Đà Nẵng: Triển khai các giải pháp an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng ATTT của Việt Nam

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng GCI (Chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu) của Việt Nam.


Theo thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố này vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng GCI (Chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu) của Việt Nam.


Theo đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý; chỉ định cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin mạng thực hiện công tác tham mưu, thực thi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đồng thời, thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố, bảo vệ hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý; phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT, Tiểu Ban An toàn thông tin thuộc Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng trong giám sát, chia sẻ thông tin, ứng cứu xử lý sự cố.


Đà Nẵng: Triển khai các giải pháp an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng ATTT của Việt Nam

Ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử. 


Cũng theo văn bản trên, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp độc lập, có đủ năng lực để triển khai công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên thuộc quyền quản lý, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá về Sở TT&TT trước ngày 1/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố; ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử. 


Bên cạnh đó, chủ động bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị để chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin như mua sắm hệ điều hành, phần mềm phòng chống mã độc có bản quyền; kiểm thử mã nguồn; giám sát, xử lý sự cố... Sử dụng và quản lý thiết bị lưu khóa bí mật (USB token) của chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, chứng thư số, các giải pháp mã hóa của Ban Cơ yếu Chính phủ đúng quy định. Nghiêm túc tuân thủ Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Sở Thông tin vá Truyền thông có trách nhiệm chủ trì triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố theo cấp độ đã được phê duyệt đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, khi phát hiện các vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý.


Bên cạnh đó, tham mưu UBND thành phố hoàn thiện cơ chế chính sách về an toàn thông tin mạng, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin; là đầu mối tổng hợp thông tin, số liệu pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, nâng cao năng lực và hợp tác trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng trên địa bàn thành phố phục vụ việc đánh giá, xếp hạng chỉ số GCI của Việt Nam, báo cáo UBND thành phố để cung cấp cho Bộ TT&TT.


UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT và các đơn vị liên quan triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng trong các cơ sở đào tạo và các trường học trên địa bàn thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu phát triển, khởi nghiệp sáng tạo, đẩy mạnh các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng.


UBND thành phố cũng giao Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở TT&TTđăng tải thông tin, số liệu của thành phố về pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, nâng cao năng lực và hợp tác an toàn, an ninh mạng trên Cổng thông tin điện tử thành phố để hỗ trợ các tổ chức tra cứu, điều tra, khảo sát, thống kê và xếp hạng.


Trong năm 2018 và đầu năm 2019, ở Việt Nam đã xảy ra vài cuộc tấn công mạng có chủ đich, đánh cắp thông tin bí mật Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy xếp hạng của Việt Nam trong Báo cáo chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu (Global Cybersecurity Index – GCI) còn chưa cao. Theo xếp hạng chưa chính thức tháng 3/2019 (cho giai đoạn 2017-2018), Việt Nam xếp thứ 50/194 quốc gia,vùng lãnh thổ được đánh giá, đứng thứ 5/11 khu vực Đông Nam Á).

Da Nang: Trien khai cac giai phap an toan, an ninh mang nham cai thien chi so xep hang ATTT cua Viet Nam


UBND thanh pho Da Nang yeu cau cac So, Ban, Nganh, UBND cac quan, huyen, phuong, xa tang cuong cac giai phap bao dam an toan, an ninh mang nham cai thien chi so xep hang GCI (Chi so an toan, an ninh thong tin toan cau) cua Viet Nam.


Theo thong tin tu Van phong UBND thanh pho Da Nang, UBND thanh pho nay vua ban hanh van ban yeu cau cac So, Ban, Nganh, UBND cac quan, huyen, phuong, xa tang cuong cac giai phap bao dam an toan, an ninh mang nham cai thien chi so xep hang GCI (Chi so an toan, an ninh thong tin toan cau) cua Viet Nam.


Theo do, nguoi dung dau cac co quan, don vi chiu trach nhiem hoan toan truoc Chu tich UBND thanh pho neu de xay ra mat an toan, an ninh mang, lo lot bi mat nha nuoc tai co quan, don vi minh quan ly; chi dinh can bo chuyen trach/phu trach ve an toan thong tin mang thuc hien cong tac tham muu, thuc thi, huong dan, kiem tra, don doc thuc hien cac quy dinh ve bao dam an toan, an ninh mang. Dong thoi, thuc hien giam sat, ung cuu su co, bao ve he thong thong tin thuoc quyen quan ly; phoi hop chat che voi So TT&TT, Tieu Ban An toan thong tin thuoc Ban Chi dao Xay dung chinh quyen dien tu va thanh pho thong minh tai Da Nang trong giam sat, chia se thong tin, ung cuu xu ly su co.


Da Nang: Trien khai cac giai phap an toan, an ninh mang nham cai thien chi so xep hang ATTT cua Viet Nam

Uu tien su dung san pham, giai phap, dich vu cua doanh nghiep trong nuoc dap ung yeu cau ve an toan, an ninh mang doi voi cac he thong thong tin cap do 3 tro len, cac he thong thong tin phuc vu chinh quyen dien tu. 


Cung theo van ban tren, UBND thanh pho Da Nang yeu cau cac co quan, don vi, dia phuong tren dia ban thanh pho lua chon to chuc, doanh nghiep doc lap, co du nang luc de trien khai cong tac kiem tra, danh gia an toan thong tin mang cho he thong thong tin cap do 3 tro len thuoc quyen quan ly, bao cao ket qua kiem tra, danh gia ve So TT&TT truoc ngay 1/12 hang nam de tong hop, bao cao UBND thanh pho; uu tien su dung san pham, giai phap, dich vu cua doanh nghiep trong nuoc dap ung yeu cau ve an toan, an ninh mang theo quy dinh cua phap luat doi voi cac he thong thong tin cap do 3 tro len, cac he thong thong tin phuc vu chinh quyen dien tu. 


Ben canh do, chu dong bo tri kinh phi tu nguon kinh phi thuong xuyen cua co quan, don vi de chi cho cac san pham, dich vu an toan thong tin mang dat toi thieu 10% trong tong kinh phi trien khai ke hoach ung dung cong nghe thong tin hang nam, giai doan 5 nam va cac du an cong nghe thong tin nhu mua sam he dieu hanh, phan mem phong chong ma doc co ban quyen; kiem thu ma nguon; giam sat, xu ly su co... Su dung va quan ly thiet bi luu khoa bi mat (USB token) cua chu ky so, dich vu chung thuc chu ky so chuyen dung Chinh phu, chung thu so, cac giai phap ma hoa cua Ban Co yeu Chinh phu dung quy dinh. Nghiem tuc tuan thu Quy che bao dam an toan thong tin trong linh vuc ung dung cong nghe thong tin tren dia ban thanh pho Da Nang.


So Thong tin va Truyen thong co trach nhiem chu tri trien khai phuong an bao dam an toan thong tin He thong thong tin chinh quyen dien tu thanh pho theo cap do da duoc phe duyet dong thoi, huong dan, don doc, kiem tra, giam sat viec thuc hien cong tac bao dam an toan thong tin cua cac co quan, don vi tren dia ban thanh pho, khi phat hien cac vi pham gay hau qua nghiem trong, bao cao UBND thanh pho xem xet, xu ly.


Ben canh do, tham muu UBND thanh pho hoan thien co che chinh sach ve an toan thong tin mang, bao ve tre em tren moi truong mang; phat trien nguon nhan luc an toan thong tin; la dau moi tong hop thong tin, so lieu phap ly, ky thuat, to chuc, nang cao nang luc va hop tac trong linh vuc an toan, an ninh mang tren dia ban thanh pho phuc vu viec danh gia, xep hang chi so GCI cua Viet Nam, bao cao UBND thanh pho de cung cap cho Bo TT&TT.


UBND thanh pho giao So Giao duc va Dao tao co trach nhiem chu tri, phoi hop voi So TT&TT va cac don vi lien quan trien khai cac chuong trinh tuyen truyen, pho bien, nang cao nhan thuc ve an toan, an ninh mang trong cac co so dao tao va cac truong hoc tren dia ban thanh pho. So Khoa hoc va Cong nghe chu tri, phoi hop voi So TT&TT va cac don vi lien quan xay dung co che, chinh sach thuc day nghien cuu phat trien, khoi nghiep sang tao, day manh cac nhiem vu, de tai nghien cuu khoa hoc trong linh vuc an toan, an ninh mang.


UBND thanh pho cung giao Van phong Doan dai bieu quoc hoi, Hoi dong nhan dan va UBND thanh pho co trach nhiem chu tri, phoi hop voi So TT&TTdang tai thong tin, so lieu cua thanh pho ve phap ly, ky thuat, to chuc, nang cao nang luc va hop tac an toan, an ninh mang tren Cong thong tin dien tu thanh pho de ho tro cac to chuc tra cuu, dieu tra, khao sat, thong ke va xep hang.


Trong nam 2018 va dau nam 2019, o Viet Nam da xay ra vai cuoc tan cong mang co chu dich, danh cap thong tin bi mat Nha nuoc, gay hau qua nghiem trong. Chinh vi vay xep hang cua Viet Nam trong Bao cao chi so an toan, an ninh thong tin toan cau (Global Cybersecurity Index – GCI) con chua cao. Theo xep hang chua chinh thuc thang 3/2019 (cho giai doan 2017-2018), Viet Nam xep thu 50/194 quoc gia,vung lanh tho duoc danh gia, dung thu 5/11 khu vuc Dong Nam A).


Đà Nẵng: Triển khai các giải pháp an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng ATTT của Việt Nam

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng GCI (Chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu) của Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: