Bộ TT&TT sẽ xây dựng Đề án bảo vệ thông tin cá nhân tại Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực an toàn, an ninh mạng trong 6 tháng cuối năm 2019 là xây dựng “Đề án bảo vệ thông tin cá nhân tại Việt Nam và kế hoạch hành động của Bộ TT&TT”.


Xây dựng Đề án bảo vệ thông tin cá nhân tại Việt Nam và kế hoạch hành động của Bộ TT&TT | Cần có chính sách thắt chặt hơn nữa việc bảo vệ thông tin cá nhân tại Việt Nam

Nhận định vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân đang trở nên nóng hơn, thu hút sự quan tâm của dư luận, Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT cho rằng cần có chính sách thắt chặt hơn nữa việc bảo vệ thông tin cá nhân ở Việt Nam trong thời gian tới (Ảnh minh họa: Internet)


Trong tham luận đóng góp cho hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam” được tổ chức mới đây, Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT cũng đã nhấn mạnh, vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân là một trong những vấn đề nóng, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm trong công tác bảo đảm an toàn thông tin.


Cụ thể, trong năm 2018 đã xảy ra nhiều sự cố mất, lộ, lọt thông tin cá nhân trong và ngoài nước. Nhiều thông tin bị đem rao bán trên mạng Internet với đầy đủ dữ liệu về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thậm chí cả thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin nhạy cảm khác.


Đứng trước vấn đề này, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Việt Nam đã đưa ra một số quy định mang tính nguyên tắc đối với vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân.


Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục An toàn thông tin, hiện các quy định mới chỉ dừng lại ở mức hết sức nguyên tắc, với việc xác định một số đối tượng chính và một số hành vi cơ bản cần điều chỉnh. Trên thực tế, vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân đã trở nên nóng hơn, thu hút được sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua. Vì vậy, cần có chính sách thắt chặt hơn nữa việc bảo vệ thông tin cá nhân ở Việt Nam trong thời gian tới.


“Bộ TT&TT nhận thấy rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Bộ Tư pháp, Bộ TT&TT và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng một cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân trước bối cảnh nhiều vụ việc lộ lọt, mất thông tin cá nhân xảy ra trong thời gian qua”, Cục An toàn thông tin nêu.


Để góp phần giải quyết tình trạng trên, trong kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019, với lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, Bộ TT&TT đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là xây dựng Đề án bảo vệ thông tin cá nhân tại Việt Nam và kế hoạch hành động của Bộ. Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng dự kiến sẽ xây dựng Đề án bảo vệ thông tin cá nhân và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo, lành mạnh trên không gian mạng.


Bên cạnh đề xuất về biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân ở Việt Nam, cũng trong tham luận tại hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam”, Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT cũng kiến nghị về một số biện pháp cụ thể khác nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng.


Cụ thể, cần có sự phối hợp cụ thể, chặt chẽ hơn giữa các bộ, ngành có liên quan như Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... trong công tác như kiểm tra, giám sát, công tác đánh giá xây dựng, thực thi các chính sách pháp luật về an toàn thông tin. “Hiện nay, có nhiều văn bản pháp luật cùng quy định về bảo vệ thông tin cá nhân hoặc bảo đảm an toàn thông tin. Vì vậy, cần có sự thống nhất, cụ thể hóa giúp cho tổ chức, cá nhân nắm được các quy định chung”, Cục An toàn thông tin cho hay.


Cùng với đó, cần đánh giá tình hình thực tế và hoàn thiện các cơ chế chính sách trong lĩnh vực an toàn thông tin để hoạt động bảo đảm an toàn thông tin đi vào thực tiễn đời sống. Cụ thể, theo đề xuất của Cục An toàn thông tin, hàng năm, Bộ TT&TT là đơn vị làm đầu mối, đánh giá chung về tình hình thực thi chính sách, pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương có liên quan thực hiện đánh giá quá trình thực thi, triển khai các chính sách đảm bảo an toàn thông tin trong phạm vi, chức năng của đơn vị mình.


Ngoài ra, cần định kỳ tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, ước lượng tác động của các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thông tin tới nhiều đối tượng cơ quan, tổ chức để trên cơ sở đó điều chỉnh các chủ trương, chính sách được kịp thời, có hiệu quả.


Đại diện Cục An toàn thông tin cũng lưu ý thêm: “Bên cạnh việc đưa ra các chính sách, quy định nhằm bảo đảm an toàn thông tin, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổi biến tới các đối tượng trong và ngoài cơ quan nhà nước về nội dung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này”.


M.T

Bo TT&TT se xay dung De an bao ve thong tin ca nhan tai Viet Nam


Theo bao cao cua Bo TT&TT, mot trong nhung nhiem vu trong tam cua linh vuc an toan, an ninh mang trong 6 thang cuoi nam 2019 la xay dung “De an bao ve thong tin ca nhan tai Viet Nam va ke hoach hanh dong cua Bo TT&TT”.


Xay dung De an bao ve thong tin ca nhan tai Viet Nam va ke hoach hanh dong cua Bo TT&TT | Can co chinh sach that chat hon nua viec bao ve thong tin ca nhan tai Viet Nam

Nhan dinh van de bao ve thong tin ca nhan dang tro nen nong hon, thu hut su quan tam cua du luan, Cuc An toan thong tin – Bo TT&TT cho rang can co chinh sach that chat hon nua viec bao ve thong tin ca nhan o Viet Nam trong thoi gian toi (Anh minh hoa: Internet)


Trong tham luan dong gop cho hoi thao khoa hoc cap quoc gia “Cach mang cong nghiep lan thu tu va nhung van de phap ly dat ra cho viec xay dung, hoan thien he thong phap luat Viet Nam” duoc to chuc moi day, Cuc An toan thong tin - Bo TT&TT cung da nhan manh, van de bao ve thong tin ca nhan la mot trong nhung van de nong, duoc Dang va Nha nuoc dac biet quan tam trong cong tac bao dam an toan thong tin.


Cu the, trong nam 2018 da xay ra nhieu su co mat, lo, lot thong tin ca nhan trong va ngoai nuoc. Nhieu thong tin bi dem rao ban tren mang Internet voi day du du lieu ve ho ten, dia chi, so dien thoai, tham chi ca thong tin tai khoan ngan hang va cac thong tin nhay cam khac.


Dung truoc van de nay, he thong van ban quy pham phap luat hien hanh Viet Nam da dua ra mot so quy dinh mang tinh nguyen tac doi voi van de bao ve thong tin ca nhan.


Tuy nhien, theo danh gia cua Cuc An toan thong tin, hien cac quy dinh moi chi dung lai o muc het suc nguyen tac, voi viec xac dinh mot so doi tuong chinh va mot so hanh vi co ban can dieu chinh. Tren thuc te, van de bao ve thong tin ca nhan da tro nen nong hon, thu hut duoc su quan tam cua du luan trong thoi gian qua. Vi vay, can co chinh sach that chat hon nua viec bao ve thong tin ca nhan o Viet Nam trong thoi gian toi.


“Bo TT&TT nhan thay rang can co su phoi hop chat che hon giua Bo Tu phap, Bo TT&TT va cac don vi lien quan trong viec xay dung mot co che, chinh sach nham bao ve du lieu ca nhan, thong tin ca nhan truoc boi canh nhieu vu viec lo lot, mat thong tin ca nhan xay ra trong thoi gian qua”, Cuc An toan thong tin neu.


De gop phan giai quyet tinh trang tren, trong ke hoach cong tac 6 thang cuoi nam 2019, voi linh vuc an toan, an ninh mang, Bo TT&TT da xac dinh mot trong nhung nhiem vu trong tam thoi gian toi la xay dung De an bao ve thong tin ca nhan tai Viet Nam va ke hoach hanh dong cua Bo. Ngoai ra, Bo TT&TT cung du kien se xay dung De an bao ve thong tin ca nhan va ho tro tre em tuong tac sang tao, lanh manh tren khong gian mang.


Ben canh de xuat ve bien phap de bao ve thong tin ca nhan o Viet Nam, cung trong tham luan tai hoi thao khoa hoc cap quoc gia “Cach mang cong nghiep lan thu tu va nhung van de phap ly dat ra cho viec xay dung, hoan thien he thong phap luat Viet Nam”, Cuc An toan thong tin – Bo TT&TT cung kien nghi ve mot so bien phap cu the khac nham dam bao an toan, an ninh mang.


Cu the, can co su phoi hop cu the, chat che hon giua cac bo, nganh co lien quan nhu Bo TT&TT, Bo Tu phap, Bo Quoc phong, Bo Cong an... trong cong tac nhu kiem tra, giam sat, cong tac danh gia xay dung, thuc thi cac chinh sach phap luat ve an toan thong tin. “Hien nay, co nhieu van ban phap luat cung quy dinh ve bao ve thong tin ca nhan hoac bao dam an toan thong tin. Vi vay, can co su thong nhat, cu the hoa giup cho to chuc, ca nhan nam duoc cac quy dinh chung”, Cuc An toan thong tin cho hay.


Cung voi do, can danh gia tinh hinh thuc te va hoan thien cac co che chinh sach trong linh vuc an toan thong tin de hoat dong bao dam an toan thong tin di vao thuc tien doi song. Cu the, theo de xuat cua Cuc An toan thong tin, hang nam, Bo TT&TT la don vi lam dau moi, danh gia chung ve tinh hinh thuc thi chinh sach, phap luat ve bao dam an toan thong tin. Dong thoi, phoi hop voi Bo Tu phap, Bo Cong an va cac bo, nganh tu trung uong den dia phuong co lien quan thuc hien danh gia qua trinh thuc thi, trien khai cac chinh sach dam bao an toan thong tin trong pham vi, chuc nang cua don vi minh.


Ngoai ra, can dinh ky to chuc dieu tra, khao sat, danh gia muc do anh huong, uoc luong tac dong cua cac van ban quy pham phap luat trong linh vuc an toan thong tin toi nhieu doi tuong co quan, to chuc de tren co so do dieu chinh cac chu truong, chinh sach duoc kip thoi, co hieu qua.


Dai dien Cuc An toan thong tin cung luu y them: “Ben canh viec dua ra cac chinh sach, quy dinh nham bao dam an toan thong tin, can tang cuong cong tac tuyen truyen, phoi bien toi cac doi tuong trong va ngoai co quan nha nuoc ve noi dung cac van ban quy pham phap luat trong linh vuc nay”.


M.T


Bộ TT&TT sẽ xây dựng Đề án bảo vệ thông tin cá nhân tại Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực an toàn, an ninh mạng trong 6 tháng cuối năm 2019 là xây dựng “Đề án bảo vệ thông tin cá nhân tại Việt Nam và kế hoạch hành động của Bộ TT&TT”.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: