Windows XP có thể tiếp tục cập nhật nhờ bẻ khóa

Chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong hệ thống registry, các bản Windows XP hiện tại sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật trong khoảng 5 năm nữa.


Hẳn chúng ta đều biết việc Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ các bản cập nhật cho nền tảng hệ điều hành (HĐH) Windows XP từ sau ngày 8/4/2014 buộc người dùng phải chuyển sang một nền tảng khác để đảm bảo an toàn trước các nguy cơ tấn công từ Internet. Song vẫn có ít nhiều lý do để người dùng tiếp tục sử dụng HĐH vốn đã hơn 13 năm tuổi này.


Nếu bạn là một trong những người lựa chọn cách tiếp tục “cố thủ” với Windows XP vì lý do này hay khác, cách bẻ khóa registry mà Wayne Williams một chuyên gia kỳ cựu về máy tính, công nghệ của tờ betanews đã thực hiện thành công để tiếp tục cập nhật Windows XP cho đến năm 2019 có thể là một thủ thuật hấp dẫn. Theo mô tả của Wayne Williams, để làm được điều này trước hết người dùng cần tạo một file text với phần mở rộng *.reg. Sau đó, copy toàn bộ đoạn text bên dưới vào nội dung tập tin *.reg vừa tạo. Sau đó lưu lại và đặt ở bất kỳ đâu trên máy tính sao cho dễ tìm và sử dụng.


Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady]
"Installed"=dword:00000001

Một khi đã hoàn tất các bước trên, người dùng chỉ nhấn đúp chuột trái vào tập tin *.reg vừa tạo để cập nhật các thay đổi cho registry của Windows là xong. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mẹo này chỉ có hiệu lực với người dùng Windows XP phiên bản 32-bit.


Về cơ bản, Wayne Williams giải thích rằng việc thay đổi registry này có tác dụng đánh lừa hệ thống cập nhật của Microsoft. Vì một khi khóa này được chỉnh sửa, các hệ thống Windows XP 32-bit thông thường sẽ được hệ thống cập nhật ngầm hiểu rằng đây là phiên bản Windows Embedded và Windows POSReady 2009 vốn dành cho các máy POS và có deadline cập nhật từ hãng đến ngày 09/04/2019. Dù vậy, Wayne Williams cho hay đây thực tế chỉ là một thủ thuật và khó có thể xác định trong tương lai khi nào Microsoft sẽ ngăn chặn việc cập nhật HĐH theo cách này.


Windows XP có thể tiếp tục cập nhật nhờ bẻ khóa
Thử nghiệm cho thấy Windows XP có thể nhận các bản cập nhật từ Microsoft trong đó có cả những bản Update dành cho Windows Server 2003. Ảnh: ZDnet.


Cũng theo cập nhật mới nhất từ trang ZDnet, gần đây Microsoft đã phát hiện “chiêu” thay đổi registry để Windows XP có thể tiếp tục nhận các bản cập nhật từ hãng. Thực tế là không phải hầu hết các bản cập nhật người dùng nhận được đều hoạt động theo đúng ý đồ của nó. Trong số các bản cập nhật mà máy tính Windows XP nhận được hiện tại còn có cả các bản cập nhật của Windows Server 2003 vốn là HĐH sử dụng cùng nhân kernel và nhiều thành phần tựa như Windows XP.

Windows XP co the tiep tuc cap nhat nho be khoa


Chi voi mot vai thay doi nho trong he thong registry, cac ban Windows XP hien tai se tiep tuc nhan duoc cac ban cap nhat trong khoang 5 nam nua.


Han chúng ta deu biet viec Microsoft chính thuc ngung ho tro các ban cap nhat cho nen tang he dieu hành (HDH) Windows XP tu sau ngày 8/4/2014 buoc nguoi dùng phai chuyen sang mot nen tang khác de dam bao an toàn truoc các nguy co tan công tu Internet. Song van có ít nhieu lý do de nguoi dùng tiep tuc su dung HDH von dã hon 13 nam tuoi này.


Neu ban là mot trong nhung nguoi lua chon cách tiep tuc “co thu” voi Windows XP vì lý do này hay khác, cách be khóa registry mà Wayne Williams mot chuyên gia ky cuu ve máy tính, công nghe cua to betanews dã thuc hien thành công de tiep tuc cap nhat Windows XP cho den nam 2019 có the là mot thu thuat hap dan. Theo mô ta cua Wayne Williams, de làm duoc dieu này truoc het nguoi dùng can tao mot file text voi phan mo rong *.reg. Sau dó, copy toàn bo doan text bên duoi vào noi dung tap tin *.reg vua tao. Sau dó luu lai và dat o bat ky dâu trên máy tính sao cho de tìm và su dung.


Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady]
"Installed"=dword:00000001

Mot khi dã hoàn tat các buoc trên, nguoi dùng chi nhan dúp chuot trái vào tap tin *.reg vua tao de cap nhat các thay doi cho registry cua Windows là xong. Tuy nhiên, can luu ý rang meo này chi có hieu luc voi nguoi dùng Windows XP phiên ban 32-bit.


Ve co ban, Wayne Williams giai thích rang viec thay doi registry này có tác dung dánh lua he thong cap nhat cua Microsoft. Vì mot khi khóa này duoc chinh sua, các he thong Windows XP 32-bit thông thuong se duoc he thong cap nhat ngam hieu rang dây là phiên ban Windows Embedded và Windows POSReady 2009 von dành cho các máy POS và có deadline cap nhat tu hãng den ngày 09/04/2019. Dù vay, Wayne Williams cho hay dây thuc te chi là mot thu thuat và khó có the xác dinh trong tuong lai khi nào Microsoft se ngan chan viec cap nhat HDH theo cách này.


Windows XP co the tiep tuc cap nhat nho be khoa
Thu nghiem cho thay Windows XP có the nhan các ban cap nhat tu Microsoft trong dó có ca nhung ban Update dành cho Windows Server 2003. Anh: ZDnet.


Cung theo cap nhat moi nhat tu trang ZDnet, gan dây Microsoft dã phát hien “chiêu” thay doi registry de Windows XP có the tiep tuc nhan các ban cap nhat tu hãng. Thuc te là không phai hau het các ban cap nhat nguoi dùng nhan duoc deu hoat dong theo dúng ý do cua nó. Trong so các ban cap nhat mà máy tính Windows XP nhan duoc hien tai còn có ca các ban cap nhat cua Windows Server 2003 von là HDH su dung cùng nhân kernel và nhieu thành phan tua nhu Windows XP.


Windows XP có thể tiếp tục cập nhật nhờ bẻ khóa

Chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong hệ thống registry, các bản Windows XP hiện tại sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật trong khoảng 5 năm nữa.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: