Đạt kiểm định chất lượng, Đại học FPT được tự chủ trong mở ngành và liên kết đào tạo

Đại học FPT vừa trở thành trường đại học thứ 5 đạt chuẩn theo bộ tiêu chuẩn đánh giá mới. Với kết quả này, theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, Đại học FPT chính thức được tự chủ trong việc mở ngành và liên kết đào tạo.


Đạt kiểm định chất lượng, Đại học FPT được tự chủ trong mở ngành và liên kết đào tạo

Với kết quả kiểm định mới đạt được, theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018, Đại học FPT chính thức được tự chủ trong việc mở ngành và liên kết đào tạo.


Trường Đại học FPT mới đây đã hoàn thành việc kiểm định chất lượng, trở thành trường đại học thứ 5 đạt chuẩn theo bộ tiêu chuẩn đánh giá mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Để hoàn thành quy trình kiểm định này, Đại học FPT đã thực hiện kiểm định với bộ 25 tiêu chuẩn gồm 111 tiêu chí, được phân làm 4 mục: Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và Kết quả hoạt động.


Được biết, với hơn 300 trường đại học trên toàn quốc, đã có hơn 120 trường tham gia đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Tới thời điểm này, cả nước có 5 trường đại học được công nhận đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học mới có các thay đổi đáng kể so với chuẩn kiểm định trước đó, bám sát chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học quốc tế. Nhờ đó, việc kiểm định theo tiêu chuẩn mới không chỉ giúp đánh giá chất lượng các cơ sở đào tạo đại học, mà còn đóng vai trò định hướng giúp các trường có một khung tiêu chuẩn để tham chiếu và thực hiện các chiến lược nhằm nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế.


Với kết quả kiểm định chất lượng được công nhận, theo quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, trường Đại học FPT chính thức được quyền tự chủ trong các việc mở ngành, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện các chương trình liên kết đào tạo.


Chia sẻ về việc này, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng Đại học FPT cho biết: “Việc được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn mới là bằng chứng khách quan về chất lượng hoạt động của Đại học FPT. Với việc được tự chủ trong nhiều hạng mục hoạt động quan trọng đối với một trường đại học, Đại học FPT sẽ có thêm cơ hội để triển khai mạnh các hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường theo cả chiều rộng và chiều sâu”.


Tính tới nay, Đại học FPT đang đào tạo 5 ngành học với 14 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực CNTT, Kinh tế, Ngôn ngữ; đã triển khai 1 chương trình liên kết quốc tế với ĐH Greenwich (Anh Quốc) và tiếp theo là ĐH Công nghệ Swinburne (Australia).


Được biết, trước đó Đại học FPT đã được đánh giá cao tại nhiều bảng phân tầng xếp hạng trong nước và quốc tế: là trường đại học đầu tiên của Việt Nam được QS Stars đánh giá đạt chuẩn 3 sao, là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng Tổ chức đào tạo Công nghệ thông tin xuất sắc do Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á (ASOCIO) trao tặng, 2 năm liền được giải thưởng của tổ chức thương hiệu thế giới BrandLaureate trao cho trường đại học xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nhiều năm liên tiếp đạt giải thưởng Sao Khuê tại hạng mục Đơn vị đào tạo Công nghệ thông tin hệ chính quy xuất sắc nhất…


Là trường đại học được tập đoàn FPT thành lập từ 2006, Đại học FPT có thế mạnh đào tạo các lĩnh vực CNTT, Kinh tế, Ngôn ngữ. Trường hiện là thành viên liên kết của “Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á”. Đại học FPT theo đuổi chiến lược “Go Global” với khát vọng quốc tế hóa toàn diện và sâu sắc. Hiện, nhà trường có quan hệ hợp tác với 176 đối tác tại 34 quốc gia trên thế giới. Theo thống kê, 96% sinh viên của trường có việc làm sau khi tốt nghiệp, trong đó có 19% làm việc tại nước ngoài.


Vân Anh

Dat kiem dinh chat luong, Dai hoc FPT duoc tu chu trong mo nganh va lien ket dao tao


Dai hoc FPT vua tro thanh truong dai hoc thu 5 dat chuan theo bo tieu chuan danh gia moi. Voi ket qua nay, theo Luat Giao duc Dai hoc sua doi, Dai hoc FPT chinh thuc duoc tu chu trong viec mo nganh va lien ket dao tao.


Dat kiem dinh chat luong, Dai hoc FPT duoc tu chu trong mo nganh va lien ket dao tao

Voi ket qua kiem dinh moi dat duoc, theo Luat Giao duc Dai hoc sua doi nam 2018, Dai hoc FPT chinh thuc duoc tu chu trong viec mo nganh va lien ket dao tao.


Truong Dai hoc FPT moi day da hoan thanh viec kiem dinh chat luong, tro thanh truong dai hoc thu 5 dat chuan theo bo tieu chuan danh gia moi cua Bo Giao duc va Dao tao.


De hoan thanh quy trinh kiem dinh nay, Dai hoc FPT da thuc hien kiem dinh voi bo 25 tieu chuan gom 111 tieu chi, duoc phan lam 4 muc: Dam bao chat luong ve chien luoc, Dam bao chat luong ve he thong, Dam bao chat luong ve thuc hien chuc nang va Ket qua hoat dong.


Duoc biet, voi hon 300 truong dai hoc tren toan quoc, da co hon 120 truong tham gia danh gia kiem dinh chat luong co so giao duc dai hoc. Toi thoi diem nay, ca nuoc co 5 truong dai hoc duoc cong nhan dat chat luong giao duc theo tieu chuan moi cua Bo Giao duc va Dao tao.


Chuan kiem dinh chat luong co so giao duc dai hoc moi co cac thay doi dang ke so voi chuan kiem dinh truoc do, bam sat chuan danh gia chat luong giao duc dai hoc quoc te. Nho do, viec kiem dinh theo tieu chuan moi khong chi giup danh gia chat luong cac co so dao tao dai hoc, ma con dong vai tro dinh huong giup cac truong co mot khung tieu chuan de tham chieu va thuc hien cac chien luoc nham nang cao chat luong va hoi nhap quoc te.


Voi ket qua kiem dinh chat luong duoc cong nhan, theo quy dinh cua Luat Giao duc dai hoc sua doi nam 2018, truong Dai hoc FPT chinh thuc duoc quyen tu chu trong cac viec mo nganh, xac dinh chi tieu tuyen sinh va thuc hien cac chuong trinh lien ket dao tao.


Chia se ve viec nay, Tien si Nguyen Khac Thanh, Hieu truong Dai hoc FPT cho biet: “Viec duoc cong nhan dat chuan kiem dinh chat luong giao duc dai hoc theo bo tieu chuan moi la bang chung khach quan ve chat luong hoat dong cua Dai hoc FPT. Voi viec duoc tu chu trong nhieu hang muc hoat dong quan trong doi voi mot truong dai hoc, Dai hoc FPT se co them co hoi de trien khai manh cac hoat dong giao duc dao tao cua nha truong theo ca chieu rong va chieu sau”.


Tinh toi nay, Dai hoc FPT dang dao tao 5 nganh hoc voi 14 chuyen nganh thuoc cac linh vuc CNTT, Kinh te, Ngon ngu; da trien khai 1 chuong trinh lien ket quoc te voi DH Greenwich (Anh Quoc) va tiep theo la DH Cong nghe Swinburne (Australia).


Duoc biet, truoc do Dai hoc FPT da duoc danh gia cao tai nhieu bang phan tang xep hang trong nuoc va quoc te: la truong dai hoc dau tien cua Viet Nam duoc QS Stars danh gia dat chuan 3 sao, la dai dien duy nhat cua Viet Nam nhan giai thuong To chuc dao tao Cong nghe thong tin xuat sac do To chuc Cong nghiep Dien toan chau A (ASOCIO) trao tang, 2 nam lien duoc giai thuong cua to chuc thuong hieu the gioi BrandLaureate trao cho truong dai hoc xuat sac trong linh vuc giao duc dao tao, nhieu nam lien tiep dat giai thuong Sao Khue tai hang muc Don vi dao tao Cong nghe thong tin he chinh quy xuat sac nhat…


La truong dai hoc duoc tap doan FPT thanh lap tu 2006, Dai hoc FPT co the manh dao tao cac linh vuc CNTT, Kinh te, Ngon ngu. Truong hien la thanh vien lien ket cua “Mang luoi cac truong Dai hoc Dong Nam A”. Dai hoc FPT theo duoi chien luoc “Go Global” voi khat vong quoc te hoa toan dien va sau sac. Hien, nha truong co quan he hop tac voi 176 doi tac tai 34 quoc gia tren the gioi. Theo thong ke, 96% sinh vien cua truong co viec lam sau khi tot nghiep, trong do co 19% lam viec tai nuoc ngoai.


Van Anh


Đạt kiểm định chất lượng, Đại học FPT được tự chủ trong mở ngành và liên kết đào tạo

Đại học FPT vừa trở thành trường đại học thứ 5 đạt chuẩn theo bộ tiêu chuẩn đánh giá mới. Với kết quả này, theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, Đại học FPT chính thức được tự chủ trong việc mở ngành và liên kết đào tạo.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: