NAPAS giảm phí dịch vụ cho các ngân hàng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ các tổ chức tài chính, NAPAS giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho các giao dịch trên ATM và giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng từ ngày 1/10/2019.


NAPAS giảm phí dịch vụ cho các ngân hàng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

NAPAS giảm phí dịch vụ cho các ngân hàng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. (Ảnh minh họa: Internet)


Theo đó, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) thực hiện giảm 13% đối với phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 đối với tổ chức phát lệnh; giảm tương ứng 70% và 100% phí dịch vụ các giao dịch rút tiền trên ATM cho tổ chức phát hành, tổ chức thanh toán; không thu phí dịch vụ (mức thu bằng 0 đồng) tương đương giảm 100% phí dịch vụ chuyển khoản nội bộ và các giao dịch phi tài chính gồm: vấn tin, in sao kê, đổi pin cho tổ chức thành viên NAPAS.


Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hỗ trợ các tổ chức tín dụng có thêm ngân sách thúc đẩy các chương trình ưu đãi, khuyến khích khách hàng thanh toán chi tiêu bằng thẻ nội địa, thanh toán qua tài khoản ngân hàng, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 tại Việt Nam của Chính phủ, NAPAS tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại giảm 50% phí dịch vụ đối với các giao dịch trên ATM và các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 trong thời gian từ 3/10/2019 đến hết 31/12/2019, áp dụng cho tất cả các tổ chức thành viên NAPAS.


Như vậy, kể từ khi sáp nhập đến nay, NAPAS đã thực hiện 4 lần điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển mạch (lần 1 vào ngày 1/3/2018, lần 2 vào ngày 1/3/2019, lần 3 vào ngày 1/5/2019, lần 4 vào ngày 1/10/2019.)

NAPAS giam phi dich vu cho cac ngan hang de thuc day thanh toan khong dung tien mat


Nham thuc day thanh toan khong dung tien mat va ho tro cac to chuc tai chinh, NAPAS giam phi dich vu chuyen mach tai chinh va bu tru dien tu cho cac giao dich tren ATM va giao dich chuyen tien nhanh lien ngan hang tu ngay 1/10/2019.


NAPAS giam phi dich vu cho cac ngan hang de thuc day thanh toan khong dung tien mat

NAPAS giam phi dich vu cho cac ngan hang de thuc day thanh toan khong dung tien mat. (Anh minh hoa: Internet)


Theo do, Cong ty Co phan Thanh toan Quoc gia Viet Nam (NAPAS) thuc hien giam 13% doi voi phi dich vu chuyen tien nhanh lien ngan hang 24/7 doi voi to chuc phat lenh; giam tuong ung 70% va 100% phi dich vu cac giao dich rut tien tren ATM cho to chuc phat hanh, to chuc thanh toan; khong thu phi dich vu (muc thu bang 0 dong) tuong duong giam 100% phi dich vu chuyen khoan noi bo va cac giao dich phi tai chinh gom: van tin, in sao ke, doi pin cho to chuc thanh vien NAPAS.


Ben canh do, nham tiep tuc ho tro cac to chuc tin dung co them ngan sach thuc day cac chuong trinh uu dai, khuyen khich khach hang thanh toan chi tieu bang the noi dia, thanh toan qua tai khoan ngan hang, dam bao thuc hien tot muc tieu cua De an phat trien thanh toan khong dung tien mat giai doan 2016-2020 tai Viet Nam cua Chinh phu, NAPAS tiep tuc trien khai chuong trinh khuyen mai giam 50% phi dich vu doi voi cac giao dich tren ATM va cac giao dich chuyen khoan lien ngan hang 24/7 trong thoi gian tu 3/10/2019 den het 31/12/2019, ap dung cho tat ca cac to chuc thanh vien NAPAS.


Nhu vay, ke tu khi sap nhap den nay, NAPAS da thuc hien 4 lan dieu chinh giam phi dich vu chuyen mach (lan 1 vao ngay 1/3/2018, lan 2 vao ngay 1/3/2019, lan 3 vao ngay 1/5/2019, lan 4 vao ngay 1/10/2019.)


NAPAS giảm phí dịch vụ cho các ngân hàng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ các tổ chức tài chính, NAPAS giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho các giao dịch trên ATM và giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng từ ngày 1/10/2019.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: