Gần 30 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin “Make in Vietnam” dự bình chọn sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao 2019

Ban tổ chức chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao 2019 đã nhận được hồ sơ đăng ký tham gia của gần 30 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin do 15 doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ.


Gần 30 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin “Make in Vietnam” dự bình chọn sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao 2019

Kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình bình chọn năm nay, Ban tổ chức đã tiếp nhận hồ sơ của gần 30 sản phẩm, dịch vụ của 15 tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có VNPT, Viettel, CMC, FPT IS, BKAV, HPT, VSEC, VNCS, EFY Việt Nam… (Ảnh minh họa)


Năm 2019 là lần thứ tư chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) triển khai cùng chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT và sự phối hợp của Cục An toàn thông tin.


Được VNISA và Cục An toàn thông tin chính thức phát công bố phát động vào trung tuần tháng 7/2019, chương trình bình chọn năm nay tiếp tục hướng tới mục tiêu phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin có chất lượng tốt, tiêu biểu để hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin nội địa.


Cũng như năm ngoái, năm nay, Hội đồng bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao sẽ đánh giá, bình chọn vào trao tặng 3 danh hiệu bao gồm: “Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao”; “Sản phẩm An toàn thông tin mới xuất sắc”, “Dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu”.


Trong đó, với “Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao” và “Sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc” 2019, việc bình chọn, đánh giá sẽ thông qua các nhóm tiêu chí cơ bản như: Tính năng và hiệu quả ứng dụng; Khả năng công nghệ và chất lượng sản phẩm; Tính sáng tạo và đột phá; Kết quả thương mại và ứng dụng thực tiễn, chiến lược phát triển/Khả năng thương mại hóa; Hồ sơ tài liệu hướng dẫn sử dụng, tính pháp lý và bản quyền sở hữu…


Đối với “Dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu” 2019, các nhóm tiêu chí cơ bản làm căn cứ để đánh giá gồm: Nhu cầu và hiệu quả khi sử dụng dịch vụ; Công nghệ và nhân lực đảm bảo chất lượng dịch vụ; Tính quy trình, tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan; Thị trường và quy mô triển khai dịch vụ; Hồ sơ tài liệu hướng dẫn sử dụng, tính pháp lý và bản quyền sở hữu.


Thông tin mới nhất từ Ban tổ chức cho hay, kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình bình chọn năm nay, Ban tổ chức đã tiếp nhận hồ sơ của gần 30 sản phẩm, dịch vụ của 15 tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có VNPT, Viettel, CMC, FPT IS, BKAV, HPT, VSEC, VNCS, EFY Việt Nam…


Cũng theo thông tin từ Ban tổ chức, số lượng hồ sơ đăng ký tham gia chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao năm 2019 nhiều hơn so với các năm trước.


Theo kế hoạch, trong tháng 10/2019, công tác thẩm định, đánh giá các sản phẩm, dịch vụ sẽ được các tiểu ban thực hiện theo 4 nhóm: sản phẩm và dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng; sản phẩm và dịch vụ sử dụng mật mã, bảo vệ đường truyền và quản lý truy cập; sản phẩm và dịch vụ chống mã độc, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin và đám mây; sản phẩm, dịch vụ tư vấn và kiểm tra đánh giá an toàn thông tin mạng.


Dự kiến, khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11/2019 sẽ họp phiên toàn thể Hội đồng bình chọn để thẩm định và chấm điểm bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao năm nay.


Lễ công bố kết quả và trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao, tiêu biểu năm 2019 sẽ được tổ chức trong phiên khai mạc Hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm nay diễn ra ngày 29/11 tại Hà Nội.


Trong 3 năm 2015, 2017 và 2018, triển khai chương trình bình chọn, VNISA đã tôn vinh 16 sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao, 10 dịch vụ ATTT tiêu biểu và 7 sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc của các doanh nghiệp như Viettel, FPT, BKAV, CMC, CyRadar, VNCS, VSEC, MVS, Việt Kiến Tạo, Misoft, HPT, MK, Mi Mi, HT Việt Nam…


M.T

Gan 30 san pham, dich vu an toan thong tin “Make in Vietnam” du binh chon san pham, dich vu chat luong cao 2019


Ban to chuc chuong trinh binh chon san pham, dich vu an toan thong tin chat luong cao 2019 da nhan duoc ho so dang ky tham gia cua gan 30 san pham, dich vu an toan thong tin do 15 doanh nghiep, to chuc Viet Nam so huu va lam chu cong nghe.


Gan 30 san pham, dich vu an toan thong tin “Make in Vietnam” du binh chon san pham, dich vu chat luong cao 2019

Ket thuc thoi gian nhan ho so dang ky tham gia chuong trinh binh chon nam nay, Ban to chuc da tiep nhan ho so cua gan 30 san pham, dich vu cua 15 to chuc, doanh nghiep, trong do co VNPT, Viettel, CMC, FPT IS, BKAV, HPT, VSEC, VNCS, EFY Viet Nam… (Anh minh hoa)


Nam 2019 la lan thu tu chuong trinh binh chon san pham, dich vu an toan thong tin chat luong cao duoc Hiep hoi An toan thong tin Viet Nam (VNISA) trien khai cung chuoi su kien Ngay An toan thong tin Viet Nam, duoi su bao tro cua Bo TT&TT va su phoi hop cua Cuc An toan thong tin.


Duoc VNISA va Cuc An toan thong tin chinh thuc phat cong bo phat dong vao trung tuan thang 7/2019, chuong trinh binh chon nam nay tiep tuc huong toi muc tieu phat hien, ton vinh cac san pham, dich vu an toan thong tin co chat luong tot, tieu bieu de ho tro quang ba, xuc tien thuong mai, gop phan thuc day phat trien san pham, dich vu an toan thong tin noi dia.


Cung nhu nam ngoai, nam nay, Hoi dong binh chon san pham, dich vu an toan thong tin chat luong cao se danh gia, binh chon vao trao tang 3 danh hieu bao gom: “San pham An toan thong tin chat luong cao”; “San pham An toan thong tin moi xuat sac”, “Dich vu An toan thong tin tieu bieu”.


Trong do, voi “San pham An toan thong tin chat luong cao” va “San pham an toan thong tin moi xuat sac” 2019, viec binh chon, danh gia se thong qua cac nhom tieu chi co ban nhu: Tinh nang va hieu qua ung dung; Kha nang cong nghe va chat luong san pham; Tinh sang tao va dot pha; Ket qua thuong mai va ung dung thuc tien, chien luoc phat trien/Kha nang thuong mai hoa; Ho so tai lieu huong dan su dung, tinh phap ly va ban quyen so huu…


Doi voi “Dich vu An toan thong tin tieu bieu” 2019, cac nhom tieu chi co ban lam can cu de danh gia gom: Nhu cau va hieu qua khi su dung dich vu; Cong nghe va nhan luc dam bao chat luong dich vu; Tinh quy trinh, tuan thu cac tieu chuan va quy chuan ky thuat lien quan; Thi truong va quy mo trien khai dich vu; Ho so tai lieu huong dan su dung, tinh phap ly va ban quyen so huu.


Thong tin moi nhat tu Ban to chuc cho hay, ket thuc thoi gian nhan ho so dang ky tham gia chuong trinh binh chon nam nay, Ban to chuc da tiep nhan ho so cua gan 30 san pham, dich vu cua 15 to chuc, doanh nghiep, trong do co VNPT, Viettel, CMC, FPT IS, BKAV, HPT, VSEC, VNCS, EFY Viet Nam…


Cung theo thong tin tu Ban to chuc, so luong ho so dang ky tham gia chuong trinh binh chon san pham, dich vu an toan thong tin chat luong cao nam 2019 nhieu hon so voi cac nam truoc.


Theo ke hoach, trong thang 10/2019, cong tac tham dinh, danh gia cac san pham, dich vu se duoc cac tieu ban thuc hien theo 4 nhom: san pham va dich vu giam sat an toan thong tin mang; san pham va dich vu su dung mat ma, bao ve duong truyen va quan ly truy cap; san pham va dich vu chong ma doc, bao dam an toan thong tin cho he thong thong tin va dam may; san pham, dich vu tu van va kiem tra danh gia an toan thong tin mang.


Du kien, khoang cuoi thang 10, dau thang 11/2019 se hop phien toan the Hoi dong binh chon de tham dinh va cham diem binh chon san pham, dich vu an toan thong tin chat luong cao nam nay.


Le cong bo ket qua va trao Giay chung nhan cho cac san pham, dich vu an toan thong tin chat luong cao, tieu bieu nam 2019 se duoc to chuc trong phien khai mac Hoi thao quoc te Ngay An toan thong tin Viet Nam nam nay dien ra ngay 29/11 tai Ha Noi.


Trong 3 nam 2015, 2017 va 2018, trien khai chuong trinh binh chon, VNISA da ton vinh 16 san pham an toan thong tin chat luong cao, 10 dich vu ATTT tieu bieu va 7 san pham an toan thong tin moi xuat sac cua cac doanh nghiep nhu Viettel, FPT, BKAV, CMC, CyRadar, VNCS, VSEC, MVS, Viet Kien Tao, Misoft, HPT, MK, Mi Mi, HT Viet Nam…


M.T


Gần 30 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin “Make in Vietnam” dự bình chọn sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao 2019

Ban tổ chức chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin chất lượng cao 2019 đã nhận được hồ sơ đăng ký tham gia của gần 30 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin do 15 doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: