Schindler Việt Nam ra mắt Schindler Ahead, giải pháp IoT cho thang máy và thang cuốn

Schindler Ahead giúp Schindler và khách hàng theo dõi, giám sát hoạt động thang máy theo thời gian thực thông qua thiết bị di động. Với nền tảng theo dõi từ xa và phân tích chuyên sâu Schindler Ahead, hư hỏng có thể được dự báo trước, cho phép can thiệp kịp thời và tăng trải nghiệm dịch vụ của khách hàng.


Công ty Schindler Việt Nam vừa giới thiệu Schindler Ahead, giải pháp quản lý thang máy từ xa trên nền tảng công nghệ 4.0. Đây là giải pháp công nghệ đầu tiên trong ngành thang máy tại Việt Nam sử dụng nền tảng Internet kết nối vạn vật (IoT) cùng công nghệ học máy (machine learning) và phân tích dữ liệu lớn (Big data) nhằm mang đến sự thuận tiện, an toàn và trải nghiệm tốt cho khách hàng.


Schindler Việt Nam ra mắt Schindler Ahead, giải pháp IoT cho thang máy và thang cuốn

Giải pháp Schindler Ahead tích hợp trên smartphone. Ảnh: H.Đ


Schindler Ahead là một giải pháp tổng thể bao gồm các tính năng quản lý vận hành dành cho đơn vị sản xuất là Schindler Việt Nam và khách hàng là Ban quản lý tòa nhà. 


Với Schindler Ahead, khách hàng an tâm tin cậy khi dữ liệu từ thang máy luôn được kết nối trực tuyến phục vụ mục đích dự đoán trước rủi ro. Ngoài ra, thông tin dữ liệu chuyên sâu về vận hành cũng như hiệu suất của thiết bị từ Schindler Ahead sẽ giúp việc quản lý tòa nhà dễ hơn. Giải pháp này tiện lợi khi khách hàng có thể kết nối và quản lý toàn bộ thông tin trên cùng một nền tảng.


Ở tính năng giám sát vận hành ​Ahead Remote Monitoring, mỗi thang máy sẽ được lắp đặt thêm một máy tính thu nhỏ kết nối với mạng lưới điện toán đám mây của Schindler cho phép thu thập, xử lý và truyền dữ liệu vận hành trực tiếp về trung tâm, giúp kỹ thuật viên ghi nhận dữ liệu về hoạt động vận hành thang máy liên tục, 24/7 và theo thời gian thực.


Tính năng này giúp phát hiện và phòng ngừa sự cố, cung cấp dữ liệu để hệ thống xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp kịp thời trước cả khi kỹ thuật viên đến công trình, qua đó đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, tiết kiệm thời gian, và đảm bảo vận hành của toà nhà.


Đồng thời, mỗi nhân viên Schindler đều được cấp một iPhone tích hợp sẵn các công cụ giám sát vận hành thuộc bộ giải pháp Schindler Ahead. Qua đó nhân viên có thể truy cập lịch sử vận hành thang, ghi nhận dữ liệu tình trạng hoạt động, đưa ra phương án xử lý nhanh hơn so với phương pháp thủ công.


Schindler Việt Nam ra mắt Schindler Ahead, giải pháp IoT cho thang máy và thang cuốn

Một khách hàng đang tìm hiểu về Schindler Ahead trên điện thoại. Ảnh: H.ĐBên cạnh đó với Ahead ActionBoard - nền tảng công nghệ số qua website và ứng dụng di động dành cho khách hàng - có khả năng cung cấp dữ liệu chi tiết theo thời gian thực về tình trạng vận hành và sử dụng thang máy. 


Với dữ liệu cập nhật liên tục, chi tiết, khách hàng có thể giám sát và ghi nhận thông tin hoạt động thang máy một cách rõ ràng, minh bạch. Ban quản lý tòa nhà cũng có thể thông báo lập tức cho cư dân, người làm việc trong tòa nhà thông qua ứng dụng, nếu phát sinh sự cố.


H.Đ

Schindler Viet Nam ra mat Schindler Ahead, giai phap IoT cho thang may va thang cuon


Schindler Ahead giup Schindler va khach hang theo doi, giam sat hoat dong thang may theo thoi gian thuc thong qua thiet bi di dong. Voi nen tang theo doi tu xa va phan tich chuyen sau Schindler Ahead, hu hong co the duoc du bao truoc, cho phep can thiep kip thoi va tang trai nghiem dich vu cua khach hang.


Cong ty Schindler Viet Nam vua gioi thieu Schindler Ahead, giai phap quan ly thang may tu xa tren nen tang cong nghe 4.0. Day la giai phap cong nghe dau tien trong nganh thang may tai Viet Nam su dung nen tang Internet ket noi van vat (IoT) cung cong nghe hoc may (machine learning) va phan tich du lieu lon (Big data) nham mang den su thuan tien, an toan va trai nghiem tot cho khach hang.


Schindler Viet Nam ra mat Schindler Ahead, giai phap IoT cho thang may va thang cuon

Giai phap Schindler Ahead tich hop tren smartphone. Anh: H.D


Schindler Ahead la mot giai phap tong the bao gom cac tinh nang quan ly van hanh danh cho don vi san xuat la Schindler Viet Nam va khach hang la Ban quan ly toa nha. 


Voi Schindler Ahead, khach hang an tam tin cay khi du lieu tu thang may luon duoc ket noi truc tuyen phuc vu muc dich du doan truoc rui ro. Ngoai ra, thong tin du lieu chuyen sau ve van hanh cung nhu hieu suat cua thiet bi tu Schindler Ahead se giup viec quan ly toa nha de hon. Giai phap nay tien loi khi khach hang co the ket noi va quan ly toan bo thong tin tren cung mot nen tang.


O tinh nang giam sat van hanh ​Ahead Remote Monitoring, moi thang may se duoc lap dat them mot may tinh thu nho ket noi voi mang luoi dien toan dam may cua Schindler cho phep thu thap, xu ly va truyen du lieu van hanh truc tiep ve trung tam, giup ky thuat vien ghi nhan du lieu ve hoat dong van hanh thang may lien tuc, 24/7 va theo thoi gian thuc.


Tinh nang nay giup phat hien va phong ngua su co, cung cap du lieu de he thong xac dinh nguyen nhan va dua ra giai phap kip thoi truoc ca khi ky thuat vien den cong trinh, qua do day nhanh tien do sua chua, tiet kiem thoi gian, va dam bao van hanh cua toa nha.


Dong thoi, moi nhan vien Schindler deu duoc cap mot iPhone tich hop san cac cong cu giam sat van hanh thuoc bo giai phap Schindler Ahead. Qua do nhan vien co the truy cap lich su van hanh thang, ghi nhan du lieu tinh trang hoat dong, dua ra phuong an xu ly nhanh hon so voi phuong phap thu cong.


Schindler Viet Nam ra mat Schindler Ahead, giai phap IoT cho thang may va thang cuon

Mot khach hang dang tim hieu ve Schindler Ahead tren dien thoai. Anh: H.DBen canh do voi Ahead ActionBoard - nen tang cong nghe so qua website va ung dung di dong danh cho khach hang - co kha nang cung cap du lieu chi tiet theo thoi gian thuc ve tinh trang van hanh va su dung thang may. 


Voi du lieu cap nhat lien tuc, chi tiet, khach hang co the giam sat va ghi nhan thong tin hoat dong thang may mot cach ro rang, minh bach. Ban quan ly toa nha cung co the thong bao lap tuc cho cu dan, nguoi lam viec trong toa nha thong qua ung dung, neu phat sinh su co.


H.D


Schindler Việt Nam ra mắt Schindler Ahead, giải pháp IoT cho thang máy và thang cuốn

Schindler Ahead giúp Schindler và khách hàng theo dõi, giám sát hoạt động thang máy theo thời gian thực thông qua thiết bị di động. Với nền tảng theo dõi từ xa và phân tích chuyên sâu Schindler Ahead, hư hỏng có thể được dự báo trước, cho phép can thiệp kịp thời và tăng trải nghiệm dịch vụ của khách hàng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: