Fan Apple đừng lầm tưởng hệ điều hành iOS được bảo vệ an toàn

Theo NexusGuard, người dùng iOS đừng tưởng dữ liệu lưu trong máy là được bảo mật an toàn. Thực tế có nhiều phát hiện các sản phẩm dùng hệ điều hành iOS của Apple là đích ngắm của các cuộc tấn công DDoS.


Fan Apple đừng lầm tưởng hệ điều hành iOS được bảo vệ an toàn

NexusGuard công bố nguồn tấn công từ chối dịch vụ DDoS quý I/2019.


Tại Hội thảo “Bảo vệ mạng và dữ liệu khỏi các cuộc tấn công DdoS nhằm vào các tổ chức, doanh nghiệp” tổ chức sáng ngày 3/5/2019, ông Donny Chong, Giám đốc sản phẩm và tiếp thị của Nexusguard cho biết một thông tin khá bất ngờ cho những người đang dùng thiết bị của Apple như iPhone, iPad, iPod.


Lâu nay người dùng vẫn tin rằng những dòng sản phẩm của Apple dùng hệ điều hành iOS có tính năng bảo mật tốt hơn, an toàn hơn cho người dùng so với các sản phẩm dùng hệ điều hành khác.


Tuy nhiên ông Donny Chong nói: “Người dùng iOS đừng tưởng là dữ liệu của mình lưu trong máy là được bảo mật an toàn. Thực tế có nhiều phát hiện các sản phẩm iOS đã là đích ngắm của các cuộc tấn công DDoS”.


Theo báo cáo quý I/2019 của NexusGuard, nguồn tấn công DDoS (tấn công từ chối dịch vụ) vào các thiết bị di động cao nhất là vào các thiết bị Android như Samsung, Huawei chiếm tới 39%; các thiết bị dùng iOS như iPhone, iPad, iPod đứng thứ nhì 21,34%, các thiết bị di động khác như BlackBerry chiếm 0,002%.


“Dữ liệu cá nhân của người dùng như email, hình ảnh là miếng mối ngon của các tội phạm mạng. Người dùng di động đừng nghĩ dùng điện thoại của Apple là được an toàn”, ông Donny Chong nhấn mạnh.


Báo cáo Nguy cơ tấn công DDoS quý IV/2018 của Nexusguard cũng chỉ ra rằng, trong 3 tháng cuối năm ngoái, các cuộc tấn công kéo dài dưới 90 phút chiếm tới 42,80% trong tổng số, trong khi tấn công lâu hơn chiếm 57,20%. Trong đó cuộc tấn công hơn 1.200 phút chiếm 15,58%. Thời gian tấn công trung bình trong quý cuối cùng của năm 2018 là 452,89 phút, cuộc tấn công dài nhất là 18 ngày, 21 giờ và 59 phút. Thời gian tấn công trung bình và lâu nhất trong quý tăng 145,82% so với quý III/2018 và tăng 175,61% so với cùng kỳ năm 2017.


“Các cuộc tấn công trong quý IV/2018 thường xảy ra vào giờ cao điểm. Trường hợp tồi tệ nhất, máy chủ bị tấn công 13 cuộc một ngày, mỗi cuộc 28,95 phút và kiên trì trong suốt 1493,93 phút. Loại tấn công kiểu này rõ ràng có ý định gây ra việc ngưng cung cấp dịch vụ trong thời gian cao điểm”, báo cáo “Nguy cơ tấn công DDoS quý IV/2018” của Nexusguard thông tin.


Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô, thời lượng và tần suất tấn công, vị Giám đốc Sản phẩm và tiếp thị của Nexusguard cũng chỉ rõ, sau 10 năm, tấn công DDoS cũng đã có sự thay đổi mạnh mẽ về phương thức, mức độ phức tạp của các cuộc tấn công không ngừng tăng, với số lượng vector tấn công (có thể hiểu là các con đường tấn công vào 1 đối tượng – PV) cũng có sự thay đổi đáng kể.


“Thời kỳ đầu, các cuộc tấn công DDoS có thể chỉ 1 vector cũng đã hiệu quả. Còn hiện nay, khi máy tính thông minh hơn,vấn đề đảm bảo an ninh tốt hơn, thì 1 – 2 vector là không đủ; số lượng vector tấn công thậm chí tăng lên tới con số 10 trong 1 cuộc tấn công DDoS. Điều đó cũng có nghĩa là tin tặc không chỉ nhắm vào các hệ thống bằng một loại vũ khí mà có thể sử dụng cùng lúc tới 10 vũ khí để nhắm tới lớp ứng dụng, lớp DNS… ; sử dụng cộng gộp nhiều loại hình tấn công. Mục tiêu hướng tới của tất cả các vector trong 1 cuộc tấn công DDoS là hạ gục khách hàng với lượng vũ khí lớn”, ông Donny Chong phân tích.

Fan Apple dung lam tuong he dieu hanh iOS duoc bao ve an toan


Theo NexusGuard, nguoi dung iOS dung tuong du lieu luu trong may la duoc bao mat an toan. Thuc te co nhieu phat hien cac san pham dung he dieu hanh iOS cua Apple la dich ngam cua cac cuoc tan cong DDoS.


Fan Apple dung lam tuong he dieu hanh iOS duoc bao ve an toan

NexusGuard cong bo nguon tan cong tu choi dich vu DDoS quy I/2019.


Tai Hoi thao “Bao ve mang va du lieu khoi cac cuoc tan cong DdoS nham vao cac to chuc, doanh nghiep” to chuc sang ngay 3/5/2019, ong Donny Chong, Giam doc san pham va tiep thi cua Nexusguard cho biet mot thong tin kha bat ngo cho nhung nguoi dang dung thiet bi cua Apple nhu iPhone, iPad, iPod.


Lau nay nguoi dung van tin rang nhung dong san pham cua Apple dung he dieu hanh iOS co tinh nang bao mat tot hon, an toan hon cho nguoi dung so voi cac san pham dung he dieu hanh khac.


Tuy nhien ong Donny Chong noi: “Nguoi dung iOS dung tuong la du lieu cua minh luu trong may la duoc bao mat an toan. Thuc te co nhieu phat hien cac san pham iOS da la dich ngam cua cac cuoc tan cong DDoS”.


Theo bao cao quy I/2019 cua NexusGuard, nguon tan cong DDoS (tan cong tu choi dich vu) vao cac thiet bi di dong cao nhat la vao cac thiet bi Android nhu Samsung, Huawei chiem toi 39%; cac thiet bi dung iOS nhu iPhone, iPad, iPod dung thu nhi 21,34%, cac thiet bi di dong khac nhu BlackBerry chiem 0,002%.


“Du lieu ca nhan cua nguoi dung nhu email, hinh anh la mieng moi ngon cua cac toi pham mang. Nguoi dung di dong dung nghi dung dien thoai cua Apple la duoc an toan”, ong Donny Chong nhan manh.


Bao cao Nguy co tan cong DDoS quy IV/2018 cua Nexusguard cung chi ra rang, trong 3 thang cuoi nam ngoai, cac cuoc tan cong keo dai duoi 90 phut chiem toi 42,80% trong tong so, trong khi tan cong lau hon chiem 57,20%. Trong do cuoc tan cong hon 1.200 phut chiem 15,58%. Thoi gian tan cong trung binh trong quy cuoi cung cua nam 2018 la 452,89 phut, cuoc tan cong dai nhat la 18 ngay, 21 gio va 59 phut. Thoi gian tan cong trung binh va lau nhat trong quy tang 145,82% so voi quy III/2018 va tang 175,61% so voi cung ky nam 2017.


“Cac cuoc tan cong trong quy IV/2018 thuong xay ra vao gio cao diem. Truong hop toi te nhat, may chu bi tan cong 13 cuoc mot ngay, moi cuoc 28,95 phut va kien tri trong suot 1493,93 phut. Loai tan cong kieu nay ro rang co y dinh gay ra viec ngung cung cap dich vu trong thoi gian cao diem”, bao cao “Nguy co tan cong DDoS quy IV/2018” cua Nexusguard thong tin.


Cung voi su gia tang manh me ve quy mo, thoi luong va tan suat tan cong, vi Giam doc San pham va tiep thi cua Nexusguard cung chi ro, sau 10 nam, tan cong DDoS cung da co su thay doi manh me ve phuong thuc, muc do phuc tap cua cac cuoc tan cong khong ngung tang, voi so luong vector tan cong (co the hieu la cac con duong tan cong vao 1 doi tuong – PV) cung co su thay doi dang ke.


“Thoi ky dau, cac cuoc tan cong DDoS co the chi 1 vector cung da hieu qua. Con hien nay, khi may tinh thong minh hon,van de dam bao an ninh tot hon, thi 1 – 2 vector la khong du; so luong vector tan cong tham chi tang len toi con so 10 trong 1 cuoc tan cong DDoS. Dieu do cung co nghia la tin tac khong chi nham vao cac he thong bang mot loai vu khi ma co the su dung cung luc toi 10 vu khi de nham toi lop ung dung, lop DNS… ; su dung cong gop nhieu loai hinh tan cong. Muc tieu huong toi cua tat ca cac vector trong 1 cuoc tan cong DDoS la ha guc khach hang voi luong vu khi lon”, ong Donny Chong phan tich.


Fan Apple đừng lầm tưởng hệ điều hành iOS được bảo vệ an toàn

Theo NexusGuard, người dùng iOS đừng tưởng dữ liệu lưu trong máy là được bảo mật an toàn. Thực tế có nhiều phát hiện các sản phẩm dùng hệ điều hành iOS của Apple là đích ngắm của các cuộc tấn công DDoS.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: