Nhiều smartphone ở Việt Nam nhiễm mã độc và bị "trưng dụng" tấn công DDoS các nước khác vào ban đêm

Lý giải cho tình trạng thiết bị di động bị tấn công DDoS nhiều với thời lượng các cuộc tấn công kéo dài, chuyên gia NexusGuard cho rằng đó là do tỷ lệ nhiễm mã độc trên thiết bị di động cao và thói quen không tắt smartphone kể cả khi ngủ của người dùng.


Vì sao thiết bị di động bị tấn công DDoS nhiều với thời lượng kéo dài?| 60% các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDoS đến từ thiết bị di động | Thói quen không tắt smartphone làm gia tăng mạnh nguy cơ, thời lượng tấn công DDoS

Theo nghiên cứu của NexusGuard về các nguồn tấn công DDoS trong quý I/2019, nếu như trước năm 2017 có tới hơn 90% các cuộc tấn công DDoS đến từ máy tính thì hiện hơn 60% cuộc tấn công đến từ thiết bị di động. (Ảnh minh họa: theverge.com)


Theo đánh giá của các chuyên gia, trên phạm vi toàn cầu, những năm gần đây, tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) và các mạng máy tính ma (Botnet) đang có xu hướng tăng nhanh trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Các cuộc tấn công mạng, trong đó có tấn công DDoS không chỉ gây thiệt hại cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà còn có thể ảnh hưởng tới kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của các nước và lợi ích của từng người dân.


Trong thông tin chia sẻ với các cơ quan, doanh nghiệp góp mặt tại hội thảo “Bảo vệ mạng và dữ liệu khỏi các cuộc tấn công DDoS nhằm vào các tổ chức, doanh nghiệp” được Cục An toàn thông tin, BanTinCongNghe phối hợp với NexusGuard Limited tổ chức ngày 3/5 tại Hà Nội, ông Dony Chong - Giám đốc Sản phẩm và Tiếp thị của NexusGuard, ông Dony Chong cũng cho biết, trong khoảng 1 thập niên vừa qua, tấn công DDoS đã có sự gia tăng mạnh cả về quy mô, tần suất, thời lượng tấn công cũng như mức độ phức tạp, tinh vi của các loại hình, kỹ thuật tấn công.


Trong đó, riêng về thời lượng tấn công, nếu như thời điểm năm 2008, các cuộc tấn công DDoS có thời lượng tương đối ngắn, để hiệu quả thì chỉ khoảng 6 - 8 giờ. Nhưng đến nay, thời lượng tấn công đã dài hơn rất nhiều, có thể kéo dài tới 19 ngày, chiếm tới 2/3 thời gian của 1 tháng, theo số liệu thống kê năm 2018 của NexusGuard.


Trong Báo cáo Nguy cơ tấn công DDoS quý IV/2018 mới công bố, NexusGuard thông tin: trong 3 tháng cuối năm ngoái, trên phạm vi toàn cầu, các cuộc tấn công kéo dài dưới 90 phút chiếm tới gần 43% tổng số các cuộc tấn công DDoS ; tỷ lệ các cuộc tấn công có thời lượng lâu hơn 90 phút chiếm trên 57%. Trong đó, số cuộc tấn công có thời lượng từ 720 phút đến dưới 1.200 phút chiếm khoảng 19%; và số cuộc tấn công dài hơn 1.200 phút chiếm hơn 15%.


Cũng theo báo cáo của NexusGuard, thời gian tấn công trung bình trong quý IV năm ngoái là 452,89 phút, cuộc tấn công dài nhất là 18 ngày, 21 giờ và 59 phút. Thời gian tấn công trung bình và lâu nhất trong quý IV/2019 tăng 145,82% so với quý III/2018 và tăng 175,61% so với cùng kỳ năm 2017.


Đặc biệt, đại diện hãng bảo mật chuyên cung cấp dịch vụ giảm nhẹ tấn công DDoS này cũng dẫn ra một trường hợp điển hình, bị tấn công nặng nề nhất trong quý cuối cùng của năm 2018 là một trong số những khách hàng của NexusGuard đã bị tấn công 29/31 ngày của tháng 12/2018. Máy chủ của đơn vị này đã bị tấn công 13 cuộc một ngày, với mỗi cuộc kéo dài xấp xỉ 29 phút và kiên trì trong suốt gần 1.494 phút. “Theo ghi nhận của chúng tôi, cuộc tấn công này nhằm làm cho mạng lưới của đơn vị đó bị tắc nghẽn trong suốt tháng 12 - mùa cao điểm cho mua sắm và giải trí”, chuyên gia NexusGuard cho hay.


Chuyên gia NexusGuard cũng nhấn mạnh, việc thời lượng tấn công DDoS hiện nay đã dài hơn rất nhiều so với giai đoạn trước, cũng cho thấy rằng mức độ ảnh hưởng, tác động của loại hình tấn công này đối với các doanh nghiệp, tổ chức và người dùng đã lớn hơn rất nhiều, đòi hỏi các đơn vị phải sử dụng nguồn lực tài chính, kỹ thuật, nhân lực rất lớn để có thể chống đỡ được.


Lý giải cho sự gia tăng nguy cơ cũng tần suất và thời lượng của các cuộc tấn công DDoS hiện nay, chuyên gia NexusGuard cho rằng, so với giai đoạn trước, thiết bị di động hiện đã rất phổ biến và tình trạng lây nhiễm mã độc trên các thiết bị di động xảy ra rất nhiều.


Cụ thể, nghiên cứu của NexusGuard về các nguồn tấn công DDoS trong quý I/2019 cho thấy, nếu như trước năm 2017 có tới hơn 90% các cuộc tấn công DDoS đến từ máy tính thì hiện hơn 60% cuộc tấn công đến từ thiết bị di động.


“Sở dĩ thiết bị di động bị tấn công mạng nhiều là do hiện nay chúng ta gần như không tắt điện thoại di động, trong khi với máy tính thông thường người dùng bật lên vào đầu ngày và tắt đi vào cuối ngày. Vì thế, ngày nay nguy cơ, tần suất cũng như thời lượng các cuộc tấn công DDoS tăng lên nhiều”, chuyên gia NexusGuard phân tích.


Theo số liệu của Nexusguard, trong quý I/2019, Việt Nam đứng thứ tư thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á về nguồn tấn công DDoS. Cùng với đó, cũng giống như các quốc gia khác, trong 3 tháng đầu năm nay, đã có rất nhiều cuộc tấn công DDoS nhắm tới các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Nhieu smartphone o Viet Nam nhiem ma doc va bi "trung dung" tan cong DDoS cac nuoc khac vao ban dem


Ly giai cho tinh trang thiet bi di dong bi tan cong DDoS nhieu voi thoi luong cac cuoc tan cong keo dai, chuyen gia NexusGuard cho rang do la do ty le nhiem ma doc tren thiet bi di dong cao va thoi quen khong tat smartphone ke ca khi ngu cua nguoi dung.


Vi sao thiet bi di dong bi tan cong DDoS nhieu voi thoi luong keo dai?| 60% cac cuoc tan cong tu choi dich vu phan tan DDoS den tu thiet bi di dong | Thoi quen khong tat smartphone lam gia tang manh nguy co, thoi luong tan cong DDoS

Theo nghien cuu cua NexusGuard ve cac nguon tan cong DDoS trong quy I/2019, neu nhu truoc nam 2017 co toi hon 90% cac cuoc tan cong DDoS den tu may tinh thi hien hon 60% cuoc tan cong den tu thiet bi di dong. (Anh minh hoa: theverge.com)


Theo danh gia cua cac chuyen gia, tren pham vi toan cau, nhung nam gan day, tan cong tu choi dich vu phan tan (DDoS) va cac mang may tinh ma (Botnet) dang co xu huong tang nhanh tren the gioi cung nhu tai Viet Nam. Cac cuoc tan cong mang, trong do co tan cong DDoS khong chi gay thiet hai cho cac co quan, to chuc, doanh nghiep ma con co the anh huong toi kinh te, chinh tri, quoc phong, an ninh cua cac nuoc va loi ich cua tung nguoi dan.


Trong thong tin chia se voi cac co quan, doanh nghiep gop mat tai hoi thao “Bao ve mang va du lieu khoi cac cuoc tan cong DDoS nham vao cac to chuc, doanh nghiep” duoc Cuc An toan thong tin, BanTinCongNghe phoi hop voi NexusGuard Limited to chuc ngay 3/5 tai Ha Noi, ong Dony Chong - Giam doc San pham va Tiep thi cua NexusGuard, ong Dony Chong cung cho biet, trong khoang 1 thap nien vua qua, tan cong DDoS da co su gia tang manh ca ve quy mo, tan suat, thoi luong tan cong cung nhu muc do phuc tap, tinh vi cua cac loai hinh, ky thuat tan cong.


Trong do, rieng ve thoi luong tan cong, neu nhu thoi diem nam 2008, cac cuoc tan cong DDoS co thoi luong tuong doi ngan, de hieu qua thi chi khoang 6 - 8 gio. Nhung den nay, thoi luong tan cong da dai hon rat nhieu, co the keo dai toi 19 ngay, chiem toi 2/3 thoi gian cua 1 thang, theo so lieu thong ke nam 2018 cua NexusGuard.


Trong Bao cao Nguy co tan cong DDoS quy IV/2018 moi cong bo, NexusGuard thong tin: trong 3 thang cuoi nam ngoai, tren pham vi toan cau, cac cuoc tan cong keo dai duoi 90 phut chiem toi gan 43% tong so cac cuoc tan cong DDoS ; ty le cac cuoc tan cong co thoi luong lau hon 90 phut chiem tren 57%. Trong do, so cuoc tan cong co thoi luong tu 720 phut den duoi 1.200 phut chiem khoang 19%; va so cuoc tan cong dai hon 1.200 phut chiem hon 15%.


Cung theo bao cao cua NexusGuard, thoi gian tan cong trung binh trong quy IV nam ngoai la 452,89 phut, cuoc tan cong dai nhat la 18 ngay, 21 gio va 59 phut. Thoi gian tan cong trung binh va lau nhat trong quy IV/2019 tang 145,82% so voi quy III/2018 va tang 175,61% so voi cung ky nam 2017.


Dac biet, dai dien hang bao mat chuyen cung cap dich vu giam nhe tan cong DDoS nay cung dan ra mot truong hop dien hinh, bi tan cong nang ne nhat trong quy cuoi cung cua nam 2018 la mot trong so nhung khach hang cua NexusGuard da bi tan cong 29/31 ngay cua thang 12/2018. May chu cua don vi nay da bi tan cong 13 cuoc mot ngay, voi moi cuoc keo dai xap xi 29 phut va kien tri trong suot gan 1.494 phut. “Theo ghi nhan cua chung toi, cuoc tan cong nay nham lam cho mang luoi cua don vi do bi tac nghen trong suot thang 12 - mua cao diem cho mua sam va giai tri”, chuyen gia NexusGuard cho hay.


Chuyen gia NexusGuard cung nhan manh, viec thoi luong tan cong DDoS hien nay da dai hon rat nhieu so voi giai doan truoc, cung cho thay rang muc do anh huong, tac dong cua loai hinh tan cong nay doi voi cac doanh nghiep, to chuc va nguoi dung da lon hon rat nhieu, doi hoi cac don vi phai su dung nguon luc tai chinh, ky thuat, nhan luc rat lon de co the chong do duoc.


Ly giai cho su gia tang nguy co cung tan suat va thoi luong cua cac cuoc tan cong DDoS hien nay, chuyen gia NexusGuard cho rang, so voi giai doan truoc, thiet bi di dong hien da rat pho bien va tinh trang lay nhiem ma doc tren cac thiet bi di dong xay ra rat nhieu.


Cu the, nghien cuu cua NexusGuard ve cac nguon tan cong DDoS trong quy I/2019 cho thay, neu nhu truoc nam 2017 co toi hon 90% cac cuoc tan cong DDoS den tu may tinh thi hien hon 60% cuoc tan cong den tu thiet bi di dong.


“So di thiet bi di dong bi tan cong mang nhieu la do hien nay chung ta gan nhu khong tat dien thoai di dong, trong khi voi may tinh thong thuong nguoi dung bat len vao dau ngay va tat di vao cuoi ngay. Vi the, ngay nay nguy co, tan suat cung nhu thoi luong cac cuoc tan cong DDoS tang len nhieu”, chuyen gia NexusGuard phan tich.


Theo so lieu cua Nexusguard, trong quy I/2019, Viet Nam dung thu tu the gioi va dung dau khu vuc Dong Nam A ve nguon tan cong DDoS. Cung voi do, cung giong nhu cac quoc gia khac, trong 3 thang dau nam nay, da co rat nhieu cuoc tan cong DDoS nham toi cac nha cung cap dich vu tai Viet Nam.


Nhiều smartphone ở Việt Nam nhiễm mã độc và bị "trưng dụng" tấn công DDoS các nước khác vào ban đêm

Lý giải cho tình trạng thiết bị di động bị tấn công DDoS nhiều với thời lượng các cuộc tấn công kéo dài, chuyên gia NexusGuard cho rằng đó là do tỷ lệ nhiễm mã độc trên thiết bị di động cao và thói quen không tắt smartphone kể cả khi ngủ của người dùng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: