Kaspersky Lab: Kỹ thuật tấn công DDoS của hacker đã cải thiện đáng kể

Theo Kaspersky Lab, số liệu từ báo cáo của hãng về tấn công từ chối dịch vụ phân tán – DDoS trong quý I/2019 chỉ ra rằng, cùng với việc khải thiện đáng kể kỹ thuật tấn công DDoS, hacker cũng tập trung kéo dài thời gian cho mỗi cuộc tấn công hơn.


Việt Nam xếp thứ 8/10 quốc gia bị tấn công DDoS nhiều nhất quý 1/2019| Số cuộc tấn công DDoS tăng mạnh sau thời gian “trầm lắng” | 3 tháng đầu năm nay, số vụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDoS tăng 84%

Kaspersky Lab cho biết, trong quý 1 năm 2019, số vụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) đã tăng 84% so với quý 4 năm ngoái (Ảnh minh họa: Internet)


Theo Kaspersky Lab, năm ngoái, số vụ tấn công DDoS liên tục giảm, và các chuyên gia của hãng cho rằng tội phạm mạng thay vì kiếm lợi từ các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) đã chuyển sự chú ý sang những loại tấn công khác như khai thác tiền điện tử.


Tuy nhiên, trong thông tin phát ra hôm nay, ngày 22/5/2019, đại diện truyền thông tại Việt Nam của công ty an ninh mạng toàn cầu này cho biết, trong quý 1 năm 2019, số vụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) bị phát hiện bởi công cụ Kaspersky DDoS Protection đã tăng 84% so với quý 4 năm ngoái, nghĩa là hacker vẫn đang đặt nhiều chú ý vào những cuộc tấn công này. “Đặc biệt khi thị trường cho thuê DDoS (DDoS-for-Hire websites) vừa xuất hiện, số lượng các cuộc tấn công DDoS cũng đã tăng theo cấp số nhân”, chuyên gia Kaspersky Lab cho hay.


Việt Nam xếp thứ 8/10 quốc gia bị tấn công DDoS nhiều nhất quý 1/2019| Số cuộc tấn công DDoS tăng mạnh sau thời gian “trầm lắng” | 3 tháng đầu năm nay, số vụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDoS tăng 84%

Phân bố tấn công DDoS theo quốc gia trong quý 4/2018 và quý 1/2019 (Nguồn ảnh: Kaspersky Lab)


Đáng chú ý, số liệu từ báo cáo “Kaspersky Lab’s DDoS Q1/2019” cho thấy kỹ thuật tấn công DDoS đã cải thiện đáng kể, đồng thời hacker cũng tập trung kéo dài thời gian cho mỗi cuộc tấn công hơn. Cụ thể, có các cuộc tấn công DDoS kéo dài hơn một giờ. Những cuộc tấn công này tăng gấp đôi về số lượng, và thời lượng trung bình cũng tăng 487%. Các chuyên gia Kaspersky Lab nhận định các tin tặc đang phát triển kỹ thuật tấn công và hiện có thể thực hiện các cuộc tấn công dài hơn với cơ chế phức tạp hơn.


Ông Alexey Kiselev - Giám đốc phát triển kinh doanh của nhóm Bảo vệ DDoS Kaspersky cho biết: “Tình hình tấn công DDoS đang thay đổi. Các tấn công DDoS mới dường như đang thay thế cho những dịch vụ đã bị đóng cửa bởi cơ quan luật pháp. Khi tổ chức còn đang thực hiện các biện pháp đối phó cơ bản, hacker đã chuyển hướng tập trung vào những cuộc tấn công có thời gian kéo dài hơn. Chưa thể khẳng định số lượng cuộc tấn công DDoS sẽ tiếp tục tăng, nhưng có khả năng chúng sẽ ngày càng phức tạp. Chúng tôi khuyên các tổ chức nên đề ra những kế hoạch hiệu quả để chống lại tấn công DDoS tinh vi có thể xảy ra”.


Để bảo vệ doanh nghiệp, tổ chức mình khỏi các cuộc tấn công DDoS, các chuyên gia Kaspersky Lab khuyến nghị các doanh nghiệp, tổ chức cần đảm bảo rằng tài nguyên web và công nghệ thông tin trong đơn vị mình có khả năng ứng phó tốt khi lưu lượng truy cập tăng cao; đồng thời sử dụng các giải pháp chuyên nghiệp của các hãng bảo mật uy tín để bảo vệ tổ chức, doanh nghiệp chống lại các cuộc tấn công.


Sau hơn 20 năm phát triển, đến nay công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky Lab đã cung cấp một danh mục giải pháp bảo mật toàn diện của các cơ quan, tổ chức, bao gồm các giải pháp bảo vệ thiết bị đầu cuối cùng những giải pháp, dịch vụ bảo mật chuyên biệt để chống lại các mối đe doạ số tinh vi và không ngừng phát triển. Công nghệ của Kaspersky Lab đang bảo vệ hơn 400 triệu người dùng và giúp 270.000 khách hàng doanh nghiệp bảo vệ tài sản thông tin.

Kaspersky Lab: Ky thuat tan cong DDoS cua hacker da cai thien dang ke


Theo Kaspersky Lab, so lieu tu bao cao cua hang ve tan cong tu choi dich vu phan tan – DDoS trong quy I/2019 chi ra rang, cung voi viec khai thien dang ke ky thuat tan cong DDoS, hacker cung tap trung keo dai thoi gian cho moi cuoc tan cong hon.


Viet Nam xep thu 8/10 quoc gia bi tan cong DDoS nhieu nhat quy 1/2019| So cuoc tan cong DDoS tang manh sau thoi gian “tram lang” | 3 thang dau nam nay, so vu tan cong tu choi dich vu phan tan DDoS tang 84%

Kaspersky Lab cho biet, trong quy 1 nam 2019, so vu tan cong tu choi dich vu phan tan (DDoS) da tang 84% so voi quy 4 nam ngoai (Anh minh hoa: Internet)


Theo Kaspersky Lab, nam ngoai, so vu tan cong DDoS lien tuc giam, va cac chuyen gia cua hang cho rang toi pham mang thay vi kiem loi tu cac cuoc tan cong tu choi dich vu phan tan (DDoS) da chuyen su chu y sang nhung loai tan cong khac nhu khai thac tien dien tu.


Tuy nhien, trong thong tin phat ra hom nay, ngay 22/5/2019, dai dien truyen thong tai Viet Nam cua cong ty an ninh mang toan cau nay cho biet, trong quy 1 nam 2019, so vu tan cong tu choi dich vu phan tan (DDoS) bi phat hien boi cong cu Kaspersky DDoS Protection da tang 84% so voi quy 4 nam ngoai, nghia la hacker van dang dat nhieu chu y vao nhung cuoc tan cong nay. “Dac biet khi thi truong cho thue DDoS (DDoS-for-Hire websites) vua xuat hien, so luong cac cuoc tan cong DDoS cung da tang theo cap so nhan”, chuyen gia Kaspersky Lab cho hay.


Viet Nam xep thu 8/10 quoc gia bi tan cong DDoS nhieu nhat quy 1/2019| So cuoc tan cong DDoS tang manh sau thoi gian “tram lang” | 3 thang dau nam nay, so vu tan cong tu choi dich vu phan tan DDoS tang 84%

Phan bo tan cong DDoS theo quoc gia trong quy 4/2018 va quy 1/2019 (Nguon anh: Kaspersky Lab)


Dang chu y, so lieu tu bao cao “Kaspersky Lab’s DDoS Q1/2019” cho thay ky thuat tan cong DDoS da cai thien dang ke, dong thoi hacker cung tap trung keo dai thoi gian cho moi cuoc tan cong hon. Cu the, co cac cuoc tan cong DDoS keo dai hon mot gio. Nhung cuoc tan cong nay tang gap doi ve so luong, va thoi luong trung binh cung tang 487%. Cac chuyen gia Kaspersky Lab nhan dinh cac tin tac dang phat trien ky thuat tan cong va hien co the thuc hien cac cuoc tan cong dai hon voi co che phuc tap hon.


Ong Alexey Kiselev - Giam doc phat trien kinh doanh cua nhom Bao ve DDoS Kaspersky cho biet: “Tinh hinh tan cong DDoS dang thay doi. Cac tan cong DDoS moi duong nhu dang thay the cho nhung dich vu da bi dong cua boi co quan luat phap. Khi to chuc con dang thuc hien cac bien phap doi pho co ban, hacker da chuyen huong tap trung vao nhung cuoc tan cong co thoi gian keo dai hon. Chua the khang dinh so luong cuoc tan cong DDoS se tiep tuc tang, nhung co kha nang chung se ngay cang phuc tap. Chung toi khuyen cac to chuc nen de ra nhung ke hoach hieu qua de chong lai tan cong DDoS tinh vi co the xay ra”.


De bao ve doanh nghiep, to chuc minh khoi cac cuoc tan cong DDoS, cac chuyen gia Kaspersky Lab khuyen nghi cac doanh nghiep, to chuc can dam bao rang tai nguyen web va cong nghe thong tin trong don vi minh co kha nang ung pho tot khi luu luong truy cap tang cao; dong thoi su dung cac giai phap chuyen nghiep cua cac hang bao mat uy tin de bao ve to chuc, doanh nghiep chong lai cac cuoc tan cong.


Sau hon 20 nam phat trien, den nay cong ty an ninh mang toan cau Kaspersky Lab da cung cap mot danh muc giai phap bao mat toan dien cua cac co quan, to chuc, bao gom cac giai phap bao ve thiet bi dau cuoi cung nhung giai phap, dich vu bao mat chuyen biet de chong lai cac moi de doa so tinh vi va khong ngung phat trien. Cong nghe cua Kaspersky Lab dang bao ve hon 400 trieu nguoi dung va giup 270.000 khach hang doanh nghiep bao ve tai san thong tin.


Kaspersky Lab: Kỹ thuật tấn công DDoS của hacker đã cải thiện đáng kể

Theo Kaspersky Lab, số liệu từ báo cáo của hãng về tấn công từ chối dịch vụ phân tán – DDoS trong quý I/2019 chỉ ra rằng, cùng với việc khải thiện đáng kể kỹ thuật tấn công DDoS, hacker cũng tập trung kéo dài thời gian cho mỗi cuộc tấn công hơn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: