã có hơn 300.000 tài xế công nghệ đang phục vụ trong lĩnh vực ứng dụng gọi xe khi các ứng dụng này ngày càng phổ biến. Rất nhiều trong số đó muốn nghề tài xế công nghệ được công nhận là một ngành nghề chuyên nghiệp.


Có nên coi tài xế công nghệ là một ngành nghề chuyên nghiệp?

Nhiều người mong muốn nghề tài xế công nghệ được công nhận là một ngành nghề chuyên nghiệp.


Ngày 10/10, Công ty Cổ phần Be Group đã công bố thỏa thuận hợp tác giữa Be Group với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) và khai giảng khóa huấn luyện tài xế công nghệ chuyên nghiệp đầu tiên với mục chuẩn hóa và tôn vinh lực lượng lao động này.


Tại sự kiện, đại diện BeGroup cho biết: Những năm trở lại đây, nghề tài xế công nghệ đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Theo uớc tính có đến hơn 300.000 tài xế công nghệ đang phục vụ trong lĩnh vực ứng dụng gọi xe. Hiện cả nước cũng có 380 cơ sở sát hạch, đào tạo lái xe nhưng chưa có nơi nào cung cấp kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên nghiệp cho tài xế công nghệ.


Cũng theo kết quả khảo sát “Kỳ vọng của tài xế công nghệ” do Thạc sĩ Xã hội học Trần Nam, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM thực hiện hồi tháng 8 vừa qua cho thấy, có tới 47% tài xế công nghệ cảm thấy không được tôn trọng trong quá trình tiếp xúc với khách hàng, biểu hiện qua các hành vi như: để tài xế chờ quá lâu, hủy chuyến mà không phản hồi hay việc dùng từ ngữ thiếu tôn trọng để giao tiếp.


69,8% tài xế công nghệ mong muốn được đối xử tôn trọng hơn, thông qua nguyện vọng người dùng (khách hàng) có thái độ và hành động đúng mực khi sử dụng dịch vụ, không phân biệt tài xế công nghệ và phản hồi đúng về chất lượng dịch vụ. 33% tài xế công nghệ muốn được công nhận đây là một nghề nghiệp chính thức.


Bên cạnh sự thiếu hụt trong việc xây dựng quy trình chuyên nghiệp hóa nghề tài xế công nghệ, đối tượng lao động này còn không được hưởng chế độ phúc lợi như bảo hiểm y tế - sức khỏe, chế độ lương hưu dù mỗi ngày họ làm việc trung bình 6-12 giờ với nhiều khó khăn, nguy hiểm tiềm ẩn. Khảo sát trên cũng chỉ ra, gần 60% tài xế công nghệ mong muốn được hưởng chế độ bảo hiểm tốt hơn.


Như vậy, dù có đến 56,7% tài xế công nghệ lạc quan về nghề nghiệp vì thu nhập tốt nhưng công việc này chưa thật sự được luật pháp và xã hội bảo vệ xứng đáng. Bên cạnh đó, nghề tài xế công nghệ chưa nhận được nhiều sự cảm thông và tôn trọng của đại bộ phận cộng đồng. Điều này cũng gây nên những hệ quả không đáng có trong quá trình thực hiện chuyến đi.


Có nên coi tài xế công nghệ là một ngành nghề chuyên nghiệp?

Ông Đỗ Mạnh Tuân – Phó Tổng Giám đốc Be Group và Ông Trương Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) thực hiện Lễ ký kết nhằm chuẩn hóa nghề tài xế công nghệ tại Việt Nam.


Theo ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Be Group: Mục tiêu dài hạn của be là muốn xã hội công nhận tài xế công nghệ là một nghề bởi họ cũng lao động khoảng 6-12 tiếng/ngày. Đã là nghề thì họ phải được cộng đồng tôn trọng, được bảo vệ bởi pháp luật, chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước, Luật Lao động. "Chúng tôi rất vui mừng khi định hướng của be từ những ngày đầu thành lập đã từng bước được hiện thực hóa thông qua việc hợp tác với Bộ LĐ-TB&XH để tiến vào lộ trình chuẩn hóa nghề tài xế công nghệ, góp phần giúp cơ quan nhà nước quản lý tốt hơn và đồng thời hoàn thiện các chính sách an sinh, xã hội cho lực lượng lao động này”.

Co nen coi tai xe cong nghe la mot nganh nghe chuyen nghiep?


Theo uoc tinh, tai Viet Nam da co hon 300.000 tai xe cong nghe dang phuc vu trong linh vuc ung dung goi xe khi cac ung dung nay ngay cang pho bien. Rat nhieu trong so do muon nghe tai xe cong nghe duoc cong nhan la mot nganh nghe chuyen nghiep.


Co nen coi tai xe cong nghe la mot nganh nghe chuyen nghiep?

Nhieu nguoi mong muon nghe tai xe cong nghe duoc cong nhan la mot nganh nghe chuyen nghiep.


Ngay 10/10, Cong ty Co phan Be Group da cong bo thoa thuan hop tac giua Be Group voi Tong cuc Giao duc nghe nghiep (Bo LD-TB&XH) va khai giang khoa huan luyen tai xe cong nghe chuyen nghiep dau tien voi muc chuan hoa va ton vinh luc luong lao dong nay.


Tai su kien, dai dien BeGroup cho biet: Nhung nam tro lai day, nghe tai xe cong nghe dang ngay cang tro nen pho bien tai Viet Nam. Theo uoc tinh co den hon 300.000 tai xe cong nghe dang phuc vu trong linh vuc ung dung goi xe. Hien ca nuoc cung co 380 co so sat hach, dao tao lai xe nhung chua co noi nao cung cap kien thuc, ky nang, nghiep vu chuyen nghiep cho tai xe cong nghe.


Cung theo ket qua khao sat “Ky vong cua tai xe cong nghe” do Thac si Xa hoi hoc Tran Nam, Truong Dai hoc KHXH&NV, DHQG TP.HCM thuc hien hoi thang 8 vua qua cho thay, co toi 47% tai xe cong nghe cam thay khong duoc ton trong trong qua trinh tiep xuc voi khach hang, bieu hien qua cac hanh vi nhu: de tai xe cho qua lau, huy chuyen ma khong phan hoi hay viec dung tu ngu thieu ton trong de giao tiep.


69,8% tai xe cong nghe mong muon duoc doi xu ton trong hon, thong qua nguyen vong nguoi dung (khach hang) co thai do va hanh dong dung muc khi su dung dich vu, khong phan biet tai xe cong nghe va phan hoi dung ve chat luong dich vu. 33% tai xe cong nghe muon duoc cong nhan day la mot nghe nghiep chinh thuc.


Ben canh su thieu hut trong viec xay dung quy trinh chuyen nghiep hoa nghe tai xe cong nghe, doi tuong lao dong nay con khong duoc huong che do phuc loi nhu bao hiem y te - suc khoe, che do luong huu du moi ngay ho lam viec trung binh 6-12 gio voi nhieu kho khan, nguy hiem tiem an. Khao sat tren cung chi ra, gan 60% tai xe cong nghe mong muon duoc huong che do bao hiem tot hon.


Nhu vay, du co den 56,7% tai xe cong nghe lac quan ve nghe nghiep vi thu nhap tot nhung cong viec nay chua that su duoc luat phap va xa hoi bao ve xung dang. Ben canh do, nghe tai xe cong nghe chua nhan duoc nhieu su cam thong va ton trong cua dai bo phan cong dong. Dieu nay cung gay nen nhung he qua khong dang co trong qua trinh thuc hien chuyen di.


Co nen coi tai xe cong nghe la mot nganh nghe chuyen nghiep?

Ong Do Manh Tuan – Pho Tong Giam doc Be Group va Ong Truong Anh Dung - Pho Tong cuc truong Tong cuc Giao duc nghe nghiep (Bo LD-TB&XH) thuc hien Le ky ket nham chuan hoa nghe tai xe cong nghe tai Viet Nam.


Theo ong Tran Thanh Hai, Tong Giam doc Be Group: Muc tieu dai han cua be la muon xa hoi cong nhan tai xe cong nghe la mot nghe boi ho cung lao dong khoang 6-12 tieng/ngay. Da la nghe thi ho phai duoc cong dong ton trong, duoc bao ve boi phap luat, chinh sach cua cac co quan quan ly Nha nuoc, Luat Lao dong. "Chung toi rat vui mung khi dinh huong cua be tu nhung ngay dau thanh lap da tung buoc duoc hien thuc hoa thong qua viec hop tac voi Bo LD-TB&XH de tien vao lo trinh chuan hoa nghe tai xe cong nghe, gop phan giup co quan nha nuoc quan ly tot hon va dong thoi hoan thien cac chinh sach an sinh, xa hoi cho luc luong lao dong nay”.


Có nên coi tài xế công nghệ là một ngành nghề chuyên nghiệp?

Theo ước tính, tại Việt Nam đã có hơn 300.000 tài xế công nghệ đang phục vụ trong lĩnh vực ứng dụng gọi xe khi các ứng dụng này ngày càng phổ biến. Rất nhiều trong số đó muốn nghề tài xế công nghệ được công nhận là một ngành nghề chuyên nghiệp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: