Đà Nẵng: Đặt thùng quỹ nhân đạo tại các bưu cục để mở rộng sự quan tâm của cộng đồng

Việc triển khai đặt thùng quỹ nhân đạo tại hệ thống các bưu cục của Bưu điện Đà Nẵng nhằm tạo cơ hội để đông đảo người dân tham gia đóng góp cho các hoạt động nhân đạo với thông điệp “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”.


Sáng ngày 24/5, Hội Chữ thâp đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bưu điện Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương đặt thùng quỹ nhân đạo tại hệ thống bưu cục của Bưu điện Đà Nẵng.


Theo bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thành phố Đà Nẵng: Việc triển khai đặt thùng quỹ nhân đạo tại hệ thống các bưu cục của Bưu điện Đà Nẵng góp phần tạo thêm nguồn lực cho hoạt động nhân đạo. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, không những hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2019, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” mà còn chính thức ghi dấu mốc quan trọng trong việc Bưu điện Đà Nẵng tiếp tục đồng hành công tác nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố trong thời gian tới.


Đà Nẵng: Đặt thùng quỹ nhân đạo tại các bưu cục để mở rộng sự quan tâm của cộng đồng

Bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng (áo trắng) và bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng cắt băng khai trương Thùng Quỹ Nhân đạo tại hệ thống bưu cục của Bưu điện Đà Nẵng


Bên cạnh việc triển khai các thùng quỹ nhân đạo, Bưu điện thành phố Đà Nẵng còn tổ chức phân phối phong bì có in thông điệp “Tháng nhân đạo”, phát hành rộng rãi trong thành phố. Tại các Bưu điện quận huyện, tổ chức treo băng-rôn, khẩu hiệu về “Tháng Nhân đạo” nhằm kêu gọi sự chia sẻ từ cộng đồng trong sự chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo.


Cũng tại buổi lễ khai trương, Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện thành phố Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc đặt thùng quỹ nhân đạo.


Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác: Hai bên thống nhất đặt 5 thùng quỹ nhân đạo tại 5 bưu cục cấp 1, cấp 2 trong hệ thống các bưu cục trực thuộc Bưu điện thành phố Đà Nẵng; Phối hợp truyền thông các giá trị nhân đạo, chăm sóc sức khỏe của cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa; Triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo; Vận chuyển tiền hàng nhân đạo; Chia sẻ kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT; Hỗ trợ đào tạo về kỹ năng sơ cấp cứu cho người lao động…nhằm hỗ trợ khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội, lan tỏa tinh thần và giá trị nhân đạo.


“Thùng quỹ Nhân đạo đặt tại Bưu điện thành phố Đà Nẵng và các bưu cục quận, huyện sẽ góp phần giúp kết nối những trái tim nhân ái, tạo thêm nguồn lực để cùng chung tay sẻ chia, trao cơ hội, mang lại niềm tin, hạnh phúc và sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương trong thành phố,” bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện Thành phố Đà Nẵng chia sẻ thêm.


Đà Nẵng: Đặt thùng quỹ nhân đạo tại các bưu cục để mở rộng sự quan tâm của cộng đồng

Nhân viên Bưu điện và Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng ủng hộ Thùng Quỹ Nhân đạo tại Lễ khai trương


Được biết, Tháng Nhân đạo 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” bắt đầu từ 1/5 đến 31/5. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng phấn đấu năm 2019 đạt chỉ tiêu trợ giúp từ 2 ngàn đến 2,5 ngàn lượt người có hoàn cảnh khó khăn với hình thức như vận động nguồn lực trợ giúp 1.000 địa chỉ nhân đạo; Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; Triển khai chiến dịch những giọt máu hồng; Trang bị kiến thức sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó thảm họa cho cộng đồng dân cư; Tuyên truyền toàn dân tham gia hiến mô, hiến tạng…Tại buổi lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận trên 2 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân, các tấm lòng hảo tâm ủng hộ.

Da Nang: Dat thung quy nhan dao tai cac buu cuc de mo rong su quan tam cua cong dong


Viec trien khai dat thung quy nhan dao tai he thong cac buu cuc cua Buu dien Da Nang nham tao co hoi de dong dao nguoi dan tham gia dong gop cho cac hoat dong nhan dao voi thong diep “Ket noi, se chia va lan toa”.


Sang ngay 24/5, Hoi Chu thap do thanh pho Da Nang phoi hop voi Buu dien Da Nang to chuc Le khai truong dat thung quy nhan dao tai he thong buu cuc cua Buu dien Da Nang.


Theo ba Le Thi Nhu Hong, Chu tich Hoi chu thap do Thanh pho Da Nang: Viec trien khai dat thung quy nhan dao tai he thong cac buu cuc cua Buu dien Da Nang gop phan tao them nguon luc cho hoat dong nhan dao. Day la hoat dong co y nghia dac biet, khong nhung huong ung “Thang nhan dao” nam 2019, huong ung cuoc van dong “Moi to chuc, moi ca nhan gan voi mot dia chi nhan dao” ma con chinh thuc ghi dau moc quan trong trong viec Buu dien Da Nang tiep tuc dong hanh cong tac nhan dao cua Hoi Chu thap do thanh pho trong thoi gian toi.


Da Nang: Dat thung quy nhan dao tai cac buu cuc de mo rong su quan tam cua cong dong

Ba Nguyen Thi Khanh Nga, Giam doc Buu dien Da Nang (ao trang) va ba Le Thi Nhu Hong, Chu tich Hoi Chu thap do Da Nang cat bang khai truong Thung Quy Nhan dao tai he thong buu cuc cua Buu dien Da Nang


Ben canh viec trien khai cac thung quy nhan dao, Buu dien thanh pho Da Nang con to chuc phan phoi phong bi co in thong diep “Thang nhan dao”, phat hanh rong rai trong thanh pho. Tai cac Buu dien quan huyen, to chuc treo bang-ron, khau hieu ve “Thang Nhan dao” nham keu goi su chia se tu cong dong trong su cham lo, giup do cho nguoi ngheo.


Cung tai buoi le khai truong, Hoi Chu thap do va Buu dien thanh pho Da Nang da ky ket bien ban ghi nho ve viec dat thung quy nhan dao.


Theo Bien ban ghi nho hop tac: Hai ben thong nhat dat 5 thung quy nhan dao tai 5 buu cuc cap 1, cap 2 trong he thong cac buu cuc truc thuoc Buu dien thanh pho Da Nang; Phoi hop truyen thong cac gia tri nhan dao, cham soc suc khoe cua cong dong, phong ngua ung pho tham hoa; Trien khai cac hoat dong xa hoi nhan dao; Van chuyen tien hang nhan dao; Chia se kinh nghiem trien khai ung dung CNTT; Ho tro dao tao ve ky nang so cap cuu cho nguoi lao dong…nham ho tro khai thac toi da the manh cua moi ben, dong thoi gop phan mang lai cac gia tri, loi ich chung cho xa hoi, lan toa tinh than va gia tri nhan dao.


“Thung quy Nhan dao dat tai Buu dien thanh pho Da Nang va cac buu cuc quan, huyen se gop phan giup ket noi nhung trai tim nhan ai, tao them nguon luc de cung chung tay se chia, trao co hoi, mang lai niem tin, hanh phuc va su khoi dau moi tot dep hon cho nhung nguoi co hoan canh kho khan, nhung doi tuong yeu the va de bi ton thuong trong thanh pho,” ba Nguyen Thi Khanh Nga, Giam doc Buu dien Thanh pho Da Nang chia se them.


Da Nang: Dat thung quy nhan dao tai cac buu cuc de mo rong su quan tam cua cong dong

Nhan vien Buu dien va Hoi Chu thap do Da Nang ung ho Thung Quy Nhan dao tai Le khai truong


Duoc biet, Thang Nhan dao 2019 voi chu de “Ket noi, se chia va lan toa” bat dau tu 1/5 den 31/5. Theo do, Hoi Chu thap do Da Nang phan dau nam 2019 dat chi tieu tro giup tu 2 ngan den 2,5 ngan luot nguoi co hoan canh kho khan voi hinh thuc nhu van dong nguon luc tro giup 1.000 dia chi nhan dao; Kham benh, tu van suc khoe, cap thuoc mien phi; Trien khai chien dich nhung giot mau hong; Trang bi kien thuc so cap cuu, phong ngua, ung pho tham hoa cho cong dong dan cu; Tuyen truyen toan dan tham gia hien mo, hien tang…Tai buoi le phat dong, Hoi Chu thap do thanh pho Da Nang da tiep nhan tren 2 ty dong tu cac to chuc, ca nhan, cac tam long hao tam ung ho.


Đà Nẵng: Đặt thùng quỹ nhân đạo tại các bưu cục để mở rộng sự quan tâm của cộng đồng

Việc triển khai đặt thùng quỹ nhân đạo tại hệ thống các bưu cục của Bưu điện Đà Nẵng nhằm tạo cơ hội để đông đảo người dân tham gia đóng góp cho các hoạt động nhân đạo với thông điệp “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: