Quỹ Đổi mới sáng tạo của Vingroup chính thức rót khoản vốn đầu tiên, gọi tên FullBright, ĐH Bách Khoa trong danh sách 20 dự án KH&CN được tài trợ, mức đầu tư lên tới 124 tỷ đồng

Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup vừa công bố danh sách 20 dự án khoa học và công nghệ được tài trợ với tổng giá trị 124 tỷ đồng, trong đó mức cao nhất là 10 tỷ đồng/dự án.


Sau 6 tháng công bố nhận tài trợ các dự án khoa học và công nghệ định hướng ứng dụng - Hội đồng Khoa học Công nghệ của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) đã chọn được 20 dự án xuất sắc nhất từ gần 200 hồ sơ đăng ký.


Tổng mức tài trợ dành cho 20 dự án là 124 tỷ đồng, trong đó mức cao nhất là 10 tỷ đồng/dự án. Kinh phí tài trợ được sử dụng để chi trả cho lương của thành viên dự án, chi phí thuê chuyên gia trong nước và quốc tế; mua nguyên, nhiên, vật liệu và các vật tư, dụng cụ; mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, thực hiện công bố quốc tế và đăng ký sáng chế…


Quỹ Đổi mới sáng tạo của Vingroup chính thức rót khoản vốn đầu tiên, gọi tên FullBright, ĐH Bách Khoa trong danh sách 20 dự án KH&CN được tài trợ, mức đầu tư lên tới 124 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Quỹ VINIF cũng hỗ trợ các dự án những nguồn lực khác như giới thiệu, cung cấp chuyên gia tư vấn, cung cấp cơ sở dữ liệu lớn và sở hữu trí tuệ từ Vingroup . Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện đầu ra cho các dự án nghiên cứu, VINIF sẽ hỗ trợ giới thiệu, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của nghiên cứu vào thực tế; giúp đăng ký và bảo hộ bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; tìm kiếm nguồn đầu tư sau dự án để tiếp tục hoàn thiện và phát triển sản phẩm.


Ngay trong tháng 8/2019, các dự án sẽ bắt đầu nhận tài trợ để triển khai, với mục tiêu đạt được tối thiểu 1 trong 4 yêu cầu:


- Có bài báo công bố trên tạp chí quốc tế hoặc các tổ chức nghiên cứu có uy tín xếp hạng Q1 hoặc tương đương;


- Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng;


- Chấp nhận đơn đăng ký sở hữu trí tuệ;


- Đào tạo thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo tiến sỹ trong nước.


Với mục tiêu khuyến khích sự phát triển khoa học và công nghệ cho Việt Nam và nguyên tắc hoạt động phi lợi nhuận, các tài sản mua sắm và hình thành từ dự án như sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ cùng các kết quả dự án khác hoàn toàn thuộc về chủ nhiệm dự án, nhóm nghiên cứu hoặc tổ chức chủ trì.


Để được nhận tài trợ, chủ nhiệm dự án phải là nhà khoa học có bằng tiến sỹ, đã có kinh nghiệm và thành tựu; số lượng người nước ngoài tham gia dự án không được vượt quá 30%. Trường hợp chủ nhiệm dự án là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài thì cần có thời gian làm việc trong nước tối thiểu 3 tháng/năm trong thời gian chủ nhiệm dự án. Điều kiện trên nhằm đảm bảo đúng mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học Việt và sự phát triển của khoa học nước nhà.


"Đây là chương trình hỗ trợ hàng năm của Vingroup, có cơ chế tài chính linh hoạt, thủ tục hành chính tối giản và các nguồn lực mạnh mẽ nhằm mang đến điều kiện làm việc tốt nhất cho các nhà khoa học; đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu đi vào ứng dụng thực tế. Chúng tôi mong muốn góp phần hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện thành công những dự án xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, với định hướng ứng dụng cùng phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại", GS. Vũ Hà Văn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, kiêm Giám đốc Khoa học Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup chia sẻ.


Đây là năm đầu tiên Quỹ VINIF chính thức đi vào hoạt động. Quỹ VINIF được tập đoàn Vingroup thành lập ngày 21/8/2018 với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.


20 dự án nằm trong danh sách được VINIF rót vốn lần này thuộc các lĩnh vực Big Data, Y sinh tính toán, Gen và tế bào, Giao thông thông minh, IoT, Nhận dạng hình ảnh… đến từ các trường Chính sách công và Quản lý FullBright, ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia Hà Nội…


Vingroup tuyên bố sẵn sàng chia sẻ miễn phí ứng dụng AI và cơ sở dữ liệu về y tế


Quy Doi moi sang tao cua Vingroup chinh thuc rot khoan von dau tien, goi ten FullBright, DH Bach Khoa trong danh sach 20 du an KH&CN duoc tai tro, muc dau tu len toi 124 ty dong


Quy Doi moi Sang tao Vingroup vua cong bo danh sach 20 du an khoa hoc va cong nghe duoc tai tro voi tong gia tri 124 ty dong, trong do muc cao nhat la 10 ty dong/du an.


Sau 6 thang cong bo nhan tai tro cac du an khoa hoc va cong nghe dinh huong ung dung - Hoi dong Khoa hoc Cong nghe cua Quy Doi moi Sang tao Vingroup (VINIF) da chon duoc 20 du an xuat sac nhat tu gan 200 ho so dang ky.


Tong muc tai tro danh cho 20 du an la 124 ty dong, trong do muc cao nhat la 10 ty dong/du an. Kinh phi tai tro duoc su dung de chi tra cho luong cua thanh vien du an, chi phi thue chuyen gia trong nuoc va quoc te; mua nguyen, nhien, vat lieu va cac vat tu, dung cu; mua sam trang thiet bi phuc vu nghien cuu, thuc hien cong bo quoc te va dang ky sang che…


Quy Doi moi sang tao cua Vingroup chinh thuc rot khoan von dau tien, goi ten FullBright, DH Bach Khoa trong danh sach 20 du an KH&CN duoc tai tro, muc dau tu len toi 124 ty dong - Anh 1.

Ben canh do, Quy VINIF cung ho tro cac du an nhung nguon luc khac nhu gioi thieu, cung cap chuyen gia tu van, cung cap co so du lieu lon va so huu tri tue tu Vingroup . Dac biet, nham tao dieu kien dau ra cho cac du an nghien cuu, VINIF se ho tro gioi thieu, ung dung cac san pham, dich vu va giai phap cua nghien cuu vao thuc te; giup dang ky va bao ho bang doc quyen sang che, giai phap huu ich; tim kiem nguon dau tu sau du an de tiep tuc hoan thien va phat trien san pham.


Ngay trong thang 8/2019, cac du an se bat dau nhan tai tro de trien khai, voi muc tieu dat duoc toi thieu 1 trong 4 yeu cau:


- Co bai bao cong bo tren tap chi quoc te hoac cac to chuc nghien cuu co uy tin xep hang Q1 hoac tuong duong;


- San pham, dich vu, giai phap mang lai loi ich thiet thuc cho cong dong;


- Chap nhan don dang ky so huu tri tue;


- Dao tao thac sy va ho tro dao tao tien sy trong nuoc.


Voi muc tieu khuyen khich su phat trien khoa hoc va cong nghe cho Viet Nam va nguyen tac hoat dong phi loi nhuan, cac tai san mua sam va hinh thanh tu du an nhu san pham, giai phap, dich vu, quyen so huu tri tue cung cac ket qua du an khac hoan toan thuoc ve chu nhiem du an, nhom nghien cuu hoac to chuc chu tri.


De duoc nhan tai tro, chu nhiem du an phai la nha khoa hoc co bang tien sy, da co kinh nghiem va thanh tuu; so luong nguoi nuoc ngoai tham gia du an khong duoc vuot qua 30%. Truong hop chu nhiem du an la nguoi Viet Nam dang dinh cu o nuoc ngoai thi can co thoi gian lam viec trong nuoc toi thieu 3 thang/nam trong thoi gian chu nhiem du an. Dieu kien tren nham dam bao dung muc tieu ho tro cac nha khoa hoc Viet va su phat trien cua khoa hoc nuoc nha.


"Day la chuong trinh ho tro hang nam cua Vingroup, co co che tai chinh linh hoat, thu tuc hanh chinh toi gian va cac nguon luc manh me nham mang den dieu kien lam viec tot nhat cho cac nha khoa hoc; dong thoi thuc day cac nghien cuu di vao ung dung thuc te. Chung toi mong muon gop phan ho tro cac nha khoa hoc Viet Nam thuc hien thanh cong nhung du an xuat sac, co tam anh huong lon, voi dinh huong ung dung cung phuong phap tiep can va cong nghe hien dai", GS. Vu Ha Van - Vien truong Vien Nghien cuu Du lieu lon, kiem Giam doc Khoa hoc Quy Doi moi sang tao Vingroup chia se.


Day la nam dau tien Quy VINIF chinh thuc di vao hoat dong. Quy VINIF duoc tap doan Vingroup thanh lap ngay 21/8/2018 voi chuc nang ho tro cac to chuc, ca nhan thuc hien nghien cuu khoa hoc, cong nghe va doi moi sang tao, nham tao ra nhung thay doi tich cuc va ben vung cho Viet Nam.


20 du an nam trong danh sach duoc VINIF rot von lan nay thuoc cac linh vuc Big Data, Y sinh tinh toan, Gen va te bao, Giao thong thong minh, IoT, Nhan dang hinh anh… den tu cac truong Chinh sach cong va Quan ly FullBright, DH Bach Khoa, DH Quoc gia Ha Noi…


Vingroup tuyen bo san sang chia se mien phi ung dung AI va co so du lieu ve y teQuỹ Đổi mới sáng tạo của Vingroup chính thức rót khoản vốn đầu tiên, gọi tên FullBright, ĐH Bách Khoa trong danh sách 20 dự án KH&CN được tài trợ, mức đầu tư lên tới 124 tỷ đồng

Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup vừa công bố danh sách 20 dự án khoa học và công nghệ được tài trợ với tổng giá trị 124 tỷ đồng, trong đó mức cao nhất là 10 tỷ đồng/dự án.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: