Gần 800 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tranh tài nghiên cứu khoa học

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 36 của Đại học Bách khoa Hà Nội thu hút sự tham gia của 20 Khoa, Viện; gần 800 sinh viên tranh tài với 317 công trình, trong đó có 179 báo cáo được lựa chọn thuyết trình trước hội đồng.


Gần 800 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tranh tài nghiên cứu khoa học

Sinh viên Viện CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng chuyên môn.


Trong 3 ngày từ 20 - 22/5/2019, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu những kết quả nghiên cứu của sinh viên, đồng thời tạo diễn đàn giao lưu học hỏi giữa sinh viên và cán bộ trẻ từ các đơn vị đào tạo, nghiên cứu trong trường, ươm tạo sự say mê và sáng tạo trong nghiên cứu và chuyên môn cho sinh viên.


Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 36 thu hút sự tham gia của 20 Khoa, Viện; gần 800 sinh viên tranh tài với 317 công trình, trong đó có 179 báo cáo được lựa chọn thuyết trình trước hội đồng, 169 báo cáo trình bày dưới dạng poster tại 21 phân ban chuyên môn.


Trên cơ sở các báo cáo trình bày tại Hội nghị, Hội đồng tại các phân ban đánh giá và đề xuất các đề tài nghiên cứu xuất sắc để Hội đồng cấp Trường xét chọn và trao giải tại Hội nghị tổng kết vào ngày 31/5/2019, cũng như đưa vào đề xuất xét giải cấp Bộ. Các sản phẩm nghiên cứu đặc sắc của sinh viên sẽ được trưng bày tại khu vực Triển lãm Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ Bách khoa 2019 trong hai ngày 30 và 31/5/2019.


Với định hướng “phát triển hài hòa và gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai; gắn kết nghiên cứu với đào tạo, sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy chuyển giao tri thức và thương mại hóa sản phẩm”, cuộc thi năm nay có nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao như: chế tạo mô hình xe tự hành, chế tạo rô bốt thông minh, chế tạo máy sấy quần áo sử dụng bơm nhiệt… Đặc biệt, nhiều nghiên cứu của sinh viên đã có bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài chuyên ngành.


Gần 800 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tranh tài nghiên cứu khoa học
Gần 800 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tranh tài nghiên cứu khoa học

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội được Hội đồng chuyên môn cấp trường đánh giá cao.


Đánh giá về các đề tài nghiên cứu của sinh viên, GS Lê Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Cơ khí động lực cho biết: “Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học ngày càng sôi động, các nghiên cứu đều đặt ra được mục tiêu rõ ràng, có tính định hướng tới sự phát triển của thị trường. Đặc biệt, các em cũng đã chú ý đến xu hướng start-up hiện nay”.


Còn đối với sinh viên, việc tham gia nghiên cứu khoa học mang lại nhiều lợi ích cho chính bản thân các bạn. Sinh viên Nguyễn Tiến Khương, lớp Khoa học máy tính K60, Viện CNTT và Truyền thông chia sẻ: “nghiên cứu khoa học không những giúp sinh viên chủ động hơn trong học tập, hình thành phương pháp và tư duy, cách thức phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề mà còn là môi trường tốt để sinh viên trau dồi các kỹ năng như giao tiếp, cách làm việc nhóm, thuyết trình – thuyết phục, quản lý thời gian, quản lý dự án....”.


Đồng hành với các hoạt động truyền thống, BK-V.IDEAS – Cuộc thi giới thiệu và bình chọn các sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên dưới hình thức video qua mạng xã hội cũng được tổ chức sau thành công của các năm 2016, 2017 và 2018. BK-V.IDEAS chia sẻ thông điệp “sinh viên Bách khoa không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tài năng ở những kỹ năng khác”.

Gan 800 sinh vien Dai hoc Bach khoa Ha Noi tranh tai nghien cuu khoa hoc


Hoi nghi Sinh vien Nghien cuu khoa hoc lan thu 36 cua Dai hoc Bach khoa Ha Noi thu hut su tham gia cua 20 Khoa, Vien; gan 800 sinh vien tranh tai voi 317 cong trinh, trong do co 179 bao cao duoc lua chon thuyet trinh truoc hoi dong.


Gan 800 sinh vien Dai hoc Bach khoa Ha Noi tranh tai nghien cuu khoa hoc

Sinh vien Vien CNTT-TT, Dai hoc Bach khoa Ha Noi bao cao ket qua nghien cuu truoc Hoi dong chuyen mon.


Trong 3 ngay tu 20 - 22/5/2019, Dai hoc Bach khoa Ha Noi to chuc Hoi nghi Sinh vien nghien cuu khoa hoc cap truong. Day la hoat dong duoc to chuc thuong nien nham gioi thieu nhung ket qua nghien cuu cua sinh vien, dong thoi tao dien dan giao luu hoc hoi giua sinh vien va can bo tre tu cac don vi dao tao, nghien cuu trong truong, uom tao su say me va sang tao trong nghien cuu va chuyen mon cho sinh vien.


Hoi nghi Sinh vien nghien cuu khoa hoc lan thu 36 thu hut su tham gia cua 20 Khoa, Vien; gan 800 sinh vien tranh tai voi 317 cong trinh, trong do co 179 bao cao duoc lua chon thuyet trinh truoc hoi dong, 169 bao cao trinh bay duoi dang poster tai 21 phan ban chuyen mon.


Tren co so cac bao cao trinh bay tai Hoi nghi, Hoi dong tai cac phan ban danh gia va de xuat cac de tai nghien cuu xuat sac de Hoi dong cap Truong xet chon va trao giai tai Hoi nghi tong ket vao ngay 31/5/2019, cung nhu dua vao de xuat xet giai cap Bo. Cac san pham nghien cuu dac sac cua sinh vien se duoc trung bay tai khu vuc Trien lam Ngay hoi sang tao khoa hoc tre Bach khoa 2019 trong hai ngay 30 va 31/5/2019.


Voi dinh huong “phat trien hai hoa va gan ket chat che giua nghien cuu co ban, nghien cuu ung dung va nghien cuu trien khai; gan ket nghien cuu voi dao tao, sang tao va khoi nghiep, thuc day chuyen giao tri thuc va thuong mai hoa san pham”, cuoc thi nam nay co nhieu san pham mang tinh ung dung cao nhu: che tao mo hinh xe tu hanh, che tao ro bot thong minh, che tao may say quan ao su dung bom nhiet… Dac biet, nhieu nghien cuu cua sinh vien da co bai bao dang tren cac tap chi nuoc ngoai chuyen nganh.


Gan 800 sinh vien Dai hoc Bach khoa Ha Noi tranh tai nghien cuu khoa hoc
Gan 800 sinh vien Dai hoc Bach khoa Ha Noi tranh tai nghien cuu khoa hoc

Nhieu de tai nghien cuu khoa hoc cua sinh vien Dai hoc Bach khoa Ha Noi duoc Hoi dong chuyen mon cap truong danh gia cao.


Danh gia ve cac de tai nghien cuu cua sinh vien, GS Le Anh Tuan – Vien truong Vien Co khi dong luc cho biet: “Phong trao sinh vien nghien cuu khoa hoc ngay cang soi dong, cac nghien cuu deu dat ra duoc muc tieu ro rang, co tinh dinh huong toi su phat trien cua thi truong. Dac biet, cac em cung da chu y den xu huong start-up hien nay”.


Con doi voi sinh vien, viec tham gia nghien cuu khoa hoc mang lai nhieu loi ich cho chinh ban than cac ban. Sinh vien Nguyen Tien Khuong, lop Khoa hoc may tinh K60, Vien CNTT va Truyen thong chia se: “nghien cuu khoa hoc khong nhung giup sinh vien chu dong hon trong hoc tap, hinh thanh phuong phap va tu duy, cach thuc phat hien van de va giai quyet van de ma con la moi truong tot de sinh vien trau doi cac ky nang nhu giao tiep, cach lam viec nhom, thuyet trinh – thuyet phuc, quan ly thoi gian, quan ly du an....”.


Dong hanh voi cac hoat dong truyen thong, BK-V.IDEAS – Cuoc thi gioi thieu va binh chon cac san pham nghien cuu khoa hoc cua sinh vien duoi hinh thuc video qua mang xa hoi cung duoc to chuc sau thanh cong cua cac nam 2016, 2017 va 2018. BK-V.IDEAS chia se thong diep “sinh vien Bach khoa khong chi gioi chuyen mon ma con tai nang o nhung ky nang khac”.


Gần 800 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tranh tài nghiên cứu khoa học

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 36 của Đại học Bách khoa Hà Nội thu hút sự tham gia của 20 Khoa, Viện; gần 800 sinh viên tranh tài với 317 công trình, trong đó có 179 báo cáo được lựa chọn thuyết trình trước hội đồng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: